پایان نامه بررسی تطبيقي موانع شناسايي واجراي آراي داوري تجاري خارجي در کنوانسيون 1958 نيويورک و قانون داوري تجاري بين المللي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسی  تطبيقي موانع شناسايي واجراي آراي داوري تجاري خارجي در کنوانسيون 1958 نيويورک و قانون داوري تجاري بين المللي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 189 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسی  تطبيقي موانع شناسايي واجراي آراي داوري تجاري خارجي در کنوانسيون 1958 نيويورک و قانون داوري تجاري بين المللي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران 15
بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی 16
گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی 16
گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی 17
بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری 21
گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری 22
گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری 25
گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری 27
گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری 29
بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران 31
مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 31
گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958 31
گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک 33
گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 39
مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 53
گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران 54
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی 55
فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه 60
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 61
مبحث اول: فقدان اهلیت 61
گفتار اول: مفهوم اهلیت 62
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک 63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران 64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر 65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی 66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی 71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه 74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه 74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه 78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری 89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری 93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران 97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری 98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376 101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958 101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء 101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء 109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء 111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376 127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح 127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری 128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق 129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران 131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری 134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری 136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری 137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران 139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی 140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی 141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی 143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی 153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک 155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران 156
مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران 156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران 158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی 159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری 160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» 160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران 162
گفتار اول: قانون آمره 162
گفتار دوم: اسناد معتبر 163
نتیجه گیری 165
فهرست منابع 169
چکیده 181

فهرست منابع

 

احمدی، نعمت، 1376، آیین دادرسی مدنی،چاپ دوم، تهران،اطلس.

احمدی واستانی، عبدالغنی، 1341، نظم عمومی درحقوق خصوصی، چاپ روزنامه رسمی.

اخلاقی، بهروز، 1379، سخنی درباره آینده سرمایه گذاری در ایران، بررسی عوامل وموانع پیشرفت، شماره چهل وهفتم، دانشگاه تهران، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

اخلاقی، بهروز، 1383-1382، درس حقوق تجارت بین الملل، مقطع دکتری، دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران.

اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد، 1386، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی حقوقی، تهران، شهردانش.

ارفع نیا، بهشید، 1383، تعارض قوانین وتعارض دادگا هها، جلددوم، چاپ چهارم، بهتاب.

اسکینی، ربیعا، 1368، تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی، شماره یازدهم، مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین المللی.

اسکینی، ربیعا، 1369، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، شماره بیست و پنجم، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی.

اسکینی، ربیعا، 1371، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، تهران، دانش امروز.

اشمیتوف، کلایو ام، 1378، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، جلد دوم، تهران، سمت.

افتخار جهرمی، گودرز، 1372-1371، دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، شماره شانزدهم و هفدهم، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

افتخار جهرمی، گودرز، 1378، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، شماره28-27، مجله تحقیقات حقوقی.

افتخار جهرمی، گودرز، 1383، مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاه ها، داوری نامه 1، مرکز داوری اتاق بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

السان، مصطفی، 1385، جنبه های حقوقی داوری های آنلاین، جلد دوم، شماره ی دوم، مجله­ی حقوقی مفید.

الماسی، نجادعلی، 1369، شناسایی واجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه وحقوق انگلیس و آمریکا، شماره 25، دانشگاه تهران، نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی.

الماسی، نجادعلی، 1370، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

الماسی، نجادعلی، 1385، حقوق بین الملل خصوصی، میزان.

امام، فرهاد، 71-70 ، مجموعه مقررات نحوه ی عملکرد شرکت های فراملی، رساله ی فوق­لیسانس حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی.

امیرمعزی، احمد، 1387، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، دادگستر.

ایرانشاهی، علیرضا، 1388، اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی، رساله ی دکتری، تهران، دانشکده ی حقوق دانشگاه شهیدبهشتی.

بهمئی، محمدعلی، 1386-1385، درس داوری های تجاری بین المللی، مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

پارک، ویلیام، 1382، داوری در قراردادهای بانکی، ترجمه محسن محبی، شماره بیست و هشتم، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی.

جنیدی،لعیا،1375، اصل 139 قانون اساسی وسیستم حل وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

جنیدی، لعیا، 1376، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، تهران، دادگستر.

جنیدی ، لعیا، 1378، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه.

جنیدی، لعیا، 1387، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، شهر دانش.

جنیدی، لعیا، 1388، دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی، دوره38، شماره2، فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

خزائی، حسین، 1385، مصونیت اجرایی دولت وسازمان مستقل بین المللی در مقابل آرای داوری تفسیر یک رای، شماره سی و چهار، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.

خزائی، حسین، 1386، رای داور در حقوق داخلی وتجارت بین المللی، دوره37، شماره 3، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

خزائی، حسین، 1386، حقوق تجارت بین الملل، جلدهفتم، قانون.

خزائی، حسین، 1388، مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی، تهران، جنگل.

داوید، رنه، 1375، داوری در بازرگانی بین المللی، ترجمه ی دکتر سید حسین صفایی، میزان.

درن، ایو، 1367، نظم عمومی وحقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی، ترجمه و تلخیص محمد اشتری، شماره نهم، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

زایدل هومن فلدرن، آیگناتس، 1379، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

سلجوقی، محمود، 1377، حقوق بین الملل اقتصادی خصوصی، جلد 1، چاپ دوم، تهران، دادگستر.

سلجوقی، محمود، 1386، حقوق بین الملل خصوصی، جلددوم- تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها، چاپ چهارم، میزان.

سیفی، سیدجمال، قانون داوری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، شماره­ی 23، مجله ی حقوقی.

شمس، عبدالله، 1384، آیین دادرسی مدنی، جلدسوم، تهران، ادراک.

شهابی، مصطفی،1370، داوری و قانون اساسی، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی.

شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران، حقوق دان.

صادقی، محسن، 1384، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه­های نوین آن، شماره ی68، مجله ی حقوق و علوم سیاسی.

صفایی، سیدحسین، 1374، مبحثی از حقوق بین الملل خصوصی، میزان.

صفایی، سیدحسین، 1387، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، چاپ دوم، میزان.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا، 1363، حقوق بین الملل عمومی، چاپ دوم، رشدیه.

فلسفی، هدایت الله، حق صلح و منزلت انسانی، 1381-1380، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم، مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

قرائی زره شوران، محسن، 1376، شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک 1958، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر، 1376، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلداول، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار.

کاتوزیان، ناصر، 1376، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلددوم، تهران، شرکت انتشار.

کاتوزیان، ناصر، 1376، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، دادگستر.

کاتوزیان، ناصر، 1377، فلسفه ی حقوق، جلدسوم- منطق حقوق، چاپ اول، تهران، شرکت انتشار.

کاتوزیان، ناصر، 1385، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ47، تهران، شرکت انتشار.

کاتوزیان، ناصر، 1386، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ شانزدهم، تهران، نشرمیزان.

لالیو، پیر، 1372-1371، اجرای احکام داوری بین المللی، ترجمه سوسن خطاطان، شماره شانزدهم و هفدهم، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

لندو، اول، 1366، حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی، ترجمه ی محسن محبی، شماره پنجم، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

متین دفتری، احمد، 1349، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلداول، چاپ چهارم، تهران.

محبی، محسن، 1378، رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایرانایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی، شماره 28-27، مجله تحقیقات حقوقی.

محبی، محسن، 1378، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، شماره بیست و چهارم، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

محبی، محسن، 1383، داوری نامه یک، گزارش ویژه مقالات همایش داوری تجاری در حیطه ملی و بین المللی.

محبی، محسن، 1383، دیوان داوری دعاوی ایرانایالات متحده امریکا ماهیت، ساختار، عملکرد، ترجمه محمد حبیبی، چاپ اول، تهران فردافر.

محبی، محسن، 1387-1386، درس داوری های بین المللی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده­ی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی.

مظفر، شیخ محمدرضا، 1366، اصول الفقه، ج1، چاپ سوم، قم، موسسه مطبوعاتی الاسماعیلیان.

موحد، محمدعلی، 1384، درس هایی از داوری های نفتی- ملی کردن و غرامت، تهران، کارنامه.

موحد، محمدعلی، 1386، درس هایی از داوری های نفتیقانون حاکم، تهران، کارنامه.

نجفی، شیخ محمدحسن، 1389، جواهرالکلام، ج 40، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

نصیری، محمد، 1388، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول و دوم، چاپ نوزدهم، موسسه آگاه.

نصیری، مرتضی، 1346، اجرای آرای داوری خارجی، تهران.

نصیری، مرتضی،1351-1350، شناسایی و اجرای محاکم خارجی، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

نصیری، مرتضی، 1370، حقوق چند ملیتی، دانش امروز.

نیکبخت، حمیدرضا، 1376، استقلال شرط داوری، شماره 20-19، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نیکبخت، حمیدرضا، 1379، کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی، شماره30-29، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نیکبخت، حمیدرضا، 1385، شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی در ایران، چاپ اول، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

نیکبخت، حمیدرضا، 1386-1385، جرح و خاتمه ماموریت داوران، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نیک بخت، حمیدرضا، 1391، شناسایی و اجرای داوری ها در ایران، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک 1958 دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370، شماره چهاردهم و پانزدهم.

قانون نمونه درباره تجاری بین المللی، 1364، مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین المللی.

منابع فرانسوی

کتب:

 – Batiffol, H., et P. Lagarde, Droit international prive, paris, 1981.-

David, R., Le droit du commerce international, Reflexion d’un comparatiste sur le doit international prive, Economica, Paris, 1987.

David, R., L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1982.

Fouchard, Ph., L’arbitrage commercial international, Paris, 1965. –

Fouchard, Ph., et E. Gaillard et B. Goldman. Traite de l’arbitrage commercial international, Paris, 1996.

– Mayer, P., Droit international prive, 4 eme ed., Paris, 1991. –

Fouchard, Ph., ” La portee de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine”, Rev. arb., 1997.

Gillard, E.,” l’executiondes sentences annulees dans leur pays d’origine: l’experience francaise”, 14 th ICCA congress, Paris, May 1998.

Klein, F.E., ” La convention de NewYork pour la reconnaissance et l’execution des sentences arbitrales etrangeres” 57 Revue Suisse de jurisprudence, 1961.

Lalive, J.P., ” protectionet promotion des investissements, etude de droit international economique,” PUF, 1985.

Lalive, P.A., ” problems relatifs a l’arbirage international commercial”, 137 Recueil des cours 1967-I.

– Liebscher,Christoph,”International of the Written Form Requirment Art.7(2) of UNCITRAL Model Law “,International Arbirration Law Review,2005

Mayer, P., ” L’executiondes sentences arbitrale dans les pays de droit romaniste”, l’execution des sentences arbitrales, Publication CCI No.446/6, 1992.

Rondeau- River, M.-CI., “La sentence arbitrale”, Juris- classeur( Procedure civile), Paris, fasc. 1024.

منابع انگلیسی:

کتب:

 – Bockstiegel, K.H., Arbitration and State Enterprises, Kluwer, 1984.

– Caron, David D. & Caplan, Lee M. & Pelonpaa, Matti, “the UNCITRAL Arbitration Rules”, Oxford University Press 2006. – Cheshire, G.C. & P.M.North,Private International Law,9thed.,London,Butterworth,1974.

– Gaillard Emmanuel, & Savage John, ” Fouchard, Gaillard,Goldman on International Commercial Arbitration”, Kluwer Law International, 1999.

– Gaja, G., New York Convention,Dobbs Fery 1980.

Gharavi Hamid G.”The International Effectiveness of the Annulment of an Arbitral Award”, The Hague ,Kluwer Law International , 2002.

– Good Roy & Kronke Herbert & Mckendrick Ewan & Wool Jeffrey ,” Transnational Commercial Law (International International Instruments and Commentary)”,Sity Press,2004.

Hunter, M.& Landau, T., The Englidh Arbitration Act 1996, Text and Notes, Kluwer Law International, 1998.

International Chambre of Commerce, Enforcement of International Arbitral Awards, Report and Priliminary Draft Convention, ICC Brochure No. 174, Paris, 1953

International Chambre of Commerce, Guide to ICC Arbitration, ICC Publication, No. 382, Paris, 1983

Redfern Alan & Hunter Martin, ” Law and practice of International Commercial Arbitration”, London, sweet & Maxwell, 2003

Redfern, A. & M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 1991.

– Rubino-Sammartano , M ., International Arbitration Law ,Kluwer,1990.

Sykes & Pryles, Australian Private International Law, 3rder., 1991.

– Toope, S.J .,Mixed International Arbitration :Studies in Arbitration Between State and Private Persons, Grotius,1990.

-Van den Berg, A.J., The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer, 1981.

Van den Berg. Albert Jan, ” The New York Arbitration Convention of 1958″, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981.

Wallace, Rebecca M.M., International Law, London Sweet & Maxwell, 1986.

مقالات:

Bockstiegel Karl- Heinz, ” Public policy as a limit to Arbitration and its Enforcement” , IBA Journal of Dispute resolution, Special Issue, 2008

Baker, S.A. & M.D.Davis, ” Establishment of an Arbitrale Tribunal Under Uncitral Rules, The Experience of the Iran- United States Claimes Tribunal”, The International Lawyers, V. 23, 1989.

Bernet, M. & A.K. Muller, ” Sovereign Immunity, Jurisdiction and the Lugano Convention”, International Litigation News, July 1999.

Bockstiegel, K.H., “Public Policy and Arbitrability”, Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, P. Sanders ( gen. ed.) 1984.

Bockstiegel, K.H., ” Arbitration Awards: Solving Problems of Enforcement, Introduction”, 14th ICCA Congress, Paris, May 1998.

Bouchez, L.J., ” The Prospects for International Arbitration: Disputes Between States and State Enterprises”, 8 Journal of International Arbitration, 1991.

– Brette Steel , “ Enforcing International Commercial Mediaton Agreements as Arbitral Awards under the Newyork Convention “, UCLA Law Review no. 54,2007.

– Derains, Y., “Chronique des sentences arbitrales” , Clunet,1986.

Donald Francis Donovan & Alexander K.A Greenawalt, ” Mitsubishi after Twenty Years: Mandatory Rules before Courts and International Arbitration, Kluwer Law International. 2006.

Donovan Donald Francis,” The Public Policy Defence to Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in US Courts”, Liber Amicorum in honour of Robert Briner, 2005.

Fox Hazel.,” States and the Undertaking to Arbitrate”, in Arbitration Insights, Kluwer Law International. 2007. – Gaillard Emmanuel,” Transnational Law: A Legal System or a Method od Decision Making?”, Arbitration International, Vol.17, No.1 , LCIA, 2001. – Gaillard Emmanuel,” Enforcement of Awards Set Aside in the Country of Origine: The French Experience”, ICCA Congress series, No.9, 1999.

– Gharavi H.,”Chromalloy : Another View” , Mealey`s International Arbitration Report, Vol.12(1),1997.

Giardina,A., “The Practical Application of Multilateral Conventions “,14th ICCA Congress,Paris,may 1998. – Goode Roy, “The Role of Lex Loci Arbitri in International Commercial Arbitration”, Arbitration International, Vol.17, No.1, LCIA, 2001. – Goode Sir Roy, “The Adaptation of English Law to International Commercial Arbitration”, in Arbitration Insigts, Kluwer Law International, 2007. – Goldman,B.,”The Complementary Roles of Judges and Arbitrators in Ensuring that International Commercial Arbitration Is Effective”.60 Years of ICC Arbitration : A Look at the Future , paris, ICC Publication ,1984. – Grantham,William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes “ . 14 Brkeley J.Int 1L .174,1996.

– Herrmann Gerold,” Does the World Need Additional Uniform Legislation on Arbitration”, in Arbitration Insights. Kluwer Law International,2007.

Karoll Stefan, “Germany: Requirement for a Written Arbitration Agreement”, International Arbitration Law Review, Case Comment, 2003.

– Kreindler,Richard H.,”Particularities of International Financial Arbitration in the Contex of Challenges to Arbitral Awards “, Yearbook of International Financial and Economic Law ,1997. – komarov, Alexander S ., “ Experience of Enforcement in the Russion Federation ,Comments”,14th ICCA Congress,Paris, 1998. – Lalive Pierre, “Arbitration with Foreign States or State- Controlled Entities: Some Practical Questions” , in Law “Contemporary Problems in International Arbitration”, Martinus Nijhoff Publishers, 1986. – Lalive Pierre,” Transitional( or TTruly International) Public Policy and International Arbitration”, in Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, ICCA Congress Series No.3,1986.

Lalive, P., ‘ Transnational ( or Truly Internatioanl) Public Policy”, Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, P. Sanders( gen.ed.), Kluwer, 1989. Lehmann,Matthias , “A Plea for a Transnational Approch to Arbitrability in Arbitral Practice “, 42 Colum .J.Transnat 1.,2004.

Leroy Michael H.& Feuille Peter,” The Revolving Door of Justice: Arbitration Agreements that Expand Court Review of an Award”, Ohio state Journal on Dispute Resolution, Vol.19, 2004. – Levy Laurent & Sieber Vincent,” Switzerland: A valid Waiver of the Right to File an Appeal”, International Arbitration Law Review, 2005. – Lu ,May, ” The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Sevn Defence to oppose Enforcement in the Unites States and England”,23 Ariz.J.Int L& Comp., 2006. – Martinez Ramona, ” Recognition and Enforcement of International Arbitral Awards under the United Nations Convention of 1958: The Refusal Provisions”, 24 Int1 L.487, 1990. – Moss Giuditta Cordero,”Form of Arbitration Agreements:Current Developments with UNCITRAL a the Writing Requirement of New York Convention “ ICC International Court of Arbitration BulletinVol.18,No.2,2008. –Myers, J.J., ” Alternative Dispute Resolution in the US Construction Industry”, International Business Lawyer, April 1995, Vol. 23, No.4.

Mayer, P., ” The Trend towards Delocalisation in the Last 100 Years”, Internationalization of International Arbitration, Martin Hunter, Arthur Marriott & V.V. Veeder( editors), Graham & troman/ Martinus Nijhoff, 1995.

Mayer P. ” The Trend Towards Delocalisation in the Last 100 Years Internationalisation of International Arbitration”. The LCIA Centenary Conference, Graham & Trotman/Nijhoff, 1993

Mayer Pierre, “Effect of International Public Policy in International Arbitration?”, in Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006

Nikbakht Hamid Reza,“Conflict of Laws in International Commercial Arbitration”, Revue di Recherche Juridique, No.27- 28, Univercite Chahid Beheshti, 1999

Okekeifere Andrew I, ” Public Policy and Arbitrability under the UNCITRAL Model Law”, International Arbitration Law Review, 1999

Park, William.W. ” The Lex Loci Arbitri and International Commercial Arbitration: When and Why it Matters”, 32 ICLQ, 1983.

Park William W., ” Control Mecanisms in Development of a Modern Lex Mercatoria”, in Lex Mercatoria and Arbitration, Thomas E. Carbonneau, Kluwer Law International , 1998

Park William W., “Duty and Discretion in International Arbitration”, Amercian Journal of International Law , Vol.93,1999

Park William W., ” Why Courts Rview Arbitral Awards”, Festshrift fur Karl- Heinz Bockstigele 595, 2001

Park William W., ” Non- Signatories and International Contracts: an Arbitrator’s Dilema”, Oxford,2009.

– Paulsson Jan,”Arbitration Unbound : Award Detached Form the Law of its Country of Origin”,The International and Comparative Law Quarterly ,Vol.30,1981.

– Paulsson Jan.,”Rediscovering The New York Convention”, 12 (4) Intl. Arb.Rep.,1997.

Polkinghorne Micheal & Loannou Leon,” Recent Decision Confirms FFrance Readiness to Enforce International Arbitratral Awards Annulled at Place of Arbitration” in the Newsletter of the Arbitration Committee of the Legal Practice Division Of the International Bar Association, London, UK, Vol.11, No 2,2206

Sanders,p.,”New York Convention on the Recognition and Enforcement of Forign Arbitral Awards”Netherlands International Law Review,Vol.6,1959

Taylor, R.G. & B. Hinkle,” How to Use ADR Clauses with Standard Form Construction Industry Contracts”, The Construction Lawyer, Vol.15, April 1995.

Uzelac, Alan, “Jurisdiction of the Arbitral Tribunal: Current Gurisprudence and Problem Areas under the UCITRAL Model Law”, 154 Int A.L.R, 2005

Van den Berg, Non-domestic Arbitral Awards under the New York Convention”, 2 Arbitration International, 1986.

Van den Berg, Albert Jan, ” Annulment of Awards in International Arbitration”, International Arbitration the 21st Century Towards Judicialization and Uniformity, R. Fillich and C. Brower(ed.), Transitional Publishers Inc., New York, 1992.

Van den Berg, Albert Jan, ” The New York Convention: Summary of Court Decision”, ASA Conference, Zurich, 2 February 1996, Special Series No. 9, August 1996

Van den Berg Albert Jan,“Enforcecment of Annules Awards?”, ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol.9, No.2, November 1998

Van den Berg Albert Jan,” Refusal of Enforcement under the New York Convention of 1985: the Unfortunate Few”, Special Supplement 1999: Arbitration in the Next Decade: Proceedings of the International Court of Arbitration’s 75th Anniversary Conference, 2007

Van den Berg, ” The Efficacy of Award in International Commercial Arbitration” in Arbitration Insights, Kluwer Law International, 2007

Van den Berg, “Failur by Arbitrators to Apply Contract Trems From the Perspective of the New York Convention”, LLiber Amicorum in Honour of Robert Briner,2005

Van den Berg,” New York Convention of 1958, Commentary Cases”, Yearbook of Commercial Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Volume XII, 1987

Van den Berg,” The New York Convention of 1958: An Overview” Yearbook of Commercial Arbitration, Vol.XXVIII,2003

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.

کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

1.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ايران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. ليكن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) يكي از سوالاتي كه مطرح می گردد اين است که چه موانعي در راه شناسایي و اجراي احكام داوري تجاري خارجي درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعي هستند كه  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد مي كند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباري موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.

بررسي تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پايان نامه می باشد که كمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نيز دست پیدا کرد.

2.سابقه ی تحقیق:

در مورد شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي نوشته ها و مقالات متعددي وجود دارد. ليكن در كمتر منبعي به موانع شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي پرداخته شده است. دكتر منوچهر توسلي نائيني، (1390) در مقاله شناسايي و اجراي آراء داوري تجاري بين ‌المللي صادره در فضاي مجازي به نحوه شناسایي و اجراي آرای داوري در فضاي مجازي  پرداخته است. دكتر سید حسین صفایی، (1387) در كتاب حقوق بین الملل و داوری های بین المللی مسائل متعددي از داوري بين المللي را مورد كنكاش قرار داده است. دكتر حسين خزاعي، (1377) در مقاله شناسايي و اجراي احكام داور بين المللي به چگونگي اجرا راي داور خارجي مي پردازد. دکتر لعیا جنیدی، (1376) در کتاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی به تابعیت رای داوری اشاره دارد. دکتر لعیا جنیدی، (1378) در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی به تطبیق قانون ایران با قانون نمونه آنسیترال پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی به بررسي مفاهيم اساسي اجراي آراي داوري از نظر بين‌المللي و تطبيقي، و اجراي آراي داوري در ايران پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در مقاله دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی به دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی داوری و تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری اشاره نموده است . احمد امیرمعزی، (1387) در کتاب داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی به شکل گیری و روند رسیدگی داوری می پردازد .دکتر حمیدرضا نیک بخت، (1385) در کتاب شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین المللی در ایران ، شناسايي و اجراي رأي داوري خارجي در قلمرو عهدنامه نيويورک و آراي داوري خارجي خارج از قلمرو عهدنامه نيويورک را مورد تحليل قرار داده است. محسن قرائی زره شوران، (1376) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک1958 به تشریح مواد قانونی این پیمان پرداخته است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122