پایان نامه بررسی موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه بررسی موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه بررسی موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل 1- کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- اهداف كلي 5
1-4-2- اهداف آرماني 5
1-4-3- اهدف ويژه 5
1-5- سوالات تحقیق 5
1-6- فرضیات تحقیق 6
1-7- تعاریف واژه ها 6
1-8- مشاغل مختلف 7
1-9- تعریف صنعت 7
1-9-1- تعریف فعالیت هاي صنعتی 8
1-9-2- تعاریف خدمات 8
1-10- انواع صنوف 9
1-10-1- صنوف تولیدي 9
1-10-2- صنوف خدمات فنی 9
1-10-3- صنوف توزیعی 9
1-10-4- صنوف خدماتی 9
1-11- مفهوم صنایع و خدمات شهري 10
1-11-1- صنایع مورد نیاز شهروندان 10
1-11-2- صنایع تاریخی و قدیمی مستقر در شهر 10
1-11-3- صنایع خدماتی 11
1-12- تعریف آلودگی 11
1-13- مفهوم عام آلودگی 11
1-13-1- آلودگی هوا 12
1-13-2- آلودگی آب و خاك 12
1-13-3- آلودگی صوتی 13
1-13-4- آلودگی منظر 13
1-14- تعریف مزاحمت 14
1-15- علل پیدایش و بروز آلودگی و مزاحمت 15
1-15-1- تحلیل منافع اقتصادي 15
1-15-2- توسعه سریع شهري 16
1-15-3- استقرار تاریخی 16
1-16- تعاریف مربوط به صنوف 16
1-16-1- فرد صنفی 17
1-16-2- واحد صنفی 17
1-16-3- صنف 17
1-16-4- پروانه کسب 17
1-16-5- پروانه تخصصی و فنی 17
1-16-6- اتحادیه 18
1-16-7- مجمع امور صنفی 18
1-16-8- شوراي اصناف کشور 18
1-16-9- کمیسیون نظارت 18
1-16-10- هیأت عالی نظارت 19
1-17- مقدمه اي بر ساماندهی 19
1-17-1- تاریخچه ساماندهی 19
1-17-2- اهداف کلان و راهبردهاي اساسی ساماندهی 20
1-18- ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگري 21
1-19- پیوستگی متقابل شهر و صنعت 22
1-20- مرزبندي صنایع و خدمات شهري و غیرشهري 23
1-20-1- طبقه بندي صنایع به دو گروه کلی شهري و غیر شهري : 24
1-20-2- ترکیب صنایع تولید و خدماتی فنی 24
1-21- تفکیک سایر فعالیت ها و مشاغل شهري 24
1-22- صنایع مجاز و غیر مجاز 25
1-22-1- گروه بندي صنایع مجاز و غیر مجاز 26
1-23- شاخص هاي استقرار صنوف در شهر 26
1-23-1- فضاي مورد نیاز 27
1-23-2- فعالیت اقتصادي شهر و نقش صنایع در آن 27
1-23-3- تعداد کارگاه و صنعت در شهر 27
1-23-4- ارتباط صنایع با یکدیگر 28
1-24- سلسله مراتب عملکردي صنایع و خدمات فنی 28
1-24-1- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه سکونتی 29
1-24-2- مشخصات کالبدي کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی در حوزه سکونتی 29
1-24-3- مشخصات مدیریتی کاربري هاي خدمات تعمیراتی حوزه سکونتی 30
1-24-4- علل همسانی کاربري فنی و تعمیراتی با سایر کاربري هاي حوزه سکونتی 30
1-25- کارگاه ها و خدمات فنی و تعمیراتی حوزه شهري 31
1-25-1- در ترکیب کاربري ها در حوزه شهري 31
1-25-2- مشخصات کالبدي کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی 31
1-25-3- دسته بندي متقاضیان و مقیاس عملکردي 32
1-25-4- مشخصات اجرایی کاربري کارگاهی و تعمیراتی در رده شهری 33
1-26- صنایع و خدمات فنی فرا شهري و ملی 33
1-26-1- ویژگی هاي مکان گزینی 33
1-26-2- ترکیب کاربري ها 34
1-26-3- توصیه هاي ویژه ساماندهی در شهرهاي بزرگ 34
1-27- طرح ها و برنامه هاي ساماندهی 35
1-27-1- ویژگی ها و مشخصات 35
1-27-2- الگوي سلسله مراتبی ساماندهی 35
1-28- معیارهاي ساماندهی خدمات فنی- تعمیراتی و کارگاه هاي مجاز 36
1-28-1- ترکیب کاربري ها در حوزه سکونتی 36
1-28-2- شاخص هاي تشخیص 36
1-29- معیارهاي ساماندهی بر پایه الگوهاي استقرار 37
1-29-1- الگوي استقرار پراکنده 38
1-29-2- الگوي استقرار خطی در حوزه سکونتی 38
1-29-3- شاخص هاي تشخیص معابر محله اي 39
1-29-4- الگوي استقرار متمرکز در حوزه سکونتی 39
1-29-5- شاخص هاي تشخیص مجتمع هاي محله اي 40
1-30- مشخصات و ویژگی هاي کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه شهري 41
1-30-1- ترکیب کاربري ها 41
1-30-2- مقیاس عملکردي و ترکیب استفاده کنندگان 41
1-31- ویژگی الگوي استقرار 42
1-31-1- نحوه استقرار پراکنده 42
1-31-2- نحوه استقرار خطی 42
1-31-3- نحوه استقرار متمرکز 43
1-32- معیارهاي ساماندهیکارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتیحوزه شهري 44
1-32-1- معیارهاي ساماندهی الگوي خطی 44
1-32-2- مشخصات و ویژگی هاي معابر شهري ( محل استقرار خدمات فنی تعمیراتی) 44
1-33- معیارهاي ساماندهی در الگوي استقرار مرکز 44
1-34- معیارهاي ساماندهی کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه فرا شهري 45
1-34-1- ویژگی ها و مشخصات خدمات فرا شهري 45
1-34-2- موقعیت و الگوهاي استقرار 46
1-35- معیارهاي ساماندهی الگوي خطی 47
1-36- معیارهاي ساماندهی الگوي متمرکز 48
1-37- انواع مشاغل آلاینده 48
1-38- انواع آلودگی ها 49
1-39- قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست 49
1-40- بند 20 ماده 55 قانون شهرداري 50
1-40-1- تاملی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 51
1-41- اثر بخش کردن نقش اتحادیه ها 51
فصل 2- مروری پیشینه تحقیق 54
2-1- لزوم ارائه راهکار برای رفع آلوگی های ناشی از مشاغل آلاینده 55
2-2- مطالعات انجام شده در دنیا 56
2-3- مطالعات انجام شده در ایران 58
فصل 3- روش شناسی تحقیق 60
3-1- روش تحقیق 61
3-2- جامعه آماری 62
3-3- روش گردآوری اطلاعات 62
3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات 63
3-4-1- روائی پرسشنامه 63
3-4-2- پایائی پرسشنامه 64
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 64
فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات 65
4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق 66
4-1-1- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات یک تا 10پرسشنامه 73
4-1-2- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات پارامتر اقتصادی 77
4-1-3- نحوه پاسخ گویی صاحبان مشاغل آلاینده به سوالات 20 تا 30 پرسشنامه 83
4-2- یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق 87
4-2-1- زیر فرضیه اول 87
4-2-2- زیر فرضیه دوم 88
4-2-3- زیر فرضیه سوم 89
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات 91
5-1- نتیجهگیری 92
5-2- پیشنهادات 94
فهرست منابع 96

فهرست منابع

 

استانداری استان تهران، 1367 ،” طرح انتقال صنایع آلوده و مزاحم شهر تهران “، انتشارات طرح و برنامه

سلطاني، ۱۳۷۱ . مجموعة مباحث و روش‌هاي شهرسازي (محيط زيست)، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، تهران.

ترنر و همکاران، 1374 ،اقتصاد محیط زیست،ترجمه دکترسیاوش دهقانیان و همکاران،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،چاپ اول.

نظامي، ۱۳۸۵ . مباني مديريت شهري در ايران، مجله آبادي، شمارة ۵۱ ، صص ۱۱۲-۱۲۰.

زياري،۱۳۷۲ . برنامه ريزي و كاربري اراضي شهري، انتشارات دانشگاه يزد.

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 1384 ،”تلاش سبز “، انتشارات- سازمان صنایع

سلمان منش، ۱۳۷۳ . بيست گام براي توسعة شهر سالم، فصلنامه مديريت، شمارة ۱۲ ، صص2-13.

شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر. ۱۳۷۶ . گزارش بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري، چاپ اول، نشر شهرداري تهران.

صالحي، ۱۳۷۹ . ساماندهي شهري، فصلنامه مديريت شهري، شمارة دوم، تهران، صص92-101.

صالحي، ۱۳۸۶ . نقش آسايش محيطي فضاهاي شهري در پيشگيري از ناهنجاري هاي رفتاري، فصلنامه محيط شناسي، شمارة ۴۴ ، صص83-94.

فروزانفر، ۱۳۸۵ . انتقال مشاغل مزاحم سردرگمي پس از ۱۵ سال، انتشارات شهرداري مشهد، مشهد.

قرخانلو، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران، ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاه‌هاي مزاحم شهري (مطالعه موردي: بافت مرکزي شهرکرمانشاه)، مجله پژوهش‌هاي جغرافیایی- شماره 40 – مهرماه1380.

لاهيجانيان ،آموزش محيط زيست ،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران.

معلمی ، محیط زیستشهري و فعالیتهاي صنعتی و خدماتی – تهران -1382.

منوري، ۱۳۸۴ . راهنماي ارزيابي آثار زيست محيطي، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، تهران.

مهدي زاده، ۱۳۷۹ . ساماندهي صنايع و خدمات شهري، فصلنامة مديريت شهري، سال اول، شمارة اول، صص53-65.

مهدیزاده ، ساماندهی صنایع و خدمات شهري – تهران –1379.

مهندسان مشاور آتك. ۱۳۶۸ . طرح حفظ و ساماندهي تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، تهران.

مهندسان مشاور زادبوم. ۱۳۷۰ . مطالعات ساماندهي صنايع تهران، جلد نهم: نتايج و توصيه ها، شهرداري تهران.

مهندسان مشاور فرنهاد . ۱۳۸۱ . معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري، جلدهاي ۱ و ۳، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، تهران.

مهندسان مشاور همگروه . ۱۳۷۱ . مكان يابي و معيارهاي استقرار صنايع، راهنماي طبقه بندي صنايع شهري- تجربة هند، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، تهران.

تهران, (1367). طرح انتقال صنایع آلوده و مزاحم شهر تهران. انتشارات طرح و برنامه.

جعفري. (1389). محدوده يابي سپر حفاظتي با تجزيه و تحليل مشخصه هاي آلاينده به کمک GIS و RS در تالاب ميانکاله.

جو,(2013). مدلسازي پخش آلودگي هوا (مطالعه موردي: جزيره لاوان)شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران-مهر 1392.

حلواني. (1386). بررسي و ارزيابي شکايات تنفسي و ظرفيت هاي عملکرد ريوي کارگران کارخانجات چيني بهداشتي يزد.

خیرخواه. (1392). ارزیابی و تعیین اثرات سوء آلاینده های زیست محیطی مونو اتیل هگزیل فتالات (MEHP) و دی (2-اتیل هگزیل) فتالات (DEHP) بر سلامت عمومی بیماران در معرض وسایل پزشکی.شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران-مهر 1392.

رهنما. (1390). اثرسهميه بندي بنزين بر تغيير شيوه حمل و نقل دارندگان وسايل نقليه شخصي درمشهد.

زادبوم. (1370). مطالعات ساماندهی صنایع تهران. شهرداری تهران.

زیاری. (1372). برنامه ریزی و کاربری اراضی شهری. انتشارات دانشگاه یزد.

سلطانی. (1371). مجموعه مباحث و روش های شهرسازی( محیط زیست). انتشلرات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران-تهران.

سلطانی، (1371). مجموعه مباحث و روش های شهرسازی( محیط زیست). انتشلرات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران-تهران.

صالحی. (1379). ساماندهی شهری. فصلنامه مدیریت شهری, 2(92-101).

صالحی. (1386). نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری های رفتاری. فصلنامه محیط شناسی, 44(83-94).

صفاری, حسین, موسویان, پریا, غلامرضا, عطایی, & رویا. (2013). آلودگی آب و تأثیر آن بر محیط زیست دریا با تأکید بر آلودگی نفتی و راه های مبارزه با آن.

صفحه, ا., درباره, پ., ارسال, م., تماس, ب. م., & راهنمای, ک. بررسي شاخص سميت فاضلاب در تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از دافنيا مگنا.

عبداللهی, (1391). تحلیل عددی پراکنش آلودگی خاک به برخی عناصر سنگین منطقه انگوران زنجان. نشریه آب و خاک, 1391, 1140-1151.

عبدالهي. (1390). چالش هاي حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست ايران.

عنابستانی. (2010). برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی. محیط شناسی, 36.

عنابستانی, (1390). برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی. محیط شناسی, 36.

فرنهاد. (1381). معیارها و ضوابط ساماندهی صنایع و خدمات شهری. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

فروزانفر. (1385). انتقال مشاغل آلاینده، سردرگمی بعد از 15 سال. انتشارات شهرداری مشهد.

قراخانلو. (1380). ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری. پژوهش های جغرافیایی, 40.

قلیزاده. (2001). راهکارهای عملی نوین برایتحقق ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و تقلیل آلاینده های زیست محیطی،چهارمین همایش آلاینده های محیط زیست.

لاهیجانیان. (1390). آموزش محیط زیست. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی( واحد علوم و تحقیقات تهران).

لاهيجانيان. (1389). بررسي ساختار و عملکرد سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي و نقش آن ها در فرآيند توسعه شهري استان تهران.

متكان. (1389). مکانيابي مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحيه مورد مطالعه: شهر تبريز).

مظفر, ارزيابي اثرات اجراي طرح هاي هادي بر محيط زيست روستاهاي ايران.

مظفریان، (1392). بررسی آلودگی صوتی در کارگاه های کوچک تحت پوشش مراکز بهداشت شهر بجنورد.شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران-مهر 1392.

معلمی. (1382). محیط زیست شهری و فعالیتهای صنعتی و خدماتی. تهران.

منش. (1373). بیست گام برای توسعه شهر سالم. فصلنامه مدیریت, 12(2-13).

منوری. (1384). ارزیابی آثار زیست محیطی. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

مهدیزاده. (1379). ساماندهی صنایع و خدمات شهری. مدیریت شهری, 1, 53-65.

نظامی. (1385). مبانی مدیریت شهری در ایران. مجله آبادی, 51, 112-120.

همگروه. (1371). مکانیابی و معیارهای استقرار صنایع. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

ياري. (1391). بررسي عوامل آلاينده محيط کار در کارگاه هاي تعميراتي و نوسازي) فسک (و وسايل پرنده هواپيمايي نيروي زميني) هوانيروز.

تهران. (1367). طرح انتقال صنایع آلوده و مزاحم شهر تهران. انتشارات طرح و برنامه.

جعفري. (1389). محدوده يابي سپر حفاظتي با تجزيه و تحليل مشخصه هاي آلاينده به کمک GIS و RS در تالاب ميانکاله.

جو, م.(2013). مدلسازي پخش آلودگي هوا (مطالعه موردي: جزيره لاوان).شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران-مهر 1392.

حلواني. (1386). بررسي و ارزيابي شکايات تنفسي و ظرفيت هاي عملکرد ريوي کارگران کارخانجات چيني بهداشتي يزد.

خیرخواه. (2013). ارزیابی و تعیین اثرات سوء آلاینده های زیست محیطی مونو اتیل هگزیل فتالات (MEHP) و دی (2-اتیل هگزیل) فتالات (DEHP) بر سلامت عمومی بیماران در معرض وسایل پزشکی. (1392)شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

رهنما. (1390). اثرسهميه بندي بنزين بر تغيير شيوه حمل و نقل دارندگان وسايل نقليه شخصي درمشهد.

زادبوم. (1370). مطالعات ساماندهی صنایع تهران. شهرداری تهران.

زیاری. (1372). برنامه ریزی و کاربری اراضی شهری. انتشارات دانشگاه یزد.

سلطانی. (1371). مجموعه مباحث و روش های شهرسازی( محیط زیست). انتشلرات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران-تهران.

سلطانی. (1371). مجموعه مباحث و روش های شهرسازی( محیط زیست). انتشلرات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران-تهران.

صالحی. (1379). ساماندهی شهری. فصلنامه مدیریت شهری, 2(92-101).

صالحی. (1386). نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری های رفتاری. فصلنامه محیط شناسی, 44(83-94).

صفاری, حسین, موسویان, پریا, غلامرضا, عطایی, & رویا. (2013). آلودگی آب و تأثیر آن بر محیط زیست دریا با تأکید بر آلودگی نفتی و راه های مبارزه با آن.

عبداللهی, (1391). تحلیل عددی پراکنش آلودگی خاک به برخی عناصر سنگین منطقه انگوران زنجان. نشریه آب و خاک, 1391, 1140-1151.

عبدالهي. (1390). چالش هاي حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست ايران.

عنابستانی. (2010). برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی. محیط شناسی, 36.

عنابستانی. (1390). برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی. محیط شناسی, 36.

فرنهاد. (1381). معیارها و ضوابط ساماندهی صنایع و خدمات شهری. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

فروزانفر. (1385). انتقال مشاغل آلاینده، سردرگمی بعد از 15 سال. انتشارات شهرداری مشهد.

قراخانلو. (1380). ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری. پژوهش های جغرافیایی, 40.

قلیزاده. (2001). راهکارهای عملی نوین برایتحقق ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و تقلیل آلاینده های زیست محیطی، چهارمین همایش آلاینده های محیط زیست.

لاهیجانیان. (1390). آموزش محیط زیست. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی( واحد علوم و تحقیقات تهران).

لاهيجانيان. (1389). بررسي ساختار و عملکرد سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي و نقش آن ها در فرآيند توسعه شهري استان تهران.

متكان. (1389). مکانيابي مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحيه مورد مطالعه: شهر تبريز).

مظفر, ارزيابي اثرات اجراي طرح هاي هادي بر محيط زيست روستاهاي ايران.

مظفریان، (1392). بررسی آلودگی صوتی در کارگاه های کوچک تحت پوشش مراکز بهداشت شهر بجنورد. شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران-مهر 1392.

معلمی. (1382). محیط زیست شهری و فعالیتهای صنعتی و خدماتی. تهران.

منش. (1373). بیست گام برای توسعه شهر سالم. فصلنامه مدیریت, 12(2-13).

منوری. (1384). ارزیابی آثار زیست محیطی. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

مهدیزاده. (1379). ساماندهی صنایع و خدمات شهری. مدیریت شهری, 1, 53-65.

نظامی. (1385). مبانی مدیریت شهری در ایران. مجله آبادی, 51, 112-120.

همگروه. (1371). مکانیابی و معیارهای استقرار صنایع. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

ياري. (2011). بررسي عوامل آلاينده محيط کار در کارگاه هاي تعميراتي و نوسازي) فسک (و وسايل پرنده هواپيمايي نيروي زميني) هوانيروز.

 

Mokhtari. (2009). Evaluation of workers’ exposure to Metalworking Fluid (MWF) mist factors affecting its dispersion in an automobile manufacturing factory. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 12(4).

Pourbakht. (2011). Effect of N-acetylcysteine in protecting from simultaneous noise and carbon monoxide induced hair cell loss. Audiology, 20(1).

Abbaspour,M., et al. 2009. Design of a Mathematical Model to Minimize Air Pollution Caused by Job

Trips in Mega Cities, Scientia Iranica, Sharif University of Technology, Vol. 16, No. 2, Pp. 17-188.

Brussels,D. 1990. Commission of the European Communities: com (90) 218 final, Office for Official

Publications of the European Communities.

Corra,L. 1993. Declaration on Urban Health; http://201.216.215.170/isde.org

Dursun,S., et al. 2006. Noise Pollution and Map of Konya City in Turkey, Environmental Application & Science, Vol. 1, Pp. 63-72.

European Commission .2007. Integrated Environmental Management, Technical report 013;

http://ec:europa.edu/environment/urban.

Haq,G., et al. 2002. Benchmarking Urban Air Quality Management and Practice in Major and Mega cities of Asia, Korea Environment Institute, Seoul.

2008. Environmental Health Assessment and Improvement Plan, Hudson Regional Health

Commission, New Jersey, Pp. 1-9.

Ichimura,M. 2003. Urbanization, Urban Environment and Land Use: Challenges and Opportunities, Asia- Pacific Forum for Environment and Development, Guilin, China.

Jan,R. , A.,Clark. 1989. Environmental Technology, Assessment and Policy, John Willey and Sons, New York.

Kathuria,V. 2001. Relocating Polluting Units, Economic and Political Weekly, Delhi, Pp. 191-195.

Kjellstrom,T., et al. 2008. Disease Control Priorities in Developing Countries (Chapter 43: Air and Water Pollution: Burden and Strategies for Control); http://files.dcp2.org.

Liu,D.H.F. 1999. Pollution Prevention in Chemical Manufacturing, CRC Press, New York.

Mcgreevey,J.E. 2003. How to Make Your Job Healthier, Division of Epidemiology, Environmental and

Occupational Health; http://accessdmy.net/health/surv/documents

Ogbuagu,J.O. and V.I.E., Ajiwe .1998. Industrial Pollution Survey in Anambra State of Nigeria, Journal

of Environmental Contamination and Toxicology, Springer, New York, No. 61, Pp. 269-275.

Pinderhughes,R.2007. Green Color Jobs, Berkeley Office of Energy and Sustainable Development,

California.

Piracha,A.L. and P.J., Marcotullio. 2003. UNU/IAS Report: Urban Ecosystem Analysis;

http://www.ias.unu.edu.

Puliafito,S.E. and D.,Allende.2007. Emission Patterns of Urban Air Pollution, Rev.Eac.Uni. Antioquia,

Argentina, No. 42, Pp. 38-56.

Saaty,T.L. 2004. Mathematical Methods of Operations Research, Courier Dover Publications, New York.

Sherbinin,A. and G.,Martine.2007. Urban Population, Development and Environment Dynamics,

CICRED, Paris.

Thornton,L., et al. 2001. Pollutants in Urban Waste Water and Sewage Sludge, IC Consultants Ltd,

London.

Tomany,J.P. 1975. Air Pollution: the Emissions, the Regulations, & the Controls, American Elsevier

Publishing Co., New York.

Tuulia,R.2004. Social Aspects of Air Pollution: Socio-demographic Differences in Exposure, Perceived

Annoyance and Concern about Air pollution, Finland National Public Health Institute, Helsinki.

2004. Toward Cleaner Urban Air in South Asia: Tackling Transport Pollution, Understanding

Sources, UNDP, Washington, USA.

2008. Green Jobs: Toward Decent Work in a Sustainable Low-Carbon World, UNEP, Kenya.

S. Environmental Protection Agency.2000. Superfund: 20 Years of Protecting Human Health and the

Environment, EPA, Washington.

Wathern,P. 1992. Environmental Impact Assessment, Routtledge.

2000. Air Quality Guidelines for Europe, 2nd ed, Copenhag.

World Bank.1994. Indonesia Environment and Development, World Bank, Washington.

Yedla,S.2006. Dynamics of Environmental Problems in Mumbai, Clean Techn Environ Policy, Pp. 1-6.

(2009). Evaluation of workers’ exposure to Metalworking Fluid (MWF) mist factors affecting its dispersion in an automobile manufacturing factory. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 12(4).

(2011). Effect of N-acetylcysteine in protecting from simultaneous noise and carbon monoxide induced hair cell loss. Audiology, 20(1).

(2009). Evaluation of workers’ exposure to Metalworking Fluid (MWF) mist factors affecting its dispersion in an automobile manufacturing factory. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 12(4).

(2011). Effect of N-acetylcysteine in protecting from simultaneous noise and carbon monoxide induced hair cell loss. Audiology, 20(1).

چکیده

مشاغل­آلاينده­به­عنوان پديده‌هايي­كه از­موقعيت­مكانی­نامناسب­و­سازمان نيافته‌ي برخي­از­فعاليت‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي در فضاهاي شهري ناشي شده‌اند، بر سلامت جسمي و روحی شهروندان و نيز سيماي شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل آلاينده در شهرهاي بزرگ ، زندگی شهروندان را با مشكل مواجه ساخته اند كه اين معضل، در مناطق مسكوني عوارض حادتري به دنبال داشته است . در پژوهش حاضر، موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق، تحليلي و علي است كه داده‌هاي مورد نياز آن، به روش ميداني گردآوري شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل 150 نفر از صاحبان مشاغل آلاینده می باشد. نتایج فرضیه­های این تحقیق با استفاده از آزمون t استیودنت در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0، و حدود اطمینان 95%، با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شده است.نتایج حاصل از آنالیزهای آماری نشان مي‌دهد که اتخاذ روش‌های آموزشي مناسب و بالا بردن سطح آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده، مي‌تواند سبب افزايش جلب مشاركت ایشان براي خروج از شهر شود. از طرفی ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدمات و .. به منظور جلب نظر صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر، برای حفظ محيط زيست شهري مهم و الزامی می باشد.

کلید واژه:  مشاغل آلاينده، انتقال مشاغل آلاينده، آلودگي،  حفاظت از محيط زيست شهری

فصل 1-                   کلیات تحقیق

1-1-                  مقدمه

نیاز به تامین مایحتاج زندگی روزمره و بازار عرضه و تقاضا از دیر باز موجب شکل گیري و گسترش گونه هاي مختلف مشاغل و صنایع در تار و پود شهر ها شده است. گاهی رشد قارچ گونه برخی صنوف در گذشته موجب بروز و افزایش معضلات نوین شهرنشینی اعم از آلودگی هاي هوا، صوتی، زیست محیطی و ترافیکی گشته است. این رشد نامتوازن شهري و گاهی اوقات گسترش محدوده شهري تا روستاهاي مجاور، واحد هاي تولیدي هم چون دامداري ها را به عامل تهدید کننده سلامت شهر و شهروندان مبدل کرده است.

مطالعات موجود حاکی از آن است که مشکلات پدید آمده از استقرار صنایع در محدوده شهرهاي ایران به خصوص در کلان شهرها بیشتر به واحد هاي کوچک تولیدي و خدماتی مثل تعمیرگاه هاي خودرو، نجاري، آهنگري، آبکاري و … متعلق است. این فعالیت ها از یکسو در ایجاد اشتغال، تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و کمک به رشد و توسعه صنعت و اقتصاد کشور موثرند و از سوي دیگر در صورت عدم رعایت اصول مکان یابی و همچنین عدم بکارگیري روش هاي کنترل آلودگی و مزاحمت، استقرار آنها در بافت شهري مشکلات بی شماري را به همراه دارد که طبعاً براي رفع و یا کاهش این مشکلات لازم است اقدامات و مطالعات خاصی انجام پذیرد.

وجود کارگاه‌ها و اصناف و مشاغل مزاحم شهري از جمله معضلاتی است که باعث‌آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت براي شهروندان و نیز بروز سد معبر در پیاده روها در شهر ها شده است و براساس طرح هاي بالادست و استانداردهاي شوراي عالی معماري و شهرسازي کشور وجود این کارگاه‌ها در سطح شهر ممنوع است و دستگاه هاي مربوطه بر اساس تفویض اختیار قانونی اختیار برخورد و انتقال این صنوف به خارج از شهر را دارند. این نوع مشاغل برخی داراي سابقه تاریخی بوده و از سال ها پیش در شهر وجود داشته اند و برخی با افزایش جمعیت و گسترش محدوده شهر به تدریج داخل شهر قرار گرفته اند. در این زمینه کلیه مشاغل صنعتی که آلودگی هاي زیست محیطی، هوا و صوتی را به دنبال دارند یا حضورشان در شهر مشکلات و خسارات زیادي در پی دارد و ماهیتاً نمی توانند از آلودگی هاي خود بکاهند، باید از شهر خارج شوند.

اما از طرف دیگر باید توجه داشت که انتقال این واحد ها کاري بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود و نیازمند ایجاد مجتمع ها و شهركهایی در مکان مناسب و با امکانات مکفی می باشد. مشکلات موجود در این راه به حدي است که برخی از کلان شهرها با وجود تجربه 20 ساله هنوز در ابتداي راه بوده و امروزه شاهد حضور مشاغل مزاحم و آلاینده در شهرها می باشند.

1-2-                  بیان مسئله

يكي از بارزترين عوامل آلوده كننده محيط زيست شهري مشاغل آلاينده مستقر در سطح شهر مي‌باشد، لذا در راستاي سياست‌هاي حفظ محيط زيست انتقال و جابجايي اين مشاغل  به مكان هاي مناسب ، يك ضرورت است، مشكل اساسي در اجراي اين سياست ها جلب رضايت صاحبان مشاغل به اين انتقال است كه اين امر از طريق اتخاذ متدهاي آموزشي متفاومت و مختلف از نظر كيفيت و كميت با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هر كدام از اين مشاغل ، قابل اجراست، مشاغل آلاينده سهم بسيار عمده اي در اين مورد ايفا مي‌نمايند كه تهديد بسيار عمده اي براي محيط زيست بشمار مي‌روند كه از طريق ارائه آموزش‌هاي لازم به صاحبان اين مشاغل بستر لازم براي خروج اين مشاغل از شهرها و انتقال به فضاي مناسب با توجه نوع فعاليت حائز اهميت بسزايي مي‌باشد.

در شهر تهران موارد خطرناک و شیمیایی بسیار زیاد و متنوعی در مشاغل وجود دارد که ریسک بالایی را برای مناطق مختلف شهر تهران به همراه خواهد داشت. در درجه اول، شناسایی این مکان های مستعد خطر بسیار ضروری و حیاتی است. همچنین باید اولويت بر حسب ميزان تأثير ناشی از این تاسیسات برای محیط های شهری و میزان آسیب پذیری محدوده های مجاور آنها تعیین شود و ارائه راهكارهاي لازم جهت انتقال اين مشاغل به خارج از شهر.

1-3-               اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در این تحقیق مهم ترین مسأله عبارت است از:

موثرترین موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده جهت انتقال به خارج شهر کدام است و چه راه حل های برای آن وجود دارد. بی توجهی در اين امر و عوامل ناشی از آن به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست به علت کمیت گوناگون مواد و توسعه بی رویه شهرها ، محدودیت های وضع شده برای خدمات عمومی در شهرها و عدم تکنولوژی مناسب موجب مشکلات ویژه ای شده است که مورد توجه سیاست گذاران ، برنا مه ریزان و مجریان قرار گرفته است.با وجود مشكلات زيست محيطي كه در شهرها شاهد هستيم روشن است كه مشاغل آلاينده سهم بسيار عمده اي در اين مورد ايفا مي‌نمايند كه تهديد بسيار عمده اي بشمار مي روند كه از طريق ارائه آموزش‌هاي لازم به صاحبان اين مشاغل بستر لازم براي خروج اين مشاغل از شهرها و انتقال به فضاي مناسب با توجه نوع فعاليت حائز اهميت بسزايي مي‌باشد.

1-4-                  اهداف تحقیق

بررسي موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خروج از شهر.

1-4-1-اهداف كلي

بررسي شيوه ها و روش‌هاي جلب مشاركت مردمي در کاهش عوامل و عناصر آلاينده.

1-4-2-اهداف آرماني

دست يابي به بهترين شيوه اي كه بتوان از طريق آن صاحبان مشاغل آلاينده را مجاب به انتقال تجهيزات خويش به خارج از شهر نمود.

1-4-3-اهدف ويژه

1- دستيابي به بهترين شيوه انتقال مشاغل آلاينده از شهر

2- افزایش مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده مبنی بر خروج آنها از سطح شهرو رفع آلودگی

3- افزایش رفاه و آسایش شهروندان.

1-5-            سوالات تحقیق

1-  آيا مشاركت مردم در كاهش آلاينده ها مي‌تواند موثر باشد؟

2- آيا بالا بردن سطح آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده، امكان سهولت در خروج اين مشاغل از شهر را حاصل مي‌نمايد؟

3- آيا روش‌هاي آموزشي مناسب به جهت افزايش آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده مي تواند راهكار مناسبي باشد؟

4- آيا آموزش صاحبان مشاغل آلاينده در كاهش آلودگي زيست محيطي شهرها ، عملي است؟

5-  چه شيوه آموزشي مناسب  براي صاحبان مشاغل آلاينده،مي‌تواند اجرا شود؟

6- چه اصولي در جلب مشاركت شهروندان و صاحبان مشاغل آلاينده براي خروج از شهر، مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد؟

1-6-         فرضیات تحقیق

فرضیه اول: اتخاذ يك روش آموزشي مناسب به عنوان عامل کلیدی در جهت رفع موانع­موجود به منظور جلب نظرصاحبان مشاغل آلاينده براي خروج از شهر، موثر است.

فرضیه دوم: آموزش‌ها و بالا بردن سطح آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده، مي‌تواند سبب رفع نسبی موانع موجود به منظورجلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده براي خروج از شهر شود.

فرضیه سوم: ساماندهی مطلوب بخش های صنعت، خدماتی و .. عامل مهم و الزامی برای رفع موانع موجود برای جلب نظر صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري، می باشد.

1-7-            تعاریف واژه ها

مفهوم آموزش: آموزش فرآيندي است تأثير گذار بر رفتار كه تغييراتي را در دانش، نگرش‌ها، ارزش‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز در جهت ارتقاء يا نيل به هدف مورد نظر، در هر زمينه اي ايجاد مي‌كند.آموزش توام با پرورش به آماده شدن فرد براي كسب الگوهاي نوين رفتاري كمك مي‌كند.آموزش عبارت است از تجاربي كه باعث تحول در متعلم مي‌گردد.

تعريف عملياتي : مشاغل آلاينده، به مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه باعث ايجاد آلودگي زيست محيطي از هرنوع( هوا،آب،خاكو غيره…)موجب مي‌شوند.

مفهوم تكنولوژي آموزشي: دانش چگونگي ايجاد شرايطي براي توانايي تغيير در رفتارهاي فردي و جمعي جوامع آموزشي به كمك امكانات موجود.آموزش  موثرترين ابزار و شيوه افزايش آگاهي افراد در مواجه با مسائل و معضلات جامعه است(لاهیجانیان, 1390).

تعريف عملياتي: براي تكنولوژي آموزشي سه بعد عملياتي مي‌توان در نظر گرفت:

الف) استفاده از رسانه ها و وسايل جديد در امر آموزش و يادگيري

ب) مجموعه روش‌ها و فنون ها كه در طراحي، اجرا و ارزشيابي آموزشي به كار مي‌رود.

ج) حل مسئله، كه در اين ديدگاه به طور كلي تكنولوژي آموزشي مجموعه روش‌ها و راهبردهايي است كه با يك ديدگاه سيستمي به تجزيه و تحليل و پيدا كردن و حل مشكل مي‌پردازد(لاهیجانیان, 1390).

مفهوم جلب مشاركت: انجام يك فعاليت آگاهانه با استفاده از روش ها و فنون مختلف در رابطه با موضوع يا يك طيف خاص به منظور دخيل كردن اين قشر در فعاليت، در اين تحقيق به معني مجاب نمودن صاحبان مشاغل آلاينده واقع در داخل شهر مي‌باشد.

تعريف عملياتي: اجراي برنامه تدوين شده، مراقبت‌ها و عمليات اجرايي به منظور ايجاد تغيير در ديد نسبت به محيط زيست شهري،بهبود حس تعلق،دست يابي به رشد مناسب،حفظ و ايجاد انگيزه در صاحبان اين مشاغل.

1-8- مشاغل مختلف

از دیدگاه علم اقتصاد، صنعت به عنوان یکی از اشکال سه گانه اصلی فعالیت اقتصادي، یعنی کشاورزي، صنایع و معادن و خدمات به صورت زیر تعریف می شود:

1-9- تعریف صنعت

نخستین نکته مهم در مورد مفاهیم، تعاریف و تقسیمات صنعت این است که ابعاد اساسی صنعت و فعالیت صنعتی به دو قلمروي درونی و بیرونی تقسیم می شود. که مشخصات هر یک به قرار زیر است:

الف- قلمروي درونی: شامل فرآیند تولید؛ نوع تولیدات؛ سازمان تولید و غیره

ب- قلمروي بیرونی: شامل انعکاس کالبدي؛ اثرات زیست محیطی و غیره

بدیهی است، این دو قلمرو داراي ارتباطات متقابل است، ولی نکته مهم از نظر برنامه ریزي و طراحی شهري این است که روند مکان یابی و ساماندهی فعالیت هاي صنعتی، اصولاً خصلتی مکانی- فضایی دارد. از این نظر، مفاهیم و تعاریف عام مربوط به صنعت و خدمات، به طور مجرد و فارغ از مکان، جواب گوي نیازهاي برنامه ریزي و مکان یابی نمی باشد و لازم است فعالیت هاي صنعتی و اثرات آن از نظر موقعیت مکانی و کارکرد آن در محیط شهري مورد شناسایی و طبقه بندي قرار گیرد(معتمدی،1374 ص85).

از دیدگاه علم اقتصاد، صنعت به عنوان یکی از اشکال سه گانه اصلی فعالیت اقتصادي، یعنی کشاورزي، صنایع و معادن و خدمات به صورت زیر تعریف می شود(منش, 1373).

1-9-1-           تعریف فعالیت هاي صنعتی

فعالیتهاي صنعتی به کلیه تغییر و تبدیلات مکانیکی و شیمیایی مواد آلی و غیر آلی به وسیله نیروي کار و ماشین و یا انسان، به منظور کالاهاي جدید در کارگاه ها و یا منازل، جهت فروش تمام یا بخشی از آن در بازار . اطلاق می شود. در این تعریف که مفهوم عام و رایج صنعت محسوب می شود، نتیجه نهایی فعالیت به صورت کالاي جدید مورد نظر است و بنابراین شامل خدمات ( از جمله خدمات فنی و خدمات تعمیري که شباهت زیادي با فعالیت صنعتی دارد نمی شود. در حالی که امروزه به دلیل پیچیدگی و وسعت فزاینده فعالیت هاي اقتصادي، اشکال جدیدي از فعالیت اقتصادي رواج پیدا کرده که هم خصلت تولید کالایی و هم خصلت تولید خدماتی دارند. از جمله می توان به صنایع خدماتی، خدمات صنعتی، خدمات فنی؛ خدمات تعمیراتی و یا فعالیت هاي مربوط به انتقال و توزیع برق و گاز و آب اشاره کرد که نقش روزافزونی در حیات شهري پیدا کرده است(صالحی, 1386)

بنابراین، تعریف علمی و اقتصادي صنعت، اگرچه از نظر شناخت ماهیت فعالیت هاي اقتصادي و تفکیک کلی فرآیندهاي تولیدي و خدماتی و طبقه بندي آنها بسیار مفید و کارآمد است، ولی از نظر برنامه ریزي و مدیریت و نیازهاي مربوط به مکان یابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهري چندان پاسخگو و کافی نیست و از این نظربه مفاهیم و تعاریف تکمیلی دیگر نیاز دارد.

1-9-2-                   تعاریف خدمات

بر اساس تعریف عمومی اقتصادي، فعالیت خدماتی، فعالیتی است که در خصوص ایجاد تسهیلات براي زندگی افراد و تسهیل فرآیند تولید ( صنعتی و کشاورزي) صورت گرفته و کالاي ملموس نیز تولید نمی کند. بر اساس این تعریف، طیف بسیار وسیع و متنوعی از فعالیت هاي انسانی، با اهداف مختلف و در قالب سازمانها و تشکلهاي متفاوت، در زمره فعالیت هاي خدماتی قرار می گیرند. نکته بسیار مهم در مورد خدمات این است که نقش آن در حیات شهري روز به روز وسیعتر و پیچیده تر می شود. به طور کلی می توان طیف وسیع فعالیت هاي خدماتی را به سه گروه تقسیم کرد:

الف- خدمات زیر ساختی مبتنی بر تأسیسات و تجهیزات شهري

ب- خدمات رفاهی و اجتماعی مبتنی بر زیرساختهاي اجتماعی

پ- خدماتی فنی- تعمیراتی مبتنی بر تولیدات صنعتی(تهران, 1367)

1-10-                     انواع صنوف

در قانون نظام صنفی ایران تعاریف و طبقه بندي دیگري از خدمات ارائه شده که اهداف خاصی را در مورد ساماندهی و مدیریت فعالیتهاي شهري تعقیب می کند. به موجب این قانون، انواع صنف به چهار گروه زیر تقسیم شده است:

1-10-1-          صنوف تولیدي

آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت هاي آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً  تولیدات خود را مستقیم یا در غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، صنف تولیدي نامیده می شود(زادبوم, 1370).

1-10-2-          صنوف خدمات فنی

آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداري کالا می گردد، یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می باشد، صنف خدمات فنی نامیده می شود(فرنهاد, 1381).

1-10-3-           صنوف توزیعی

آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می نمایند، بدون آن که در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند، صنف توزیع نامیده می شود.

1-10-4-          صنوف خدماتی

آن دسته از صنوفی که با فعالیت هاي خود، قسمتی از نیازهاي جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده یا خدماتفنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می شود.

به طوري که از مفاد قانون نظام صنفی استنباط می شود، دو گروه از چهار گروه صنفی، یعنی صنوف تولیدي و صنوف خدمات فنی به فعالیتهاي صنعتی و خدمات وابسته به آن اشتغال دارند، بنابراین مشمول ضوابط مکان یابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهري قرار می گیرند. در شهرهاي کنونی، بخش مهمی از خدمات، عملکردي شبیه صنایع دارند و به همین دلیل نوعی تداخل و اختلاط در مفهوم صنعت و خدمات به وجود می آید که از نظر زیست محیطی و برنامه ریزي کالبدي اهمیت زیادي دارد. بر اساس این واقعیت است که مفهوم دیگري به عنوان صنایع خدماتی یا خدمات صنعتی در برنامه ریزي شهري جهان، رواج و کاربرد عام پیدا کرده است.( سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 1384).

صنایع خدماتی شامل صنایعی هستند که به تعمیر، سرویس و نگهداري کالاها اختصاص دارند و از صنایعی که به تولید مربوط می شوند، متمایزند. همان گونه که گفته شد، صنایع خدماتی نقش مهمی در حیات اقتصادي، اجتماعی و کالبدي شهر به عهده دارند و روز به روز نیز بر اهمیت و تنوع آنها افزوده می شود(زیاری, 1372).

1-11-                     مفهوم صنایع و خدمات شهري

به دلایل مختلف، صنعت و شهر لازم و ملزوم یک دیگرند، اما همه فعالیت هاي صنعتی ارتباط مستقیم با نظام کالبدي- فضایی شهر ندارند و همه آنها نمی توانند و نباید در شهر مستقر شوند. بنابراین لازم است نوع مرزبندي میان صنایع و خدمات شهري و صنایع و خدمات غیر شهري صورت گیرد تا قلمروي مکان یابی و ساماندهی فعالیت هاي اقتصادي و در مقیاس مدیریت شهري و مدیریت عمومی صنایع معلوم و روشن گردد. صنعت و خدمات با پسوند شهري داراي ویژگیهاي است که متمایز از مفاهیم عام صنعت و خدمات بوده و در برنامه ریزي و مدیریت شهري کاربرد دارد. برخی از صنایع، وجودشان به شهر و شهروندان وابسته است. برخی صنایع دیگر، اگرچه پیوند مستقیمی با شهر ندارند، ولی استقرار آنها در شهر بلامانع و حتی مفید است و بالاخره صنایع دیگري وجود دارد که براي شهر و شهروندان مضر و مزاحم محسوب می شوند. )مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، همان مأخذ ، ص 150( به طور کلی، می توان صنایع و خدمات شهري را به سه نوع عمده تقسیم کرد:

1-11-1-          صنایع مورد نیاز شهروندان

مهمترین خصلت صنایع شهري، نیاز روزمره و مستمر شهروندان به تولیدات این صنایع است. مشخصه نیاز روزمره در مورد کالاهاي خوراکی و غیر خوراکی متفاوت است.

1-11-2-          صنایع تاریخی و قدیمی مستقر در شهر

بخشی از صنایع قدیمی با تاریخ شهر و استخوان بندي آن گره خورده و استقرار آنها در بافت هاي شهري، بیانگر نوعی نیاز و وابستگی است. برخی از این صنایع، تزاحمی با دیگر جنبه هاي شهرنشینی ندارد و بنابراین عنصر مفیدي براي شهر و هویت تاریخی و فرهنگی شهر محسوب می شود. اما برخی از این صنایع، براي شهر مشکل و مزاحمت ایجاد می کند، ولی چون در آمیخته با تاریخ و کالبد شهر است، نمی توان به آسانی آنها را حذف یا منتقل کرد. ساماندهی و جا به جایی این گونه صنایع شهري به مطالعه خاص و برنامه ریزي دراز مدت و تدریجی نیاز دارد. (حافظ نظامي، ۱۳۸۵).

1-11-3-          صنایع خدماتی

خدمات شهري مورد نیاز، طیف وسیعی از خدمات آموزشی، بهداشتی، اداري، تفریحی و غیره را در بر می گیرد که مکان یابی و ساماندهی آنها بر عهده نهادهاي مسئول و ضوابط ویژه می باشد. اما بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان به خدمات تعمیراتی و فنی بر می گردد که عملکردي شبیه صنایع و وابسته به آن دارند و از این نظر مشمول ضوابط مکان یابی و ساماندهی صنایع شهري قرار می گیرند.( زياري، ك، ۱۳۷۲ ).

1-12-                     تعریف آلودگی

از نظر برنامه ریزي شهري آن دسته از عوارض و اثرات صنعت که نقش منفی در حیات شهر و شهروندان ایجاد می کند، در درجه اول اهمیت قرار دارد. این عوارض منفی به صور مختلف بروز می کند که معمولاً به عنوان آلودگی و مزاحمت از آنها یاد می شود و بر اساس آنها صنایع و خدمات شهري به صنایع آلاینده و صنایع پاك و یا صنایع مزاحم و غیر مزاحم تقسیم می شود. تعریف این مفاهیم و نحوه ارتباط آنها از نظر مکان یابی و ساماندهی صنایع شهري – امري لازم به شمار می آید(لاهيجانيان, 1389) .

1-13-     مفهوم عام آلودگی

به موجب ماده 9 « قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست » مصوب سال 1353 و اصلاحیه سال 1371، مفهوم وسیع آلودگی به صورت زیر تعریف شده است:

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از : پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا  زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوري که زبان آور به حال انسان یا سایر. موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد؛ تغییر دهد با توجه به مفهوم عام آلودگی در محیط شهري، می توان انواع آلودگی را به چند نوع عمده یعنی آلودگی بصري؛ هوا؛ آب؛ خاك و صدا تقسیم کرد. فعالیت صنعتی بنا به طبیعت خود، یکی از عوامل مهم موجود آلودگی است و به همین دلیل، آلاینده هاي صنعتی از مهم ترین عوامل آلایندگی محیط زیست محسوب می شوند. اهم آلاینده هاي صنعتی عبارت است از:

آلاینده هاي منابع آب؛ آلاینده هاي هوا؛ آلاینده هاي خاك و آلاینده هاي صوتی(عنابستانی, اکبر, قربانی, & محمد, 2010).

1-13-1-          آلودگی هوا

تعریف آلودگی هوا از نظر سازمان بهداشت جهانی به قرار زیر است:

گاه حضور یک یا چند ماده آلاینده یا مجموعه اي از مواد آلاینده در هوا به مقدار و مدتی تداوم یابد که براي آدمی، جانوران، گیاهان و ابنیه زیان آور باشد و یا آسایش مردم مالکیت اشخاص را به نحوي جدي خدشه  دار کند، آن هوا آلوده خوانده می شود، به طوري که از این تعریف استنباط می شود، آلودگی هوا مفهومی وسیعتر از آلودگی صرفاً زیست محیطی دارد و شامل جوانب اجتماعی، مانند آسایش مردم و حفظ حقوق مالکیت نیز می گردد. منابع مولد آلودگی هوا به سه دسته تقسیم می شود:

الف- کارخانجات و کارگاه ها

ب- وسایل نقلیه موتوري

ج- منابع متفرقه

واحدهاي صنعتی به دو صورت هوا را آلوده می کنند:

استفاده از سوختهاي فسیلی

آزاد شدن مواد آلاینده در طی فرآیند تولید(جو, 2013)

1-13-2-          آلودگی آب و خاك

به موجب آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب، تعاریف مربوط به آلودگی آب، فاضلاب و مواد زاید جامد به صورت زیر بیان شده است:

آلودگی آب: عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص  فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب، در حدي که آن را براي مصرفی که مقرر است، مضر یا غیر مفید سازد(صفاری et al., 2013).

فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مایع زاید حاصله از فعالیت هاي صنعتی یا کشاورزي و دام داري و یا شهري و خانگی که به آب یا خاك تخلیه گردد(صفحه, درباره, ارسال, تماس, & راهنمای).

مواد زاید جامد: عبارت است از هر گونه ماده جامدي که در عرف، زاید محسوب شود، مانند : زباله؛ خاکروبه؛ خاکستر؛ جسد حیوانات؛ ضایعات مراکز شهري و صنعتی و زواید حاصل از تصفیه اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی و مواد زیاد بیمارستانها و غیره(عبداللهی et al., 2012).

1-13-3-          آلودگی صوتی

به طور کلی هر چه را که آدمی مایل به شنیدن آن نیست- حتی اگر نواي موسیقی باشد- آلودگی صوتی نامیده می شود. در برخی موارد، در یک مفهوم وسیع، هر نوع صدایی که باعث ایجاد درد یا ایجاد اختلال در آسایش روحی، جسمی و اجتماعی شود آلودگی صوتی محسوب می شود. واحد اندازه گیري صدا، دسی بل( db ) نامیده می شود که بر اساس آن، بار آلودگی صدا و اثرات آن بر انسان سنجیده می شود. در این ارتباط، توجه به سه آستانه زیر می تواند راهنماي مناسبی باشد:

الف- آستانه شنوایی db 50

ب- آستانه بحرانی db 80

پ- آستانه درد db120

(مظفریان2, 2013)

کاربریها و فضاهاي شهري از نظر آسایش صوتی یکسان و همانند نیستند و نمی توان با همه آنها به یک صورت برخورد کرد. طبق تجارب جهانی معمولاً کاربریهاي شهري از نظر آستانه هاي آسایش صوتی به سه گروه تقسیم می شوند :

الف- کاربری هاي حساس نسبت به آلودگی صوتی ( نظیر کاربري مسکونی؛ آموزشی؛ بهداشتی و غیره)

ب- کاربری هاي نیمه حساس نسبت به آلودگی صوتی ( اداره ها؛ دفترها؛ مرکزهاي فرهنگی و غیره )

ج-کاربری هاي غیر حساس نسبت به آلودگی صوتی ( فرودگاهها؛ ترمینال ها؛ واحدهاي صنعتی و غیره)(عنابستانی, 2010)

 

1-13-4-          آلودگی منظر

فعالیت صنعتی با احجام عظیم ساختمانی، ماشین آلات غول پیکر، وسایل حمل و نقل سنگین، انبارها و زایدات فراوان به خودي خود، فضاي طبیعی و چشم انداز جغرافیایی پیرامون خود را در هم می ریزد و با ایجاد آشفتگی، تجمع زایدات و انواع آلودگی باعث کراهت منظر، بی سازمانی بصري و آزار روانی می شود. پدیده آلودگی بصري، امروزه اهمیت زیادي در مطالعات محیطی و طراحی شهري پیدا کرده است. زیرا پژوهشهاي فراوان نشان می دهد که نقش موثري در کیفیت و جاذبه محیط شهري، رضایتش هروندان و تنشهاي روانی دارد. به همین دلیل در کشورهاي پیشرفته جهان، اقدام هاي زیادي در زمینه بهسازي سیما و منظر شهري انجام شده و می شود. اگرچه هنوز آلودگی بصري به طور رسمی در مقرارت زیست محیطی و شهرسازي ایران تعریف نشده و راه هاي مقابله با آن تعین نشده است، ولی به طور ضمنی، معمولاً به عنوان مصادیق آلودگی و مزاحمت به حساب می آید و در سال هاي اخیر، اقدام هاي پراکنده اي در جهت مقابله با آن انجام شده است. در هر حال، حقیقت این است که آلودگی منظر باید به عنوان یکی از عناصر آلودگی و مزاحمت در محیط شهري تلقی شود و در مکان یابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهري، توجه کافی به آن مبذول گردد(فروزانفر, 1385).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122