پایان نامه بررسي و مقايسه رضايتمندي دانش آموزان، اولياء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظري دخترانه هيات امنايي و مدارس عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسي و مقايسه رضايتمندي دانش آموزان، اولياء و  کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظري دخترانه هيات امنايي و مدارس عادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسي و مقايسه رضايتمندي دانش آموزان، اولياء و  کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظري دخترانه هيات امنايي و مدارس عادي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسئله 5
اهمیت وضرورت تحقیق 7
اهداف تحقیق 8
سوال تحقیق 9
تعاریف نظری وعملیاتی تحقیق 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقد مه 15
بخش اول : مبانی نظری تحقیق
تعاریف مدیریت 16
ویژگی ها و مهارت های مدیران آموزشی 17
عوامل موثر درایجاد خودگردا نی در مدارس 18
مشتریان آموزش 19
وا لدین ـ مدرسه 21
تاریخچه روا بط خانه و مدرسه 21
آگاهی و نقش وا لدین در آموزش و پرورش فرزندان 25
تعریف ا نجمن اولیاء ومربیان مدرسه 26
نیازها وا نتظارات اولیاء 28
رضایت ومبانی نظری آن 30
نقش تئوری های سازمان و مدیریت در تفکر مدیریت هیات ا منایی 38
ویژگی های مدرسه به عنوان سیستم های باز 43
عناصر کلیدی سیستمهای اجتماعی آموزشگاه 44
سنخ شنا سی ساختار سازمانی مدرسه 49
فرهنگ وجو مدارس 53
فهرست سلامت سازما نی 53
کیفیت و اثربخشی مدارس 54
رهبری در مدارس 57
بخش دوم : آموزش متوسطه درمدارس هیات امنایی وعادی
آموزش متوسطه( اهمیت ، اهداف، مدت وساختار کلی ) 59
مدارس هیات ا منایی (اعضاء وشرایط مدرسه ) 60
بخش سوم : پیشینه تحقیقات درخارج ودرداخل ایران مرتبط با موضوع پژوهش
پیشینه تحقیقات ا نجام شده خارجی 81
پیشینه تحقیقات ا نجام شده در ایران 84
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقد مه 91
روش تحقیق 91
جامعه آماری 91
نمونه وروش نمونه گیری 92
ابزار جمع آوری داده ها 93
روایی و پایایی پرسشنامه 94
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 95
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه 97
داده های جمعیت شناختی 97
تحلیل توصیفی داده ها 102
تحلیل استنباطی داده ها 107
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق 128
بحث و نتیجه گیری 129
پیشنهادات 130
محدودیت ها 131

پیوست ها
پرسشنا مه 133
منابع فارسی 138
منابع انگلیسی 142
مجوز ورود به کلیه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش 143
دستورالعل اجرایی مدارس هیات امنایی به امضای وزیرمربوطه 144
چکیده خارجی 146

منابع فارسی:

آقا زاده، احمد،(1365)، آموزش و پرورش در انگلستان و ویلز ، انتشارات طوس

ادوارد ، سالیس ، (1380) ،مدیریت کیفیت فراگیر درآموزش ، ترجمه سیدعلی حدیقی ، نشر هوای تازه .

ارنی ، پیر ، ( 1376) ، آموزش درکشورهای فقیر ( نمونه ها وپیشنهادها ) ، ترجمه فرنگیس حبیبی  ، مرکز نشر دانشگاهی  .

الهی ، نوربخش ، (1377) ، بررسی نظرات اولیاء ومربیان درمورد وضعیت آموزش و پرورش مدارس غیر انتفاعی در مقایسه با مدارس دولتی شهرستان ایلام ، طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت  .

بابایی ، ایازاله ،(1382) ، بررسی را بطه ا بعاد ا ندیشیدن مدیران باعملکرد آنان در دبیرستانهای شهرستان طالش ، پایان نامه کارشناسی ارشد/ چاپ نشده ، دا نشگاه تهران ، دا نشکده روانشناسی وعلوم تربیتی .

بازرگان ، زهرا ، ( 1375 ) ،روشهای نوین مشارکت اولیاء درآموزش و پرورش، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی ، سال دوم ، شماره : 4 ـ 1 .

بنی سی ، پری ناز ، ( 1386) ، مطالعه تطبیقی هیات های امناء در جهان به منظور ارا ئه یک چارچوب مناسب برای نظام آموزش عالی کشور ، رساله دکتری « مدیریت آموزشی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ، دانشکده علوم ا نسانی .

حسینی خواه ، سید حبیب ، (1375 ) ، بررسی اثربخشی مدارس غیر انتفاعی شهر یزد از دید اولیاء دانش آموزان سال سوم اینگونه مدارس ، طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت  .

جلالی ، محمد رضا ، (1375) ، بررسی جایگاه وعملکرد مدارس غیرانتفاعی استان مرکزی درسالهای تحصیلی 71 الی 74 ـ 73 ، طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت .

خورشیدی ،عباس و ملکشاهی راد ، محمد رضا ، ( 1380 ) ،ارائه چارچوب نظری درخصوص شاخصهای عملکردی مدارس پیش دانشگاهی وزارت آموزش و پرورش ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، دوره هفتم ، شماره : 28 .

رابینز ، استیفن ، ( 1380 ) ، مبانی رفتار سازمانی ، ترجمه :  قاسم کبیری ، مرکز ا نتشارات دانشگاه آزاد اسلامی .

راستی ، عبدالحمید ، ( 1375 ) ، بررسی نگرش والدین ومعلمان درباره اثر بخشی عملکرد انجمن اولیاء و مربیان ، طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت .

داوودی ، رسول، (1382) ،  بررسی رضایتمندی وا لدین از عملکرد مدارس متوسطه شهر تهران ، طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت .

دستورا لعمل اجرایی مدارس هیات ا منایی ، جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ، مصوبه 788 ،مورخ 1/2/1388 ، وزارت آموزش وپرورش .

زررسولی ،سیمین ،(1384) ، بررسی تأثیر تمرکززدایی بررضایت شغلی مدیرا ن و معلمان مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری ، مقاطع متوسطه و راهنمایی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی / چاپ نشده ، دانشگاه الزهرا .

ساکی، رضا ، (1388) . رهبری در مدرسه یادگیری محور ، پژوهشکده تعلیم وتربیت .

شفیع آبادی ، عبداله ،( 1379) ،راهنمایی ومشاوره شغلی وحرفه ای ونظریه های انتخاب شغل ، تهران : انتشارات رشد .

شورای نویسندگان ، اندیشه مدرسه محوری ، فصلنامه فرهنگ مشارکت ، (1377) ، شماره 16 صص:  32 ـ 30 .

صافی ، احمد ، (1384)، آموزش و پرورش ابتدایی ،راهنمایی تحصیلی و متوسطه ، تهران : انتشارات سمت.

صفوی ، امان اله ، ( 1372 ) ، تعلیم وتربیت جهانی در قرن بیستم ، نشر قطره  .

طاهری کیا ، عزیز ، ( 1380 ) ، بررسی میزان وعوامل موثر در رضایت خدمت گیرندگان خدمات گمرکی (گمرک مهرآباد ) ،پایان نامه کارشناسی ارشد/چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات .

علاقه بند ، علی ،(1376)، به سوی خودگردا نی در مدیریت مدرسه ، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش ،سال سوم ، شماره یک ،  تهران : وزارت آموزش و پرورش .

علاقه بند ، علی ، (1380) ، مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی ، تهران : نشر روان .

علاقه بند ، علی ، ( 1380 ) ، مقدمات مدیریت آموزشی ، تهران : نشر روان .

غفاری ، مجتبی ، (1376) ، مقایسه انگیزش شغلی معلمان در مدارس دولتی وغیرانتفاعی درمنطقه یک آموزش و پرورش تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد / چاپ نشده ، دانشگاه علامه طباطبایی  تهران ، دانشکده  روانشناسی وعلوم تربیتی .

غفوریان ، هما ، (1384 ) ، ارا ئه الگوی مناسب جهت شاخص های عملکردی در ارتقای کیفی مدیران آموزشی ، ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  .

فرد دانش ، هاشم ، (1372) ، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ، انتشارات سمت .

فتح اله زاده ، رگین ، (1378) ، بررسی ومقایسه درونداد و برونداد در فرآیند آموزش  مدارس دولتی وغیر انتفاعی مقطع متوسطه دخترانه شهرستان رشت ، پایان  نامه کارشناسی ارشد / چاپ نشده ،دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی .

قورچیان ، نادر قلی ، (1373 ) ، استراتژی جهانی ا ندیشیدن وملی عمل کردن ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی  آموزش عالی ، سال دوم ، شماره : 1

گزارش پژوهشکده تعلیم وتربیت به دفتر وزیر ، تعریف ومفاهیم مدرسه محوری ،اهداف ، اصول و      راهکارهای اجرایی ، 1378 .

معیری ، محمد طاهر ،(1384) ،مسائل آموزش و پرورش ، تهران : انتشارات امیرکبیر .

میالاره ، گاستون وژان میال، (1370) ، تاریخ جهانی آموزش و پرورش ، ترجمه محمدرضا شجاع رضوی  ، نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .

میر کمالی ، سید محمد ، (1366) ، زمینه هایی که اولیاء می توا نند به مدرسه و مدیریت کمک کنند ، نشر پیوند ، اسفند وفروردین 66 ، شماره 90 ـ 89 .

میر آتشانی ، زهرا ، (1382) ، بررسی میزان شناخت والدین دانش آموزان نسبت به وظایف انجمن اولیاء ومربیان شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی / چاپ نشده  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

مسلمی ، شمسی ، (1387) ، شناسایی عوا مل بازدارنده در اجرا ی مد یریت مدرسه محور در  مدارس شهرستان دامغان ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

مورفی ، جوزف ، (1382 ) ، مدیریت مبتنی بر مدرسه به منزله اصلاح مدرسه ، ترجمه فرهاد کریمی ، انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت .

ناظمی ،احمدرضا ، (1383 ) ، بررسی میزا ن رضایتمندی دا نش آموزان از قوا نین و مقررا ت حاکم بر مدارس متوسطه منطقه 9 تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت آموزشی/چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز .

نجفی ، حسین ، (1377) ، بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی دبیران در مدارس متوسطه شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد/چاپ نشده ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .

وین ک . هوی و سیسیل ج. میسکل  ، (1387)  ، مدیریت آموزشی تئوری ، تحقیق و عمل ، ترجمه میر محمد سیدعباس زاده ،  ا نتشارات دا نشگاه ارومیه .

هیکس ، هربرت وگولت ، سی ، ری ، (1377)، تئوری های سازمان و مدیریت ، ترجمه ، گوئل کهن ،  انتشارات اطلاعات .

منابع انگلیسی :

.Brown /D.J . (1990) .Decentralization  and school – based  management. London : falmer

. Clifford , palma(1982) . Meassuring  satisfaction  with medical  care management . A guality improve  too1.American  A ssociation  of occupational  Health  nurses  Vol , 40,No.7

.daresh , john (1998). Professional  development  for   school   leadership: the  impact  of  u.s educational  reform , www. Science direct. Com/ international  journal  of   educational  research, no : 29.

.Epstein ,J,(1995) . school / family / community  partnerships : caring for the children  we share . phi delta kappan , 76(9 ).

. Firestone, joseph . M, Mcelroy,Mark.w(2003) .key Issues  in  the new knowledge  management, Butter worth Heinemann  publication.

. Hoyer , maclnnis ( 1997 ) . consumer  behavior.

. Hoerr ,Thomas ,( 2005) . The Art of school  leadership , ASCD .

.Sergiovanni,T.J.value-added  leadership:How to get Extraordinary performance in schools, san Diego , CAHarcourt  Brace, 1990.

. Schwant, david R, marguardt , Michael j(2000). Organizational learning: from  world – class  theories  to global  best practices .

. McGraw,B.piper,K.Banks,D. and Evans, B.Marking schools  More Effective , Hawthorne,Victoria , Australian council for Educational Research,1992 .

چکیده :

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رضایتمندی (دانش آموزان، اولیاء وکارکنان) ازعملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی درمنطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای نیل به این هدف از بین کلیه دانش آموزان، اولیاء مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 پایه های دوم مدارس متوسطه عادی و مدارس هیات امنایی درمنطقه 6 در گروههای نظری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.وکارکنان علمی مدارس شامل (مدیران، معاونین ودبیران) ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به طوری که تعداد نمونه آماری ازجامعه مورد مطالعه 312 نفر بودند. ابزارجمع آوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه بود؛که توسط دانش آموزان ،اولیاءوکارکنان مدارس تکمیل گردید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی وازنظرچگونگی گردآوری داده ها(توصیفی ـ پیمایشی) است.داده های جمع آوری شده ازطریق آمارتوصیفی بصورت فراوانی،درصدو میانگین وازطریق آماراستنباطی با آزمون tدوگروه مستقل، تحلیل واریانس وآزمون توکی تحلیل شدند. نتایج نشان دادكه درزمينه رضايت ازشيوه مديريت مدارس،عملکردکارکنان آموزشی،عملکردتحصیلی دانش آموزان مدارس تفاوتی بین مدارس عادی وهیات امنایی وجود ندارد و در زمينه رضايت از تاثير مدرسه بر رفتار دانش آموزان ورضایت از تسهیلات آموزشی مدارس تفاوت معناداري وجود دارد.در نتيجه رضایت از تأثير مدرسه بر رفتار دانش آموزان و تسهیلات آموزشی  درمدارس عادی بيشتر از مدارس هيات امنايي می باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

1 ـ مقدمه :

آموزش و پرورش از دیر باز نقشی اساسی در تداوم  و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. آداب و رسوم ، اعتقادات وارزشها، نگرشها ورفتارها، دانشها و مهارتهای جامعه از طریق فراگردهای آموزش و پرورش قابل انتقال و دوام بوده ا ند (علاقه بند ، 1380 : 45 ) .

مدارس بعنوان نهادهای رسمی اجتماعی وآموزشی جوامع ،تحت تأثیر افکار سیاسی، فرهنگی ومردمی، همواره از جایگاه وعملکرد ویژه ای در طول تاریخ برخوردار بوده اند وبا سطح انتظارات، نیازها وفرهنگ عمومی وعلمی جامعه درزمان خاص خودشان نیز درارتباط بوده اند . همین ارتباط  موثر است که از یک طرف چگونگی ونحوه مشارکت دولت و مردم را با مدارس نشان می دهد واز طرف دیگر نقش و عملکرد واقعی مدارس را به خوبی روشن می سازد.بدیهی است شناخت متقابل بین خانواده،جامعه ومدرسه می تواند زمینه ساز نزدیکتر شدن هرچه بیشتر اهداف ، وظایف وارزش های میان این نهادها باشدو در رشد وتوسعه آنها موثر واقع گردد( جلالی، 1375: 18) .                انسان برای زندگی به مجموعه ای از امکانات ووسایل نیازمند است . این وسایل و امکانات ازجایی به جای دیگر واززمانی به زمان دیگر متفاوت هستند وانسانها نیز فراخور حال خود از آنها بهره می گیرند . امکانات زندگی باعث آرامش خیال ((احساس رضایت)) در انسان می شوند. در کنار امکانات مادی برخی عوامل دیگر نیز وجود دارند که (( میزان رضایتمندی)) از زندگی را افزایش یا کاهش می دهند . این ها همان((عوامل معنوی)) زندگی هستندکه احساس خوشبختی ورضایت را در انسان پدید می آورند .یقیناٌ برای دستیابی به چنین آرامش ورضایتی به مجموعه ای از ضوابط ، مقررات و قوانین نیاز است . بدون وجود نظم و انضباط هر مکانی وهر جامعه ای به هرج ومرج کشیده می شود . حال ، این جامعه به بزرگی یک کشور باشد و یا به کوچکی یک خانواده . درباره مسائل مربوط به آموزش و اداره مدارس هم،اینگونه است برای اینکه مدرسه ای بتواند به وظایف خود عمل کند به مجموعه ای از ((دستورالعمل ها)) احتیاج دارد که بسیاری از آنها به طور مستقیم به دانش آموزان مربوط می شود و برخی نیز به صورت غیر مستقیم در وضعیت دانش آموزان تأثیر می گذارند ( ناظمی ، 1383: 2 ) .

بر اساس تاریخچه هیات های امناء در کشورهای پیشرفته و ایران عمده تر ین اهداف از تشکیل چنین نهاد هایی، استقرار یک مرجع قانون گذار در رأس هرم های سازمانی موسسات آ موزشی به

اداره کلیه امورمدارس (اعم از آموزشی، اداری، مالی و پژوهشی نظارت  و ارزشیابی )از جمله فعالیتهای هیات های امناء می باشند. هیاتهای امناء مدارس وموسسات آموزشی درصورتیکه اختیارات لازم را داشته باشند می توانند به این موسسات هویت ویژه و در خور آن را ببخشند . زمینه های استقلال بیشتر مدارس را فراهم سازند و سلسله مراتب اداری ، کاستی ها و تنگ نظری های حاکم بر نظام اداری مدارس را کاهش دهند. رسالت اصلی هیاتهای امناء تأمین استقلال بیشتر مدارس،تمرکز زدایی، تسهیل تصمیم گیری، تصمیم گیری کلان بر پایه آراء و مشارکت اعضاء و ایجاد پلی بین مدارس و جامعه می باشد. هیاتهای امناء می توانند با تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوط اندیشه های نو را به مرحله عمل برسانند. لذاحفظ موقعیت و تقویت وتحکیم مبانی آنها درجهت ایجاد ارتباط صحیح با نیازهای جامعه درفرآیند توسعه پیشرفت و بالندگی کشور، از مسائل بسیار مهم وضروری است که این امر مستلزم توجه به نیازها و ضرورت ها، موانع ومشکلات و نیزتلاش مستمر جهت یافتن راههایی است که تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نمایند  ( بنی سی ، 1386: 4 ) .

اهمیت مدرسه بیش از هر چیز در عرضه قابلیت هایی است که تفکر و داوری مستقل را تضمین کند نه در ارائه برخی معلومات تخصصی و آنچه رضایتمندی اولیاء از عملکرد مدارس می شود.این پژوهش با ملاک قرار دادن مدارس متوسطه نظری بعنوان زمینه های مشارکت مردم ، مسئولین و برنامه ریزان با نظام آموزشی و میزان درک متقابل آنها از یکدیگر به بررسی عملکرد این مدارس از دیددانش آموزان ، اولیاء وکارکنان علمی  ومیزان رضایت آنها می پردازد تابتوا ند منجر به پیشنهاداتی در زمینه بهبود وتوسعه روند آموزشی گردد . مطالب ارائه شده اهمیت تعلیم و تربیت و نهادی بنام هیات امناء که عهده دار این وظیفه سنگین می باشد نکته قابل توجه این است که آیا مدارس هیاتهای ا منایی وظایف خود را به خوبی ا نجام می دهند و این وظایف رضایتمندی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه منطقه 6 شهر تهران را به دنبال دارد  یا خیر؟

2 ـ بیان مساله :          

از طریق تعلیم و تربیت است که آداب و رسوم ، اعتقادات ، ارزشها، نگرشها ، رفتارها و مهارتهای جامعه دوام یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود( علاقه بند، 1380: 45 ) .

آموزش وپرورش یک سازمان دولتی وخدماتی می باشد وهمانند سایر سازمانهای دولتی ـ خدماتی می باشد وهمانندسایر سازمانهای دولتی مجری وظایفی درچهارچوب مقررات و قوا نین می باشد، اما محدوده وظایف آن از گستردگی خاصی برخوردار است . آموزش و پرورش سازمانی با مالکیت عمومی می باشد و هدف آن از زاویه ارائه خدمات برطرف کردن نیازهای غیر شخصی است . ازاین رو تأثیررضایت افراد برون سازمانی ودرون سازمانی که در یک نظام با همدیگر تعامل دارند نه تنهابرحفظ تعادل درنظام اجتماعی متشکل از سازمانهای گوناگون اهمیت بسزایی دارد بلکه بر سلامت و حفظ سلامت سازمان و برداشت  سازمانی نیز موثر است .سازمان ، کارکنان و مشتریان سه رکن اساسی در یک تعامل اجتماعی ـ سازمانی می باشند و در نظر داشتن هر یک از ا ین سه رکن به تنهایی و بدون درنظرگرفتن رکن دیگر (بدون نگرش سیستمی) منجربه نارضایتی درکل سیستم خواهد شد . به طوری که برداشت ذهنی از کیفیت خدمات آن به شدت به کیفیت ارا ئه و ارتباط متقابل میان دریا فت کننده وارا ئه دهنده وا نتظارات دو طرف بستگی دارد ( طاهری کیا ،1380: 16)  .

هدف آموزشی مدارس متوسطه ، تربیت شهروند متعهد وکارآمدی است که قادر به تصدی مشاغل عمومی جامعه بوده و برای ادامه تحصیل دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی آماده شود و یا راهی زندگی مستقل فردی در جامعه گردد ( قورچیان ، 1373: 8 ) .

به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی وتربیتی مدارس ،جلب وتوسعه مشارکت های مردمی وخیرین دراحداث واداره امور مدارس، تقویت نظام مدیریتی ، مالی واجرایی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی وپیمان سپاری مدیریت مدارس توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی درمدارس اجرا می شود. این امر به خصوص در حال حاضر با  ظهور تئوری های کیفیت جامع، مدیریت مشارکتی، خودگردانی در مدارس و مدیریت به شیوه هیات امنایی  در مدارس زمینه امررا تسریع کرده است (آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس ،1388: مصوبه 788 ) .

در این میان دانش آموزان و اولیاء  آنها وکارکنان علمی این  مدارس ونظرات آنها ، به عنوان یک عامل ذینفع وذیصلاح نقش مهمی را درتصمیم گیری برای این مدارس بازی می کنند. لذا بکارگیری  نظرات آ نها درسطوح مختلف  تصمیم گیری هر ساله ضروری  به نظر می رسد.

با توجه به موارد فوق ، و مولفه های عملکردی مدارس ( شیوه مدیریت مدارس ، عملکرد کارکنان آموزشی،عملکردتحصیلی دانش آموزان، تأثیرکلی مدرسه بر رفتارهای دانش آموزان ،تسهیلات آموزشی) پژوهشگر بدنبال آن است که آیا دانش آموزان، اولیاء وکارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترا نه هیات ا منایی و مدارس عادی درمنطقه شش آموزش وپرورش شهرتهران رضایت دارند ؟ یا خیر؟

3 ـ اهمیت و ضرورت مساله:

این پژوهش موضوع ازلحاظ کاربردی اهمیت دارد چرا که بعد از انجام پژوهش می توان نتایج آن را درزمینه بالابردن سطح رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان ازعملکرد مدارس استفاده نمود. درکشور ما ساختار متمرکز نظام آموزشی،  مشکلاتی را برای مدیرا ن مدارس بوجود آورده است که این مشکلات سبب بروز نارسایی های عملکردی ، نزول سطح روحیه ا نگیزش کارکنان، تنزل  سطح خدمات ، نارضایتی مدیران و نیزموجب کاهش بازده کارمی شود بنابراین نظام آموزشی برای رهایی ازمشکلات مذکورمستلزم تغییروتحول درساختار مدیریت بوده است نمونه ای ازتمرکززدایی آموزشی ،  اجرای طرح هیات امنایی و تفویض اختیار به مدیران مدارس می باشد که بر عملکرد مدیران تأثیرگذاشته و نقش آنها راپر رنگترمی کند.که این مهم باتوجه به مصوبه788جلسه شورای عالی آموزش وپرورش  مورخ1/2/1388 تصویب شده است . باتوجه به اینکه رضایت اولیاء دانش آموزان امری مهم در ثبت نام دا نش آموزان محسوب می شود توجه به کارایی و عملکرد مدارس هیات ا منایی ا مری مهم بشمار می آید  لذا کاستی در کارآیی و بازدهی مدارس سبب  نارضایتی اولیاء و بی اعتماد شدن آنها نسبت به نظام آموزش و پرورش کشور و در نتیجه پایین آمدن اعتباراین مدارس و تحقق نیافتن اهداف عالی آموزش و پرورش خواهد شد. لذاباارائه راهکارهایی در جهت مطلوب کردن عملکرد این مدارس می کوشند رضایت اولیاء را در این زمینه  فراهم نمایند. در مدارس هیات امنایی برتوا نا سازی ، رشد حرفه ای، بهبود علمی و ارتقای سطح مهارت ها و توا نمندی های تمام کارکنان و بویژه به شکوفایی خلاقیت های مدیران ، معلمان و دانش آموزان تأکید می شود .درمدارس خودگردان وهیات امنایی شده ، مدیر مدرسه باید یک سری مهارتها ی اجتماعی وسیاسی مجهز باشد تابتواند باافراد عادی وغیر متخصص جامعه نیز روابط مناسب برقرار کند زیرا برخلاف گذشته مدیران که فقط باکارکنان حرفه ای، دانش آموزان و والدین کارمی کردنددرحال حاضراعضای دیگرجامعه رانیزدر امور مدرسه دخالت می دهند (دارش1، 1998 : 326) .

 

4 ـ اهداف تحقیق : (به تفکیک هدف کلی وهدف های فرعی) :    

هدف کلی تحقیق حاضر :

بررسی ومقایسه رضایتمندی (دا نش آموزان، اولیاء وکارکنان ) ازعملکرد مدارس متوسطه نظری

دخترانه هیات امنایی ومدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران .

اهداف فرعی : با توجه به مؤلفه های (شیوه مدیریت مدارس، عملکرد کارکنان آموزشی، تسهیلات آموزشی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، تاثیر کلی مدرسه بر رفتار دانش آموزان) جزء مولفه های عملکردی مدارس متوسطه نظری است عملکرد مدارس به صورت اهداف فرعی زیر می باشد:

1 ـ مقایسه میزان رضایتمندی (دا نش آموزان ، اولیا ء وکارکنان) از نظر شیوه مدیریت مدرسه در

مدارس عادی وهیات امنایی .

2 ـ مقایسه میزان رضایتمندی (دانش آموزان ، اولیا ء وکارکنان) از نظر عملکرد کارکنان آموزشی

در مدارس عادی وهیات امنایی .

3 ـ مقایسه میزان رضایتمندی (دا نش آموزان ، اولیا ء وکارکنان) از نظر عملکرد تحصیلی دانش

آموزان در مدارس عادی وهیات امنایی .

4 ـ مقایسه میزان رضایتمندی (دا نش آموزان ، اولیا ء وکارکنان) از نظر تأثیر کلی مدرسه بررفتار

دانش آموزان در مدارس عادی وهیات امنایی .

5 ـ مقایسه بین میزان رضایتمندی (دانش آموزان ، اولیا ء وکارکنان) ازنظر تسهیلات آموزشی  در

مدارس عادی وهیات امنایی .

5 ـ پرسش های پژوهش :

سوال اصلی: آیا بین میزان رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء وکارکنان مدارس متوسطه نظری دخترا نه که  بصورت هیات امنایی اداره می شوند با مدارسی که بصورت عادی اداره می شوند تفاوت معناداری وجوددارد؟

سوال های فرعی :

1 ـ آیا بین میزان رضایتمندی (دانش آموزان، اولیاء و کارکنان ) مدارس متوسطه نظری دخترانه که  به صورت هیات امنایی اداره می شوند با مدارسی که بصورت عادی اداره می شوند از نظر شیوه  مدیریت تفاوت معناداری وجود دارد ؟

2 ـ آیا بین میزان رضایتمندی (دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان ) مدارس متوسطه نظری دخترانه که به صورت هیات ا منایی اداره می شوند با مدارسی که بصورت عادی اداره می شوند  از نظر عملکرد کارکنان آموزشی تفاوت معناداری  وجود دارد ؟

3 ـ آیا بین میزان رضایتمندی (دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان ) مدارس متوسطه نظری دخترانه که به صورت هیات امنایی اداره می شوند با مدارسی که بصورت عادی اداره می شوند از نظر عملکرد تحصیلی  دا نش آ موزا ن  تفاوت معناداری وجود دارد ؟

4 ـ  آیا بین میزان رضایتمندی (دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان ) مدارس متوسطه نظری دخترانه که به  صورت هیات امنایی اداره می شوند با مدارسی که بصورت عادی اداره می شوند از نظر تأثیر کلی مدرسه بر رفتار دا نش آموزا ن تفاوت معناداری وجود دارد ؟

5 ـ آیا بین میزان رضایتمندی (دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان ) مدارس متوسطه نظری دخترانه که به  صورت هیات امنایی اداره می شوند با مدارسی که بصورت عادی اداره می شوند از نظر تسهیلات آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد ؟

6 ـ میزان رضایتمندی (دانش آموزان ، اولیاء وکارکنان ) از مدارس متوسطه نظری دخترا نه که بصورت  هیات امنایی اداره می شوند با مدارسی که بصورت عادی اداره می شوند برحسب سن ، جنس ،  مدرک تحصیلی چگونه است ؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • یايان نامه نقش شبکه هاي تلويزيوني خصوصي در توسعه سياسي افغانستان بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه هرات در باره شبکه هاي تلويزيوني آريانا، تمدن، سبا، تلويزيون يک و طلوع
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122