پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان شناختي، اميد به زندگي و رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند کم توان ذهني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان شناختي، اميد به زندگي و رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند کم  توان ذهني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان شناختي، اميد به زندگي و رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند کم  توان ذهني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5 فرضیه¬های پژوهش 5
1-6 تعریف واژه¬ها و مفاهیم 5

فصل دوم: ادبیات و پیشینه¬ی تحقیق 1
2-1 عقب ماندگی ذهنی 9
2-2 عقب¬مانده¬ی ذهنی آموزش¬پذیر (EMR) 9
2-3 ویژگی¬های کودک استثنایی 9
2-4 نیازهای والدین کودکان استثنایی 10
2-5 احساسات والدین کودکان استثنایی 10
2-6 تعریف روان¬شناسی مثبت¬گرا 11
2-7 اهداف اولیه¬ی روان¬شناسی مثبت¬گرا 12
2-8 اصول و مفروضه¬های روان¬شناسی مثبت¬گرا 12
2-9 ابعاد روان¬شناسی مثبت¬گرا 12

2-10 زندگی کامل 13
2-10-1- زندگی لذت بخش 14
2-10-1-1- وجوه سه گانه زندگی لذت بخش 14
2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) 14
2-10-2-1- توانمندی¬ها و فضیلت¬ها 15
2-10-3- زندگی با معنی 16
2-11 بهزیستی روان¬شناختی 16
2-12 ابعاد بهزیستی روان¬شناختی 19
2-13 نظریه¬های بهزیستی روانی 20
2-13-1- نظريه¬ی فرانکل 20
2-13-2- الگوی ويسينگ و واندان 20
2-13-3- نظريه¬ی ريف 20
2-14 عوامل مؤثر بر بهزيستی 21
2-15 امید به زندگی 21
2-16 رضایت زناشویی 23
2-16-1- تعریف رضایت زناشویی 23
2-16-2- عوامل تعیین کننده¬ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی 23
2-17 پژوهش¬های انجام شده در ارتباط با موضوع 33
2-17-1- پژوهش¬هاي انجام شده در كشور 33
2-17-2- پژوهش¬هاي خارجي 37

فصل سوم: روش تحقیق 1
3-1 مقدمه 40
3-2 نوع طرح پژوهش 40
3-3 جامعه¬ی آماری 40
3-4 نمونه، روش نمونه¬گیری و حجم نمونه 40

3-4-1- گروه نمونه 40
3-4-2- روش نمونه¬گیری 40
3-5 ابزار اندازه¬گیری 40
3-6 اجرا و روش جمع¬آوری داده¬ها 45
3-7 روش¬هاي آماري 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها 1
4-1 مقدمه 48
4-2 تجزیه و تحلیل و توصیف داده¬های گردآوری شده 48
4-2-1- توصیف نمونه¬ی آماری 48
4-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش 49
4-2-3- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل 51
4-3 آمار استنباطی 54
4-4 آزمون فرضیه¬های تحقیق 54
4-4-1- آزمون فرضیه¬ی اول 54
4-4-2- آزمون فرضیه¬ی دوم 56
4-4-3- آزمون فرضیه¬ی سوم 58

فصل پنجم: نتیجه¬گیری، بحث و پیشنهادات 1
5-1 مقدمه 63
2-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق 63
5-2-1- بحث و نتیجه¬گیری از فرضیه¬ی اول 63
5-2-2- بحث و نتیجه¬گیری از فرضیه¬ی دوم 64
5-2-3- بحث و نتیجه¬گیری از فرضیه¬ی سوم 65
5-3 محدودیت¬های تحقیق 66
5-4 پیشنهادات 67

5-4-1- پیشنهادات کاربردی 67
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 67

پیوست¬ها 1
پرسشنامه¬یی زوجی اینریچ 70
پرسشنامه¬ی امید به زندگی حلاجیان 72
پرسشنامه¬ی بهزیستی روان¬شناختی – فرم کوتاه ریف 74

منابع و مآخذ 75

ABSTRACT 85

منابع و مآخذ

ابراهيمي، ا؛ وجان بزرگي، م. (1387). رابطه مهارت­هاي ارتباطي و رضايت زناشويي. فصل­نامه­ی روان­شناسي درتعامل با دين،1(2.)، 147164.

احمدپناه، م. (1380). تأثير كم­تواني ذهني فرزند بر بهداشت رواني خانواده. فصل­نامه­ی علمي  پژوهشي، پژوهش در حيطه­ی كودكان استثنايي، 1(1.)، 5268.

احمدی، ز. (1377). مقایسه­ی عزت نفس مادران کودکان کم­توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهواز.پایان­نامه­ی کارشناسی­ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.

اسدی­بیگی، ز؛ سپاه منصور، م. (1385). رابطه­ی سبک­های عشق و رضایت زناشویی در زنان خانه­دار متأهل 45-30 ساله­ی شهر تهران. چکیده­ی مقالات دومین کنگره سراسری آسیب­شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص41.

ایمان، م ؛  وآقا میری، ف.(1391). بررسي عوامل فرهنگي و روان­شناختي مؤثر بر بهزيستي رواني مادران  متعلق به آشيانه خالي.  فصلنامه­ي علمي- پژوهشي جامعه­شناسي زنان، 3(1)،20-1.

برنز،د.(1389).از حال بد به حال خوب،شناخت درماني.ترجمه مهدي قراچه داغي.تهران: آسيم.

برادشاو، ج. (1372). تحلیل سیستمی خانواده. ترجمه­ی مهدی قراچه داغی. تهران: البرز.

برخوري ،ح؛ رفاهي ،ژ؛ وفرح بخش،ك. (1387). اثربخشي تقويت مهارت­هاي مثبت­انديشي به شيوه­ي گروهي برانگيزه­ي پيشرفت، عزت نفس و شادكامي دانش­آموزان پسر پايه­ي اول. فصل­نامه علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي، 2(5.)، 131144.

برنشتاین، ف. (1382). شناخت و درمان اختلاف­های زناشویی (زناشویی درمانی). ترجمه­ی حمیدرضا سهرابی. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

 

بیانی، ع ؛ گودرزی، ح؛ وکوچکی، ع. (1387). رابطه­ی ابعاد بهزيستي روان­شناختي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر. دانش و پژوهش در روان­شناسي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان )اصفهان(. (35)،134-135.

پروین، ل. (1372). روان‌شناسی شخصیت.ترجمه ي محمدجعفر جوادی، پروین کدیور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تاج­آبادي­پور، ح .(1385).  اثربخشي مهارت­هاي مثبت­انديشي بر رضايت شغلي كاركنان معدن مس سرچشمه­ي كرمان. پايان­نامه­ی كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

تريسي،ب.(1944).12 روش خارق العاده براي رهايي از افكار منفي وتبديل آنها به افكار مثبت.ترجمه ي ژان بقوسيان.تهران : سپيد.

 

حلاجیان، ز. (1388). بررسی رابطه میزان امید به زندگی، شادکامی و کیفیت زندگی در بیماران تالاسمی در مقایسه با افراد عادی شهرستان رامسر در سال 1386. پایان­نامه­ی کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر.

خواجه‏پور، م. (1377). بررسی و مقایسه واکنش‏های نوروتیک مادران کودکان عادی با مادران کودکان کم‏توان‏ذهنی شهر اهواز. پایان‏نامه‏­ی کارشناسی­ارشد روان‏شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

دانایی، سپیده. (1391). تعریف رضایت زناشویی و معیارهای آن. برگرفته از سایت http://zibashahr.com

دستجردي، ر؛ ولي الله، ف؛ وكديور، پ. (1389). نقش پنج عامل بزرگ شخصيت در پيش­بيني بهزيستي روان­شناختي. مجله­ی علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. 18(2.)، 126133.

ديني­تركي، ن؛ بهرامي،ه؛ داورمنش،ع؛و بيگلريان، ا. (1385). رابطه فشار رواني با رضامندي زناشويي در والدين كودكان عقب­مانده ذهني. مجله­ی توان بخشي. 7(4.)،4146.

رحمانی، م؛ وقیصری­پور، س. (1385). بررسی رابطه­ی هوش­هیجانی با رضایت­مندی زناشویی در زوجین 30 تا 50 ساله شهر تهران. چکیده­ی مقالات دومین کنگره سراسری آسیب­شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

رقیبی، م؛ بخشانی، ن؛ وحسین­آبادی، ف. (1382). سازگاری روانی مادران کودکان مرزی و مادران کودکان عادی. فصل­نامه تازه­های روان­درمانی. 9(32.)،  137-120.

زنجانی­طبسی، ر. (1383). ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روان­شناختی. پایان­نامه­ی کارشناسی­ارشد. دانشگاه تهران.

ساپینگتون، ا. (1382). بهداشت روانی. ترجمه حمیدرضا حسین­شاهی برواتی. تهران: روان.

سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ وحجازي، ا. (1386). روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. ‌تهران: آگاه

سلیمانیان، ع. (1373). بررسی تأثیرتفکرات غیر منطقی (بر اساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشویی. پایان­نامه کارشناسی­­ارشد مشاوره (چاپ نشده). دانشگاه تربیت معلم تهران.

سلیمانیان، ع. (1373). بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با رضامندی زناشویی در دانشجویان متأهل. پایان­نامه کارشناسی­ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت معلم: دانشکده علوم تربیتی.

شکری، ا. (1380). تفاوت­های جنسیتی در بهزیستی ذهنی و نقش ویژگی­های شخصیت. مجله­ی پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران. شماره 4.

صیادپور، ز. (1384). شیوه­های دلبستگی و رضایت از ازدواج. مطالعات روان­شناختی.1(2.)، 141- 159.

صیادی ا.(1381). بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان. چاپ اول. تهران: آشنا.

طاهری، م؛ تجریشی، پ؛ ؛ سلطانی،م ؛ و بهرام، سعید. (1391). رابطه­ی سبک دلبستگی و امید به زندگی در مادران دارای فرزند پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر. مجله­­ی اصول بهداشت روانی. شماره  14

 

فرانكل، و. (1975). خدا در ناخودآگاه. ترجمه­ی ابراهيم يزدي . مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

فرانكل، و.(1963). انسان در جستجوي معنا. ترجمه­ی نهضت صالحيان و مهين ميلاني. تهران: درسا.

کرد تمینی، ب. (1384). نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسران و فرزندان شاهد استان سیستان و بلوچستان. پایان نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه تهران. کاکیا، ل. (1380). نگرشی نو به تربیت نوجوانان. تهران: آقاقی.

کرمی­نوری، ر. (1381). بررسی عوامل موثر بر شادی و  بهزیستی روان­شناختی دانشجویان. مجله­ی روان­شناسی و علوم­تربیتی دانشگاه تهران. 32(10.)،4.

کرو، م؛ وریدلی، ج. (1384). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی- رفتاری. ترجمه­ی اشرف­السادات موسوی. تهران: مهر کاویان.

كهكي، ف. ( 1374). بررسي رابطه سازگاری زناشويي و بهزيستي روانشناختي در بين دانشجويان متأهل دانشگاه الزهرا (س).پايان نامه­ی كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه الزهرا (س).

 

موسوی، ا. (1382). تأثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان. مطالعات زنان.2(4 .)،6-39.

میراحمدی­زاده، ع ؛ نخعی امرودی، ن؛ طباطبایی،س؛ و شفیعیان، ر. (1382). رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز. اندیشه و رفتار. 8(4.)،  56-63.11.

میکائیلی­منیع، ف. (1388). مقایسه بهزیستی روان­شناختی مادران دانش­آموزان دبستانی دارای کم­توان ذهنی. تعلیم وتربیت استثنایی.(92)،88 .

میلانی­فر، ب. (1374). روان­شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: قومس.

ميكائيلي منيع، ف. (1387). روابط ساختاري بين بهزيستي روان­شناختي با هوش هيجاني ادراك شده، توانايي كنترل منفي و افسردگي مادران داراي كودك كم­توان و مقايسه­ی آن­ها با مادرا ن عادي. فصل­نامه­ی علمي پژوهشي، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي. 9(2.). 120-130.

نبئی، ک. (1391). کمال­گرایی والدین با اهداف پیشرفت و بهزیستی روانی دانش­آموزان مقطع متوسطه. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی قاین.

نجفلویی، ف. (1383). بررسی رابطه­ی بین تمایز یافتگی زوجین با تعارضات زناشویی. چکیده مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب­شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ص 238.نجاتي، ح. ( 1383 ). روان­شناسي زناشويي. تهران: بيكران.

نصري، ص؛ براهني، م ؛ وكيهاني، م . (1380).  بررسي اثر بخشي مداخلات شناختي رفتاري بر كاهش اثرات جانبي روان­شناختي در بيماران سرطاني و بهبود شيوه­هاي مقابله با آن­ها. مجله پژوهش­هاي روان­شناختی. 6(3.).

نيسي، خ. (1377). بررسي افسردگي، عملكرد تحصيلي و برخي ويژگي­هاي فردي و اجتماعي دانش­آموزان دختر و پسر دوره­ی راهنمايي مبتلا به تالاسمي ماژور و مقايسه آن­ها با گروه گواه. پايان­نامه­ی كارشناسي­ارشد روانشناسي.  دانشگاه چمران.

هالان،د ؛وکافمن، ج. (1371). کودکان استثنایی(مقدمه­ای بر آموزش­های ویژه). ترجمه­ی مجتبی جوادیان. مشهد: آستان قدس رضوی.

هالفورد، د. (1384). زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه­ی مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری. تهران: فرا روان.

هيل،ن؛و اتسون،ك.(1375). موفقيت با ذهنيت مثبت. ترجمه­ی مهدي قراچه داغي. تهران: آثار.

 

Alstine, G.T.V. (2002). A reviw of research about an essential aspects of emotionally focused couple therapy: attachment theory: Journal of Pastoral Counseling, 37, 101-118.

American Association on Mental Retardation. (2002). Mental Retardation: Definition,Classification, and Systems of Supports, 10th Edition. Washington, DC.

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey –Bass.

Bronte-tinkew J, Moore K A, Carrano J.( 2006). The father-child relationship parenting styles and adolescent risk behaviors in intact families. J Famil Issues; 27(6): 850-881.

Burleson, B. R., and Denton, W, H. (1997). The Relationship between Communication Skills and Marital Satisfaction: Some Moderating  Effects. Journal of Marriage and the Family 59:884–902.

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزندکم­توان ذهنی شهر فردوس درسال (91) انجام شد.

روش:این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل  است. جامعه موردمطالعه 100 نفر ازمادران دارای فرزند کم­توان ذهنی شهر فردوس بودند،که فرزندان­شان در سال91 تحت حمایت بهزیستی بوده­اند.نمونه­ای شامل 50 مادر به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی انتخاب وبه صورت تصادفی در گروه آزمایش وکنترل هرگروه (25نفر) قرار گرفتند.

آزمودنی­های گروه آزمایش به مدت 13 جلسه­ی 90 دقیقه­ای طی 4 هفته تحت آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. داده­های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها: تحلیل نتایج با استفاده از آزمونT  مستقل نشان  داد که تفاوت بین دوگروه آزمایش وکنترل معنادار است ( 0001/0p< ).

نتیجه­گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده وسودمندی وتأثیر آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران داراي فرزند كم توان ذهني را تأیید می­کند.

کلید واژه: بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی، رضامندی زناشویی، کم­توان ذهنی

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1             مقدمه

یکی از طبیعی­ترین گروه­هایی که می­تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه­ی خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن­ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم­توان ذهنی[1]، نابینا[2]، یا ناشنوا[3] باشد. کم­توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می­آید (میکائیلی، 138). بی تردید تولد و حضور كودكي با كم تواني ذهني در هر خانواده­اي مي­تواند رويدادي نامطلوب و چالش­زا تلقي شود كه احتمالاً تنيدگي، سرخوردگي­، احساس غم و نااميدي را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددي وجود داردكه نشان مي­دهند والدين كودكان داراي مشكلات هوشي­، به احتمال بيشتري با مشكلات هيجاني­، اقتصادي و اجتماعي كه غالباً ماهيت محدود كننده­، مخرب و فراگير دارند، مواجه مي­شوند (مانند خميس[4]، 2007). در چنين موقعيتي گرچه همه­ی اعضاي خانواده وكاركرد آن­، آسيب مي­بيند(هرينگ[5] وهمكاران، 2006) مادران به علت داشتن نقش سنتي مراقب، مسئوليت­هايي بيشتري در قبال فرزند ناتوان خود به عهده مي­گيرند كه در نتيجه­، با مشكلات رواني بيشتري مواجه مي­شوند. فرض بر اين است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل­دار، والدين، به ويژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت رواني قرار مي­دهد (اولسون و هوآنگ، 2001؛ مک کانکی و همکاران[6]، 2007). مادر، نخستين شخصي است كه به طور مستقيم با كودك ارتباط برقرار مي­كند.

رويارويي مادر با فرزند كم­توان ذهني، نياز كودك به مراقبت دايمي، اهميت فراهم ساختن شرايط ويژه­ي رشد، تجربه­ي تنش والدين ناشي از وجود رفتارهاي آييني، مشكلات زباني، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در اين گروه از كودكان، همگي زمينه را براي تضعيف كاركرد طبيعي مادر فراهم مي­نمايند. وجود چنين مشكلاتي افزايش ميانگين اختلالات رواني در مادران كودكان استثنايي و به ويژه مادران داراي كودك كم توان ذهني را در مقايسه با مادران كودكان عادي در پي خواهد داشت. هم چنين داشتن توقعات و انتظارات دور از توانايي كودكان و برآورده نشدن آن­ها موجب ناكامي والدين مي­شود.

تولد يك كودك كم­توان ذهني در مادراني كه به مدت 9 ماه بارداري، انتظار يك كودك سالم و با ويژگي­هاي طبيعي را داشته­اند موجبات احساس گناه و تقصير، ناكامي و محروميت ناشي از طبيعي نبودن كودك را در مادر فراهم مي كند كه بالطبع غم، اندوه و افسردگي را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، چنين شرايطي مي­تواند سبب گوشه­گيري، عدم علاقه به برقراري رابطه با محيط، احساس خودكم بيني و بي ارزشي در مادر شود و پيامدهاي منفي هم­چون اضطراب، پرخاشگري (نریمانی و همکاران، 2007)، حرمت به خود پايين (محمدی و دادخواه، 2001) و افسردگي شديد (لاجوردی، 1992) را در مادران به دنبال داشته باشد و سلامت آن­ها را به خطر اندازد.يكي از مهم ترين منابع زمينه ساز اين گروه از مشكلات روان -شناختي از دست دادن اميد به زندگي و نداشتن رضایت زناشویی است (شمس اسفندآبادی، 2007).

1-2            بیان مسئله

كم تواني ذهني نوعي ناتواني رشدي است كه در هنگام تولد و يا دوره كودكي­، بروز مي­كند.كم تواني ذهني به صورت سطحي از عملكرد ذهني پايين­تر از ميانگين تعريف شده كه محدوديت­هاي معناداري را در مهارت­هاي زندگي روزانه ايجاد مي­كند.كم تواني ذهني از طريق محدوديت­هاي معنادار كاركردهاي ذهني و سازگاري رفتاري همانند مهارت­هاي فكري، اجتماعي و سازگاري عملي، شناخته مي­شود(انجمن كم تواني ذهني آمريكا، 2002).كودكان كم توان ذهني­، به سه گروه شامل كودكان داراي ناتواني ذهني خفيف­، متوسط و شديد تقسيم مي شوند.

امروزه خانواده­هاي بسياري از داشتن فرزند كم توان ذهني به سبب مسائلي مانند هزينه­هاي اقتصادي سنگين، اختلاف­ها و ناسازگاري­هاي زناشويي، محدوديت­ها در روابط اجتماعي، تحمل ترحم و رفتارهاي دلسوزانه ديگران، بروز ناسازگاري­هاي رفتاري در ساير فرزندان و دشواري در تصميم­گيري براي بچه­دارشدن مجدد رنج مي­برند. حضور اين كودكان به اعتقاد مينوچين[7] به سلامـت وتـعادل خـانـواده آسيب مي­رساند و خطر بروز عملكرد نادرست خانواده و والدين را افزايش مي­دهد (مينوچين، 1375). بررسي­ها نشان داده­اند كه مادران داراي فرزند كم­توان ذهني، در مقايسه با مادران كودكان عادي­، سطح بهزيستي روان­شناختي پایین­تري (آیزنهاور و همکاران[8]، 2005) دارند.

در سال­هاي اخير­،گروهي از پژوهشگران حوزه سلامت رواني ملهم از روا ن شناسي مثبت نگر، رويكرد نظري متفاوتي براي مطالعه­ی اين مفهوم برگزيده­اند.آنان سلامت رواني را معادل كاركرد مثبت روان­شناختي، تلقي وآن را در قالب اصطلاح “بهزيستي روانشناختي” مفهوم­سازي كرده­اند. اين گروه نداشتن بيماري را براي احساس سلامت كافي نمي­دانند، بلكه معتقدند كه داشتن احساس رضايت از زندگي، پيشرفت بسنده، تعامل كار آمد و مؤثر با جهان، انرژي و خلق مثبت پيوند و رابطه مطلوب با اجتماع و پيشرفت مثبت، از مشخصه­هاي فرد سالم است (رايان ودكي[9]، 2001؛ كارادماس[10]، 2007).

حركت روان­شناسي مثبت­گرا مانند (سلیگمن و چكينزنت ميهالي[11]، 2000) بر مطالعه­ی نقش قابليت­هاي بشر مخصوصاً در زمينه­ی باليني تأكيد كرده است. “روان­شناسي مثبت نگر” مطالعه­ی علمي فضائل و نقاط قوت آدمي است (شلدون و كينگ[12]، 2001).

در مورد مثبت­گرايي پژوهش­هايي صورت گرفته است.مي­توان گفت نخستین فردی که به افزایش شادی و نشاط همت گمارد، مایکل فوردایس بود (فوردایس[13]، 1977؛ 1981).

چند متخصص ایتالیایی بر اساس دیدگاه به زیستی روانی ریف و سینگر[14] (1988) یک الگوی درمانی به نام بهزیستی درمانی ابداع کردند (رویینی و فاوا[15]، 2004 ؛ فاوا (2009). پنبیکر[16] (1998) و بورتون و کینگ[17] (2004) از تأثیر نوشتن در­باره هیجان­های مثبت بر روی خلق و شادتر شدن گزارش داده­اند. فردریکسون[18] بر مبنای الگوی ساخت و توسعه هیجان­های مثبت روش­هایی را برای افزایش هیجان­های مثبت در افراد تدوین کرده و تأثیر مطلوب آنها را نشان داده است (فردریکسون، 2009). لوبومیرسکی[19] و همکاران و هم چنین سلیگمن و همکاران هم در مطالعات مختلف شیوه­هایی را برای افزایش شادی و نشاط پایدار و افزایش خشنودی از زندگی و معناداری در زندگی تدوین و به کار برده­اند. در مطالعات سلیگمن[20]، پارکز و رشید[21] (2006) از مقایسه­ی روش روان­درمانی مثبت­گرا در درمان افسردگی با روش­های مرسوم از جمله دارو درمانی و شناخت درمانی و درمان رفتاری شناختی گزارش شده است. مطابق گزارش­های فوق روان­درمانی مثبت­گرا تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر روش­های مورد اشاره داشته است. سین و لوبومیرسکی[22] (2009) در فراتحلیل مطالعات انجام شده روان­شناسی مثبت­گرا در کاهش افسردگی گزارش اثر بخشی مطالعات مختلف را ارائه کرده­اند.

از ديدگاه علوم رفتاري وروان­شناختي وضعيت رواني،جسماني و نحوه­ی تجربه­ی درد يا شادي از آرايش ذهني رواني وسبك انديشه­ی هر فرد صورت مي­گيرد و هر چه كه فراخ­تر، بزرگ­تر وزيباتر فكر كنيم زندگي عيني خودمان را گسترده­تر­، عميق­تر ولذت­بخش­تر مي­كنيم و اين شيوه تفكر باعث بالا بردن كيـفيت زندگــي می­شود.

اين پژوهش با طرح اين سوال كه آيا آموزش مهارت­هاي مثبت­انديشي بر بهزيستي روان ­شناختي، اميد به زندگي و رضامندي زناشويي مادران داراي فرزندكم­توان ذهني موثر است ؟ طراحي واجرا شده است.

1-3           ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اين كه کلیه­ی مطالعات، از اثر بخشی کاربست مداخلات روان­شناسی مثبت هم در جمعیت­های بالینی و هم در افراد عادی گزارش داده­اند. از آن جايي كه احساس يكپارچگي و پذيرش ماداران داراي فرزند كم توان ذهني از مادران با كودكان عادي پايين­تر است و نيازمند مداخله­هايي در اين زمينه هستند .هم چنين پژوهش­هاي جديدتر در حيطه پيامدهاي داشتن فرزند با ناتواني نيز از اين جريان­هاي مثبت در روان­شناسي بي­بهره نمانده­اند و از جهت­گيري­هاي تحقيقاتي به سازگاري­هاي مثبت تغيير يافته­اند، ضرروت انجام این تحقیق احساس شد.

1-4           اهداف پژوهش

تأثیر آموزش مهارت­هاي مثبت­انديشي بر بهزيستي روان­ شناختي مادران داراي فرزند كم­توان­ذهني.

تأثیر آموزش مهارت­هاي مثبت­انديشي بر افزايش اميد به زندگي مادران داراي فرزند كم­توان ­ذهني.

تأثیر آموزش مهارت­هاي مثبت انديشي بر رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند كم­توان ذهني.

1-5           فرضیه­های پژوهش

آموزش مهارت­هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان­ شناختي مادران داراي فرزند كم توان ذهني مؤثر است.

آموزش مهارت­هاي مثبت­انديشي برافزايش اميد به زندگي مادران داراي فرزند كم توان ذهني مؤثر است.

آموزش مهارت­هاي مثبت­انديشي بر رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند كم­توان ذهني مؤثر است.

1-6            تعریف واژه­ها و مفاهیم

تعریف نظری مهارت­هاي مثبت انديشي

روان­شناسی مثبت­گرا مطالعه علمی تجارب آدمی و صفات مثبت افراد و نهادهایی است که تسهیل کننده­ی تغییر در افراد هستند. در تعریفی دیگر روان­شناسی مثبت­گرا مطالعه شرایط و فرایندهایی عنوان شده که در شکوفایی یا عملکرد بهینه افراد، گروه­ها­ و نهادها نقش دارند (گیبل و هایت[23]، 2005).

تعریف نظری بهزيستي روان­شناختي

احساس مثبت و احساس رضایت­مندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه­های مختلف خانواده، شغل و … است (مایرز و دینر،1995؛ به نقل نبیئی، 1390).

 تعریف نظری اميد به زندگي

واژه “امید به زندگی”[24] در لغت به معنی تعداد متوسط سال­هایی است که یک شخص اگر شرایط مرگ و میری را که در جدول عمر مشخص شده، به کار بندد، زندگی خواهد کرد (رونالد، 1985). در اصطلاح عبارت است از تعداد سال­هایی که انتظار می­رود یک فرد از یک سن تا سن دیگر زنده باقی بماند (حسینی، 1384).

 تعریف نظری رضامندي زناشويي

عبارت است از تفاهم فکری، اخلاقی، عاطفی بین زن و مرد که منجر به رضایت­مندی از زندگی مشترک­شان می­شود (حسینی،1368؛ به نقل جمیلی­فرد، 1388)

تعریف عملیاتی بهزيستي روان­شناختي

در پژوهش حاضر بهزيستي روان­شناختي بر اساس مقياس بهزيستي روان­شناختي فرم كوتاه ريف (2009) که شامل 18 ماده است اندازه گيري شد.

تعریف عملیاتی اميد به زندگي

در پژوهش حاضر اميد به زندگي بر اساس پرسش نامه اميد به زندگي حلاجیان (1388)که شامل 33 جنبه از حالت هاي اميدواري و درماندگي مي باشداندازه گيري شد.

تعریف عملیاتی رضامندي زناشويي

در پژوهش حاضر رضايت­مندي زناشويي بر اساس پرسش­نامه رضايت­مندي زناشويي آنريچ (1989) که شامل 35 سؤال مي­باشد اندازه گيري شد.

 [1]. Mental Retarded

[2]. Blindness

[3]. Deafness

[4]. Khamis

[5]. Herring

[6]. McConkey

[7]. Mynvchyn

[8]. Eisenhower

[9]. Vdky Ryan

[10]. Karadmas

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي برافزايش اميد به زندگي و کاهش احساس تنهايي در مردان بازنشسته
 • پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي
 • پايان نامه مقايسه اضطراب اجتماعي، تصور بدني و اُميد به زندگي در زنان و مردان متقاضي جراحي زيبايي با افراد عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122