پایان نامه بررسی توصيفي – تحليلي کتاب هاي برگزيده و پژوهش هاي برتر و پيامد هاي فرهنگي و ادبي آنها ( از سال 1372 تا 1391 خورشيدي)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسی توصيفي – تحليلي کتاب هاي برگزيده و پژوهش هاي برتر  و پيامد هاي فرهنگي  و ادبي آنها ( از سال 1372 تا  1391 خورشيدي) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 162 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسی توصيفي – تحليلي کتاب هاي برگزيده و پژوهش هاي برتر  و پيامد هاي فرهنگي  و ادبي آنها ( از سال 1372 تا  1391 خورشيدي)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول( کلیات) 3
بیان مسئله 4
اهمیت تحقیق 5
اهداف تحقیق 7
سوالات تحقیق و فرضیه ها 8
فصل دوم ( پیشینه تحقیق) 9
نگاهی به پیشینه پژوهش های علمی در استان کرمان 11
وضعیت تحقیقات فرهنگی و اجتماعی استان کرمان 12
مراکز و سازمان های فعال در عرصه تحقیقات فرهنگی استان کرمان 13
پیشینه تحقیقات دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان 14
نگاهی به پیشینه برگزاری جشنواره کتاب سال استان کرمان 17
جوایز کتاب سال کشور طی سال های اخیر 18
فصل سوم ( روش تحقیق)20
ابزار گردآوری اطلاعات 22
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 22
فصل چهارم 24
بخش اول / کتاب در نظر اهل اندیشه وسخن 24
بخش دوم/ بررسی تحلیلی ساز وکار کلی جشنواره 28
بخش سوم / نمایه ها 42
بخش چهارم / پی آمدها و ره آوردها 105
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها 144
منابع ومآخذ 148

منابع

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی؛ مروری بر پژوهشهای فرهنگ عمومی، دوره دوم نشست های علمی- کارشناسی، زیر نظر محسن فردرو، تهران: اسلیمی، چاپ اول، 1382.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، معاونت فرهنگی؛ 365 روز عملیات فرهنگی عملکرد سال 1374، کرمان: شرکت تعاونی کرمان گرافیک، 1375.

اداره کل فرهنگ شورای اسلامی کرمان؛ کتاب سال کرمان؛ ویژه نامه شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان، آبان ماه 89، کرمان: بی نا، 1389

اداره کل فرهنگ شورای اسلامی کرمان.؛ دبیر خانه شورای پژوهشی؛ گزارش جشن پژوهش، کرمان: بی نا، 1380

اداره کل فرهنگ شورای اسلامی کرمان.؛ گزارش هفته پژوهش، کرمان: بی نا، 1387.

پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، گزارش طرح های پژوهشی در حال اجرا 1383، تهران: آسوریک، جلد اول، 1383.

پورداورانی، نزهت،کردستانی، عباس؛ کارنامه پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، کرمان: انتشارات ودیعت، 1381.

حری، مژگان؛ مجموعه مقالات دانش پژوهان جوان، پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کرمان بر اساس طرح های پژوهشی اجرا شده در سال 1385، کرمان: سازمان آموزش و پرورش استان کرمان، 1386.

حوزۀ معاونت پژوهشی و فناوری کرمان؛ کارنامه پژوهشی 83-1385 دانشگاه شهید باهنر، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر ، 1387.

شادروان، زهره؛ کویر سبز، چکیده عملکرد یک دهه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان به روایت تصویر، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.

شفیعی، مهدی؛ کارنامه پژوهشی 79-1378 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر، 1380

صالحی معصومه؛ پژوهش فرهنگی سال، دوره اول پنجم داخلی و دورۀ اول بین المللی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر و ارتباطات، 1380.

صالحی امیری، سید رضا؛ چالش های تولید علم(2) ، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقیقات استراتژیک، 1388.

طاهری، حسین علی؛ اولویت های پژوهشی در بخش فرهنگ، به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، ج1، قم: صبح صادق، 1383.

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ سند توسعه فرهنگی استان کرمان، کرمان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، 1389.

محسنی، منوچهر، کوثری، مسعود؛ وضعیت تحقیقات اجتماعی فرهنگی در ایران، تهران: رسانش، چاپ اول، 1378.

مولوی، سلیمان، علیان، تقی؛ کتاب چشمه جوشان دانایی، تهران: انتشارات شرکت تعاونی کار آفرینان فرهنگ و هنر ، چاپ اول، 1392.

18- زند رضوی، سیامک، اخلاص پور، رویا؛ بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب در کرمان، فصلنامه فرهنگ و ادب، سال هفتم، شماره 18، 1379، ص 10.

چکیده

در این پژوهش سعی شده است  تا به استناد آمار واطلاعات موجود، چگونگی اثرگذاری برگزاری جشنواره ی انتخاب آثار برتر درعرصه های کتاب و پژوهش برجریان کلی فرهنگ عمومی استان کرمان، از طریق تحلیل دستاوردها وره آورد های آن، بررسی و تبیین گردد.

جشنواره های انتخاب آثار برتر از سال 1372 به اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان برگزار گردیده وطی هفده دوره که از آغاز آن گذشته ، شمار فراوانی از آثار برتر را به جامعه فرهنگ پرور استان معرفی نموده وهمچنین زمینه های لازم برای شناساندن شمار کثیری از پدیدآورندگان آثار به شایستگی فراهم آورده است .

این حرکت فرهنگی ، پیامد های ارزنده ای به دنبال داشته که از مهم ترین نمونه های آن می توان به ترویج  فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نهادینه شدن فرهنگ گزینش آثار برتر، آشنایی اقشار گوناگون جامعه با یافته های نوین علمی و معرفتی در رشته ها وموضوعات متنوع، ارتقای مرتبه فرهنگی استان، تقویت صنعت چاپ وصنایع مرتبط با آن، افزایش شمار کتب در کتابخانه های عمومی و تخصصی استان ونظایر آن اشاره کرد .

واژگان کلیدی: کتاب، جشنواره ، آثار برتر، پژوهش های فرهنگی ، پیامد های فرهنگی ادبی ، بررسی توصیفی ، کرمان

مقدمه

انسان ها برای هر گونه اندیشیدن و رفتار فردی واجتماعی،  به الگوها ومیزان های صحیح نیاز دارند. فرهنگ، به عنوان غنی ترین وگرانبهاترین میراث بشری، در بردارنده طیف وسیعی از الگوها وتجربیات انباشته شده است. با بهره گیری و پشتوانه فرهنگ است که دیگر نهاد های جامعه بشری هم چون خانواده، اقتصاد، سیاست و.. دوام وبقا واستمرار دارند.  فرهنگ، مجموعه افکار و اندیشه ها، تجربه ها،  اعتقادات ، ارزش ها و… است و چون انسان موجود متفکری است، لذا فرهنگ ساز بوده وتوان استفاده از آن را نیز دارد. فرهنگ نیز به مانند دیگر پدیده های انسانی و اجتماعی، دستخوش تغییرات است وبه انواع وطرق گوناگون تغییرات فرهنگی ایجاد می شود. یک قوم با مغلوب شدن در برابر اقوام دیگر، با کسب علوم واطلاعات ، با فن آوری های مختلف ، با گسترش ارتباطات، با تقلید از ملتی دیگر ، می تواند فرهنگ خویش را دگرگون نماید. یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها که به طور مستقل و آزادانه قادر است فرهنگ هر قومی رامتحول سازد، جدو جهد برای کسب معلومات جدید و به عبارت دیگر تحقیق و پژوهش است که نتایج و انتشار آن می تواند افکار واندیشه ها را منقلب نموده و رفتارها و کنش های فردی و جمعی را به سوی اهداف متعالی اجتماعی ، اقتصادی،  فرهنگی وهنری هدایت نماید و جامعه را از یکنواختی ، سکون و پس رفت نجات دهد وبا ایجاد تغییرات آرام در فرهنگ جامعه سنتی،  پیشرفت متناسب را که عاری از هر گونه و یا حداقل از کمترین ایجاد تنش و تعارض اجتماعی برخوردار است ، به وجود آورد .

آری تحقیق وارائه یافته های پژوهشی با ابزارهایی نظیر کتاب قادر است سیری تازه ومتعالی در برابر حرکت جامعه بگشاید وافق های نوینی را پدیدار سازد.

برگزاری جشنواره پژوهش های برگزیده فرهنگی  و معرفی کتاب سال استان در واقع با هدف تشویق وتحسین و ارزیابی آثار و تولیدات فکری و ذوق هنری وعلمی ویکی از وجوه توجه فرا مادی به دامنه های فکر واندیشه است که برگزاری سالانه آن می تواند نشاط وانگیزه بیشتر را در میان پژوهشگران رشته های علوم انسانی واسلامی ودست- اندرکاران نشر ایجاد نموده موجبات اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ وتوسعه ارزش های اسلامی وملی در این خطه را، فراهم آورد.

برگزار کنندگان این برنامه ها معتقدند چنین طرحی از یک سو زمینه سازی برای گسترش تحقیق و پژوهش فرهنگی وحمایت و پشتیبانی از پژوهشگران و نویسندگان ومترجمان فعال در حوزه فرهنگ و از سوی دیگر معرف میزان بضاعت و توانمندی پژوهشگران و مولفان محلی این استان در پرداختن به مقوله تحقیق و تتبع ونوآوری در عرصه فرهنگ و  هنر می باشد.

اکنون با توجه به دامنه تاثیرات و پی آمد ها و ره آورد های به گزینی برای فعالیت های حوزه کتاب وپژوهش، نقد علمی وعملی این حرکت ارزشمند در قالب این تحقیق انجام و چشم انداز پیش رو با نگاه ویژه به برنامه توسعه فرهنگی استان به صورت مروری در پنج فصل ترسیم گشته است، امیدواریم که نیک و بد یا ضعف و قوت تحریر وتدوین این مجموعه که باید در فرصتی اندک فراهم می شد، به چشم لطف و کرامت دیده شود. با این همه نقد و نظر استادان گرامی را برچشم منت گذارده و پیشاپیش از آن استقبال خواهیم کرد .

  فصل اول

 کلیات تحقیق

بیان مسئله  

طرح کتاب سال استان کرمان به عنوان یکی از نمایان ترین نماد های اهمیت واصالت کتاب وکتابت و حرکت های موثر در ترویج فرهنگ مطالعه و با هدف تقدیر از اهل قلم متعهد و همچنین ارزیابی و سیاست گذاری فرهنگ مکتوب استان و فعال نمودن جریان تالیف وچاپ ونشر ، به اجرا گذاشته شده است. یکی از راه های غنا بخشیدن به فرهنگ وعلم وساخت فرهنگ و تمدن و اعتلای هر منطقه ، قدردانی شایسته و مناسب از متفکران، اهل نظر و اهل علم و پدید آورندگان کتاب است.  برگزاری چنین مراسمی می تواند توجه جامعه فرهنگی استان را به سمت کتاب  و ارج گذاری حرمت صاحبان قلم معطوف دارد.  این حرکت که با تدوین آیین نامه از سال 73  پایه گذاری وتاکنون با اهتمام و جدیت مسئولان و مدرسان حوزه و دانشگاه ومتخصصان و صاحب نظران برگزار شده است به عنوان یکی از مهم ترین وشاخص ترین فعالیت ها و رویدادهای تثبیت شده حوزه فرهنگ وادب استان به شمار می رود وبنابر اذعان مسئولان، استمرار برگزاری آن توانسته است در ترسیم چشم انداز حرکت های حوزه کتاب، نقش بسزایی ایفا نماید. همچنین با توجه به پایه گذاری شورای پژوهشی در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی از سال  73  و تدوین اولویت های تحقیقاتی، طرح انتخاب ومعرفی پژوهش های برتر فرهنگی و هنری واجتماعی با هدف احیای فرهنگ پژوهش ، ترغیب نسل نوی دانش پژوهان و دانشجویان به پژوهش در مسایل فرهنگی و هنری جامعه ، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی استان در حوزه فرهنگ وبهره برداری از نتایج پژوهش های فرهنگی در برنامه ریزی توسعه به اجرا گذاشته شد که بررسی تحلیلی این دوحرکت علمی فرهنگی طی  قریب 20 سال پیاپی می تواند معیاری مناسب  و گویا جهت سنجش وضعیت تحقیق و پژوهش وانتشار کتاب در استان باشد و نتایج حاصله از آن هم ضمن کمک به ارتقای فعالیت های مشابه در دوره های آتی، می تواند مورد استفاده دست اندرکاران قرارگیرد.

اهمیت تحقیق

در برهه ای که مقوله فرهنگ به عنوان حیاتی ترین جریان در بطن جامعه ما مطرح است، تاثیری غیر قابل انکار در مسایل سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و… دارد ، تولید روز افزون آثار فرهنگ مکتوب از افتخارات مسلم و بی شمار ایران اسلامی است که در حقیقت ریشه در فرهنگ غنی وسرشار این سرزمین فرهنگی که تعالی روحی وسعادت آدمی از مسیر آن با پیروی از توصیه ها وسفارش های پیشوایان این مکتب مقدس ، میسر خواهد بود، دارد و این همه در اولین خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام (ص) که فرمود

« اقرا» به زیبایی آشکار است.  تجلیل از نام قلم نیز در اولین سوره ای که بر آن فرستاده عظیم الشان فرود آمده ، تجلی یافت.

تقدیر سالانه از پژوهشگران و پدید آورندگان آثار مکتوب ، نوعی بستر سازی برای رشد وتعالی تولید فکر وایجاد زمینه های لازم برای شکوفایی استعداد های بکر و ناشناخته از مولفه ها ومعیارهای تصحیح مهندسی فرهنگی در عرصه نشر کتاب وپژوهش است. این حرکت هدفمند که معرفی وتشویق پژوهشگران و نویسندگان و متخصصین فرهنگ مکتوب استان را در صدر اهداف خود دارد ، در واقع تجلیگاه فکر ودانش نویسندگانی است که نبوغ اندیشه وخلاقیت خود را از مجرای پاک ومقدس علم وادب ، برتارک سپید اوراقی ماندگار حک می نمایند.  اینک که تقدیر از پدید آورندگان آثار مکتوب ومفید در جامعه ما جایگاه و اعتباری رو به فزونی یافته،  ضروری است که به دقت مورد مداقه قرار گیرد و با تحلیل پیامدها و ره آورد های  آن ، نقاط ضعف وقوت و دستاوردهای این حرکت عظیم فرهنگی، تعیین گردد.

تشویق نسل جوان به خواندن آثار ارزشمند وترغیب آنها به سرودن ونوشتن وتحقیق کاری شایسته وبایسته است که آرزوی بزرگان و وظیفه مسئولان ونهاد های مرتبط است.  غنای گنجینه فکر و پرورش ذهن و زبان نسل امروز در گره خوردگی با خلاقیت آنان می تواند راهگشای راه های نرفته و درمان دردهای مزمنی  باشد که قرن هاست در روح و جان ما رخنه کرده است.  باشد که چنین اقدامات ارزشمندی مورد نقد علمی قرار گیرد و چنانچه در ایفای فرهنگ پژوهش و کتابخوانی موفق بوده است با پاسخگویی به بسیاری از سوالات و فرضیه های موجود ، برتداوم آن تاکید و نتایج آن به جریان سازی فرهنگ کمک نماید ، چرا که در سلسله جبال زندگی ، قله های کمال بی نهایت است.

اهداف تحقیق  

برای این پژوهش اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است :

1- بررسی جایگاه علمی استان در مقایسه  با سایر استان های کشور  واثر این حرکت در بنیه و علمی استان

2- شناخت وشناساندن ساز وکار برتر گزینی در حوزه های کتاب وپژوهش

3-  شناخت وشناساندن دامنه اثر گذاری برتر گزینی بربدنه عمومی فرهنگ استان

4-  شناخت وشناساندن پیامد های برتر گزینی در تکریم و تجلیل نخبگان

5-  شناخت و شناساندن تاثیر این حرکت ( برتر گزینی ) بر ارتقای علمی نهاد های دخیل درعرصه فعالیت های علمی

6-  یاد آوری اهمیت منزلت کتاب و پژوهش مفید و هدفمند

7-  زمینه سازی نظری ( تئوریک )  جهت دعوت جامعه به کار بردی کردن نتایج یافته ها و تحقیقات کتب برتر( با توجه به نیاز های استراتژیک استان درعرصه فرهنگ، تفکر وزندگی علمی)

بدیهی است امکان استفاده نهاد های مهم واثر گذار نظیر شورای فرهنگ عمومی استان ، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ، نهاد کتابخانه های عمومی ، مجامع دانشگاهی و نهاد های صنفی برگزار کننده جوایز کتاب و … از یافته های این تحقیق وجود دارد .

سوالات تحقیق  

در مواجهه با این حرکت فرهنگی که فرازی از تلاش های انجام شده در راستای دوست- داری و انس با کتاب و ارج گذاری به تلاش پژوهشگران و همچنین کتاب نویسان و دست اندر کاران حوزه نشر تلقی می شود ، سوالات بسیاری به ذهن متبادر می شود:

– آیا این حرکت وبرنامه به گزینی در تقویت مبانی فرهنگ پژوهش و کتابخوانی موفق بوده است؟

آیا  بین افزایش تعداد ناشران ، تعداد نویسندگان ومحققان ، تیراژ کتاب ها و عناوین پژوهشی این جشنواره ها ، ارتباط معنا داری وجود دارد؟

– آیا این جشنواره ها، شاخص های کمی را  نیز تغییر داده اند؟  و دهها سوال دیگر .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه كتاب شناسي دستور زبان فارسي دوره معاصر(كتاب، مقاله، همايش) 1300 تا 1383
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122