پایان نامه بررسي واکنش تک ظرفي اسپايرو دي هيدروفوران حاصل از 1و3- سيکلوهگزان دي اون با سيانوژن بروميد و آلدهيدهاي مختلف در حضور سديم متوکسيد و يا اتوکسيد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي واکنش تک ظرفي اسپايرو دي  هيدروفوران حاصل از 1و3- سيکلوهگزان دي اون با سيانوژن بروميد و آلدهيدهاي مختلف در حضور سديم متوکسيد و يا اتوکسيد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي واکنش تک ظرفي اسپايرو دي  هيدروفوران حاصل از 1و3- سيکلوهگزان دي اون با سيانوژن بروميد و آلدهيدهاي مختلف در حضور سديم متوکسيد و يا اتوکسيد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
1– مقدمه
1-1 ترکیبات کربوسیکل و هتروسیکل1
1-2 ترکیبات هتروسیکل طبیعی4
1-3 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون8
1-3-1 توتومریزه شدن 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون8
1-4 سیانوژن برومید9
1-5 تراکم نووناگل10
1-6 بررسی شیمی دی هیدروفوران¬ها11
1-6-1 دی¬هیدروفوران¬ها11
1-6-2 سنتز دی¬هیدروفوران¬ها 12
1-6-3 سنتز اسپیرو دی¬هیدروفوران¬ها 13
1-7 زانتن¬ها 16
1-7-1 ویژگی¬های زانتن¬ها 16
1-7-2 کاربرد زانتن¬ها 17
1-7-3 روش¬های تهیه زانتن¬ها 19
2- بخش تجربی 26
2-1 دستگاه‌ها و تجهیزات 26
2-2 مواد شیمیایی مورد استفاده 26
2-3 سنتز سیانوژن برومید 26
2-4 1و3 سیکلوهگزان¬دی¬اون 27
2-5 واکنش سیانوژن برمید با 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول27
2-5-1 واکنش سیانوژن برومید با 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون¬و 3- نیتروبنزآلدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول(ترکیب a104)27
2-5-2 واکنش سیانوژن برمید با 1و3– سیکلوهگزان¬دی¬اون و3،4،5 – تری¬متوکسی بنزآلدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول (b104) 28
2-5-3 واکنش سیانوژن برمید با 1و3 – سیکلوهگزان¬دی¬اون و2- هیدروکسی بنزآلدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول (c104)29
2-5-4 واکنش سیانوژن برمید با 1و3 – سیکلوهگزان¬دی¬اون و2 – نیترو بنزآلدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول (d104)30
2-5-5 واکنش سیانوژن برمید با 1و3 – سیکلوهگزان¬دی¬اون و بنزآلدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول (e104)30
2-5-6 واکنش سیانوژن برمید با 1و3 – سیکلوهگزان¬دی¬اون و4- فلوئورو بنزآلدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول (f104)31
2-5-7 واکنش سیانوژن برمید با 1و3 – سیکلوهگزان¬دی¬اون و فرمالدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول (j104)32
2-5-8 واکنش سیانوژن برمید با 1و3 – سیکلوهگزان¬دی¬اون و فرمالدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول (h104)32
2-5-9 واکنش سیانوژن برمید با 1و3 – سیکلوهگزان ¬دی¬اون وترفتالالدهاید در حضور سدیم اتوکساید و در حلال متانول(i104)33
2-6- واکنش سیانوژن برمید با 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون در حضور سدیم اتوکساید و در حلال متانول (آزمایش تشکیل نمک)(105) 34
3- بحث و بررسی35
3-1- واکنش 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون (28) با سیانوژن برومید و آلدهید‌های مختلف در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول35
3-1-1- واکنش 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون (28) با سیانوژن برومید و 3- نیترو بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول36
3-1-2- واکنش 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون (28) با سیانوژن برومید و 3و4و5- تری متوکسی بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول37
3-1-3- واکنش 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون (28) با سیانوژن برومید و 2- هیدروکسی بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول39
3-1-4- واکنش 1و3- سیکلوهگزان¬دی¬اون (28) با سیانوژن برومید و 2- نیترو بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول41
3-1-5- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید و بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول43
3-1-6- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید و 4- فلوئورو بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول45
3-1-7- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید و فرمالدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول46
3-1-8- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید و فتالالدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول48
3-1-9- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید و ترفتالالدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول50
3-2- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید در غیاب آلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول51
3-3 مکانیزم تشکیل ترکیب سدیم 2- برومو- 1و3- سیکلوهگزان¬دی-اون53
3-3-1 دستگاه فلیم فتومتری54
3-3-2 نحوه اندازه‏گيري با دستگاه فلیم فتومتری54
3-4- مکانیسم تشکیل ترکیبات a104 تا h104 55
3-5- مکانیسم تشکیل ترکیبات h104 و i104 56
3-6- ساختار کریستالوگرافی ترکیب d10457
3-7- نتایج 62
ضمیمه طیف¬ها65
مراجع94

مراجع

[1]        Gilchrist, T. L. Heterocyclic Chemistry; Longman, 1997.

[2]        D. T. Davies, A.H.C., Oxford Chemistry Primers, 1991.

[3]        T. A. Balaban, C.D.O., R. A. Katritzky, Chem. Rev. 2002, 104, 7222.

[4]        Clough, J.M.G.C.R.A.C.B., 1991, 444.

[5]        Joule, J.A. and K. Mills, Heterocyclic Chemistry. 2013: Wiley.

[6]        A. R. Porcari, R.V.D., L. S. Kucera, J. C. Drach, B. L. Townsend,  Journal Medicinal Chemistry 1998, 41, 1252.

[7]        A. Orjales, L.A.-C., P. Lopez-Tudanca, I. Tapia, R. Mosquera, L. Labeaga, Journal Medicinal  Chemistry 1999, 34, 415.

[8]        Fuchs, K. and L.A. Paquette, The Journal of Organic Chemistry, 1994, 59, 528.

[9]        Rajamannar, T., N. Palani, and K.K. Balasubramanian, Synthetic Communications, 1993. 23, 22, 3095.

[10]      A. Martinez-Richa, G.M.-D., P. Joseph-Nathan, Appl. Spec. 1991, 10, 1401.

[11]      C. L. Angell, R.L.W., Aust. J. Chem. 1991, 4, 794.

[12]      G. Cook, P.M.F., J. Chem. Edu. 2002, 14, 11.

[13]      R. C. Mcclure, E.o.O.H.a.S., Third Edition, Geneva, International labor office Switzerland, 1913, 371. ISBN 97-7-103791-4. .

[14]      R. B. Mooney, H.G.R., Nature. 2006, 171, 721.

[15]      R. C. Weast, C.H.o.C.a.P., ed 44th Ed, Boca Raton, Florida: CRC Press, 1911.

[16]      A. H. Nishikawa, P.B., Anal Biochem. 2009, 44, 741.

[17]      W. W. Hartman, E.E.D., Org. Synth. 1921, 7, 110; 1916, 11, 30.

[18]      J. Adamson, B.J.C., J. C. Grassam, J. C. Jeffery, S. J. Cloes, M. B. Hursthouse, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1999, 1, 7413. .

[19]      Y. S. Rao. Chemical Reviews 1976, 625.

[20]      S. Ma, Z.Z., X. Jiang, Org. Lett., 2007, 9, 531.

چکیده

واکنش تک ظرفی 1 و 3- سیکلوهگزان­دی­اون با سیانوژن برومید و آلدهید‌های مختلف در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول منجر به تولید انتخابی ترکیبات زانتن با راندمان بالا می‌شود. مکانیزم تشکیل این ترکیبات شرح داده شده و ساختار همه ترکیبات بدست آمده با کمک تکنیک‌های IR، 1H-NMR و13C-NMR ، مورد بررسی قرار گرفته است.

1– مقدمه

1-1- ترکیبات کربوسیکل و هتروسیکل

ترکیبات کربوسیکل مولکول­های حلقوی هستند که در آنها حلقه فقط از اتم­های کربن تشکیل شده است، در صورتی که ترکیبات هتروسیکل ترکیبات حلقوی هستند که در آنها یک یا چند هترو اتم (یعنی اتمی غیر از کربن) جایگزین شده­اند.

بیش از نیمی از ترکیبات آلی شناخته شده دارای حداقل یک جزء هتروسیکل هستند. ترکیبات هتروسیکل استفاده وسیعی دارند و در میان انواع ترکیبات دارویی دامپزشکی و گیاهی دارای سهم وسیعی هستند. آنها به عنوان شفاف­کننده نوری، ضد اکسایش، ضد خوردگی، افزودنی­ها و بسیاری از عوامل دیگر به کار می­روند [1]. از جمله کاربردهای دیگر هتروسیکل­ها می توان به علف کش­ها، قارچ کش­­ها، حشره­کش­ها، رنگ­ها، رساناهای آلی و فرآورده­های دارویی اشاره کرد [2].

شیمی هتروسیکل­ها منبع تمام نشدنی ترکیبات یونی است. ترکیبات نامحدود کربن، هیدروژن و هترو اتم می توانند به گونه­ای طراحی شوند تا هتروسیکل­های جدید با خواص بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی گوناکون ایجاد شوند [3]. یکی از دلایل استفاده وسیع از ترکیبات هتروسیکل آن است که ساختار آن ها برای دستیابی به سایر ساختارهای مورد نظر قابل تغییر است. بسیاری از هتروسیکل­ها را می­توان در یک گروه ساختمانی مشابه قرار داده، اما اختلاف عمده­ای در گروه وجود دارد، چنین اختلافاتی شامل اختلاف در خاصیت اسیدی یا بازی، اختلاف در قابلیت حمله توسط الکترون دوست­ها یا هسته دوست­ها و اختلاف قطبیت می­باشند. اختلاف ساختمانی شامل جا به جایی یک هترو اتم با هترو اتم دیگر در یک حلقه و موقعیت­های متفاوت همان هترو اتم داخل حلقه می­باشد. به عنوان مثال نحوه­ی استفاده از هتروسیکل­ها، بررسی روند تهیه یک ضد قارچ می­باشد [4].

از آنجایی­که مواد طبیعی به مقدار کم در طبیعت وجود دارند و جدا کردن آن­ها به مقدار زیاد از منابع طبیعی مشکل است، شیمیدانان آلی با تدابیر سنتزی خود این مساله را حل کرده­اند. بسیاری از ترکیبات هتروسیکل از طریق سنتز، در آزمایشگاه تهیه می­شوند.

هتروسیکل­های سنتزی دارای کاربردهای وسیعی از جمله در تهیه علف­کش­ها (1)، ضد قارچ­ها (2)، حشره­کش­ها (3)، رنگ­ها (4)، تنظیم­کننده نمو گیاهان (5) و در بسیاری از بیماری­ها از جمله سرطان (6) هستند  [1, 2].

 

به دلیل وسعت کارایی ترکیبات هتروسیکل و اهمیت ویژه این ترکیبات در شیمی، همواره و بالاخص در دهه اخیر تلاش­های زیادی در جهت ارائه و طراحی روش هایی برای سنتز این ترکیبات صورت گرفته است. هتروسیکل­ها به دو دسته آروماتیک و غیر آروماتیک تقسیم­بندی می­شوند. شیمی هتروسیکل مرهون سه کشف زیر است:

(1 جداسازی چندین مشتق فوران از مواد گیاهی (1780 میلادی)

2) کشف پیرول از تقطیرخشک استخوان و شاخ توسط رانگی (1834 میلادی)

3) جداسازی پیکولین از قطران زغال سنگ توسط اندرسون شیمیدان اسکاتلندی (1846 میلادی)

بررسی شیمی هتروسیکل مرهون تلاش بی وقفه بسیاری از شیمیدانان، فیزیکدانان و زیست­شناسان بوده است.

رفتار شیمیایی بسیاری از ترکیبات هتروسیکل را می­توان بر مبنای دو سیستم حلقوی توضیح داد:

1) ترکیباتی که از جایگزینی یک یا چند گروه CH کربانیون سیکلوپنتادی­انیل با ناجور اتم­هایی مانندO ، S، Se، Te، N یا P به دست می­آیند.

2) ترکیبات هتروسیکل آروماتیکی که از جایگزینی یک یا چند گروه CH در بنزن به دست می­آیند.

ترکیبات هتروسیکل در بسیاری از خواص شیمیایی نظیر: قدرت اسیدی، بازی، تمایل برای حمله هسته دوستی یا الکترون دوستی و قطبیت با هم متفاوت هستند. تفاوت ساختاری مهم آن­ها در تعویض هترواتم با هترواتم دیگر و یا تعویض مکان هترو­اتم در حلقه است. خصوصیت ساختاری مهم ترکیبات هتروسیکل این است که گروه­های عاملی می­توانند به عنوان استخلاف یا بخشی از خود سیستم حلقوی ظاهر شوند. به عنوان مثال، نیتروژن بازی می­تواند هم به صورت استخلاف و هم به صورت بخشی از حلقه آروماتیک قرار گیرد.

ترکیبات هتروسیکل در فرایندهای زیستی نقش کلیدی دارند. به عنوان مثال اجزای غذایی اصلی مانند تیامین (ویتامین)، نیاسین، ریبوفلاوین (ویتامین)، پیروکسول (ویتامین)، نیکوتیامید (ویتامین) و اسید آسکوربیک (ویتامین C) ترکیبات هتروسیکل هستند.

اهمیت و کاربردهای شیمی هتروسیکل باعث شده تا کار تئوری و سنتزی زیادی نیز در این زمینه صورت گیرد [1, 2, 5].

1-2- ترکیبات هتروسیکل طبیعی

ترکیبات هتروسیکل از این لحاظ که در چرخه زندگی گیاهان و حیوانات به طور طبیعی سنتز می­شوند، بسیار حائز اهمیت­اند. از جمله این کاربردها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) محصولات طبیعی که دارای ساختار پیرول هستند:

پورفیرین[1] ترکیب هتروسیکلی است که در آن چهار حلقه پیرول از طریق چهار پل متین به هم متصل شده­اند و رنگدانه­ای است که در ساختار گیاهان باعث ایجاد رنگ می­شود، همچنین در ماکرومولکول­هایی مانند ویتامین یافت می­شود .

در صفرای پستانداران نیز مشتقات پیرول[2] یافت می­شود، این ترکیب دارای چهار حلقه پیرول بوده و از طریق پل­های زنجیری متین به هم متصل شده­اند .

ب) محصولات طبیعی که به ایندول مربوط می­شود:

برای اولین بار ترکیبات آلکالوئیدی حاوی مشتقات ایندول توسط پیرژوزف[3] در سال 1818 میلادی از گیاهان جدا شدند. اما خود ایندول در سال 1866 میلادی توسط آدولف فون[4] تهیه شد. یکی از ساده­ترین و در عین حال گسترده­ترین مشتقات ایندول، تریپتامین(9) و 5- هیدروکسی ترپیتامین (سروتونین) (10) است، که هر دو آن­ها در گیاهان و حیوانات یافت می­شوند .

ج) محصولات طبیعی که به پیریدین، کینولین و ایزوکینولین مربوط می­شوند:

ترکیبات دارای حلقه پیریدین به صورت دارو، ویتامین، قارچ­کش و حلال استفاده می­شوند. کوکائین (11) و کینین (12) دو نمونه از این ترکیبات هستند. کوکائین، آلکالوئیدی بلوری است که از برگ گیاه کوکا به دست آمده و به عنوان بازدارنده اشتها و بی­حس­کننده از آن استفاده می­شود. کینین در پوست درخت گنه گنه یا سین کونا وجود دارد و از آن برای درمان مالاریا استفاده می­شود. تعدادی از آلکالوئید­های گروه تریاک مثل پاپاورین (13)، نارکونین (14)، مورفین و کدئین که همگی در دانه­های خشخاش موجودند دارای سیستم حلقوی ایزوکینوولین و ایزوکینولین احیا شده هستند .

د) محصولات طبیعی که به پیریمیدین مربوط می­شوند:

سیستم حلقه پیریمیدین در تیمین (15)، سیتوزین (16) و اوراسیل (17) که از اجزای ساختمانی اسیدهای نوکلئیک و پاره­ای از کوآنزیم­ها می­باشند، وجود دارند شکل (1-6).

ه) محصولات طبیعی که به پورین مربوط می­شود:

پورین یک ترکیب هتروسیکل معطر بوده و از اتصال یک حلقه پیریمیدین به یک حلقه ایمیدازولی تشکیل شده است. این ترکیب هتروسیکل در ساختار DNA و RNA موجود است. بازهایی مانند آدنین (18) و گوانین (19) مثال­هایی از مشتقات پورین در ساختار DNA  و RNA هستند .

از دیگر مشتقات پورین می­توان به گزانتین (20)، تئوبرومین (21)، کافئین (22)، اوریک اسید (23) و ایزوگوانین (24) اشاره کرد. کافئین و تئوبرومین هر دو در نوشیدنی­هایی مثل چای و قهوه وجود دارند.

و) محصولات طبیعی که به پتریدین مربوط می­شوند:

یکی از مشتقات مهم پتریدین، اسید فولیک (ویتامین ) می­باشد [6]. ساختمان پتریدین در رنگدانه­های بال پروانه­ها و سایر حشرات یافت می­شود .

ز) محصولات طبیعی که به پیران مربوط می­شود:

α،β-پیرون­ها مانند کرومون (بنزو- بتا- پیرون (26)) و کومارین (بنزو- آلفا- پیرون (27)) مشتقات بنزو پیرون هستند. کومارین در علف، پوست مرکبات و برگ پاره­ای از سبزیجات وجود دارد [1, 2, 5, 7].

1-3- 1و3- سیکلوهگزان­دی­اون

1و3- سیکلوهگزان­دی­اون (28) یک بتا دی کربونیل است ،که به صورت جامد سفید رنگ می­باشد. فرمول مولکولی آن C6H8O2 و جرم مولکولی این ترکیب 112/13 است. این ترکیب دارای نقطه ذوب °C 105-8/102 و نقطه جوشC ° 06/235 و دانسیته آن g/cm3 0/101 می­باشد.

1و3- سیکلوهگزان­دی­اون در آب، کلروفرم، بنزن داغ، کربن دی سولفید و حلال های آلی مانند متانول و اتانول به خوبی حل می­شود. ترکیبی پایدار بود ولی ممکن است نسبت به نور حساس باشد و همچنین در مقابل اکسنده­ها ناپایدار می­باشد [8, 9].

1-3-1- توتومریزه شدن 1و3- سیکلوهگزان­دی­اون

1و3- سیکلوهگزان دی اون به دلیل دارا بودن هیدروژن اسیدی و قابل تبادل دارای یک فرم توتومری است.

عوامل زیادی از جمله ماهیت حلال و اسیدیته محیط می­توانند بر روی این تعادل تأثیر بگذارند. روش­های مختلفی برای بررسی تاثیر این عوامل گزارش شده است که از جمله آنها می­توان به روش­های دستگاهیH-NMR 1 و دینامیک NMR و Infrared اشاره کرد [10, 11].

از جمله عوامل دیگری که می­توانند باعث پایداری فرم انولی شوند می­توان به تشکیل پیوند مزدوج C=C با C=O و تشکیل پیوند هیدروژنی درون مولکولی اشاره کرد  [12].

1-4- سیانوژن برومید

سیانوژن برومید (29) یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی CNBr می­باشد. نام آیوپاک این ترکیب سیانیک برمید است. نام­های دیگر که برای این ترکیب وجود دارد عبارتند از: سیانو برمید، برمو سیانید، سیانوژن مونو برمید، برمو سیانوژن و نام‌های دیگر که کمتر مصطلح می‌باشند. اگر چه فرمول مولکولی آن به صورت CNBr نوشته می‌شود اما در حقیقت اتم کربن با پیوند ساده به برم و با پیوند سه گانه به اتم نیتروژن متصل است. ترکیب خطی بوده و بسیار قطبی می‌باشد. ساختار سیانوژن برمید آورده شده است.

این ترکیب جامد کریستالی سفید رنگ با بوی تند و سوزناک می­باشد. وزن مولکولی 93/105 گرم بر مول است. دانسیته این ترکیب در فازهای مختلف به دست آمده است به طوری که در فاز جامد برابر 015/2 می باشد [13].

نقطه ذوب آن  ⁰C52 و نقطه جوش آن  °C4/61 است. این ترکیب در طیف­سنجی ماوراء بنفش (uv) در ناحیه  nm254-184 جذب نشان می­دهد [14]. فشار بخار آن درC⁰ 20 برابر 92 میلی متر جیوه می باشد [15]. این ترکیب به راحتی در آب، الکل، اتر و حلال­های قطبی دیگر حل می­شود. در کروماتوگرافی حلال­های مناسب برای کار با این ترکیب عبارتند از: 2 – متوکسی اتانول DMSO و N – متیل پیرولیدین می­باشد [16].

از آنجایی که سیانوژن برومید بسیار سمی است در هنگام کار با آن باید دقت کافی داشت و کلیه نکات ایمنی را رعایت کرد. تمام آزمایش­ها و فعالیت­های درگیر با سیانوژن برومید باید زیر هود انجام پذیرد. این ترکیب بسیار فعال بوده و نگهداری آن بسیار مشکل است. با توجه به پایین بودن نقطه ذوب و نقطه جوش آن، باید در داخل یخچال و دمای پایین نگهداری شود.

سیانوژن برومید به طور معمول از اکسیداسیون سدیم سیانید به وسیله برم تهیه می­شود. این واکنش با تشکیل حدواسط سیانوژن (31) پیش می­رود [17].

1-5- تراکم نووناگل[5]

تراکم نووناگل آلدهیدها و کتون­ها با ترکیبات دارای متیلن فعال به طور گسترده در تشکیل پیوند C=C در سنتز ترکیبات به کار می‌رود. این واکنش به طور گسترده بر روی باربیتوریک اسیدها و تیوباربیتوریک اسیدها مورد مطالعه قرار گرفته است. در طرح (1-16) نمونه‌ای از واکنش نووناگل 1و3- دی اتیل 2- تیوباربیتوریک اسید با آلدهیدهای آروماتیک در حلال اتانول و در دمای اتاق بدون حضور کاتالیست آورده شده است [18]. در سایر موارد این واکنش به وسیله بازهایی از قبیل آمین‌ها و اتوکسیدها کاتالیست می­شود.

بر طبق واکنشی که  مشاهده می‌شود، ماهیت استخلاف روی حلقه آروماتیک برروی پیشرفت واکنش تأثیرگذار می‌باشد. وجود گروه‌های الکترون کشنده نظیر 2NO روی حلقه آروماتیک باعث می­گردد که علاوه بر واکنش تراکم نووناگل واکنش افزایش یک نوکلئوفیل (افزایش مایکل1) نیز صورت پذیرد. در حالی که حضور گروه‌های الکترون دهنده قوی نظیر 2NMe روی حلقه آروماتیک باعث می‌گردد که واکنش تنها تا مرحله تراکم نووناگل پیش رود و به دلیل پایداری رزونانسی که ایجاد می­کند مانع ادامه واکنش افزایش شده و واکنش در همان مرحله متوقف می‌شود.

1-6-      بررسی شیمی دی هیدروفوران­ها

1-6-1- دی ­هیدروفوران­ها

سیستم حلقه فوران در تعداد زیادی از ترکیبات طبیعی به صورت ساختمان کاملاً غیر اشباع یا احیا شده یافت می­شود. فوران -2-کربالدهید (فورفورال) با قیمت ارزان در دسترس است و در مقیاس بالا از طریق هیدرولیز پس مانده غلات که با اسید کاتالیز می­گردد، به دست می­آید. کربوهیدرات­ها در موادی مانند چوب ذرت به وسیله اسید هیدرولیز می­شوند و قندهای پنتوز را ایجاد می­کنند که آن­ها هم توسط اسید به فوران-2- کربالدهید تبدیل می­شوند. فورفورال ماده اولیه متعارف برای تهیه تجارتی سایر فوران­های ساده است.

بیشتر ترکیبات طبیعی که یک حلقه کاملاً غیر اشباع فوران دارند از نظر ماهیت شبیه­ترین هستند. روزفوران  که در روغن گل سرخ یافت می¬شود مثالی از این مورد است. از فوران¬هایی که در طبیعت به صورت احیا شده یا سایر اشکال اصلاح شده وجود دارند، می¬توان قندها یپنتوز مانند ریبوز و دزوکسی ریبوز و گونه¬های مختلفی از گاما-لاکتون¬های غیر اشباع، که یک مثال آن¬ها آسکوربیک اسید (ویتامین ث (34)) ، است را نام برد ]19[.

تعدادی از مشتقات فوران عامل شیمی درمانی مفیدی هستند. سمی­کاربازون 5-نیتروفوران-2-کربالدهید یک باکتری کش است. رانی­تیدین نیز یک عامل مهم شیمی­درمانی است که از مشتقات فوران می­باشد. فوران­ها به طور گسترده­ای به عنوان حدواسط در سنتز فرآورده­های طبیعی به کار برده شده­اند.

 (1Porphyrin

(2 Pyrrole

(3 PierreJoseph

(4 Adolfvon

 5)  knoevenogel condesation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جداسازي و اندازه گيري فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122