پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زماني و مقايسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزيه و تحليل انحرافات بودجه زماني در سازمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زماني و مقايسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزيه و تحليل انحرافات بودجه زماني در سازمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زماني و مقايسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزيه و تحليل انحرافات بودجه زماني در سازمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول 2
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 4
1-3) اهمیت موضوع 6
1-4) پیشینه تحقیق 7
1-5) اهداف تحقیق 8
1-6) چارچوب نظری تحقیق 8
1-7) فرضیه های تحقیق 9
1-7-1) فرضیه های گروه «الف» 9
1-7-2) فرضیه های گروه «ب» 10
1-8) روش تحقیق 10
1-9) روش جمع آوری داده ها 12
1-10) جامعه آماری 12
1-11) قلمرو زمانی تحقیق 12
1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13
1-13) ساختار تحقیق 14
فصل دوم
2-1) ماهیت حسابرسی 16
2-1-1) تعریف حسابرسی 16
2-2) انواع حسابرسی 17
2-2-1) دلیل ارجاع کار 17
2-2-2) ماهیت رسیدگی 17
2-2-3) زمان انجام کار 18
2-2-4) جایگاه سازمانی 18
2-2-5) هدف رسیدگی 19
2-3) مراحل حسابرسی 21
2-4) پذیرش کار حسابرسی 22
2-5) برنامه ریزی حسابرسی 24
2-5-1) نقش برنامه حسابرسی 24
2-5-2) دید کلی برنامه ریزی 25
2-5-3) مراحل برنامه ریزی 26
2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار 26
2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی 27
2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی 28
2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی 30
2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل 32
2-5-3-6) برآورد اهمیت 34
2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی 36
2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف 37
2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد 38
2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی 38
2-6) بودجه 39
2-6-1)انواع بودجه 40
2-6-2) نقش بودجه 41
2-6-3) مزایای بودجه 42
2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه 42
2-6-5) انگیزش 42
2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش 43
2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف 43
2-6-5-1-2) تئوری استناد 44
2-6-5-1-3) تئوری انتظار 45
2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی 45
2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی 45
2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه 46
2-6-8) معیارهای بودجه ای 47
2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روشهای بودجه ای 47
2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روشهای بودجه ای 49
2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روشهای بودجه ای 49
2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای 52
2-6-10) بودجه سخت 52
2-7) بودجه زمانی 53
2-7-1) مزایای بودجه زمانی 54
2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی 55
2-7-2-1) صاحبکار 55
2-7-2-2) موسسه حسابرسی 56
2-7-2-3) محیط 56
2-7-2-4) شخص حسابرس 56
2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات 56
2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات 59
2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت 60
2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی 61
2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی 62
2-9-2-1) فشار بودجه زمانی 63
2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی 65
2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی 66
2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی 67
2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی 68
2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی 69
2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد 69
2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه 70
2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن 70
2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن 70
2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه 71
2-12) بررسی پیشینه تحقیق 72
2-12-1) تحقیق پالرموس 73
2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک 73
2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم 74
2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون 74
2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز 75
2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون 76
2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز 76
2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی 77
2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری 78
فصل سوم
3-1) مقدمه 81
3-2) کلیات تحقیق 81
3-3) ساختار تحقیق 84
3-4) روش تحقیق 84
3-5) جامعه آماری 85
3-6) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری 85
3-7) مدل آماری و فرضیه های تحقیق 86
3-8) تجزیه و تحلیل داده ها 90
فصل چهارم
4-1) مقدمه 93
4-2) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 93
4-2-1) آمار توصیفی 93
4-3) آزمون فرضیه ها 98
4-3-1) آزمون فرضیه های گروه «الف» 99
4-3-2) آزمون فرضیه های گروه «ب» 102
فصل پنجم
5-1) مقدمه 108
5-2) خلاصه تحقیق 108
5-2-1) فرضیات تحقیق 109
5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 110
5-3-1) فرضیه های گروه «الف» 110
5-3-2) فرضیه های گروه «ب» 111
5-4) نتیجه گیری کلی 113
5-5) پیشنهادهای تحقیق 115
5-5-1) پیشنهادات اصلی تحقیق 115
5-5-2) پیشنهادات فرعی تحقیق 116
5-5-3) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 116
منابع و مأخذ 117
پیوست شماره 1: لیست نمونه انتخابی 122
پیوست شماره 2: جداول آماری 126
چکیده به انگلیسی 136

منابع و مأخذ:

ارباب سلیمانی، عباس، اصول حسابرسی، جلد اول (نشریه شماره 87) ، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ بیست و یکم، تهران، 1385

خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ سوم، تهران، زمستان، 1383

رحیمی نیک اعظم، تئوری نیاز و انگیزش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1374

شباهنگ، رضا، حسابرسی عملکرد مدیریت(نشریه شماره98)، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ چهارم، تهران، 1386

صفار، حسابرسی عملیاتی(نشریه شماره 112)، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ چهارم، تهران، 1385

کاشانی پور، محمد و دیگران، «سودمندی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره 44، تهران، تابستان 1385، صص 103-85

کمیته تجدید نظر دستور العمل حسابرسی، دستور العمل حسابرسی( نشریه شماره 150)، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ چهارم، تهران، 1385

کمیته تدوین استانداردها، استانداردهای حسابرسی(نشریه شماره171)، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ هفتم، 1386

گلستانی، پرویز، حسابرسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 1385

لنگری، محمود، «بررسی و اندازه گیری میزان رعایت عوامل کنترل کیفیت در حسابرسی های مستقل در ایران و شناسایی موانع و مشکلات موجود»، رساله دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، 1379

مجتهدزاده، ویدا، «بررسی حوزه مسئولیت حسابرسان مستقل در رابطه با حسابرسی مالی از دید استفاده کننده»، رساله دکتری دانشگاه تهران، 1378

مهرانی، ساسان، «تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی»، رساله دکتری حسابداری دانشگاه تهران، 1379

مهرانی، ساسان و مهدیس نعیمی، «تئوری اخلاقی و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره32، تهران، 1382، صص 43-61

نجاجی غفوری، سید جواد، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه مدرس، 1375

نیکخواه آزاد، علی، بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی(نشریه شماره 121)، انتشارات سازمان حسابرسی، تهران، چاپ اول، 1378

Alderman and deitrick , auditors perceptions of time budget pressures and premature sign-offs ; a replication and extent ion, auditing: a journal of practice and theory, 1982, pp.54-68

Azad , time budget pressure and filtering of time practices in internal auditing, auditing, managerial auditing journal, vol.9 , no.6 , 1994, pp. 17-25

Beattie, and Fearnley, “Auditor changes and tendering: UK interview evidence”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 11 No. 1, 1998,  72-98

Breda Sweeney and Bernard pierce , Management control in audit firms A qualitative examination , Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol. 17 No. 5, 2004, pp. 779-812

Buchheit, S., W. Pasewark, and J. Strawser. Evidence from auditors about the causes of inaccurate budgets: Do clients cause budget overruns? Advances in Accounting 22, 2006: pp.45-68

Charles f. Malone, Factors Associated with the Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors auditing: a journal of practice & theory, Vol. 15, No 2, Fall 1996

Covaleski, M.A., Evans, J.H, Luft, J.L. and Shields, M.D, “Budgeting research: three theoretical perspectives and criteria for selective integration”, Journal of Management Accounting Research, Vol. 15, 2003, pp. 3-49

چکیده:

بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

به این منظور تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با استفاده از روش رگرسیون ساده و آماره t گروههای وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است.

فصل اول

1-1)مقدمه:  

هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، 1385)

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روشهای کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، 1379)

در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[1]، موسسه حسابرسی[2]، عوامل محیطی[3]، شخص حسابرس[4] و…اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999)

این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و…. با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای  پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد.

1-2)بیان مساله :

در هر بنگاه انتفاعی و غیر انتفاعی، سیستم حسابداری نقش اصلی را در تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری سودمند اقتصادی بر عهده دارد. تهیه و گزارشگری اطلاعات حسابداری همانند هر فرایند منظم دیگری مستلزم بکارگیری استانداردها ی مناسبی است که مطلوبیت نسبی آن را تضمین می نماید. لیکن علی رغم وجود استانداردهای حسابداری گاه بنا به دلایل چندی از قبیل اضافه بار ناشی از استانداردهای حسابداری، تفسیر نادرست استانداردهای مزبور و یا وجود مشکلات نمایندگی، کیفیت اطلاعات می تواند عمداً یا سهواً مورد تحریف قرار گیرد. بر مبنای نظریه اطلاعات، اطلاعاتی برای تصمیم گیری مفید هستند که عاری از تحریفات با اهمیت و به دور از هر گونه جانبداری تهیه شده و شفاف باشند. در چنین شرایطی استفاده کنندگان جهت کشف تحریفات موجود در سیستم مالی ویا عامل بازدارنده تحریفات بالقوه به یک مکانیزم کنترلی نیاز دارند. از زمان پیدایش حرفه حسابرسی مستقل این مکانیزم کنترلی را حرفه حسابرسی مستقل برعهده دارد. حسابرسی مستقل به عنوان یکی از ابزارهای اصلی رفع مشکلات ناشی از نمایندگی (عاملیت) در قالب یک فرآیند سیستماتیک و بر مبنای استانداردهای حسابرسی به گردآوری و ارزیابی شواهد می پردازد تا از این مجرا بتواند این نظر حرفه ای را اظهار نماید که «صورتهای مالی به گونه مناسبی تهیه شده و به نحو مطلوب و منصفانه ای ارائه شده است.» (لنگری، 1379)

براساس استدلال فوق نقش حسابرسی مستقل اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی گزارش شده توسط مدیریت واحد انتفاعی است. اعتبار بخشی اصلی ترین عامل توجیه کننده برای حسابرسی مستقل می باشد که درسایه آن زمینه برای اتکای افراد برون سازمانی به اطلاعات ارائه شده به وسیله مدیریت فراهم می شود. حسابرسی مستقل در صورتی توانایی ایفای این وظیفه را خواهد داشت که عملیات حسابرسی به نحو مناسبی برنامه ریزی و اجرا شده و مکانیزم کنترل های مدیریت به صورت کارآمدی به کار گرفته شوند. بودجه زمانی یکی از ابزارهای مهم در برنامه ریزی حسابرسی است که میزان دقت در تنظیم آن اثرات متفاوتی بر کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی و نهایتاً مؤسسات حسابرسی دارد و دستیابی به اهداف موسسه را تسهیل می نماید. (لنگری، 1379)

درراستای دستیابی به اهداف بودجه، مکانیزم کنترل بودجه ای مطرح می شود که مقایسه بین اهداف تعیین شده (بودجه ) وعملکرد واقعی(ساعات گزارش شده) را ممکن می سازد و زمینه را برای برنامه ریزی دقیق آتی فراهم می سازد. با بررسی انحرافات بودجه زمانی دلایل عدم دستیابی به اهداف مشخص شده و درصورت لزوم نسبت به تغییر دراهداف بودجه جهت تسهیل قابلیت دستیابی آن(در مواردی که اهداف سخت وغیر قابل دسترسی هستند) ویاحرکت به سوی استانداردهای بالاتر اقدام می شود. سؤالی که این تحقیق سعی بر پاسخ آن را دارد این است که :

آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[5] و ساعات گزارش شده[6] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟

آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟

آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟

آیا رابطه معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت وجود دارد؟

1-3)اهمیت موضوع :

برنامه ریزی و بودجه یکی از واقعیتهای زندگی انسان از آغاز تا کنون بوده است، توجه به محدود بودن منابع اولیه ونامحدود بودن نیازهای انسان عاملی شد تا انسان با استفاده از قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود وبا توسل به برنامه ریزی در جهت دستیابی به حداکثر بهره وری تلاش نماید. بودجه از ابزارهای مهم برنامه ریزی در هر سازمانی است، تدوین بودجه می تواند به عنوان هدفی که در جهت رسیدن به آن تلاش میشود به حساب آید، چرا که داشتن هدف ملموس منجر به عملکرد بهتر خواهد شد. هر اندازه که هدف مشکل تر و برتری جویانه تر باشد عملکرد بهتری حاصل خواهد شد، مشروط بر اینکه هدف برای فرد دست یافتنی باشد. بنابراین اگر بودجه معرف هدفی ملموس باشد، ظرفیتی بسیار قوی برای انگیزش دارد (مهرانی، 1379)

وظیفه اصلی بودجه ، برنامه ریزی و کنترل است، در جهت دستیابی به اهداف، بودجه باید به شکل متعارفی تهیه شود. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت تا به اهداف تعیین شده در زمان مقرر و با صرف هزینه مشخص دست یافت. حال اگر بودجه به صورت نا متعارف، چه به صورت سخت وچه به صورت بسیار منعطف تهیه شود، یا دستیابی به اهداف را غیرممکن می سازد یا اینکه عدم کارایی را به دنبال خواهد داشت. در حرفه حسابرسی نیز استفاده از بودجه زمانی در فرایند برنامه ریزی و کنترل بسیار رایج است. این مهم از طریق تهیه و تنظیم بودجه به عنوان اهداف و انتظارات مدیریت ( برنامه ریزی ) و بررسی و تجزیه و تحلیل انحرافات ( کنترل ) محقق می شود. اگر بودجه زمانی به شکل نامتعارفی تهیه شود ( ساعات کمتر یا بیشتر از حد لزوم برآورد شود ) کیفیت حسابرسی زیر سوال خواهد رفت، کمتر برآورد کردن بودجه زمانی منجر به بروز رفتارهای غیر حرفه ای و از دست رفتن انگیزه خواهد شد و به تبع آن اثر بخشی حسابرسی زیر سوال خواهد رفت، حال آنکه برآورد بیش از حد بودجه زمانی عدم کارایی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت و منجر به اتلاف منابع سازمان و تحمیل هزینه های اضافی خواهد شد. در چنین شرایطی لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی و بررسی انحرافات و علل وقوع آن نقش والایی ایفا می نماید. اهمیت بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات با توجه به نقشی که در؛ کمک به مدیران در جهت ایجاد موازنه بین تضمين کیفیت و کنترل هزینه، تخصیص منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان ایفا می کند بیش از پیش نمایان تر خواهد شد.(مهرانی و نعیمی،1382 )

1-4)پیشینه تحقیق:

 تحقیقات حسابداری در مورد سیستمهای کنترل بودجه ای در سه دهه اخیر به دنبال آن بوده اند که بودجه ها واقعاً چگونه تهیه می شوند، چگونه مورد استفاده قرار میگیرند و چگونه بر رفتارها و طرز برخورد حسابرسان تأثیر می گذارند. (argyris. 1952  ،Beoker and green.1862 ،Elhady, 1985 milani, 1975, stedy and kay.1966 ) تحقیقات دیگری مانند تحقیق استدی و کی به بررسی ویژگیهای بودجه مانند صحت، دقت، وضوح و روشنی بودجه از یک سو و عملکرد و رضایت شغلی از سوی دیگر پرداخته اند.   ( milani, 1975, stedy and kay.1966 ). در سال 1982 آلدرمن و دیتریک طی تحقیقی به بررسی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در حسابرسان پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رفتارهای غیرحرفه ای بین حسابرسان بود. (Alderman and deitrick.1982)

تحقیق دیگری نیز توسط کلی و مارگیم در مورد بروز رفتارهای غیرحرفه ای و ارتباط آن با نوع قرارداد حسابرسی صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان بود که در قراردادهای مقطوع بیش از قراردادهای غیرمقطوع بود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که فشار بودجه زمانی عامل مهمی در بروز رفتارهای غیرحرفه ای است. Kelly and margheim.1987))

گیست و دیویدسون طی تحقیقی به بررسی تأثیر عوامل صاحبکار بر انحرافات بودجه زمانی پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت بین بودجه زمانی و ساعات واقعی به عوامل منعکس کننده ریسک، پیچیدگی و سودآوری صاحبکار وابسته است.( gist and Davidson, 1999)

در ایران نیز تحقیقی توسط محمد کاشانی پور و دیگران با عنوان سودمندی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت در سال 1385 انجام گرفت. نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این اقلام و زمان حسابرسی بود.(کاشانی پور و دیگران، 1385)

در تحقیقات انجام شده به انحرافات بودجه زمانی و نقش آن در برنامه ریزی و تهیه بودجه های آتی پرداخته نشده است. همچنین تأثیر عوامل مختلف صاحبکار بر بودجه زمانی حسابرسی به طور همزمان مورد آزمون قرار نگرفته است در این تحقیق تأثیر عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش، تعداد واحدهای فرعی و نسبتهای مبتنی بر صورتهای مالی بر بودجه زمانی، مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگردد.

1-5)اهداف تحقیق :

هدف اصلی این تحقیق:

بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش، تعداد واحدهای فرعی و ریسک با بودجه های زمانی و

مقایسه ساعات واقعی و ساعات بودجه شده پروژه های حسابرسی صورتهای مالی و بررسی انحرافات بودجه زمانی است.

1-6)چارچوب نظری تحقیق:

بدون وجود یک چارچوب نظری نتایج حاصل از تحقیقات صرفاً یک سرهم بندی یافته ها بوده که اغلب فاقد مفهوم می باشد. چارچوب نظری مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت می گیرد. تئوری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، تئوری تغییرات تدریجی بودجه می باشد. این تئوری که نخستین بار توسط ویتزمن در سال 1980 مطرح گردید، بر این فرض استوار است که تغییرات در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته تحت تأثیر انحرافات بودجه سال گذشته قرار می گیرد. میزان تأثیر انحرافات مساعد و نامساعد بر تغییرات بودجه زمانی متفاوت می باشد که تحت عنوان تغییرات تدریجی نامتقارن از آن یاد می شود.

نتایج تحقیقات گذشته حاکی از وجود ارتباط نامتقارن بین تغییرات بودجه و انحرافات بودجه زمانی میباشد.(Leon and roak. 2002, Fisher et al.2006, bedard et al.2007) بنابراین فرضیات گروه «الف» بر این اساس شکل گرفت. بر اساس مطالعات و تحقیقات گذشته بخش اعظم تغییرات ساعات بودجه شده در نتیجه اندازه شرکت صاحبکار و پیچیدگی و ریسک آن بوده است. (bedard.1991, simunic et al .1994 ) ,((francis. 1984  معیارهای معرف اندازه شرکت شامل میزان داراییها و فروش میباشد که مبنای تدوین فرضیه های 1و2 گروه «ب» قرار گرفت. معیارهای معرف پیچیدگی عملیات شرکت نیز شامل تعداد واحدهای فرعی است که فرضیه شماره 3 گروه «ب» بر اساس آن شکل گرفته است. ریسک شرکت صاحبکار بر اساس متغیرهای نسبت موجودیها به کل داراییها و نسبت حسابهای دریافتنی به کل داراییها عملیاتی می شود و مبنای فرضیات 4و 5 گروه «ب» می باشد. به منظور عملیاتی کردن سودآوری نیز از نسبتهای ROE، ROA و PROFIT MARGIN استفاده شد.

1-7)فرضیه های تحقیق :

 جهت دستیابی به اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق در دو گروه صورت بندی شدند. فرضیات گروه «الف» به بررسی نقش انحرافات بودجه زمانی در تغییرات بودجه می پردازد و مبتنی بر تئوری تغییرات تدریجی بودجه می باشدو فرضیات گروه «ب» ارتباط عوامل صاحبکار و بودجه های زمانی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-7-1)فرضیه های گروه «الف»:

ساعات کار گزارش شده پروژه های حسابرسی در سازمان حسابرسی بیشتر از ساعات بودجه شده می باشد.

تغییرات بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحراف بودجه زمانی سال گذشته رابطه مستقیم[7] دارد.

رابطه مستقیم بین تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته و انحراف بودجه سال گذشته در مواردی که این انحرافات مساعدند، قویتر از مواردی است که این انحرافات نامساعدند.

تغییرات ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته  با انحراف بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس[8] دارد.

رابطه معکوس بین تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته و انحراف بودجه زمانی سال گذشته در مواردی که این انحرافات مساعدند قویتر از مواردی است که این انحرافات نامساعدند.

تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با تغییرات در بودجه سال جاری رابطه مستقیم دارد.

 1-7-2) فرضیه های گروه «ب»:                                                                                                                     

بودجه زمانی سال جاری با میزان داراییهای پایان دوره ارتباط مستقیم دارد.

بودجه زمانی سال جاری با میزان فروش( درآمد) طی دوره مالی ارتباط مستقیم دارد.

بودجه زمانی سال جاری با تعداد واحدهای فرعی شرکت اصلی[9] ارتباط مستقیم دارد.

بودجه زمانی سال جاری با نسبت موجودی کالا به کل داراییها ارتباط مستقیم دارد.

بودجه زمانی سال جاری با نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به کل داراییها ارتباط مستقیم دارد.

بودجه زمانی سال جاری با نسبت سود خالص به کل داراییها[10] رابطه معکوس دارد.

بودجه زمانی سال جاری با نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام[11] رابطه معکوس دارد.

بودجه زمانی سال جاری با نسبت سود خالص به فروش(درآمد)[12] رابطه معکوس دارد.

Client- [1]

Audit firm- [2]

Environmental factors- [3]

Auditor – [4]

[5] – Budgeted hours

 Reported hours- [6]

[7] – وجود رابطه مستقیم به این معناست که با افزایش انحرافات بودجه زمانی، بودجه زمانی سال آتی افزایش و با کاهش آن، کاهش خواهد یافت. به طور مثال چنانچه انحرافات نامساعد باشد، میزان بودجه سال آتی افزایش خواهد یافت و هر چه میزان این انحراف بیشتر باشد، افزایش بودجه نیز بیشتر خواهد شد.

[8] – وجود رابطه معکوس به این معناست که با افزایش انحرافات بودجه زمانی ساعات گزارش شده کاهش و با کاهش آن، افزایش خواهد یافت. به طور مثال چنانچه انحرافات نامساعد باشد، ساعات گزارش شده سال آتی کاهش خواهد یافت و هر چه میزان این انحراف بیشتر باشد، کاهش ساعات گزارش شده  نیز بیشتر خواهد شد.

Subsidiary – [9]

ROA- [10]

ROE- [11]

Profit margine – [12]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه تاثير حاکميت شرکتي بر حق الزحمه حسابرسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122