پایان نامه بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول كليات تحقیق    3
1-1-مقدمه    4
1-2- بيان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق    6
1-3- پرسشهای تحقیق    9
1-4- اهداف تحقیق    10
1-4-1- اهداف علمی تحقیق    10
1-4-2- اهداف کاربردی تحقیق    10
1-5- فرضیههای تحقیق    11
1-6- روش تحقیق    12
1-7- روش و ابزار  گردآوري اطلاعات    12
1-8- قلمرو تحقیق    13
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق    13
1-8-2 قلمرو زماني تحقیق    13
1-8-3 قلمرو مكاني تحقیق    13
1-9- تعريف واژه گان تحقیق    13
1-10- ساختار کلی تحقیق    16
فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقیق    17
2-1- مقدمه    18
2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان    20
2-2-1 -شرايط عدم اطمينان در تصميم گيري    20
2-2-2-عوامل عدم اطمينان    24
2-2-2-1نبود اطلاعات    24
2-2-2-2- انباشتگي اطلاعات( پيچيدگي)    25
2-2-2-3- شواهد متضاد    25
2-2-2-4- ابهام    26
2-2-2-5- اندازه گيري    26
2-2-3 -آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت    29
2-2-4 -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت    30
2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی    30
2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:    32
2-3-2 نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه:    33
2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار:    34
2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي     37
2-3-5- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه    38
2-3- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری    41
2-3-1- حسابداری تعهدی    41
2-3-2-اقلام تعهدی    42
2-3-3- اهمیت اقلام تعهدی    43
2-3-4- کیفیت اقلام تعهدی    44
2-3-6-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری    45
2-3-7-مفهوم مدیریت سود    45
2-3-8- اندازه گیری مدیریت سود    48
2-3-8-1-مدلهای اندازه گیری مدیریت سود    49
2-5 -گفتار چهارم: محافظه کاری سود    59
2-5-1-مفهوم محافظه کاری    59
2-5-2-اهمیت محافظه کاری:    63
2-5-3-جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري:    64
2-5-4-معيارهاي ارزيابی محافظه کاري    68
2-5-5 -محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی    70
2-6 -گفتار پنجم :پیشینه تحقیق    74
2-6-1 -تحقیق‌های برون کشور    74
2-6-2 -تحقیق‌های درون کشور    78
فصل سوم روش شناسی تحقیق    85
3-1- مقدمه    86
3-2- جامعه آماري تحقیق    86
3-2-1-  حجم نمونه آماري    86
3-3-  فرضيات تحقیق    87
3-4- روش تحقیق    87
3-5- روش جمع آوري داده ها    88
3-6 متغيرهاي تحقیق و نحوه محاسبه آنها    88
متغیر(های) وابسته:    88
3-6-1-عدم تقارن اطلاعاتي    88
متغیرهای مستقل     89
3-6-2- نحوه سنجش سطح عدم اطمینان    89
3-6-3-نحوه سنجش اقلام تعهدی :    90
3-6-4-نحوه سنجش محافظه کاری سود    92
متغیر(های) کنترلی    92
3-6-5-ضريب بتا    92
3-6-6-اندازه شركت    93
3-6-7-درصد سهام شناور آزاد    93
3-6-8-سهامدار نهادی    93
3-7- شيوه آزمون فرضيات    93
3-8- تابع آماره(ملاک آزمون کننده)    95
3-8-1- تحلیل توصیفی داده ها    95
3-8-2- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)    95
3-8-3-  آزمون دوربین – واتسون (DW)    96
3-8-4-  ضریب همبستگی پیرسون    98
3-8-5-  مدل‌هاي رگرسيون    99
3-8-6- فرض‌هاي اساسي رگرسيون    101
3-8-7-  رگرسیون گام به گام    102
3-8-8- آزمون معني‌دار براي معادله رگرسيون    102
3-8-9- آزمون معني‌دار بودن ضرايب    103
3-8-10-  آزمون عامل تورم واریانس(VIF)    103
فصل چهارم برآورد الگو و يافته هاي تحقيق    105
4-1) مقدمه    106
4-2) توصيف متغیرهای تحقيق    106
4-3) بررسي اعتبار الگوی رگرسیونی(فرض های اساسی رگرسیون)    108
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته    109
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول    110
4-6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم    112
4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم    114
4-8) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم    116
4-8) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضیات    118
فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق    120
5-1) مقدمه    121
5-2)خلاصه و تفسیر نتايج حاصل از فرضیه اول    122
5-3)خلاصه و تفسیر نتايج حاصل از فرضیه دوم    123
5-4)خلاصه و تفسیر نتايج حاصل از فرضیه سوم    125
5-5)خلاصه و تفسیر نتايج حاصل از فرضیه چهارم    126
5-6) پيشنهادهای برآمده از نتایج تحقيق    127
5-6-1) پیشنهادهای کاربردی    127
5-6-2) پیشنهادهايي براي تحقيقات آتي    128
5-7) محدوديت هاي تحقيق    128
منابع    129
خروجی های نرم افزار spss    138

منابع

منابع فارسی

ابراهیمی کردلر، ع و همکاران،( 1385). ” بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، ص 3 تا 23.

احمدپور کاسگری، احمد ، مريم، عجم، (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، سال سوم، 107-124.

احمدپور، احمد وامير رسائیان، (1385). رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،46 ; ص 37-60.

اسکات، ویلیام(2003)؛علي ،پارساییان، (1388) .” تئوری حسابداری مالی(جلد دوم)” انتشارات ترمه

بولو، ق و سید علی حسینی،(1386). ” مديريت سود واندازه­گيري آن: رويكردي نظري “، مجله حسابدار رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72 تا 88 .

پورحیدری، امید و سميه یزدی،(1390)، بررسی مقایسه ای توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان، مجله دانش حسابداری. سال دوم. شماره 7

پورحیدری، امید، علی رحمانی و مجید مرادی شمیم(1390). بررسي تاثير عدم اطمينان هاي خاص بر بکارگيري روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي. پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادی.

حجازی ، رضوان، روح اله قیطاسی و محمد باقر کریمی(1390). هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی، بررسی های حسابدرای و حسابری، دوره 18، شماره 63،63-80.

خدامی پور، احمد،محمد، قدیری ،(1389). بررسی رابطه ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس ارواق بهادار تهران، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره دوم، 3،59، 1-29.

رحیمیان، نظام الدین ،حسن ، همتی ،مليحه، سلیمانی فر، (1391). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقان اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال سوم. شماره 10. 157-181.

رضازاده ،جواد،عبداله ، آزاد ،(1387)، رابطه ی بین تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15،شماره 54، زمستان،1387، 63-80.

رضایی نژاد، فرشاد، و محبوبه بابادی، (1391). اثرات عدم اطمینان های محیطی بر سود و ارزش شرکت، کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان،

منابع لاتین

Bachtiar, Y. S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Paper Presented at the Ninth International Business Research Conference, Held at Dubai, United Arab Emirates, 2008. From WBI.

Bannister, J.W., and H. A. Newman.(1996). “Accrual usage to manage earnings toward financial forecasts”. Review of Quantitative Finance and Accounting, 7: 259-278.

Basu, S. (1997),” The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”, Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337-345.

Baum, C. F., Caglayan, M., Ozkan, N., & Talavera, O. (2008). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms’ demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15, 289–304.

Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K. (2012). Does earnings quality affect information asymmetry? Evidences from trading costs. Contemporary Accounting Research, http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01161.x Binkley, J. K. (1982).

Child, J. (1972). Organizational structure, environment, and performance: The role of strategic choice. Sociology: The journal of the British Sociological Association, 6(1), 1–22.

چکیده

شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی  و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه‌ای شامل 125 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده‌های مورد نیاز تحقیق طی سالهای 1386 الی 1390 بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونه استخراج گردید. و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش آماری الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره ساده استفاده شده است.

نتایج حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات می‌باشد. مدیرانی که از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند انگیزه‌های بالقوه‌ای برای پنهان نمودن اطلاعات دارند. بنابراین، بطور کلی، محیط اطلاعاتی شرکتهای با مدیران دارای این انگیزه ها، نامتقارن است.

همچنین نتایج نشان داد که سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنادار نداشته است. با توجه به نتایج به نظر می رسد، مدیران از اقلام تعهدی، در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده نکرده اند.

کلمات کلیدی: اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم اطمینان 

 فصل اول   كليات تحقيق

1-1-مقدمه

كارآيي بازارهاي اوراق بهادار، منوط به اطلاعات عمومي موجود است كه اين خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي و ساير اطلاعات افشا شده توسط شركت كه به طور عمده نتيجه تحليل مديران است مي‌باشد. نخستین عاملي كه تمام سرمايه گذاران بايد مدنظر قرار دهند شرايط عدم اطمينان[1] است. سرمايه گذاران با اين اميد دارايي‌ها را مي‌خرند كه انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده كسب كنند. اين بازده را مي توان پيش بيني نمود، اگرچه ممكن است بازده پيش بيني شده دست یافتنی نگردد که این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش بینی مدیران می شود؛ مورد توجه قرار داده اند.  این در حالی است که عدم اطمینان در باره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مساله‌ای است که می تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).

هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی است که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[2]،2009). استانداردهای حسابدرای معمولاً درجاتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می کنند.

در اين تحقيق بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت هاي پذيرفته شده بازار بورس تهران بررسي مي شود. در اين فصل از تحقیق تلاش شده است که کليات تحقیق شامل بیان مسأله، هدف، فرضيه ها و روش تحقیق، جامعه آماري و واژگان کليدي تحقیق ارايه گردد.

1-2- بيان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق

در حال حاضر، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي‌كند. تصميم‌گيري دقيق از جانب اشخاص، شركت‌ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كارآيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است. براي اين گونه تصميم‌گيري‌ها، تصميم‌گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند. در واقع، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است. از سوي ديگر، سرمايه‌گذاري از موارد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است. به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند. اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند، رفتارشان را در موقعیت‌های مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا، فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهی اش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می‌کند. خریدار نیز می‌تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمت‌های بازار داشته باشد. اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی‌کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد. بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد(مرادی شمیم، 1390).

براي تبيين رابطة بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري، لازم است ريشة عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه‌گذاران مورد كندوكاو بيشتري قرار گيرد. منشأ بخش عمده‌اي از عدم تقارن اطلاعاتي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و رشد شركت‌ها است و بخشي از آن نيز ريشه در روش‌هاي جمع‌آوري وگزارش اطلاعات توسط مديريت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از فرصت‌هاي رشد و سرمايه گذاري به مديريت امكان بيشتري براي دستكاري صورت‌هاي مالي مي‌دهد تا بتواند به وسيله مبادلات خودي و همچنين افزودن بر مزاياي جبران خدمات، منابع را به خود منتقل كند. چنين تلاش‌هايي هزينه برند؛ چرا؟ چون فعاليت‌هاي مديريت را از بيشينه‌سازي ارزش شركت منحرف مي‌كند و باعث ايجاد هزينه‌هاي نمايندگي مي‌شود. بازارهاي اوراق بهادار به دقت هزينه‌هاي نمايندگي و كاهش قيمت سهام را زير نظردارند. لافوند و وا تز[3] اذعان مي كنند كه كاهش قيمت سهام در سهامداران و مديران اين انگيزه را ايجاد مي‌كند كه عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از آن را كاهش دهند. بدين منظور به گزارشگري محافظه كارانه روي مي آورند(لافوند و واتز[4]، 2007).

محافظه‌کاری با افزایش عدم اطمینان شرکت و طول چرخه‌ی سرمایه گذاری افزایش می‌یابد، زیرا انتظار می‌رود شرکت‌های با عدم اطمینان بالا و چرخه‌ی سرمایه‌گذاری طولانی، اولاً دارای سودهای آتی باشند که از قبل قابل تایید نیستند. این سودها نسبت به تغییر شرایط بسیار حساس‌اند. لذا یک تقاضای قراردادی و نظارتی برای محافظه کاری ایجاد می‌شود. ثانیاً در مقایسه با شرکت‌های با عدم اطمینان پایین‌تر، بیشتر انتظار می‌رود که با بازدهی‌های نامطلوب از محل سرمایه‌گذاری خود مواجه شوند. عدم اطمینان بالا و چرخه ی سرمایه‌گذاری طولانی پیش‌بینی میزان و زمانبندی جریان‌های نقدی آتی را مشکل می‌سازد که ممکن است به زیان‌های هنگفت آتی منجر شود. ثالثاً داشتن زیان‌های بالقوه ی بالاتر برای سهامداران، احتمال دادخواهی و تقاضای دادخواهی برای محافظه کاری را افزایش می‌دهد(خان و واتس[5]، 2009).

اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه ها و درآمدهای حاصل شده در یک دوره‌ی مالی، جریانات نقدی را  بدون در نظر گرفتن زمان وقوع، به سود خالص تبدیل می‌کنند. این اقلام دارای مقادیری از خطای اندازه‌گیری هستند. علاوه بر این، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری‌های آگاهانه‌ی مدیریت(مدیریت سود) و اعمال دیدگاه‌های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. از این رو، سرمایه‌گذاران لازم است برای دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی، متحمل هزینه‌ی قابل توجهی برای پردازش اطلاعات، شوند. سرمایه‌گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی، کند عمل میکنند، در سال جاری، ارزش درستی را از اقلام نخواهند داشت. ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی، بیانگر این واقعیت است که سرمایه‌گذاران، به طور میانگین، قادر به درک اطلاعات موجود در اقلام تعهدی نیستند. در نتیجه، گروه خاصی از سرمایه گذاران اگاه مانند افراد درون سازمانی، قادر خواهند بود تا با بهره گیری از این ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی، فعالیتهای تجاری خود را به سمت سود سوق دهند. با توجه به موارد فوق می توان انتظار داشت که اقلام تعهدی باعث ایجاد ناهمسانی اطلاعاتی در بازار شود، برتری اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه را افزایش دهد و منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار گردد. عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، منجر به افزایش دامنه‌ی تفاوت قیمتهای پیشنهادی میشود. به همین دلیل، انتظار میرود با افزایش میزان اقلام تعهدی، دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز افزایش یابد (خدامی پور و قدیری، 1389).

شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد(تانگ[6]، 1979). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم گیری تعریف می‌کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می دهد(هاچ[7]، 1997).

در حیطه گزارشگری مالی، قوش و اولسن(2009) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می‌کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می‌دهند. طبق تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، اجتناب ناپذیر است و این امر ناشی از جدایی مالکان از مدیران است. شواهد نشان می‌دهد که عدم اطمینان بطور بالقوه ای با عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می‌باشد(حبیب و همکاران[8]،2011). این اساس بنظر می‌رسد که سطح عدم اطمینان، بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، تأثیرگذار باشد. بنابراین، سوالات اصلی تحقیق حاضر بصورت ذیل بیان می شود:

رابطه اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی در سطح عدم اطمینان چگونه است؟

رابطه محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعاتی در سطح عدم اطمینان چگونه است؟

1-3- پرسش‌های تحقیق

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه است؟

تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه است؟

رابطه بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات چگونه است؟

تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه است؟

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی و محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-4-1- اهداف علمی تحقیق

با توجه به مطالب ارائه شده در مورد عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاری سود و اقلام تعهدی، تحقيق حاضر به دنبال بررسي اهداف زير به عنوان اهداف علمي تحقيق خواهد بود :

تبیین رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات

تبیین تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی

تبیین رابطه بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات

تبیین تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی

1-4-2- اهداف کاربردی تحقیق

تبیین نقش مدیران در ایجاد اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان که در صورتهای مالی گنجانده می‌شود برای پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی عملکرد

آگاهی دادن درباره مزایای اطلاعاتی مدیریت سود برای استفاده کنندگان از گزارش‌های مالی برای افزایش پیش بینی پذیری چشم انداز آتی واحدهای تجاری

کمک به سرمایه گذاران و تامین کنندگان سرمایه شرکتهای فعال در شرایط عدم اطمینان بالا برای ارزیابی بهتر پیرامون گزارشگری مالی این شرکت‌ها

با ارزيابي بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران، فعالان در بورس، تحليلگران مالي و سرمايه‌گذاران فعلي و بالقوه انواع شركت‌هاي مورد بحث در گرفتن تصميمات مالي مطمئن‌تر خواهند بود.

[1] Uncertainty

[2] Ghosh and Olson

[3] LaFond and  Watts

[4] LaFond, R., and R. Watts

[5] khan,m.,Watts

[6] Tung

[7] Hatch

[8] Habib et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122