پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 متغیرهای مستقل و وابسته 8
1-6 فرضیات تحقیق 9
1-7 روش تحقیق 10
1-8 قلمرو تحقیق 10
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 10
1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق 10
1-8-3 قلمرو مکانی تحقیق 10
1-9 روش گردآوری اطلاعات 11
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
1-11 محدودیتهای تحقیق 11
1-12 واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینـۀ تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 صنايع غذايي در بورس 16
2-3 منابع عمده تأمین مالی 18
2-3-1 منابع داخلی 18
2-3-1-1 کاهش داراییهای جاری 19
2-3-1-2 فروش داراییهای ثابت 19
2-3-1-3 ذخایر استهلاک 19
2-3-1-4 سود انباشته 19
2-3-1-5 سود اندوخته 20
2-3 -2 منابع خارجی 21
2-3-2-1 منابع کم هزینه 21
2-3-2-2 سهام عادی 21
2-3-2-3 استقراض 22
2-4 ویژگیهای روشهای تأمین مالی 22
2-5 تأمین مالی کوتاه مدت 22
2-6 تأمین مالی بلندمدت 25
2-6-1 روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت 25
2-7 سود انباشته 28
2-7-1 تعریف 28
2-7-2 عوامل موثر بر درصد تقسیم سود سهام 28
2-7-2-1 سود انباشته بعنوان یکی از منابع تأمین مالی 28
2-7-2-2 حفظ ساختار سرمایه 29
2-7-2-3 نیاز سهامداران 29
2-7-2-4 محدودیتهای توزیع سود سهام 29
2-8 سودانباشته بعنوان یکی از روشهای تأمین مالی 30
2-9 هزینه خاص سود انباشته 31
2-10 استقراض 31
2-10-1 وامها وتسهیلات 31
2-10-2 مزایای استفاده از استقراض 32
2-10-3 معایب استفاده از استقراض 33
2-10-4 وامهای بانکی بلندمدت 33
2-10-5 ویژگیهای وام میان مدت و بلندمدت 34
2-10-6 مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهیهای بلند مدت 35
2-10-7 زمان مناسب استفاده از وام 36
2-10-8 هزینه تأمین مالی بدهی 36
2-10-9 تأثیر وام بر سود دهی شرکت 37
2-11 قیمت سهام 37
2-12 تأثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام 38
2-13 پیشینه نظری تحقیق 39
2-13 -1 تئوری توازن ثابت یا پایدار 39
2-13-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعات 39
2-13-3 تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی 40
2-13-4 تئوری هزینه های نمایندگی 41
2-13-5 الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات شرکتها 43
2-13-6 تئوری ترجیحی 43
2-13-7 مدل گوردون و والتر 44
2-13-8 نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات 44
2-13-9 تئوری موازنه ایستا 45
2-14 مرور مختصر مطالعات و تحقیقات 47
2-14-1 مروری مختصر بر مطالعات داخلی 48
2-14-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی 54

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 59
3-2 متغیرهای تحقیق 59
3-2-1 متغیر وابسته 59
3-2-2 متغیر مستقل 60
3-3 جامعه آماری 60
3-4 روش تحقیق 60
3-5 رگرسیون چندگانه 62
3-6 فرضیه اول 62
3-7 فرضیه دوم 64
3-8 فرضیه سوم 65
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه 67
4-2 آزمون فرضیه اول 67
4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه اول 68
4-4 آزمون فرضیه دوم 68
4-5 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 68
4-6 آزمون فرضیه سوم 69
4-7 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 69
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 71
5-2 نتایج تحقیق و پیشنهادات 72
5-3 فرضیه اول 72
5-4 فرضیه دوم 73
5-5 فرضیه سوم 73
5-6 محدودیت های تحقیق 73
5-7 بحث و نتیجه گیری 73
5-8 پیشنهادات مدیریتی 75
5-9 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 75
منابع و ماخذ
منابع فارسی 77
منابع غیر فارسی 80
پیوست 82
چکیده انگلیسی 99

منابع فارسی

1- احمدی،م.(1380).ارتباط بین ساختارسرمایه وبازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد،واحد تهران مرکز.

2- اسماعیل زاده مقری،ع.جستجوی ساختار مطلوب سرمایه،مجله حسابدار شماره صدو شصت.

3- امانی،ک.(1376).بررسی رابطه بین سود تقسیمی وقیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت .

4- باقرزاده،س.(1382).تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله تحقیقات مالی.دانشگاه تهران.شماره 16،سال پنجم،ص 33الی47

5- بریلی،ر؛مایرز،ا.(1383).مدیریت مالی.ترجمه و اقتباس س باقرزاده،جلد اول،تهران:انتشارات زرین کوب.

6- بست،ج.(1372).روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری.مترجم ح پاشا شریفی؛ن، طالقانی، چاپ اول،تهران:انتشارات رشد.

7- بولو،ق.(1387). مقایسه اثر سود تقسیمی و سود انباشته بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.

8- بهلکه،ح.(1383).بررسی عوامل موثر برانتخاب منابع مالی بلند مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم اداری،گروه مدیریت مالی.

9- جهانخانی،ع؛کنعانی امیری،م.(1385).ارائه مدل تعیین میزان مخارج سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداری،دو ماهنامه علمی-پژوهشی شاهد،سال سیزدهم ،شماره 17.

10- حسن زاده ،ر.(1387).روشهای تحقیق در علوم رفتاری.تهران:انتشارات ساوالان.

11- خاکی،غ.(1382).روش تحقیق در مدیریت. چاپ دوم ،مرکز انتشارات  علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

12- دلاور،ع.(1383).مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی چاپ سوم.انتشارات رشد.

13- دلاوری،ج.(1377).بررسی تاثیرروشهای تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.

14- دهقانی احمدآباد،طوبی. تئوری ترجیحی و عملکرد تامین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

15- دهقانی فیروزآبادی،ح.(1377).تاثیر شیوه های تامین مالی بر ارزش سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران .دانشگاه امام صادق(ع)،دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .

16- رحمانی،م.(1374).تاثیر روشهای تامین مالی (وامهای بلند مدت و انتشار سهام عادی)بر روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،دانشکده علوم واداری و مدیریت بازرگانی.

17- رحیمیان،ن.(1381).تاملی در شیوه های تامین مالی در واحد اقتصادی،ماهنامه حسابدار.شماره 146

18- شمس عالم،ح.(1375). حسابداری تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سالهای1370-1374،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،دانشکده علوم انسانی .

19- عبادی دولت آبادی،م.(1381).بررسی تاثیر روشهای تامین مالی(منابع خارجی)بر روی بازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران،دانشکده علوم انسانی واجتماعی.

20- عبداله پور،ا.(1382).بررسی آثار تغییر بافت سرمایه بر روی بازده،خطرو قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده علوم انسانی.

21- عرب،ا.(1386).ارتباط بین تامین مالی برون سازمانی وعملکردعملیاتی شرکتها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.

22- قاسمی تازه آبادی،ا.(1386).بررسی رابطه علی نرخ ارز و شاخص قیمت کل سهام در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و الگوی تصحیح خطا در سال های82-85.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی .

23- قبادی،ت.(1386).بررسی رابطه سببی میان بازده سهام و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران (کاربردی از مدل تصحیح خطای برداری VEC)،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی .واحد بابل.

24- کرلینجر،ف.(1374).مبانی پژوهش در علوم رفتاری.مترجم ح پاشا شریفی؛ج نجفی زند. ،جلد اول ، چاپ اول ،تهران: انتشارات آوای نور.

25- گلریز،ح.(1374).بورس اوراق بهادار تهران. انتشارات امیر کبیر.

26- مدرس،ا؛عبداله زاده،ف.(1378).مدیریت مالی.جلد دوم،تهران: نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پزوهشهای بازرگانی.

27- مهتدی ،ا.(1384).ارزیابی تجربی ارتباط متغیر های حسابداری با قیمت سهام،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا،دانشکده علوم اجتماعی واقتصاد.

28- مهرانی،س؛تالانه،ع.(1377).تقسیم سود در شرکتها،مجله حسابدار،شماره125

29- مقیمی ، م.(1380).سازمان و مدیریت،رویکردی پژوهشی.تهران:نشر ترمه.

30- میر محرابی،م.(1380).بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1374-78،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.

31- نامداری،ه.(1383).نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر رونق و رکود بورس،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

32- یحیی زاده فر،م.(1378)،بررسی رابطه بین تورم وبازده واقعی سهام،پایان نامه دکتری مالی،دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی،دانشگاه تهران.

 منابع غیر فارسی

Bradshaw, Mark T, Richardson, Sc, TT , A , Slian,G.Richard. (2006). The Relation Between Corporate Financing Activities, Analysts Forecasts and Stock Return. Journal of Accounting and Economics 42. pp 53-85.

Campello,M. (2005). Debt financing :dose it boot or hurt firm performance in product markets? journal of financial economics, 82(6),pp.135-172.

Dashpande. (1985). Capital Structure Chang: An Analysis of Investment and Financing Effects (Debt issue, All-Equity, Event study, Leverages). Thesis of PHD. The pensylvania University.

Donaldson F, Elvin. Peahlk Jhon. (1961). Corporate Finance Policy and Management.

Driffield,N. (2005). do external funds yield lower returns? Recent evidence from east asian economies. journal of asian economics. 17(6),pp.171-188.

Franco Chehab Adham. (1995). Essays on the Determinates of capital Structure (Debt, Financing). Thesis of PHD. University if Neworleans.

Frankfuter,G؛wood,B.(2002). dividend policy theories and their empirical tests.

French. F&K. R. (1999). The Corporate Cost of Capital and Return on Corporate Investment. The Journal of Finance

چکیده

استراتژی تامین مالی در شرکت ها ،از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است .یکی از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری در شر کت ها برای سود آوری بیشتر است.طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی ویا ترکیبی از دو نوع است. این تحقیق به منظور اطلاع از چگونگی تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده است.به این منظور شرکتهای صنایع غذایی انتخاب شده است و با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و جمع آوری اطلاعات دیگر از نرم افزارهای اطلاعاتی موجود ،تاثیر روشهای تامین مالی(سود انباشته ،استقراض)بر قیمت و بازده سهام آزمون گردیده است.

در این تحقیق برای آزمون کردن سه فرضیه از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج فرضیه اول و دوم نشان می دهد که تاثیر روش تامین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکتها می باشد،در فرضیه سوم هم میانگین بازده سالانه شرکتهایی که از سود انباشته تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده سالانه شرکتهایی است که از طریق استقراض تامین مالی نموده اند. در کل با توجه به آزمون های آماری ،تامین مالی از طریق سود انباشته تاثیر بیشتری بر قیمت و بازده سهام شرکتها دارد.

کلمات کلیدی : تامین مالی ،سود انباشته ،استقراض ،قیمت سهام ،بازده سهام ،صنایع غذایی،بورس  

فصـل اول

کلیـات تحقیـق

بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تامین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجاکه این بازار در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود، افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند.


1-1  مقدمـه

بازار های مالی و سرمایه ای می تواند نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تاثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد، این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل  می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی بنام تامین مالی را به راه می اندازد.

تجهیز منابع و تامین مالی طرح ها یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد کشور است، شرکت ها برای بسط و گسترش فعالیت های خود و یا بدلیل جبران کمبود نقدینگی موجود اقدام به تامین مالی از منابع داخلی و خارجی شرکت نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می نمایند (رحیمیان، نظام الدین، 1381).

پیچیدگی های سازمانی شرایطی را فراهم نموده است تا مدیران به عنوان تصمیم سازان اصلی برای دستیابی به اهداف سازمان شان و اطمینان از هدایت و صرف صحیح منابع تاکید بیشتری داشته باشند. بدین لحاظ مهمترین، کاربردی ترین و موثر ترین بحث در صنعت و اقتصاد، تصمیم گیری های مدیران و چالش آنان در این عرصه است.

شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، میزان تولید فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده است ( مایرز[1]، 1986)

یکی از مهمترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت می باشد.

تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می نماید، توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت بحساب می آید (رحمانی، محمود،1374 ).

برخی منابع مالی را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند وعده ای هم به منابع داخلی و خارجی تفکیک کردند که معمولا روش دوم متداول تر است منابع داخلی وجوه دردسترس و کم هزینه شرکت را شامل می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک. منابع خارجی شامل سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای وحقوق صاحبان سهام می باشد. مانندانتشارسهام عادی و اوراق قرضه.علت اهمیت منابع مالی خارجی از نظر تاثیر روی ریسک مالی و کنترل شرکت است. منابع متداول در میان شرکت های سهامی در بورس، دریافت وام های بلندمدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (صنايع غذايي) می باشد.

در فصل اول، پس از بیان کلیات تحقیق بطور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیات، روش انجام تحقیق و قلمرو تحقیق اشاره شد.

در فصل دوم، در ابتدا شیوه های تامین مالی، سپس مباحث مبسوطی راجع به متغیرهای مستقل تحقیق بیان گردیده، در ادامه نیز نظرات و تئوری های مطرح شده در رابطه با تامین مالی، تحقیقات قبلی صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) بیان شده است.

در فصل سوم، تحقیق که روش تحقیق می باشد، مبحث فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی جمع آوری داده ها را با شرح و بسط بیشتری نسبت به فصل اول بیان داشته و به بیان روش آزمون فرضیه ها پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش ها و مدل های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.

فصل پنجم، شامل نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی راجع به انجام تحقیقات آتی مرتبط با موضوع می باشد.

1-2  بیان مسئله

تامین مالی از جمله مهم ترین مباحث در مدیریت مالی بوده و از دغدغه ها و وظایف مدیران مالی به شمار می رود. شرکت ها با استفاده از روش های مختلف می توانند تامین مالی کنند، آگاهی مدیران مالی از انواع روش ها و ابزارهای تامین مالی و اثرات آنها بر شرکت ها موجب می گردد که تداوم فعالیت شرکت ها امکان پذیر و ساختار مالی آنها کمتر ضربه پذیر و جریان عملیات تسهیل گردد. نيازها و تصميمات مالي معمولاً منوط به فعاليت هاي آن تجارت و وضعيت بازار مالي دارد (سوچنج ژانگ1، 2007)

نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می شود که: اولاً ارزش سرمایه شرکت بخاطر عوامل بیرونی چون نرخ ارز، تورم و نرخ بهره بانکی تغییر می یابد. ثانیاً ساز و کارهای عملیاتی شرکت ها موجب می شود که برای خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوهی احساس شود که این وجوه در قالب منابع مالی مطرح می شود (عبادی، 1381).

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش موسسه تاثیر می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش موسسه را به حداکثر ممکن رساند. تصمیمات مالی هم بر روی مقدار سود  و هم بر روی میزان ریسک موسسه  و به تبع این دو عامل بر روی قیمت سهام تاثیر می گذارند.

مدیریت شرکت باید در راستای تعیین منابع مالی مناسب هزینه منابع متعدد مالی را مشخص کند و نیز آثاری را که این منابع مالی بر بازده شرکت و در نهایت قیمت سهام دارد مشخص نماید (رحمانی، 1374).

در یک اقتصاد پیشرفته شرکت ها نیازمند اختراعات و ابداعات جدید و به تبع آن تولید به مقیاس وسیع می باشند، شرکت ها برای تولید انبوه مستلزم بکارگرفتن مقادیر زیادی از منابع مالی هستند.

منابع مالی از نظر یک شرکت در حالت کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) بدهی

ب) حقوق صاحبان سهام که شامل سهام عادی، اندوخته ها و سود و زیان انباشته است.

شرکت ها در انتخاب منبع مناسب تامین مالی برای پروژه جدید با سه موضوع اصلی روبرو هستند:

1) آیا می توان برای تامین مالی از منابع داخلی استفاده نمود؟

2) در صورتی که نیاز ما با تامین مالی از منابع بیرونی تامین می شود، آیا از محل بدهی یا حقوق صاحبان سهام می باشد؟

3) در صورتی که قرار است از بدهی یا حقوق صاحبان سهام استفاده نمود، از کجا باید تامین شود و به چه شکلی؟

در یک تقسیم بندی دیگر تامين مالي به اشکال مختلف صــورت مي گيرد که عبارتنـــد از: اســتقراض، صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت. انتخاب بهترين گزينه تامين مالي حتما بايد با مدنظر گرفتن مخارج تامين مالي صورت گيرد که در ادبيات مالي از آن تحت عنوان هزينه سرمايه ياد مي شود (فاوفرنچ1، 1999). در یک دسته بندی کلی دیگر شرکت به سه شیوه عمومی می تواند مبادلات مالی را سازماندهی کند: درونی، واسطه ای و بازاری. در تامین مالی درونی شرکت از محل سود توزیع نشده وجوه مورد نیاز خود را تامین می کند، این روش مطابق روش سازماندهی درون بنگاهی است (ادغام عمودی).  در روش واسطه ای شرکت بر اساس یک قرارداد، وجوه مورد نیاز خود را از طریق واسطه های مالی تامین می کند (معادل روش ترکیب) و در روش بازاری شرکت وجوه مورد نیاز خود را با انتشار بدهی در نرخ رایج بازار تامین می کند (عدم ادغام) (نصیری اقدم، علی و نادران، الیاس، 1385).

منابع مالی می توانند دو اثر بر روی بازده و قیمت سهام داشته باشند: اثر بلند مدت مربوط به تاثیرات آتی است که به جهت صرف این وجوه در پروژه هایی که ارزش فعلی خالص مثبت دارند،  بر قیمت و در کل بر منافع سهامداران دارد، زیرا اگر شرکتی منابع مناسبی جذب نماید و مصارف بهینه داشته باشد سود خالص شرکت افزایش یافته و بر ارزش شرکت افزوده می گردد. اثر دوم اثر کوتاه مدت و لحظه ای است که مربوط به نشت اطلاعات درونی شرکت به بازارهای سرمایه می باشد چرا که هرگونه اطلاعات مالی و تولیدی که به نظر سهامداران و متخصصین بازارمهم است بر بازار سهام موثر است،  مثلا بدهی های سرمایه ای تعهد مالی شرکت را افزایش و تکیه بیش از حد روی آن اهرم مالی را افزایش، احتمال ورشکستگی وعدم پرداخت اصل و فرع آن افزایش می یابد و تقاضای شرکت هایی که دارای تعهدات سنگینی هستند رو به کاهش می نهد. پس کاهش تقاضا کاهش قیمت و کاهش بازده را در پی خواهد داشت.

داشتن درک درستی از تاثیرات و ارتباطات تامین مالی و عملکرد عملیاتی، مدیران را در تصمیم گیریهای استراتژیکی اساسی شرکت یاری داده و اطلاعات مناسبی را برای علاقه مندی به سرمایه گذاری در این شرکت ها فراهم می سازد.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

 گسترش بازارهای مالی و رقابتی شدن آن بازارها، فرایند تامین مالی را پیچیده نموده است. امروزه اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه و روند آن این ذهنیت را ایجاد می کند که در زمینه تامین مالی واحدهای اقتصادی مشکلات فراوانی وجود دارد. در این شرایط رقابتی، مدیران مالی می توانند نقش اساسی را در بازارهای مالی ایفا نمایند.

آنچـه در این میان حائز اهمیـت است  توجه به آثار و نتایج حاصل از اتخاذ تصمیمات تامین مالـی در میزان بازدهی و افزایش در ارزش شرکت است. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی در حقیقت به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

مدیران مالی با قبول مسئولیت تامین مالی،  باید بازارهای مالی و ابزارهای مالی موجود را بشناسند تا با بکارگیری ابزار مالی مناسب در بازارهای مالی اقتصادی ترین شیوه تامین مالی را مد نظر قرار دهند. استفاده از شیوه های مناسب تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور می تواند جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی را ایفا کند. بنابراین مدیریت در انتخاب استراتژی های تامین مالی بایستی حد مطلوب نقدینگی، عملکرد آتی و تداوم فعالیت شرکت و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را مد نظر قرار دهد.

تصمیمات تامین مالی در اصل برای دو گروه از زیر مجموعه واحدهای اقتصادی اهمیت دارد، گروه اول خود شرکت یا مدیران و اداره کنندگان شرکت می باشد. همانطور که می دانیم ساختار مالی  شرکت ها را، بدهی های بلندمدت(شامل اوراق مشارکت) و کوتاه مدت، سهام عادی و ممتاز،  و سود انباشته تشکیل    می دهد. شرکت ها به واسطه این منابع مالی وجوه و سرمایه مورد نیاز را جمع آوری می کنند و در دارایی ها و ماشین آلات سرمایه گذاری می کنند، پس دسترسی به منابع کم هزینه و طولانی مدت وبا مخاطره اندک یک امر حیاتی است، چرا که هرگونه تامین وجوه حداقل هزینه ای دارد که شرکت باید از بازده سرمایه گذاری آنها را پرداخت نماید و عدم تادیه آنها مخاطره جدی در پی دارد.

گروه دوم که درگیر این مساله هستند تامین کنندگان وجوه یا سهامداران می باشند، این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران بدنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمترهستند پس می خواهند تصمیمات مالی  به گونه ای سازماندهی شوند که قیمت سهام و بازده شان بیشتر گردد.

مساله تامین مالی این پرسش را مطرح می کند که آیا استفاده از سود انباشته قیمت سهام را تغییر
می دهد؟ استقراض چه اثری بر روی قیمت و بازده دارد؟ لذا سهامداران نسبت به تصمیمات مالی
عکس العمل نشان می دهند که ریسک را کاهش و بازده را افزایش دهند.

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است، از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست، تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از طرفی دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است (مهرانی و تالانه، 1377).

در حال حاضر بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران نقش اساسی و مهمی در تامین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند (انتشار سهام جدید و عرضه سهام در بازار بورس)، از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

1-4  اهداف تحقیق

موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سرمایه است که بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد.

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود و افزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سود دهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی و ترکیب آن در شرکت هاست.

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر قیمت و بازده سهام این شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه خواهد داد تا عملکرد شرکت را در راستای حداکثرسازی ثروت ایشان مورد ارزیابی قرار دهند.

همچنین آنچه تامین کنندگان مالی و مالکان منابع مالی از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و بانک ها را تشویق می کند تا منابع خود را در شرکت ها بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن شرکت است.

در این تحقیق با بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر قیمت و بازده سهام شرکت ها سعی شده است اطلاعات جدیدی راجع به شرکت ها (با توجه به اینکه از چه روش تامین مالی استفاده می کنند) به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و مهمتر از آن به مدیران شرکت ها داده شود.

با این وجود این تحقیق بر آن است که:

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

5)با استفاده از آزمون های مورد نظر بازده سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند را بازده سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته(اندوخته) تامین مالی نموده اند مقایسه نماید.

1-5  متغیرهای مستقل و وابسته

متغیر مستقل، متغیری است که توسط محقق اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا اثر آن یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود(حسن زاده، رمضان،1387). با توجه به تعریف بالا در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل سود انباشته(اندوخته) و استقراض می باشند که اثر آن بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل است و بر اساس اندازه گیری و دستکاری متغیر مستقل، اندازه گیری و مورد مشاهده قرار می گیرد (حسن زاده، رمضان،1387). که در این تحقیق قیمت سهام و بازده سهام متغیرهای وابسته می باشند.

 1-6  فرضيات تحقيق

هر تحقیق علمی با مسئله ای آغاز می شود و محقق برای حل مسئله و پاسخگویی به سئوال، فرضیه ای تدوین می نماید. بنابراین فرضیه، ابزار نیرومند و با اهمیت یک پژوهش علمی است که پژوهشگر به کمک آن به جستجوی یک تبیین می پردازد.

در تحقيق علمي، فرضيه حدس زيركانه اي در خصوص پارامترهاي جامعه می باشد. در هر پژوهش علمي، محقق ابتدا بايد براي خود چند فرضيه را مشخص كند تا بتواند پژوهش خود را بر مبناي آن انجام داده و از تنش و پراكندگي در انجام تحقيق جلوگيري نمايد. بنابراين فرضيه، پژوهشگر را در بررسي نتايج وتجارب به دست آمده كمك مي كند. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر بررسی تاثیر روش های مالی با استفاده از چهار متغیر سود انباشته (اندوخته)، استقراض، بازده و قیمت سهام صورت گرفته لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می گردند:

1- تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنايع غذايي) تاثیر دارد.

2- تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنايع غذايي) تاثیر دارد.

3- میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته (اندوخته) تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی است که ازطریق استقراض تامین مالی نموده اند.

1- Myers

1- Soocheong Jang

1 French

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122