پایان نامه تاثير فرصت هاي رشد برحسا سيت بازده سهام به اقلام تعهدي اختياري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تاثير فرصت هاي رشد برحسا سيت بازده سهام به اقلام تعهدي اختياري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه تاثير فرصت هاي رشد برحسا سيت بازده سهام به اقلام تعهدي اختياري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه    2
1-2. تشریح موضوع و بیان مساله    3
1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش    4
1-4. هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام پژوهش    5
1-4-1. اهداف ویژه    5
1-5. نام بهره‌وران    5
1-6. سوال های پژوهش :    6
1-7. فرضيه‌ها ی پژوهش :    6
1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها    6
1-9. روش پژوهش    8
1-10 . روش و ابزار گردآوري اطلاعات    9
1-11. جامعه و نمونه آماری    9
1-12. قلمرو پژوهش    10
1-12-1. قلمرو موضوعی    10
1-12-2.  قلمرو  زمانی    10
1-12-3. قلمرو مکانی    10
1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی    10
1-14. ساختار پژوهش    11
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه    13
2-2. اقلام تعهدی    13
2-2-1. تعریف اقلام تعهدی    14
2-2-2. کیفیت اقلام تعهدی    15
2-2-3. مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی    15
2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود    19
2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد‬‬‬    20
2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    20
2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬    21
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬2-2-8. ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    21
2-3. فرصت های رشد    22
2-3-1. نظریه منابع مالي داخلي    26
2-3-2. عدم تقارن اطلاعاتی و عدم استفاده مناسب از فرصت های سرمایه گذاری    28
2-4. پیشینه پژوهش‬‬‬    35
2-4-1. پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور    35
2-4-2. پژوهش های انجام شده در داخل کشور    38
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه    41
3-2.روش پژوهش    41
3-3. فرضیه های پژوهش    42
3-4. مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن    44
3-5. جامعه و نمونه آماري    46
3-6. گردآوري اطلاعات    47
3-7. روش‌های آماری و ابزار تحليل داده‏ها وآزمون فرضیه ها    48
3-7-1. رگرسیون چند متغیره    49
3-7-1-1. ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    50
3-7-1-2. مفروضات رگرسیون خطی    50
3-7-1-3. آزمون استقلال خطاها    51
3-7-1-4.آزمون مناسب بودن مدل    51
3-7-1-5. آزمون معنادار بودن ضرايب    52
3-8 . بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن    52
3-8-1. مدل اثر ثابت    53
3-8-2. مدل اثر تصادفی    53
3-8-3. آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی    54
3-8-3-1. آزمون چاو    54
3-8-3-2.آزمون هاسمن    54
3-9. خلاصه فصل سوم    55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه    57
4-2. آمار توصیفی داده‌ها    57
4-3.آزمون پایایی متغیرها    58
4-4. تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون    59
4-4-1.آزمون چاو    60
4-4-2.آزمون هاسمن    60
4-5. آزمون فروض کلاسیک رگرسیون    61
4-5-1. آزمون استقلال خطاها    61
4-5-2. آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    62
4-5-3. بررسی نرمال بودن توزیع خطاها    62
4-5-3-1. مدل رگرسیونی اول    62
4-5-3-2. مدل رگرسیونی دوم    63
4-5-4. ناهمسانی واریانس ها    63
4-5-5. آزمون هم خطی متغیرهای مستقل    64
4-6. آزمون فرضیات پژوهش    64
4-6-1. آزمون فرضیه اول    64
4-6-2. آزمون فرضیه دوم    66
4-7. خلاصه فصل چهارم    68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه    70
5-2. بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش    70
5-3. پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش    72
5-4. پيشنهادهای موضوعی براي پژوهش‌هايآتي    72
فهرست منابع و ماخذ
الف . منابع فارسی    73
ب . منابع انگلیسی    75

فهرست منابع و ماخذ :

منابع فارسی

آذر،عادل؛منصورمؤمني.آماروكاربرد آن درمديريت.جلد دوم، چاپ ششم، تهران:سازمان مطالعه وتدوين­كتب درسي­علوم انساني­دانشگاه‌ها(سمت)،(1381).

بني مهد،بهمن.تبيين و ارائه الگو براي اندازه گيري محافظه­كاري حسابداري. رساله دكتري، دانشگاه ­آزاد واحد علوم تحقيقات، (1385).

پينديک،رابرت؛دانيل روبين فيلد.الگوهاي اقتصاد­سنجي و پيش­بيني­هاي اقتصادي. ترجمه و تأليف، محمد امين­کيانيان،سازمان مطالعه وتدوين­کتب علوم انساني دانشگاه­ها، چاپ اول،(1370).

حافظ نیا، محمدرضا.مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوين­كتب درسي­علوم انساني دانشگاه‌ها(سمت)، (1385).

دلاور،علي.روش تحقيق در روان­شناسي و علوم تربيتي.تهران: دانشگاه پيام نور،(1384).

ساعي،علي.آماردرعلوم اجتماعي. چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر جهاد، (1377).

سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس­وحجازی،الهه. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ یازدهم، تهران:انتشارات آگاه، (1384).

سیدی،سیدعزیز.بررسی رابطه بین مشخصه‌های هیات مدیره با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانشگاه تهران، پایان‌نامه­کارشناسی ارشد،(1386).

شهریاری، علیرضا.بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه­کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،(1387).

ظریف­فرد،احمد؛ناظمی،امین.بررسی نقش سود حسابداری و جریان­های نقدی در سنجش عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (1383)،37 ، ص100.

عرب مازار یزدی،محمد.محتوای افزاینده جریانات نقدی وتعهدی.رساله­دکتری،به راهنمایی دکترعلی­ثقفی،(1374).

عرب مازار یزدی،محمد؛مشایخی،بیتا ورفیعی، افسانه.محتوای اطلاعاتی جریان­های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران.بررسی­های حسابداری و حسابرسی،(1385)،43.

فعلی،مریم.بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وارزش شرکت.دانشگاه تهران، پایان‌نامه­کارشناسی ارشد،(1387).

قنبری،فرحناز. بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانشگاه الزهرا، پایان‌نامه­کارشناسی ارشد،(1386).

كردستاني،غلامرضا؛ اميربيگي لنگرودي، جبیب.محافظه­كاري درگزارشگري مالي: بررسي رابطه عدم تقارن زماني سود و MTB به عنوان دومعيار ارزيابي محافظه­كاري.بررسی­های حسابداری و حسابرسی،(1387)،52 ،ص89 .

مشایخ،شهناز؛اسماعیلی،مریم.بررسی بین­کیفیت سود و برخی جنبه­های اصول راهبری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (1385)،شماره 45، صص25-44،.

مشایخی،بیتا؛ صفری، مریم.وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران.بررسی های­حسابداری وحسابرسی، (1385)، شماره44صص54-35،تابستان.

مشایخی، بیتا؛مهرانی،ساسان و مهرانی،کاوه وکرمی،غلامرضا.نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.بررسیهای حسابداری وحسابرسی،(1384)، شماره42،صص61-74.

مومنی،منصور؛فعال قیومی،علی.تحلیل داده­های آماری با استفاده ازSPSS. چاپ اول، تهران:کتاب نو،(1386).

 منابع انگلیسی

1. Ali Al – Attar and Simon Hussain. “Corporate Data and Future Cash Flow”, Journal of Business Finance and Accounting. (2004) , 31(7) & (8):861- 903.

2. Agrawal, A., Knoeber,C.Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders.J. Financ. Quant. Anal.(1996) ,31(3), 377

3. Agrawal, A., Chadha, S.Corporate governance and accounting scandals.J. Law Econ. (2005.) ,48, 371

4. Ahmed, K., Hossain, M., Adams, M.The effects of board composition and board size on the informativeness of annualaccounting earnings.Corp. (2006),14 (5), 418431.

5. Ahmed, A. S., B. K. Billings, R. M. Morton, and M. S. Harris.“The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. ”The Accounting Review.(2002),77 (4): 867

6. Ahmed, A. S., R. M. Morton, and T. F. Schaefer.“Accounting conservatism and the valuation of accounting numbers: Evidence of the Feltham-Ohlson (1996) ”Journal of Accounting, Auditing & Finance. (2000),15 (3): 271292.

7. Ahmed, A. S., &Duellman, S.“Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance. ”Journal of Accounting and Economics. (2007),43,411437.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام  شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.

واژگان کليدی: حساسیت بازده سهام  ، فرصت های رشد ، اقلام تعهدی اختیاری

فصل اول:کلیات طرح پژوهش

1-1. مقدمه

محاسبه سود خالص یک واحد تجاري تحت تأثیر روش ها و برآوردهاي حسابداري قرار می­گیرد. لذا همواره امکان دستکاري یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاري سود، رسیدن به اهداف خویش است که نه تنها ممکن است با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد است (تئوری نمایندگی). لذا امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگري عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده است(رحمانی و همکاران، 1390) .وجود زمینه مناسب براي دستکاري سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود برخی­محدودیت هاي ذاتی حسابداري­از جمله نارسایی هاي موجود درفرآیند برآوردهاي آتی وامکان استفاده ازروش­هاي متعددحسابداري توسط واحدتجاري موجب شده است­که سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت هاي مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است(کرمی و همکاران ،1389). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه  قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2004).

درپژوهش حاضر، تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام  به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى­شود. از اين رو، در ادامه این فصل طرح­کلی پژوهش شامل فرضيه ها، اهداف پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه هاتشريح مى شوند.

1-2. تشریح موضوع و بیان مساله

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان  می­کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ، نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می­باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را    می­توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری[2] اقلام تعهدی[3] عبارت از اقلامی است که مدیریت می­تواند کنترل هایی بر روی آن ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی­تواند بر روی آن ها کنترلی اعمال نماید       ( دسای و همکاران 2009).  پژوهشات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی  به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. تأکید بر اقلام تعهدی در این پژوهشات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) است که نشان می­دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی می­گردد. به عنوان مثال از نظر اعتبار دهندگان، کیفیت پایین تر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی می­شود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی می­شود. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می­گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی بالاتر است(رستمی و همکاران، 1390).

حساسیت بازده سهام اشاره به میزان تغییر پذیری بازده سهام دارد. در پژوهشات تجربی به عواملی همچون متغیرهای کلان اقتصادی، ساختار مالکیت، کیفیت سود و نیز کیفیت اقلام تعهدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت ها اشاره شده است. اما آنچه در پژوهشات گذشته در هاله ای از ابهام قرار داشته میزان تاثیر اقلام تعهدی اختیاری  با توجه به انگیزه های مدیریت می باشد. علی رغم این که اکثر مطالعات تجربی شواهدی از تاثیر منفی اقلام تعهدی اختیاری(مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) ارائه می­کنند، اما برخی از پژوهشات نیز شواهدی در خصوص جنبه مثبت اقلام تعهدی اختیاری  ارائه نموده اند(چانگ و همکاران2011، رابین و وو2014، دیچو و تانگ2010). در مدیریت سود فرصت طلبانه تلاش می­شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، پنهان شود. در مقابل در مدیریت سود خوب، مدیریت  سعی نموده از آزادی عمل خود در انتخاب رویه های حسابداری به منظور انعکاس بهتری از عملکرد شرکت و به تبع آن همگرایی هر چه بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی  استفاده نماید.

در واقع در مدیریت سود خوب، مدیریت سعی نموده از طریق اقلام تعهدی اختیاری سیگنال هایی را در خصوص اطلاعات محرمانه و عملکرد آتی شرکت به بازار مخابره نماید. از سوی دیگر در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا به دلیل مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بالا ، مدیران از انگیزه بالاتری درجهت اعمال مدیریت سود خوب به منظور ارائه اطلاعات محرمانه در خصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخوردارند. بنابراین انتظار    می­رود در شرکت های با فرصت های رشد بالا، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقلام تعهدی اختیاری  متصور باشند(روبین و وو، 2014). با عنایت به مطالب فوق این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

با توجه به رونق بورس اوراق بهادار در سال‏های اخیر و اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ابزارهای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و نیز مکانی برای جمع‏آوری سرمایه‏های کوچک مردمی برای به حرکت درآوردن چرخ‏های اقتصادی کشور می‏باشد و از طرفی هر روز سرمایه‏گذاران بیشتری بنا به دلایلی از قبیل اینکه این نوع سرمایه‏گذارری با مبلغ کم نیز انجام پذیر است و نیز قابلیت نقدشوندگی بالا،وارد بازار بورس اوراق بهادار می‏شوند. بنابراین این قبیل سرمایه‏گذاران و نیز اشخاص حقوقی سرمایه‏گذار در تصمیم‏گیری در خصوص معاملات اوراق بهادار به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد آتی و بازده سهام شرکت ها نیاز مبرم دارند که از مهمترین این اطلاعات که مورد استفاده قرار می‏گیرد، گزارشات مالی شرکت ها می‏باشد. لذا در این راستا مهمترین هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل­گر فرصت های رشد بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام شركت‌ها تا با جمع‏آوری اطلاعات واقعی و نشان دادن وجود یا عدم وجود این رابطه بتواند کمکی به­کلیه استفاده‏کنندگان داخلی و خارجی صورت‏های مالی نماید. اين پژوهش درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيت هاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در خصوص عوامل موثر بر عملکرد و بازده سهام شرکت ها را بررسي­کند با این هدف که يافته هاي اين پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنايت به عوامل فرصت های رشد و اقلام تعهدی اختیاری ، ياري رساند.

با توجه به پيشينه پژوهش، اکثر مطالعات تجربي پيشين تاکيد و تمرکز بر جنبه منفي اقلام تعهدي اختياري(مبتني بر مديريت سود فرصت طلبانه) داشته اند و کمتر پژوهشاتي جنبه مثبت اقلام تعهدي اختياري را مورد توجه قرار داده اند و نيز با توجه به اين که در پژوهشات داخلي گذشته تاثير فرصت هاي رشد بر ارزشگذاري اقلام تعهدي اختياري مورد توجه وتاکيد قرارگرفته، لذا در اين پژوهش برآنيم تا با تاکيد بر جنبه مثبت مديريت سود،  تاثير فرصت هاي رشد برحساسيت بازده سهام به اقلام تعهدي اختياري درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسي قرار دهيم.

مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری یکی از موضوعات پر­طرفدار بین  سرمایه­گذاران، قانون­گذاران، تحلیل­گران و عموم کاربران صورتهای مالی است. به گفته­ی فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی است.

لذا ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری( ارزشگذاری اقلام تعهدی اختیاری در پیش بینی بازده سهام) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دو چندان احساس می­شود.

1-4. هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام پژوهش

1-4-1. اهداف ویژه

هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل­گر فرصت رشد شرکت بر رابطه بین حساسیت بازده سهام و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشد.

از جمله سایر اهدافی که در این پژوهش دنبال می­شود ارزیابی حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشد بالا و پایین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

هدف دیگر این پژوهش بررسی مقایسه ای حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکتهای دارای فرصت های رشد بالا و پایین می­باشد.

1-5. نام بهره‌وران

این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.تحقیات کاربردی ، پژوهشاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در پژوهشات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی­گیرند، این نوع پژوهشات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.پژوهش حاضربه بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری­درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می­تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون و برون سازمانی قرارگیرد.

همچنین­نتایج این­پژوهش می­تواند زمینه سازبستر مناسبی­برای انجام پژوهشات­آتی باشد. نتایج این­پژوهش همچنین می­تواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم­گیری در رابطه با استفاده از اقلام اختیاری حسابداری یاری رساند.

از جمله سازمانها و نهادهای استفاده کننده از نتایج پژوهش حاضر می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

سازمان بورس اوراق بهادار.

شرکت بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران.

سازمان حسابرسی.

کانون سرمایه گذاران نهادی.

کلیه شرکتهای سرمایه­گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه.

1-6. سوال های پژوهش :

فرصت­های­رشدشرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

فرصت­های­رشدشرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام­تعهدی­اختیاری مثبت­چه­تاثیری دارد ؟

1-7. فرضيه‌ها ی پژوهش :

فرضیه اول : حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر است.

فرضیه دوم : حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر است.

[1] Desai and et al

[2] Discretionary items

[3] Non discretionary items

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122