پایان نامه بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 224 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه1
1-1-طرح مسئله و ضرورت تحقيق3
1-2-اهداف تحقيق5
1-3-سؤالات تحقيق5
1-4-پیشینه تحقیق5
1-5-فرضيه تحقيق14
1-6-روش تحقيق14
1-7-مراحل تحقيق15
1-8-روش و ابزار گردآوري اطلاعات16
1-9-روش تجزيه و تحليل اطلاعات16
فصل دوم: مبانی نظری17
2-1-ترمینولوژی18
2-1-1-مقایسه تطبیقی18
2-1-2-شکست بازار در تامین مسکن18
2-1-3-اثربخشی19
2-1-4-مسکن19
2-1-5-فقر  20
2-1-6-گروه هدف21
2-1-6-1-نظریه‌های اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدف‌گرایی در برنامه‌ریزی مسکن22
2-1-7-ضریب جینی24
2-1-7-1-درآمد مصرفی25
2-1-8-فقر درآمدی25
2-1-8-1-جایگاه مسکن در سنجش فقر25
2-1-8-2- فقر مسکن26
2-1-9-بی ثباتی بازار مسکن27
2-1-10-سیاست های مالیاتی و مسکن27
2-1-11-سیاست های پولی28
2-1-12-سیاست تامین مالی مسکن29
2-1-13-مسکن عمومی31
2-1-14-مسکن اجتماعی31
2-1-15-مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت)32
2-1-16-سیاست های توانمندسازی33
2-1-17-سیاست زمین و خدمات33
2-1-18-کمک به خودیاری مسکن34
2-1-19-ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی35
2-1-20-بازار زمین35
2-1-20-1-تاثیر بازار زمین بر اقشار کم‌درآمد36
2-1-20-2- سیاست زمین36
2-1-20-3-سیاست‌گذاری در حوزه زمین شهری37
2-1-20-4-اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به زمین37
2-2-مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد38
2-2-1-دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت38
2-2-2-لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها40
2-2-3-رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم‌درآمدها41
2-2-3-1-دوره قبل از بحران اقتصادی1930(عصر کلاسیک)41
2-2-3-2-عصر کینزگرایی(پس از بحران)41
2-2-3-2-1-مسکن عمومی42
2-2-3-2-2-مسکن خودیار44
2-2-3-3-دوره دولت رفاه(1970-1950)45
2-2-3-3-1-برنامه ارتقاء سکونتگاهها47
2-2-3-3-2-یارانه مسکن48
2-2-4-سیاست زمین و خدمات48
2-2-4-1-دوره دولت حداقل (1995-1980)49
2-2-4-1-1-توانمندسازی50
2-2-4-2-دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از 1995)51
2-2-4-2-1-مسکن اجتماعی52
2-2-4-2-1-1-سازمان های مسکن اجتماعی52
2-2-4-2-2-مسکن مقرون‌به‌صرفه53
2-3-بررسی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورها54
2-3-1-بررسی کلی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه54
2-3-1-1-بررسی نمونه‌های موردی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها درکشورهای درحال‌توسعه55
2-3-1-1-1-سیاست مسکن در کلمبیا55
2-3-1-1-2-سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین57
2-3-1-1-3-سیاست‌های مسکن در ترکیه59
2-3-1-1-3-1-پروژه‌های مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI61
2-3-1-1-3-2-پروژه های به اشتراک گذاری درآمد62
2-3-1-1-4-سیاست‌های تامین  مسکن کم‌درآمدها در نیجریه63
2-3-1-1-4-1-توسعه مسکن انبوه (در نیجریه)63
2-3-1-1-5-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در مکزیک65
2-3-1-1-6-بررسی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها  در هند67
2-3-1-1-6-1-برنامه‌های یارانه مسکن برای فقرا67
2-3-1-1-7-سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها در اوگاندا68
2-3-2-بررسی کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای توسعه یافته70
2-3-2-1-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا71
2-3-2-1-1-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا72
2-3-2-2-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا73
2-3-2-2-1-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی73
2-3-2-2-2-بحران مسکن پس از جنگ74
2-3-2-2-3-مسکن درمانی برای بحران شهری74
2-3-2-2-4-بحران سیاسی75
2-3-2-3-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا80
2-4-شاخص‌های مسکن83
2-4-1-1-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS86
2-4-1-2-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی87
2-4-1-3-شاخص‌های مسکن استرالیا87
2-4-1-4-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+588
2-4-1-5-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD89
2-4-1-6-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن89
2-4-1-7-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی90
2-5-جمع‌بندی فصل91
فصل سوم: مسکن در برنامه های توسعه96
مقدمه   97
3-1-بررسی تاریخ تحولات نقش دولت در اقتصاد ایران97
3-2-چارچوب سیاست‌گذاری در بخش مسکن98
3-2-1-برنامه اول توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)98
3-2-2-برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1378-1374)99
3-2-3-برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1383-1379)101
3-2-3-1-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه سوم103
3-2-3-2-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم        …….104
3-2-3-2-1-انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم104
3-2-3-2-2-اجرای سیاست احداث مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک107
3-2-4-برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی(1388-1384)109
3-2-4-1-بررسی روند تحولات عوامل تولید در برنامه چهارم111
3-2-4-2-بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه چهارم     111
3-2-4-3-سیاست زمین صفر(مسکن مهر)111
3-3-جمع‌بندی116
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل118
مقدمه119
4-1-1-تغییرات جمعیت، خانوار و بعد خانوار121
4-1-2-بررسی و تحلیل روند ساخت‌وساز مسکن123
4-1-2-1-پروانه هاي ساختمانی صادر شده توسط شهرداري ها124
4-1-2-2-بررسی پروانه هاي ساختمانی صادره برحسب شیوه ساخت125
4-1-1-مسکن و اقتصاد خانوار126
4-1-1-1-توزیع درآمد126
4-1-1-2-بررسی هزینه و درآمد خانوار130
4-1-1-3-هزینه مسکن خانوار132
4-1-2-بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن138
4-1-3-واحد هاي مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف139
4-1-4-بررسی روند تحولات موجودي مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار140
4-1-4-1-بررسی روند تحولات موجودي مسکن در سالهاي 1365 الی 1390140
4-1-4-2-بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد هاي مسکونی 1365تا 1390142
4-1-4-2-1-تراکم نفر در واحد مسکونی142
4-1-4-2-2-تراکم خانوار در واحد مسکونی142
4-1-4-2-3-مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت143
4-1-5-روند تحولات قیمت مسکن143
4-1-6-نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن145
4-1-6-1-سرمایه‌گذاری دولت در تامین مسکن145
4-1-6-2-سرمایه‌گذاري بخش خصوصی در واحدهاي مسکونی مناطق شهري کشور به تفکیک ساختمان هاي شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده148
4-2-تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های بررسی شده در طول برنامه سوم وچهارم151
4-3-جمع‌بندی175
فصل پنجم: پاسخ به سوالات و نتیجه‌گیری177
مقدمه178
5-1-پاسخ به سوالات180
5-2-نتیجهگیری187
منابع فارسی192
منابع انگلیسی195

منابع فارسی

اردشیری, م. (1378). نقش مدیریت زمین در سیاستهای توسعه شهری. مجموع مقالات همایش زمین و توسعه شهری.

ارگودن, س., & رستمی, س. (1389). مسکن کم هزینه: سیاست ها و محدودیت ها در کشورهای درحال‌توسعه. فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره47 و 48.

اطهاری, ک. (1384). فقر مسکن در ایران: فقر سیاست اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماع، شماره 18.

امچکی, ح. (1379). دولت و انبوه سازی، سابقه مداخله دولت در انبوه سازی مسکن. فصلنامه انبوه سازان مسکن،شماره 2.

ایزدخواه, ر., & رضوی, م. (1392). مقایسه نظریات مکاتب اقتصادی منتخب به‌منظور استخراج چارچوب نظری سیاست های صنعتی. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری(1).

بازمحمدی, ح., & چشمی, ا. (1385). اندازه دولت در اقتصاد ایران. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بانک مرکزی. (1392). شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران. تهران: بانک مرکزی.

پالیزبان, س., جودکی, ح., & رضویان, م. (1389). اسکان غیررسمی و فقر مسکن، نمونه موردی شهر پاکدشت. فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط, 11, 132-115.

پرهیزگار, ا., امچکی, ح., & افتخاری, ع. ر. (1386). هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن با توجه به تحول در ساختار جمعیتی کشور. فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره1, 95-127.

پورمحمدی, م. ر. (1385). برنامه ریزی مسکن. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

پورمحمدی, م., صدر موسوی, م., & عابدینی, ا. (1391). تحلیلی بر سیاستهای تامین مسکن دولت با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری, 3, 43-34.

جهانی, م. (1384). دستاوردهای سیاست انبوه سازی مسکن در برنامه سوم. فصلنامه انبوه سازان مسکن, 17-14.

حاجی پور, خ., & عطایی, س. (1392). تعیین معیارهای برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد و ارزیابی طرح های اجرایی مسکن مهر در شهرهای کوچک(مطالعه موردی 5 شهر کوچک در استان خراسان شمالی). مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای, 19, 42-19.

حسینلو, م. (1390). برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن گروه های کم درآمد شهری برای مهار بازار غیررسمی مسکن ، نمونه موردی شهر تهران. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.

حسینی, ش., & شفیعی, ا. (1392). نقش و جایگاه دولت در اقتصاد از نظریه تا عمل با تاکید بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران: پیک نور.

حمیدی, و. (1384). بررسی نقش و جایگاه دولت در تامین مسکن. روند, 46, 66-41.

خدابخش, ف. (1379). عوامل موثر بر کیفیت مسکن و بررسی اهداف کیفی مسکن در برنام های عمرانی قبل و پس از انقلاب. مجموعه مقالات هفتمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران(فن آوری در صنعت ساختمان و مسکن).

خدائی, ز., & میره, م. (1390). مروري برتجارب جهاني درزمينه تامين مسكن گروه هاي كم درآمد شهري. اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران.

خلاصه تحولات اقتصادی کشور. (1391-1380). تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی.

داوودپور, ز., & ابراهیم زاده, م. ب. (1390). بررسی تاریخی مشکل مسکن و برنامه های بخش مسکن در ایران. فصلنامه علمی- آموزشی- پژوهشی فهم و توان.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن. (1389). مسکن مهر: رویکردی نو در بخش های مسکن. فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره های 47و 48, 11-20.

دفتر حسابهای اقتصادی. (1377). اندازه شاخص های فقر و نابرابری توزیع درآمد در ایران طی سالهای 75-1365. تهران مرکز آمار ایران.

رفیعی, م. (1388). مسکن گروه های کم درآمد چه کرده ایم و چه باید کرد. تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون امور زیربنایی، کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی.

زاهد طلبان, ع., اشرفی, ی., & خداپرست, م. (1392). مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی, 4, 130-111.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (1383). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مجلس شورای اسلامی ایران.

سالنامه آماری. (1380، 1385 و 1390). تهران: مرکز آمار ایران.

شوای, ف. (1375). شهرسازی تخیلات تا واقعیات. (ح. سیدمحسن, مترجم) تهران: دانشگاه تهران.

صادقی بروجنی, خ. (1393, آبان 15). جایگاه هزینه مسکن در رفاه اجتماعی شهروندان. آرمان امروز, ص. 9.

عبدی, م., مهدیزادگان, س., & کردی, ف. (1390). شش دهه برنامه ریزی مسکن در ایران(1327-1387). تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

عزیزی, م. (1383). جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن. مجله هنرهای زیبا, 17, 42-31.

عزیزی, م. (1384). تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران. نشریه هنرهای زیبا, 23, 34-25.

عسگری, ن. (1387). ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن برنامه سوم ( تهران). تهران.

علوی, ا., & عربی, ه. (1392). کلیات علم اقتصاد. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

غمامی, م., اطهاری, ک., & خاتم, ا. (1386). مدیریت یکپارچه و حل مساله اسکان غیررسمی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

فرهادی پور, م., & رستمی, س. (1389). سیاست(گزاری) چین در مسیر آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی در بخش مسکن. فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره های 47 و 48.

قالیباف, م. (1390). نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور. تهران: نگارستان حامد.

(1369). قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

قلی زاده, ع., & امیری, ن. (1392, بهمن و اسفند). نگاهی به نظام مالیاتی بخش مسکن در جهان و چارچوبی برای اصلاح ساختار مالیات ها در بخش مسکن ایران. مجله اقتصادی(11 و 12), 110-91.

قنبری, ا., & ظاهری, م. (1389). ارزیابی سیاست های کلان مسکن در برنامه های قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران. مجله مسکن و محیط روستا, 132, 90-77.

کرمی, ا. (1386). بررسی وضعیت بازار مسکن در ایران(با تاکید بر سیاست های دولت). تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

گرجی, ا. (1376). ارزیابی مهم ترین مکاتب اقتصاد کلان. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (1383). گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار ساله اول برنامه توسعه.

لطفی, س. (1390). تبارشناسی بازآفرینی شهری. تهران: آذرخش.

لطیفی, س. (1385). ارزیابی اقتصادی پروژه های مسکن استیجاری با تمرکز بر روی کم درآمدها. پایان نامه کارشناسی ارشد.

چکیده

مسکن همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر مطرح شده است. اما هنوز در سطح جهان بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد از برآورده نمودن این نیاز اصلی ناتوان هستند، بنابراین از نظر اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد از مصادیق شکست بازار محسوب شده و مداخله دولت را می‌طلبد. در ایران نیز تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در مواد مختلف قانونی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت شناخته شده است.

در این راستا دولت با اتخاذ سیاست‌هایی در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی-اجتماعی در جهت تامین مسکن اقشار کم‌درآمد گام برداشته است. در راستای بررسی اثربخشی سیاست‌های اتخاذ شده، بویژه در دهه هشتاد، پایان‌نامه حاضر به بررسی چارچوب شکل‌گیری سیاست‌های مسکن کم‌‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم، تغییرات قیمت عوامل تولید در طول این دو برنامه و اهداف کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها و نهایتا میزان اثربخشی این سیاست‌ها در تامین مسکن کم‌درآمدها با مطالعه تغییرات شاخص‌های مسکن برای این قشر از جامعه پرداخته است. در این راستا بعد از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از منابع معتبر ملی، با استفاده از روش تحیلی- توصیفی و تحلیل قیاسی ابتدا به توصیف داده‌ها پرداخته و نهایتا آن‌ها را با هم مقایسه نموده‌ایم.

نتایج حاکی از آن است که برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در طول مدت مورد بررسی، در راستای برطرف نمودن مشکلات و مسائل زمینه‌ای شکل ‌گرفته‌اند، همچنین اوج قیمت عوامل تولید در سال‌های پایانی برنامه چهارم بوده است. از طرفی اگرچه سیاست انبوه‌سازی مسکن و مسکن استیجاری در برنامه سوم در دسترسی به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند، اما قادر به بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها نبوده‌اند در حالی‌که سیاست مسکن مهر در برنامه چهارم نه‌تنها در دست‌یابی به هدف کلی خود موفق نبود، بلکه شاخص‌های مسکن کم‌درآمدها را نیز نسبت به دوره پیشین وخیم‌تر نموده است.

به‌طوری‌که شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای خرید مسکن برای دهک‌های یک تا چهار، در برنامه چهارم بیش‌تر از برنامه سوم بوده و در مقایسه با استاندارد بین‌المللی در وضعیت بحرانی قرار دارد. همچنین شاخص مالکیت مسکن اگرچه برای گروه کم‌درآمد بهبود یافته است اما نشان‌دهنده گرایش این قشر از جامعه به سکونت در سکونتگاه‌های غیررسمی می‌باشد. تراکم خانوار در واحد مسکونی نیز برای این قشر از جامعه همچنان بالاتر از متوسط جامعه می‌باشد.

نهایتا با توجه به مطالعات صورت گرفته ضمن نتیجه‌گیری کلی، پس از پاسخ به سوالات مطرح شده، در راستای بهبود مسائل و مشکلات موجود در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: مسکن اقشار کم‌در‌آمد، شکست بازار، مداخله دولت، برنامه‌های توسعه، شاخص‌های مسکن

فصل اول

 مقدمه

 مسکن­ به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به­عنوان اصلی­ترین نیاز جوامع انسانی مطرح بوده است. کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به­عنوان سرپناه، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به­منظور تحقق فعالیت­های خانوادگی است. از سوی دیگر، اهمیت بازتاب­های اقتصادی-اجتماعی مسکن موجب گردیده تا دولت­ها توجه ویژه­ای به این بخش داشته باشند و در صدد برنامه­ریزي  مسکن به­منظور نیل به توسعه اجتماعی و اقتصادی برآیند.

” برنامه ­ریزي مسکن عبارت از تلاشی متمرکز به­منظور یافتن راهکارهای تامین سرپناه است، که می­توان آن­را در قالب جستجوی چارچوبی برای منطقی کردن روابط دو سویه بین بخش عرضه و تقاضا خلاصه کرد. در این چارچوب، افزایش کارآیی بخش عرضه، توانمندسازی بخش تقاضا، شفاف و سازگار کردن روابط بین آن­ها و انطباق زمانی و مکانی این دو، در جهت دستیابی به بهترین نتایج و حصول مطلوبیت لازم، می­تواند اقدام­های مورد انتظار در برنامه­ریزي  بخش مسکن را رقم زند” (امچکی, 1379, ص. 6).

بنابراین برنامه ریزي  مسکن، باید در جهت شناخت ویژگی­های متعدد بازار مسکن و بهبود آن در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه صورت گیرد. “امروزه یکی از ویژگی­های بازار مسکن در کشورمان فقدان بهره­مندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از نعمت­های رشد تولید مسکن در چند سال اخیر می­باشد. شاید به همین دلیل توجه به وضعیت مسکن اقشار کم­درآمد را بتوان به­عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه­ریزي­های آتی مسکن تلقی کرد” (یزدانی, 1384, ص. 14). زیرا برای بسیاری از بی­خانمانان و قشر فقیر هزینه مسکن و هزینه اجاره قابل پرداخت نیست (Balchin & Stewart, 2001) و بخش عمده­ای از خانوارهای بدون مسکن را خانوارهای با درآمد کم و متوسط تشکیل می­دهند که به­دلیل مشکلات اقتصادی و درآمد ناچیز قادر به تامین مسکن خود نیستند.

پدیده بی­مسکنی یا بدمسکنی اقشار کم­درآمد شهری از جمله مسائلی هستند که به­طور نسبی در همه کشورهای دنیا وجود دارد. هر کشوری بنا بر ماهیت سیاسی ایدئولوژی حاکم، امکانات مالی و دیدگاه­های صاحب­نظران خود، روش­های مختلفی را برای بهبود وضعیت مسکن اتخاذ می­نماید. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره از سوی سیاست­مداران و یا کارشناسان، راهبردها و راهکارهایی برای بهبود وضع مسکن کشور پیشنهاد شده است. از جمله مهم‌ترین راهکارها، تدوین برنامه­های میان­مدت توسعه در راستای کاهش معضل مسکن می­باشد. به‌طورکلی تقسیم­بندی این برنامه­ها به دو صورت برنامه­های قبل از انقلاب و برنامه­های بعد از انقلاب می­باشد. که در هر دوره پنج برنامه عمرانی میان­مدت تدوین شده است. اما توجه به مسکن از برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب شروع شد و در برنامه سوم بعد از انقلاب بیش­تر از برنامه­های قبلی مورد توجه قرار گرفت. آنچه که در این پژوهش مورد نظر می باشد، مقایسه­ی عملکرد سیاست­های اعمال شده در برنامه سوم و چهارم عمرانی بعد از انقلاب اسلامی و اثر بخشی این سیاست­ها بر مسکن کم­درآمدها با در نظر گرفتن شاخص­های مختلف می­باشد.

1-1-  طرح مسئله و ضرورت تحقيق

تامین مسکن اقشار کم­ درآمد شهری یکی از اساسی­ترین مشکلاتی است که بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران با آن دست‌به‌گریبان می­باشند. یافتن راه­ها و الگوهای عملی توسط دولت و بخش خصوصی و تدوین برنامه­های اجرایی کوتاه و بلندمدت در دهه­های اخیر برای گشودن گره کور مسکن به معضلی لاینحل تبدیل شده است. تامین مسکن اقشار کم­درآمد از این جهت واجد اهمیت می­باشد که این قشر تنها با تکیه بر توانایی­های مالی و مهارتی خودشان، قادر به تهیه مسکن مناسب نیستند و همواره نیازمند حمایت­های دولتی می­باشند و در صورتی که از چنین حمایت­هایی برخوردار نشوند، ناچار در راستای تامین این نیاز حیاتی، جذب بازار غیر رسمی شده و از طریق آن تنها سرپناهی را برای خود تدارک خواهند دید که نمی­توان آن را مسکنی نامید که شایسته کرامت انسان باشد.

در این راستا اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آشکارا این حق را که مسکن خانوار نباید از حداقل نیازهای زیستی و سکونتی انسان کمتر باشد، مطرح می­نماید. بنابراین در دوره­های مختلف، سیاست­های مختلفی در قالب برنامه­های توسعه عمرانی در راستای حل مشکل مسکن بویژه برای اقشار کم­درآمد تدوین و اجرا شده­اند. از جمله این سیاست­ها می­توان به ساخت خانه­های ارزان­قیمت برای کم­درآمدها، ایجاد بانک رهنی در برنامه­های قبل از انقلاب و در نظر گرفتن اهدافی چون اولویت دادن به مسکن محرومان، تأمین مسکن اجتماعی و تشویق مسکن حمایتی، پشتیبانی از ایجاد تشکل­هاي صنفی و موسسات محلی در راستاي تأمین مسکن اقشار کم­درآمد، حمایت از سیاست­هاي انبوه­سازي و مسکن مهر در برنامه­های بعد از انقلاب، اشاره نمود.

با وجود اعمال چنین سیاست­هایی آنچه که امروزه به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بروز پیدا کرده است، پدیده بدمسکنی و بی­مسکنی برای دهک­های پایین اجتماع می­باشد. این امر نشان‌دهنده عدم جامعیت سیاست­هاي به‌کارگرفته شده در زمینه مسکن کم­درآمدها بوده و لزوم بررسی سیاست­های تدوین شده در قالب این برنامه­ها، ایده درونی آن­ها، شاخص­های مورد توجه در آن‌ها و ارتباط­شان با سیاست­های قبل از خود را در راستای دستیابی به این هدف که تا چه حد توانسته­اند جهت بهبود معضل مسکن کم­درآمدها، چه از نوع کیفی چه از منظر کمی مؤثر واقع شوند را نمایان می­سازد.

لذا در پژوهش حاضر به بررسی جهت­گیری برنامه­های سوم و چهارم و ارتباط­شان با یکدیگر و میزان تاثیرگذاری آن­ها بر تامین مسکن کم­درآمدها از طریق تعریف و مطالعه شاخص­هایی چون نحوه تصرف و مالکیت مسکن، روند تولید مسکن، روند تغییر قیمت مسکن، شاخص دسترسی به مسکن، مدت زمان انتظار برای دسترسی به مسکن و شاخص­هایی از این قبیل پرداخته خواهد شد.

پژوهش حاضر به‌نوعی ارزیابی پس از برنامه[1]محسوب می‌شود، چراکه به ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها پس از اجرای آن‌ها پرداخته شده است.

1-2- اهداف تحقيق

هدف اصلی بررسی سیاست­های مسکن در برنامه­های سوم و چهارم و بازتاب­های آن در تغییر شاخص­های مسکن برای اقشار کم­درآمد می­باشد. در این راستا اهداف خرد به صورت زیر تعریف شده­اند.

بررسی مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری در برنامه‌های بخش مسکن در دوره مورد بررسی.

بررسی تغییرات قیمت عوامل موثر بر تولید در برنامه‌های سوم و چهارم.

بررسی اهداف کلی سیاست‌های ارائه شده برای تامین مسکن کم‌درآمدها.

بررسی عملکرد سیاست‌های مسکن اتخاذ شده، بر تامین مسکن اقشار کم‌درآمدها با بررسی تغییرات شاخص‌های مسکن در دوره برنامه‌های سوم و چهارم.

1-3- سؤالات تحقيق

سیاست‌های مسکن ارائه شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بر چه مبنایی شکل گرفته‌اند؟

روند تغییرات قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم چگونه بوده است؟

آیا سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند؟

سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم تا چه اندازه در بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها موفق بوده‌اند؟

1-4-پیشینه تحقیق

مسکن در زمره اساسی­ترین و حساس­ترین بخش­ها در برنامه­ریزي توسعه اقتصادي و اجتماعی می­باشد (عزیزي،1378) و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلی­ترین نیاز گروه­های انسانی مطرح بوده است. امروزه تامین مسکن مناسب برای همه انسان­ها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است. از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئله­ای به نام مسکن نمایان می­شود(شوای, 1375) در سال 1950 تقریبا 730 میلیون نفر از مردم در شهرها زندگی می­کردند،(29% درصد از مردم دنیا)، امروزه 3.3 بیلیون یعنی حدود 50 درصد از کل مردم دنیا در شهرها ساکن­اند، سازمان ملل ،جمعیت ساکن در شهرها را برای سال 2030 ، 5 بیلیون نفر تخمین زده است که معادل 60 درصد از کل جمعیت جهان در آن زمان را تشکیل می­دهد. طبق آخرین آمار، جمیعت شهری دنیای درحال‌توسعه به تنهایی حدود 5.3 بیلیون نفر در سال 2050 خواهد بود. واضح است که به‌منظور سازگاری با افزایش جمعیت شهری، میلیون­ها مسکن جدید باید ایجاد شود. پیش­بینی­ها حاکی از آن است که تا سال 2030 بیش‌تر از 2.8 میلیون نفر فاقد مسکن مناسب بوده و نیازمند مسکن و خدمات شهری می­باشند. تقاضای مسکن با توجه به افزایش تعداد خانوارها در طول ده سال آینده حدود 877 میلیون واحد مسکونی برآورد شده است. این امر متضمن نیاز وسیع به تولید مسکن در هر سال است، حداقل برای دهه ی پیش­رو (Bredenoord & van Lindert, 2010)شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای درحال‌توسعه به­دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرت­های داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص و مهم­تر از همه نبودن خط­مشی، سیاست­گذاری و برنامه­های مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی در آمده است. در این قبیل کشورها تخصیص اعتبار به بخش مسکن معمولا در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی پایین­تر است و کمتر توجهی به این واقعیت­های مهم می­شود که بخش مسکن یک سرمایه­گذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و امکان بالایی برای اشتغال فراهم می­آورد. براساس برآورد سازمان ملل به‌منظور حل مشکل مسکن در کشورهای درحال‌توسعه باید همه ساله به ازای هزار نفر جمعیت 10 واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که به ازای هر هزار نفر بندرت به 2 تا 3 واحد مسکونی ساخته می­شود(پورمحمدی, 1385). بزرگ­ترین مشکلی که کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم می­کنند تامین مسکن برای اقشار کم­درآمد است. در واقع می­توان گفت که اقشار کم­درآمد به نوعی در برنامه­های تامین مسکن فراموش شده­اند. “کم­درآمدها در طرح­هاي شهري و برنامه­هاي مسکن، کراراً و به گونه­اي شگفت­آور، شهروند به حساب نیامده­اند؛ یعنی جایی در برنامه­ریزي رسمی براي آن­ها در نظرگرفته نشده است” (غمامی, اطهاری, & خاتم, 1386) با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان با مساله مسکن مواجه می باشند، این مشکل و پیامدهای آن بسیاری از کشورها را به تکاپو واداشته است تا اقدامات موثرتر و بیشتری برای حل این معضل به عمل آورند و از این رهگذر زمینه مناسب­تری برای بهره­مندی شهروندان از ثمرات زندگی شهری فراهم آید. براین اساس تاکنون برنامه­ها و سیاست­هاي مختلفی براي مشکل مسکن ارائه شده است. سیاست­هایی که معمولاً برخاسته از شرایط ساختاري حاکم بر زمانه خود است. این سیاست­ها گاهی اوقات منتج به نتایج مثبت بوده ولی در برخی از موارد منجر به شکست شده و منابع مالی و زمانی بسیاري را به­هدر داده است.

خدایی و میره در مقاله­ای[2]سیاست­های تامین مسکن گروه­های کم­درآمد را در سطح جهان به چهار دسته 1- سیاست ساخت مسکن،2- سیاست تامین مالی مسکن،3- سیاست زمین و خدمات و 4- سیاست­های منتج از راهبرد توانمندسازی تقسیم نموده­اند و ضمن تشریح هر یک از این سیاست­ها در کشورهای با ساختار فدرال، غیر فدرال و کشورهای دولت رفاه و کشورهای توسعه نیافته مورد تحلیل قرارداده­اند. از مهم‌ترین یافته­های این مقاله تغییر کانون توجهات از برنامه­های فیزیکی و حرکت به سمت سیاست توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار کم­درآمد می­باشد. در پایان این پژوهش با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن نیازمندان، به نکاتی اشاره می­شود که توجه به آنها، زمینه مناسبی برای برنامه­ریزي و سیاست­گذاری تامین مسکن گروه­های کم­درآمد شهری در ایران فراهم می­آورد (خدائی & میره, 1390).

داوودپور و ابراهیم­زاده در پژوهشی[3]به بررسی بخش مسکن در برنامه­های توسعه­ی اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب می­پردازند. در این مقاله علاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینه­های تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی به بررسی و مقایسه سیاست­های اتخاذ شده در برنامه­های توسعه پرداخته است و با اشاره به این امر که حضور دولت ناکارآمد و ضعیف بوده و نه تنها قادر به سیاست­گذاری مؤثر در جهت هدایت بخش مسکن به پاسخگویی نیازهای سکونتی گروه­های کم­درآمد جامعه نبوده است بلکه منابع و تجهیزات بخش مسکن را در نقطه مقابل مسکن محرومان بکار گرفته است. در ادامه پژوهشگران بر این اعتقادند که طرح مسکن اجتماعی در برنامه­های دوم و سوم در پاسخ به ناکامی­های سیاست­های گذشته بوده و اجرای این طرح به‌عنوان یکی از شیوه­های تامین مسکن می­تواند در برنامه چهارم تحت عنوان مسکن مهر تا حدودی جامه عمل بپوشد(داوودپور & ابراهیم زاده, 1390).

لطیفی در پایان­نامه خود تحت عنوان” ارزیابی اقتصادی پروژه‌های مسکن استیجاری با تمرکز بر روی کم‌درآمدها” به ارزیابی پروژه­های مسکن استیجاری که برای گروه­های کم­درآمد جامعه ساخته شده­اند پرداخته است و با بررسی 18 پروژه به این نتیجه دست یافته که سرمایه­گذاری در این بخش توجیه اقتصادی نداشته و نهایتا پیشنهاداتی را ارائه نموده است از جمله اینکه با در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای کم­درآمد و استانداردهای لازم در احداث واحدهای مسکونی، یک الگوی سکونت جدید برای این خانوارها تعریف شود، به‌گونه­ای که بتواند هزینه­های سرمایه­گذاری را کاهش و به تبع آن بازدهی سرمایه­گذاری را افزایش بدهد(لطیفی, 1385).

اطهاری در مطالعه­ای[4] ضمن تبیین مفهوم فقر مسکن، در شهرها و روستاهای ایران، اذعان می­دارد، نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی­های نظام­های برنامه­ریزي مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم­پوشانی بین آن­ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این­رو عدالت اجتماعی است(اطهاری, 1384).

پرهیزگار و همکارانش در پژوهشی[5] به موضوع تغییر در ساختار جمعیت کشور طی دهه­های گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه­ریزي مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از گروه هدف برنامه بررسی می­کنند، همچنین میزان انطباق نظام برنامه­ریزي را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور در فاصله سال‌های 1383-1327 مورد توجه قرار می­دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظام برنامه­ریزي  نسبت به تحول وسیع و گسترده­ای که در ساختار جمعیتی به­وقوع پیوسته، بی­اعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگی­های گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل می­دهند، عکس العملی متناسب تدارک ندیده است(پرهیزگار, امچکی & افتخاری, 1386).

دفتر برنامه­ریزي و اقتصاد مسکن در فصل­نامه علمی اقتصاد مسکن مقاله‌ای[6] را ارائه داده است که در آن ضمن بررسی وضعیت مسکن در کشور و سیاست­های حمایتی که دولت­ها برای بهبود وضعیت آن در پیش گرفته­اند، نگاهی به رویکردهای جدید در زمینه مسکن کم­درآمدها با تاکید بر طرح مسکن مهر داشته است. در این مقاله، پروژه مسکن مهر به عنوان رویکردی نو در عرصه مسکن­سازی در کشور مطرح شده است که اگر در اجرای آن کیفیت فدای کمیت نشده باشد، در ابعاد مختلف تاثیرات مثبتی داشته و توانسته در بعد فنی با فرهنگ­سازی برای انبوه­سازی و صنعتی­سازی تحولات مثبتی را ایجاد نماید(دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن, 1389).

فرهادی­پور و رستمی در پژوهش[7] خود، سیاست­های کشور چین را بویژه در مواجهه با تامین مسکن کم­درآمدها مورد مطالعه قرار داده­اند و نهایتا درس­هایی را برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران به طور خلاصه و مفید در جهت بهبود اقتصاد بویژه در زمینه مسکن ارائه نموده­اند(فرهادی پور & رستمی, 1389).

آقای ارگودن در پژوهشی[8]با تاکید بر این که کشورهای درحال­توسعه به رغم پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه­ی تعیین و تنظیم سیاست­ها در سال­های اخیر و تسهیل انتقال نقش بخش عمومی در راستای تقویت استراتژی­های توانمندسازی و تمرکز روی به­کارگیری پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی، هنوز نتوانسته­اند در تحویل و ارائه مسکن کم­درآمدها به حد مطلوب و مورد انتظار برسند، معتقدند این امر ناشی از محدودیت­ها و کاستی­هایی در زمینه استراتژی­های اجرایی مؤثر، توسعه ضعیف امنیت حق تصدی عدم کفایت سیستم مالی مسکن و عواملی از این دست می­باشند. ایشان با توجه به­دستور کار سازمان ملل که حاکی از سرپناه کافی برای همگان از طریق به‌کارگیری فعالیت­های گوناگون در زمینه­های خلق دانش، تسهیل اطلاعات و مبادله تجربیات، ارتقای آگاهی و سطح حمایت، مشورت و تنظیم سیاست و همکاری فنی می­باشد و عمده این فعالیت­ها به­طور ویژه بر روی نیاز گروه­های کم­درآمد و سایر گروه­های آسیب­پذیر متمرکز هستند، به بررسی نیاز به مسکن کم­هزینه می­پردازد(ارگودن & رستمی, 1389).

کیوانی و همکارانش در پژوهشی[9] به بررسی ده سال اول(89-1979) اجرای قانون زمین شهری در ایران به‌منظور ظرفیت سیاست­های توانمندسازی بازار برای تامین مسکن کم­درآمدها پرداخته­اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حکومت­ها نقش چندان با اهمیت و تاثیرگذاری در تامین مسکن کم و متوسط­درآمدها با تامین مستقیم زمین شهری در موازات با بازارها نداشته­اند. محققین بر این اعتقادند که بهترین راه پیش­‌رو می­تواند ترکیب رویکردهای توانمندسازی بازار که عملکردهای سازمان­های پایه­ای را توسعه می­دهد و نیز مداخلات پیشگیرانه دولت برای توسعه بانک­های زمین عمومی به‌منظور دسترسی بهتر به زمین ارزان­تر برای طیفی از سازندگان مسکن شامل خانواده­ها و توسعه­دهندگان خصوصی و تعاونی­ها باشد(Keivani, et al., 2008).

هاریس و کنوین در سال 2003 در مقاله­ای[10]سه سطح در انقلاب سیاست­های مسکن بین­المللی را از سال 1945 به بعد مورد بررسی قرار داده­اند. این سه سطح شامل 1- مسکن عمومی (1960-1945)،2- سیاست زمین و خدمات (1980-1972) و3- توانمند سازی بازار (1980 تا کنون) می شوند. آنها ضمن ارائه تعاریف و پیشینه­ای برای هر یک از سیاست­های ذکر شده، با بررسی مطالعات گسترده­ای که در این زمینه­ها صورت گرفته­اند چنین نتیجه گرفتند که سازمان­های مختلف هرگز مسکن عمومی را تایید نکرده و بیشتر بر آمیختگی دو سیاست حمایت از بازار و خودیاری تاکید داشته­اند. در این پژوهش، نویسندگان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عواملی که بر اتخاذ چنین سیاست­هایی موثر بوده است، پرداخته­اند(Harris & Ceinwen, 2003).

[1] Ex-postfacto

[2]مروری بر تجارب جهانی در زمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد

[3]بررسی سابقه تاریخی مشکل مسکن و برنامه های بخش مسکن درایران

[4]فقر مسکن در ایران:فقر سیاست اجتماعی

[5]هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن با توجه به تحول در ساختار جمعیتی کشور

[6]مسکن مهر: رویکردی نو در بخش مسکن

[7]سیاست(گزاری) چین در مسیر آزاد سازی و خصوصی سای اقتصادی در بخش مسکن

[8]مسکن کم هزینه: سیاست ها و محدودیت ها در کشورهای در حال توسعه

[9] Public Management of Urban Land, Enabling Markets and Low-income Housing Provision

[10]A mixed message: the agents and forms of international housing policy,1973-1945

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122