پایان نامه بررسي مقايسه اي اثر حفاظتي عصاره هيدرو الکلي ميوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر در حضور اشعه ي Wi-Fi و يا تيمار با داروي بوسولفان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي مقايسه اي اثر حفاظتي عصاره هيدرو الکلي ميوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر در حضور اشعه ي Wi-Fi و يا تيمار با داروي بوسولفان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي مقايسه اي اثر حفاظتي عصاره هيدرو الکلي ميوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر در حضور اشعه ي Wi-Fi و يا تيمار با داروي بوسولفان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : مقدمه
1-1 پیش گفتار 4
1-2 هدف کلی 5
1-2-1 اهداف جزئی 6
2-2 فرضیه ها 6
1-3 گیاه سنجد 7
1-3-1 مشخصات گیاه 7
1-3-2 ترکیبات موجود در گیاه سنجد 8
1-3-3 خواص و کاربرد: 8
1-3-4 درمان با داروهای گیاهی رایج در طب سنتی 9
1-4 معرفی حیوان 10
1-4-1 علت انتخاب موش صحرایی نر 10
1-4-2 دستگاه تناسلی موش صحرایی نر 10
1-4-3 مایع انزالی (Semen) 12
1-4-4 ساختمان ومورفولوژی اسپرم موش صحرایی نر 13
1-5 اسپرماتوژنز(spermatogenesis) 13
عنوان صفحه
1-5-1 اسپرمیوژنز(Spermiogenesis) 15
1-6 Busulfan (Myleran) 15
1- 7 Wi-Fi 16
1-7-1 تابش یونیزاسیون غیر مستقیم 17
1-7-2 دستگاه WI-FI 19
فصل دوم : روش کار
2-1 انتخاب حیوان 22
2-1-1 گروه بندی حیوان 23
2-1-2 وزن کردن حیوان 24
2-2 عصاره سنجد 24
2-2-1دستگاه های مورد استفاده جهت عصاره گیری 24
2-2-2 روش تهیه عصاره هیدرو الکلی سنجد 27
2-2-3 روش دادن عصاره 27
2-2-4 مبنای انتخاب دوز عصاره 28
2-3 روش آماده کردن داروی بوسولفان 28
2-3-1 دوز داروی مورد استفاده 28
2-3-2 روش دادن دارو 29
2-4 روش دادن تابش اشعه Wi-Fi 29

2-4-1 دستگاه های استفاده شده جهت دادن تابش 29
2-4-2 طرز چیدمان موش ها جهت دریافت اشعه Wi-Fi 30
2-6 روش جمع آوری اسپرم و خون گیری 32
2-6-1 روش تهیه اسمیر 34
2-6-2 طرز تهیه محلول HBSS 34
2-6-3 روش استخراج سرم 34
2-8 پاساژ (Passage) یا گردش بافتی ( Processing) 35
2-9 شمارش اسپرم 36
2-10 روش رنگ آمیزی اسمیر های تهیه شده از اسپرم 36
2-11 مواد و وسایل 37
فصل سوم : یافته¬های پژوهش
3-1- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرم¬ها 41
3-2- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های پیشرونده سریع (GI) 43
3-3- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های با حرکت درجا (GII) 46

3-4- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) 48
3-5- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های بدون حرکت (GIV) 51
3-6- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موش¬ها 54
3-7- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون 56
3-8- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرم¬ها 58
3-9- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های پیشرونده سریع (GI) 60
3-10- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های با حرکت درجا (GII) 62
3-11- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) 64
3-12- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم¬های بدون حرکت (GIV) 66
3-13- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موش¬ها 67
3-14- یافته¬های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره¬ی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون 69
3-15 یافته های مربوط به بررسی تاثیر امواج Wi-Fi، داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی سنجد بر بافت بیضه 70
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
4-1 عصاره سنجد 75
4-2 داروی بوسولفان 76
4-2-1 تاثیر داروی بوسولفان بر تعداد، تحرک اسپرم ها و وزن بیضه موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد بعد از تزریق داروی بوسولفان 76
4-2-2 تاثیر بوسولفان بر هورمون تستوسترون و اثر حفاظتی عصاره سنجد 77
4-2-3 تاثیر بوسولفان بر بافت بیضه و اثر حفاظتی عصاره سنجد 78
4-3 Wi-Fi 81
4-3-1 تاثیر اشعه Wi-Fi بر تعداد و تحرک اسپرم و وزن بیضه در موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد در برابر تابش Wi-Fi 81
4-3-2 تاثیر امواج Wi-Fi بر هورمون تستوسترون و اثر حفاظتی عصاره سنجد بر آن 83
4-3-3 تاثیر امواج Wi-Fi بر بافت بیضه موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد بر آن 83
پیشنهادها 85
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی 87
منابع انگلیسی 88
Abstract 100

فهرست منابع و مأخذ

 منابع فارسی

زرگری، علی. گیاهان دارویی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1369؛  جلد 1تا5.

میرحیدر ح. معارف گیاهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 1389; جلد دوم، صفخات 163-164.

3- قهرمان، احمد. فلور ایران، تهران: موئسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. 1365؛ جلد یکم و دوم وپنجم و هشتم و نهم.

4- ابن سینا ابو علی حسین. قانون در طب. ترجمه شرفکندی ع.  تهران: انتشارات سروش. 1370؛ جلد دوم.

5- مجاب، مهدی. بررسی اثر بی حس کنندگی موضعی برگ Elaeagnus angustifolia، پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی اصفهان. 1371.

6- فلوک هانس، گیاهان دارویی. ترجمه:توکلی صابری م. انتشارات روز بهان. 1368; صفحات 8-10.

7- کوئیرا جون، بافت شناسی پایه2010. ترجمه: بهادری م. اتشارات ارجمند. 1389؛ صفحات 504-509.

8- سمبر هرمان، آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتو شناسی، ترجمه: ابو کاظمی م،  سپهری ه،  بینش ع، مرکز نشر دانشگاهی تهران. 1371

منابع انگلیسی

9- Mclachlan RI, de Kretser DM.  Male infertility: the case for continued research. Med J Aust. 2001; 174: 116-17

10- Aitken RJ.  Editorial. Just how safe is assisted reproductive technology for treating male infertility. Expert Rev Obster Gynaec. 2008; 3: 267-271.

11- Howell SJ, Shalet SM. Testicular function following chemotherapy. Human Reprod Update. 2001; 7(4): 363-9.

12- Udagawa K, Ogawa T, Watanabe T, Tamura Y, Kita K, Mitsumasa T, et al. GnRH analog, leuprorelinacetate acetate, promotes regeration of rat spermatogenesis after severe chemical damage. Int J Urol 2001; 8: 601-5.

13- Brnster RL, Zimmermann JW. Spermatogenesis following male germ-cell transplation. Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91: 11298-302.

14-Brinster CJ, Ryu BY, Avarbock MR, Karagenc L, Brinster R, Orwig KE. Restoration of fertility by germ cell transplantation requires effective recipient preparation. Biol Reprod 2003; 69: 412-20.

15- De Vita R. Cavallo D, Raganella L, Eleuteri P, Grollino MG, Calugi A. Effects of 50Hz magnetic fields on mouse spermatogenesis monitored by flow cytometric analysis. Bioelectromagnetics. 1995; 16(5): 330-34.

16- Khaki A. Protective effect of quercetin against necrosis and apoptosis induced by experimental ischemia and reperfusion in rat liver. AJPP. 2010; 4 (1): 022-6.

 

چکیده

در این مطالعه تاثیرات داروی بوسولفان و امواج Wi-Fi را بر روند اسپرماتوژنز، بافت بیضه و هورمون تستسترون موش سفید بزرگ آزمایشگاهی نر از نژاد اسپراگوداولی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از عصاره هیدروالکلی میوه سنجد به عنوان یک داروی محافظت کننده در برابر اثرات بوسولفان و امواج Wi-Fi استفاده شد و به صورت مقایسه ای این مطالعه صورت گرفت.برای انجام این تحقیق 100سر موش سفید بزگ آزمایشگاهی نر با وزن 200-250 گرم انتخاب و در شرایط نوری و غذایی مناسب مورد آزمایش قرار گرفتند. موش ها بر حسب متغیر های تزریق بوسولفان، تابش امواج Wi-Fi و دریافت عصاره سنجد به صورت گاواژ، به طور تصادفی  به 10 گروه 10 تایی تقسیم شدند.

گروه 1 به عنوان گروه کنترل حقیقی(هیچ دارو و اشعه ای دریافت نکردند)، گروه 2 به عنوان گروه شم (2ml/kg آب مقطر به صورت گاواژ به مدت 48 روز دریافت کردند)، گروه 3 به عنوان گروه تجربی 1 (2ml/kg  عصاره هیدرو الکلی سنجد به صورت گاواژ به مدت 48 روز دریافت کردند)، گروه4 به عنوان گروه تجربی 2(یک دوز 5ml/kg  بوسولفان به صورت)Intraperitoneal (Ip)داخل صفاقی) دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز آب و غذای روزانه دریافت کردند)، گروه5 به عنوان گروه تجربی 3 (یک دوز5mg/kg بوسولفان به صورت (Ip)داخل صفاقی دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز 2ml/kg عصاره سنجد، به صورت گاواژ دریافت کردند) گروه 6 به عنوان گروه تجربی 4 (یک دوز 15mg/kg بوسولفان به  صورت Ip دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز آب و غذای روزانه دریافت کردند )، گروه 7 به عنوان گروه تجربی 5(یک دوز 15mg/kg بوسولفان به صورت Ip دریافت کردند سپس به مدت 48 روز عصاره هیدرو الکلی سنجد2ml/kg)) به صورت گاواژ در یافت کردند)، گروه 8 به عنوان گروه تجربی 6( موش ها در داخل مقیدکننده(Restrainer) قرار داده و روزانه  4ساعت به مدت 48 روز در معرض تابش اشعه Wi-Fi قرار گرفتند). گروه 9 به عنوان گروه تجربی 7 ( موش ها میزان 2ml/kg عصاره هیدرو الکلی سنجد به صورت گاواژ دریافت نموده سپس موش ها داخل مقیدکننده(Restrainer) قرار داده شدند و روزانه 4ساعت به مدت 48 روز در معرض تابش اشعه  Wi-Fi قرار داده شدند)، گروه 10 به عنوان گروه کنترل Wi-Fi (موش ها روزانه به مدت 4 ساعت داخل مقیدکننده(Restrainer) به مدت 48 روز بدون دریافت هیچ تابشی قرار داده شدند.)

در روز 50(48 روز پس از تجویز عصاره و تابش Wi-Fi و 49 روز پس از دادن بوسولفان) کلیه موش ها تحت بی هوشی با کلروفرم قرار گرفتند و در ابتدا خون گیری از قلب صورت گرفت برای اندازه گیری هورمون تستوسترون، سپس موش تشریح شده و از یک سانتی متر انتهایی مجرای دفران چپ اسپرم گیری به عمل آمد و ابتدا وضعیت تحرک سپس شمارش اسپرم ها انجام شد. از اسپرم های مزبور اسمیر تهیه شد که با رنگ ائوزین رنگ آمیزی شدند. بافت بیضه چپ نیز جهت مطالعه بافت شناسی برداشته شدند.

نتیجه مطالعات هورمونی کاهش یا افزایش معنا دار سطح تستوسترون را در هیچ کدام گروه ها مشاهده نشد. نتیجه روند اسپرماتوژنز  در گروه هایی که بوسولفان دریافت کرده اند، کاهش معنا دار د تعداد اسپرم، وزن بیضه و و تحرک اسپرم ها مشاهده شد و نشان داده شد که هر چه دوز بوسولفان بالاتر رود اثرات تخریبی آن نیز بالا می رود. در بافت بیضه نیز شاهد کاهش اسپرماتوزوا و اسپرماتید بودیم. استفاده از عصاره سنجد با عث بهبود کیفیت اسپرم شده و نیز در مطالعه بافت شناسی گروهی که دوز 5mg/kg بوسولفان دریافت کرده بودند دادن عصاره سنجد باعث شد که مقدار خیلی کمی از اسپرماتید ها باقی بمانند ولی دوز بالتر بوسولفان عصاره سنجد نتوانست کاری در جهت کنترل تخریب انجام دهد. و اما گروه هایی که امواج Wi-Fi دریافت کرده بودند، امواج روی تعداد اسپرم، وزن بیضه، هورمون تستوسترون و بافت بیضه تاثیری نداشته اما باعث کاهش معنا دار تحرک اسپرم های بارور شد و استفاده از عصاره سنجد میتواند اثر حفاظتی در برابر این امواج داشته باشد.با توجه به نتایج این تحقیق می توان این احتمال را داد که عصاره سنجد با ترکیبات آنتی اکسیدانی که دارد میتواند جلوی آثار مخرب امواج که باعث ایجاد رادیکال های آزاد می شود را بگیرد و با داشتن ویتامین C باعث افزایش وزن بیضه  و دارا بودن ویتامین E باعث بهبود کیفیت اسپرم می شود.

 

کلمات کلیدی: اسپرماتوژنز، بوسولفان، امواج Wi-Fi، میوه سنجد

فصل اول

مقدمه

1-1  پیش گفتار

ناباروری مردان، یک وضعیت پریشان آور معمول و رایج است که از میان هر 20 مرد یک نفر را به خود مبتلا می کند(9). در اکثر موارد، مردان، سلولهای اسپرم کافی برای باروری و لقاح تولید می کنند، اما در این سلول ها نقص های وجود دارد که از لقاح آنها با سلول ماده جلوگیری می کند(10).

عوامل شیمی درمانی اختلالات زیادی در روند اسپرماتوژنز ایجاد می کنند و در بین این عوامل، دارو هایی که دارای خاصیت آلکیله کنندگی هستند، بیشترین آثار سوء را بر بیضه دارند(11). بنابر این اختلالات ایجاد شده در باروری به دنبال شیمی درمانی از نظر بالینی اهمیت بالایی دارد. هر چند که حفظ مایع منی به صورت منجمد قبل از شروع شیمی درمانی، روش قابل اطمینانی برای حفظ باروری است، اما کیفیت اسپرم پس از ذوب کردن مایع منی تغییر می کند. از جمله عوامل شیمی درمانی می توان بوسولفان را نام برد که دارای خاصیت آلکیله کنندگی بوده و برای درمان لوسمی مزمن، سرطان تخمدان و همچنین قبل از پیوند مغز استخوان در بیماران سرطانی استفاده می شود(12). مصرف این دارو پس از یک یا دو تزریق داخل صفاقی، عمده اسپرماتوگونی ها را از بین می برد(13)؛ ضمن اینکه بازگشت باروری در موش های تحت درمان با بوسولفان به صورت موءثر صورت نمی گیرد زیرا، بافت بیضه و لوله های سمی نفروس و سلول های زایا به شدت آسیب می بینند(14).

علاوه بر عوامل شیمی درمانی که باعث اختلال در اسپرماتوژنز می شود در تحقیق حاضر اثر امواج الکترومغناطیسی که اثرات سوءیی بر اسپرماتوژنز دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه وجود میادین الکترومغناطیس با شدت های گوناگون اجتناب ناپذیر شده است. این میادین در نتیجه حرکت ذرات باردار در محیط رسانا و خلاء به وجود می آیند و دارای نوعی انرژی هستند که بر اتم ها و مولکول ها بر هم کنشی ایجاد می کنند و منجر به جذب یا باز تابش امواج الکترو مغناطیسی می شود. اثرات این میادین بر وظایف و اعمال بیولوژی موجودات زنده، خطر وسیعی را نشان می دهد که در سلامت زندگی بشری محسوس است(15).

اسپرماتوزوئید هادر برابر تنش های اکسیداسیونی بسیار حساس می باشند و علت آن هم دو چیز است: 1- سوبسترا ها، برای حمله رادیکال های آزاد بسیار قابل دسترس هستند. 2- فضای سیتوپلاسمی برای جای دادن آنزیم های آنتی اکسیدانی کم و محدود است(10).

امواج Wi-Fi نیز جزء امواج الکترومغناطیسی غیر یونیزان هستند که امروزه استفاده فراوانی دارد و در این تحقیق می خواهیم اثرات این امواج را بر روی اسپرماتوژنز بررسی کنیم.

بر طبق کتب طب سنتی ایران، برخی از گیاهان  می توانند در درمان ناباروری موءثر واقع شوند(16). از جمله آنها می توان به گیاه سنجد اشاره کرد(19و20و21و22و23). این گیاه یک گیاه تثبیت کننده نیتروژن  و متعلق به خانواده الگانسه است. میوه های سنجد غنی از ویتامین ها و به ویژه ویتامین C هستند و حاوی روغن گیاهی غنی از ویتامین E و K، همچنین دارای کاروتنوئید ها، فلاونوئید ها، تانن، پروتئین ها و اسیدهای چرب  می باشد(24و25و26). در این تحقیق از عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد به عنوان یک محافظت کننده در برابر تاثیر داروی بوسولفان و امواج Wi-Fi استفاده شده است که در بخش های بعدی مفصل توضیح داده خواهد شد.

1-2 هدف کلی:

بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز در حضور اشعه Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفان.

 

1-2-1 اهداف جزئی:

1-تعیین اثر محافظتی عصاره ی هیدروالکلی میوه سنجد بر روی اسپروماتوژنز

2-تعیین اثر   اشعه ی Wi-Fi بر روی اسپرماتوژنز

3- تعیین اثر محافظتی عصاره ی سنجد و  اشعه ی Wi-Fi بر روی اسپرماتوژنز

4-تعیین اثر داروی بوسولفان بر روی اسپرماتوژنز

5-تعیین اثر محافظتی عصاره ی سنجد و داروی بوسولفان بر روی اسپرماتوژنز

2-2 فرضیه ها:

1– میدان الکترو مغناطیسی  ناشی از اشعه Wi-Fi باعث کاهش تعداد اسپرم ها می شود.

2- میدان  الکترومغناطیسی  ناشی از اشعه Wi-Fiباعث کاهش تحرک اسپرم ها می شود.

3- میدان الکترو مغناطیسی ناشی از اشعه Wi-Fi باعث کاهش سلولهای اسپرماتوگونی می شود.

4- امواج الکترومغناطیس ناشی از اشعهWi-Fi اثرات سوء خود را روی هورمون های جنسی نر ا ایجاد می کنند.

5- میدان الکترو مغناطیس ناشی از اشعه Wi-Fi بر مرفولوژی اسپرماتوژنز اثرات سوء دارد.

6- عصاره میوه سنجداز بروز اثرات سوء میدان الکترومغناطیس ناشی از اشعه Wi-Fi بر روی اسپرماتوژنز جلوگیری می نماید.

7- داروی بوسولفان باعث تخریب  اسپرماتوژنز می شود.

8- عصاره میوه سنجداز بروز اثرات سوء  ناشی از داروی بوسولفان بر روی اسپرماتوژنز جلوگیری می نماید.

1-3 گیاه سنجد:

درختی است از خانواده خانواده Elaeagnaceae  از جنس Elaeagnus که نام علمی  آن Elaeagnus angastifolial میباشد. (شکل 1-1)

این گیاه بومی نواحی شمال آسیا تا هیمالیا و اروپا است و در تهران و اطراف آن، قزوین، خراسان، جنوب شرقی ایران ، شیراز ،غرب ایران از جمله باختران ، همدان ، کاشان ، اصفهان ، آذربایجان و ارومیه می روید.

سنجد در مناطق مختلف ایران دارای نام های محلی است، در کردستان آن را سرین چک در آذربایجان ایده-ایکده ودر اطراف تهران پستانک در اصفهان غبیره بادام گفته میشود(1و2و17).

1-3-1 مشخصات گیاه:

درخت سنجد که به صورت درختچه بزرگ یا درخت کوچکی دیده میشود. دارای برگهای بیضی شکل نیزه ای است روی برگ ها نقره ای کبود و پشت آن نقره ای است .دارای ساقه های خار دار یا بی خار به ارتفاع 2تا 7 متر میباشد . گل های آن کوچک زرد رنگ معطر با عطر قوی که بوی آن تا فاصله ی زیادی منتشر میشود و اغلب ایجاد حساسیت مینماید . میوه آن به شکل و ابعاد زیتون ، گوشتدار،پوست نازک میوه به رنگ قرمز نارنجی و گوشت آن سفید نخودی با طعمی کمی شیرین و قابض وقابل خوردن است(1و2و3).

1-3-2 ترکیبات موجود در گیاه سنجد:

از نظر ترکیبات شیمیایی در پوست آن آلکالوئید Eeagnine و یک آلکالوئید چسبناک روغنی دیگر وجود دارد و از اعضای گیاه و گل آن کمی اسانس روغنی جدا گردیده است.(معارف گیاهی). برگ گیاه دارای فلانوئید ، تانن ها و اسیدهای کلروژنیک و میوه آن دارای مقادیر زیاد کربوهیدراتها است که در برگ نیز دیده میشوند ، همچنین یک ماده رنگی قهوه ای و مواد روغنی و مقادیر زیادی تانن دارد(1و2).

1-3-3 خواص و کاربرد:

برگ آن در بیماری های دهان و لثه و همچنین زخم های ناشی از آفت ، اثر بیحس کننده موضعی دارد . ابن سینا سنجد را به دلیل آثار قابض آن در بند آوردن خونریزی توصیه کرده است(1و4و5). در هند از روغن هسته آن شربت غلیظی درست میکنند که در نزله ها و التهاب غشاءهای مخاطی همراه با ترشح، موارد زکام و همچنین در موارد عفونت های برونش ها مصرف مینمایند. در اسپانیا از شیره گل سنجد برای قطع تبهای مهلک و خطرناک استفاده میشود . میوه سنجد از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی، سرد وخشک است و از نظر خواص عقیده داشتند که مقوی و مفرح است و برای سرفه های گرم مفید است و نیز مقوی معده  می باشد. آشفتگی را تسکین میدهد و صفرا را قطع و قمع می نماید و مانع ریختن مواد به معده می باشد. سنجد خصوصا خام آن برای بند آوردن اسهال نافع است. گل سنجد طبق نظر حکمای طب سنتی گرم و خشک وخیلی معطر است . از نظر خواص، مهیج و شهوت  آور خصوصا در مورد زنان و دختران جوان می باشد(2).

1-3-4 درمان با داروهای گیاهی رایج در طب سنتی:

استفاده از محصولات و اجزاء مختلف گیاه برای درمان مردان نابارور ، از زمان باستان رایج بوده است و معمولا محصولات و گیاهان مورد استفاده در طب سنتی که سرشار از استرول ، مواد آنتی اکسیدان و ویتامین ها هستند میتوانند بر روی اسپرماتوژنز موءثر باشند. که بعضی از آنها عبارتند از :

باقاله، برنج، رازک، جو دوسر، سیب و سبزیها، انار و گیاهان روغنی (Palma oil and soy oil)(18).

داروها یی که ادعا میشوند واکنش سلولها به پرتوها را تعدیل می کنند، محافظت کننده نامیده می شوند(19). تحقیقات جدید معلوم ساخته که اثر محافظت کننده بعضی گیاهان دارویی به خاطر وجود مقدار نسبتا کمی از ترکیبات شیمیایی به نام مواد موثره می باشد که گیاه تولید می کند.  برای مثال  بعضی از گیاهان دارای انواع  مختلف ترکیبات مثل آنتی اکسیدانت ها  هستند که باعث کنترل علائم پاتو فیزیولوژیک، رادیکالهای آزاد  و یا بیماریهای مرتبط با آنها و غلبه بر تاثیرات منفی محیط می شوند. بسیاری از این گیاهان خواص محافظت کننده در مقابل اشعه را نشان می دهند از جمله آنها می توان به گیاه سنجد اشاره کرد(20و21و22و23و24). این گیاه یک گیاه تثبیت کننده نیتروژن  ومتعلق به خانواده الگانسه است. میوه های سنجد غنی از ویتامین ها و به ویژه ویتامین C هستند و حاوی روغن گیاهی غنی از ویتامین E و K می باشند . همچنین دارای کاروتنوئید ها، فلاونوئید ها، تانن، پروتئین ها و اسیدهای چرب  می باشد(25و26و27). وجود فلانوئید های پلی فنولی و تانن و فعالیت جذب رادیکال آزاد ممکن است مسئول اثر محافظت کننده رادیو اکتیوی در عصاره  سنجد باشد (22).  با  وجود تحقیقات بسیار، هنوز هم مواد موثره تعداد قابل توجهی از گیاهان ناشناخته مانده است(2).

میوه سنجد دارای اثراتی چون حفظ مقاومت مویرگی، گشادكننده عروق كرونر، آتمی، هیپولیپیدمیك، كنتراسپتیو و اثرات فوق العاده ضد میكروبی است(3).

1-4 معرفی حیوان:

موش صحرائی ، اشاره به گروه زیادی از حیوانات خانواده جوندگان (rodentia) دارد که جایگاه اصلی این حیوانات ، جلگه های آسیا بود اما همراه انسان در سراسر دنیا پراکنده شدند. متوسط طول عمر موش  های صحرائی 5/3-5/2 سال ، وزن موش صحرایی ماده به طور متوسط 300گرم و وزن موش صحرایی نر 500-400 گرم است.موش صحرایی نر در سن 60-40 روزگی به بلوغ میرسد(28).

1-4-1 علت انتخاب موش صحرایی نر:

به علت تشابه زیاد بین دستگاه تولید مثل موش صحرایی نر با انسان ، از نظر آناتومی بافت شناسی و فیزیولوژی(28و29و30)، اسپرماتوژنز(31)، موش صحرایی نر جهت این آزمایش انتخاب شد و با توجه به شباهت های فوق ، نتایج حاصله را میتوان به انسان تعمیم داد.

1-4-2 دستگاه تناسلی موش صحرایی نر :

دستگاه تناسلی موش صحرایی نر شامل: بیضه ها ، مجاری ، آلت تناسلی و غدد همراه است(شکل2-3).

بیضه ها(Testis) یک جفت هستند که مانند بیشتر پستانداران در کیسه اسکروتوم قرار دارند. جایگاه آنها در جلو مقعد (anus) و طرفین مجاری ادراری است. بیضه ها بین روز های 40-30 بعد از تولد پایین می آیند ودردو کیسه مجزا قرار می گیرند . کانال اینگوینال در سراسر زندگی باز  می ماند. شریان بیضه ای و شبکه نیلوفری به وسیله توده ای از چربی احاطه می شود(32).

کیسه اسکروتوم در تماس با بدن باقی می ماند هر بیضه به وسیله پوششی به نام سفید پرده(Tunica albugina) پوشیده میشود و حاوی لوله های پیچیده می باشدکه به وسیله بافت همبند احاطه می شود.

بیضه ها ، به عنوان غدد درون ریز (Endocrine) و برون ریز(Exocrine) عمل می کنند در نتیجه اسپرم و هورمون های مردانه(Androgen) را به داخل لوله ها رها می کنند. سلولهای برون ریز در داخل بافت همبند پراکنده اند وسلولهای زایا طی پدیده اسپرماتوژنز، اسپرم تولید می کنند. بیضه ها از طریق یک سری لوله ها با پیشابراه ارتباط دارند که این لوله ها شامل :

شبکه بیضه(Rete testis)، اپیدیدیم ومجاری دفران می باشند.

لوله های منی ساز(Seminefrous tubules)، نزدیک ناف بیضه، مستقیم شده وتشکیل یک شبکه به نام، شبکه بیضه می دهند که از آن چند لوله وابران خارج می شود ای لوله ها سفید پرده را سوراخ کرده وسپس به یکدیگر متصل شده وتشکیل یک لوله منفرد به نام اپیدیدیم می دهند که خود به سه قسمت به نام سر، تنه و دم تقسیم می شود.

مجرای دفران از ناحیه دم اپیدیدیم خارج شده و قبل از ورود به دیواره پشتی آلت تناسلی، در ناحیه آمپولا متسع میگردد. پیشابراه موش صحرایی نر از مثانه تا راس آلت تناسلی امتداد داشته و به یک قسمت غشائی و یک قسمت آلتی تقسیم می شود.

مجرای غشائی دارای دیواره نازک و از مثانه تا کمربند لگنی امتداد دارد. قسمت آلتی به وسیله یک چین پوستی (Prepuce or Foreskin) پوشیده می شود.

سه توده بافت نعوذی (یکی کورپوس کاورنوزوم حاوی پیشابراه و دو تا کورپوس کاورنوزوم) تشکیل آلت می دهند که این سه توده داخل یک غشاء از بافت همبند قرار می گیرند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122