پایان نامه تاثير هشت هفته تمرين بي هوازي شديد بر سطوح ويسفاتين پلاسما و برخي از فاکتورهاي التهابي در رات هاي ماده ي نژاد اسپراگوداولي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تاثير هشت هفته تمرين بي هوازي شديد بر سطوح ويسفاتين پلاسما و برخي از فاکتورهاي التهابي در رات هاي ماده ي نژاد اسپراگوداولي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 76 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه تاثير هشت هفته تمرين بي هوازي شديد بر سطوح ويسفاتين پلاسما و برخي از فاکتورهاي التهابي در رات هاي ماده ي نژاد اسپراگوداولي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مساله    5
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق    8
1-3- اهداف تحقیق    9
1-3-1- هدف كلي    9
1-3-2- اهداف اختصاصی    9
1-4 سوالات تحقیق    10
1-5 تعاریف نظری متغیرها    10
1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها    11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه    13
2-2 مبانی نظری    13
2-2-1 سايتوكاين‌ها    14
2-2-2 فاکتور نکروز دهنده تومور (TNF)    18
2-2-3  اينترلوكين-6( IL-6)     19
2-2-4 پروتئین واکنشگر –C  (CRP)    19
2-2-5 شدت تمرین    20
2-3 پیشینه تحقیق    24
2-3-1 تحقيقات داخلي    24
2-3-2 تحقيقات خارجی    25
2-4 نتیجه گیری    29
فصل سوم:
3-1 مقدمه    31
3-2 روش تحقیق    31
3-3 متغیرها    31
3-3-1 متغير مستقل    31
3-3-2 متغيرهاي وابسته    32
3-3-3 متغيرهاي مداخله گر و نحوهي كنترل آنها    32
3-4 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری    33
3-5 ابزار اندازهگیری    33
3-6 روش اجرا    33
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    34
3-8- ملاحظات اخلاقی    35
فصل چهارم:
4-1 مقدمه    37
4-2- یافته های توصیفی    37
4-3- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش    39
4-3-1- آزمون سوال اول    39
4-3-2- آزمون سوال دوم    40
4-3-3- آزمون سوال سوم    41
4-3-4- آزمون سوال چهارم    43
4-3-5- آزمون سوال پنجم    43
4-3-6- آزمون سوال ششم    44
فصل پنجم:
5-1- مقدمه    46
5-2- خلاصه تحقیق    46
5 – 3 – بحث و بررسی    48
5-3-1- یافته‌های اصلی    48
5-4- نتیجه گیری    54
5-5-پیشنهادها    55
5-5-1 پیشنهادهای برخاسته از پژوهش    55
5-5-2 محدودیتهای تحقیق    55
5-5-2 پیشنهادهای برای سایر محققین    56
فهرست منابع و مآخذ    57

 منابع

ادینگتون، وادگرتون(1372). بیولوژی فعالیت بدنی اله نیک بخت. انتشارات سمت اسپیروف(1383). اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری. ترجمه بهرام قاضی جهانی و همکاران. انتشارات گلبان

صارمی، علی. خمسه، اکبر. اروین دانیل، جمیل(1370). “چاقی،علل و رابطه ی آن با بیماری ها و ورزش”. انتشارات مهر

محمدی دمیه، امین. خواجه لندی، علی. رستمی، افشین و اسدی، عزت اله (1389). مقایسه اثرات 8 هفته تمرینات قدرتی و استقامتی بر سطح ویسفاتین مردان میانسال. مجله ارمغان دانش، دوره 15، شماره 3، پاییز 1389، شماره پی در پی 5

قنبری نیاکی، عباس. فتحی رزیتا(1384). ” هورمون های پپتیدی معده و فعالیت بدنی” نشریه علوم حرکتی و ورزش ، ج 1، ص 125-137، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

Adeghate E. visfatin structure ,function and relation to diabetes mellitus and other dysfunctions curr med chem. 2008;15:1851-62

Agha Alinejad H, Molanouri Shamsi M.Azarbayjani M.A, Asghari Jafarabadi M,Tofighi L.S, Mirani SM. The effects of Active Recovery on Serum IL-6, IL-8, IL-10 and CK Concentrations after Eccentric Strenuous Exercise in Active Female.Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. In press 2009.

Albert MA, Ridker PM. The Role of C-reactive protein in Cardiovascular Disease Risk. Curr Cardiol Rep 1999; 1: 99-104.

Amin Mohammadi Domieh and Ali Khajehlandi. Effect of 8 Weeks Endurance Training On Plasma Visfatin In Middle-Age Men. Brazilian Journal of Biomotricity, v. 4, n. 3, p. 174-179, 2010 (ISSN 1981-6324).

Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, Fernando F, Cavallo S, Cardelli P, et al. Anti-inflammatory effect of exercise training in subjects with type 2 diabetes and the metabolic syndrome is dependent on exercise modalities and independent of weight loss. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010; 20: 608-17.

چکیده

مقدمه و اهداف: آدیپوکین­ها پپتیدهایی هستند که از بافت چربی ترشح می­شوند و بر متابولیسم انرژی کل بدن تاثیر می­گذارند. فعالیت ورزشی باعث تاثیرات سودمندی بر بافت چربی می­شود. بااین وجود، دانش ما درباره تغییرات ویسفاتین، IL-6 و TNF-α در پاسخ به یک فعالیت ورزشی شدید تناوبی اندک است. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین، IL-6 و TNF-α در موش­های ماده­ ی نژاد اسپراگوداولی می­باشد.

روش تحقیق: این مطالعه به روش تجربی انجام گرفت. 45 سر موش به طور تصادفی به سه گروه پیش آزمون (15n=)، گروه کنترل (15n=) و گروه تمرینی (15n=) تقسیم شدند. برنامه تمرینی تناوبی شامل دویدن بر روی تردمیل، بصورت 3 جلسه در هفته به مدت 8 هفته انجام گرفت. اندازه­گیری تغییرات سطوح پلاسمایی ویسفاتین، IL-6 و  TNF-αبه روش الیزا صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس تعاملی و آزمون تعقيبي توكي استفاده گردید.

نتایج: تمرینات تناوبی شدید باعث تغییرات معنی­داری در سطوح پلاسمایی ویسفاتین در بین گروه­ها شد (036/0p=). به­طوری­که سطوح پلاسمایی ویسفاتین در گروه تمرینی نسبت به گروه پیش­آزمون کاهش معنی­داری داشت (001/0p=). همچنین این تمرینات باعث کاهش معنی­دارIL-6  (009/0p=) و  TNF-α(022/0p=) در بین گروه­ها گردید. علاوه بر این، در این مطالعه ارتباط معنی­داری در بین این آدیپوکین­ها مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری: کاهش سطوح TNF-α و IL-6  با شدت و مدت فعالیت در ارتباط است. همچنین، احتمالا عواملی به جز کاهش وزن، در کاهش ویسفاتین پلاسما موثر هستند.

واژگان کلیدی: تمرین تناوبی شدید، ویسفاتین، اینترلوکین 6 (IL-6)، فاکتور نکروز دهنده آلفا (TNF-α)

فصل اول

مقدمه

چاقی[1] و بیماری­های وابسته به آن، از مهم­ترین دلایل مرگ و میر در سراسر جهان می­باشد. بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت بيش از يك ميليارد نفر در سراسر جهان اضافه وزن دارند و بيش از سيصد ميليون نفر چاق هستند (كوريس بلازوس و والك ویست، 2007). چاقی، عمومی­ترین بیماری متابولیک و همچنین عامل ایجاد و تشدید کننده بسیاری از بیماری­ها می­باشد که با کاهش کیفیت زندگی همراه است ( برون و همکاران، 2009 ؛ ویسچروسیدل، 2001؛ لین، 2000؛ کال و همکاران، 1999). تا اواسط قرن بيستم، چاقي در سراسر جهان به عنوان يك پديده نادر در نظر گرفته مي‌شد. امروزه بخش قابل­توجهي از جمعيت بزرگسال در ايالات متحده و كشورهاي توسعه يافته از چاقي رنج مي‌برند. تخمين‌زده مي‌شود كه بيش از دويست ميليون آمريكایي يا 65% از جمعيت بالغ ايالات متحده، اضافه وزن يا چاق هستند.

چاقی، یک  اختلال در متابولیسم چربی می­باشد که مشخصه­ی آن تجمع بیش از حد چربی در بدن است. چاقي اثرات منفي زيادي روي سلامتي گذاشته و باعث افزايش خطر بروز انواع بيماري­ها از جمله بيماري­هاي قلبي – عروقي، فشارخون بالا[2]، هيپرلپيدميا[3] و انواع سرطان­ها مي­گردد. (فريدمن و همکاران، 2000؛ مارجتيك و همكاران، 2002). بر اساس نتایج مطالعات مختلف در دانشگاه­  هاروارد، بافت چربی پراکنده در نقاط مختلف بدن – حتی اگر نسبت وزن به قد فرد در محدوده طبیعی باشد – باز می­تواند دردسرساز شود. این محققان با تصویر برداری خاصی از پراکندگی چربی در نقاط مختلف بدن و مقایسه تصاویر به دست آمده با احتمال خطر وقوع بیماری های قلبی – عروقی در دراز مدت دریافته بودند که هر چقدر میزان چربی­های رسوب کرده در ارگان­های حیاتی بدن مانند قلب و کبد بیشتر باشد، فرد بیشتر در معرض خطر این بیماری­ها است، حتی اگر وزن او طبیعی باشد و چاق به نظر نرسد (آندرسون و همکاران، 2003).

چربی­های موجود در مواد غذایی و نیز چربی­هایی که توسط کبد و بافت چربی (Adipose) ساخته می‌شوند باید برای مصرف و یا ذخیره شدن، از طریق جریان خون به بافت­ها و اندام­های مختلف انتقال یابند. اما از آنجایی که چربی­ها در آب نامحلول هستند، انتقال آنها توسط پلاسمای خون میسر نیست. از همین رو، لیپیدهای غیر قطبی مانند تری آسیل گلیسرول و استرهای کلسترول با لیپیدهای آمفی‌پاتیک (فسفولیپیدها و کلسترول) و نیز با پروتئین­ها همراه گردیده و مجموعه‌های لیپوپروتئینی را تشکیل می‌دهند که با آب امتزاج پذیر بوده و توسط پلاسما قابل انتقال هستند (فرایان و همکاران، 2006).

امروزه مشخص شده است که بافت چربی، علاوه بر ذخیره چربی یا ترشح هورمون­های مختلف که آدیپوکین یا آدیپوسیتوکین نامیده می­شوند، به عنوان یک بافت فعال در هموستازکل بدن نقش دارد. آدیپوکین­ها با مکانیسم­های متعددی در مسیرهای فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی نقش دارند و در عمل می­تواند در ابتلای افراد به بیماری­های مزمن نقش محافظتی یا نقش مستعد کننده داشته باشند (لگو و همکاران، 2007). ویسفاتین و IL-6، از جمله آدیپوکین­هایی هستند که توسط بافت چربی ترشح می­شوند (آدگیت و همکاران، 2008). به نظر می­رسد که ویسفاتین در بیوسنتز مونو نوکلئوتید نیکوتین آمید نقش دارد ولی نقش آن به عنوان یک آدیپوکین، اثری مشابه با انسولین است (آدگیت و همکاران، 2008) که با مکانیسمی متفاوت از انسولین و با اتصال به گیرنده­های انسولین در جایگاهی متفاوت از جایگاه انسولین سبب برداشت گلوکز توسط سلول­های چربی و عضلانی (آدگیت و همکاران، 2008؛ کیم و همکاران، 2005) و همچنین کاهش ترشح گلوکز از کبد می­شود (آدگیت و همکاران، 2008؛ کیم و همکاران، 2005) خاصیت پیش التهابی ویسفاتین و IL-6 و ارتباط آن با بیماری­های متابولیکی مختلف مثل مقاومت انسولینی، دیابت ملیتوس نوع Π، دیس لیپیدمی، آتروسکلروز، کبد چرب غیر الکلی و سندرم متابولیک در مطالعات متعددی نشان داده شده است.

ویسفاتین همچنین می­تواند توسط ماکروفاژها و نوتروفیل­ها تولید شود. به تازگی ویسفاتین در پلاک­های آترواسکلروتیک انسان نیز شناسایی شده است و اثبات شده که باعث القای تولید  IL-6 و  TNF-αدر مونوسیت­های انسان می شود (مک گلوتین و همکاران، 2005).

در بررسی­های مختلف، سطوح افزایش یافته ویسفاتین در شرایطی مانند چاقی، مقاومت انسولینی، بارداری و دیابت بارداری گزارش شده است (جان جی و همکاران، (2008) ؛ جان نولان و همکاران، (2007)). مطالعات مرتبط با ویسفاتین نشان داده­اند که سطوح پلاسمایی ویسفاتین و میزان بیان ژن PPAR-γ[4] با هم مرتبط هستند (مای و همکاران، 2010). البته در برخی مطالعات این ارتباط مشاهده نشده است.

سایتوکاین­ها گروهی از پروتئین­ها هستند که نقش اصلی را در پاسخ­های التهابی به محرک­های پاتولوژی مانند التهاب و آسیب بافتی ایفا می­کنند. تولید سایتوکاین­ها به وسیله دامنه­ای از محرک­های فیزیولوژیک مانند ورزش تنظیم می­شود. در حالت کلی سایتوکاین­ها به دو دسته بزرگ پیش و ضد التهابی تقسیم می­شوند. سایتوکاین­های پیش التهابی در ایجاد و پیشرفت التهاب دخیل هستند. سایتوکین­هایی مانند اینترلوکین­های IL-6، IL-18 و IL-1β از جمله سایتوکین­های پیش التهابی هستند. سایتوکین­های ضد التهابی در پاسخ به التهاب ترشح می­شوند و عامل محدود کننده و معکوس کننده فرایند التهاب هستند. هنگام فعالیت ورزشی، عضله اسکلتی فعال مقادیر مشخصی IL-6 رها شده را به جریان خون رها می­سازد که این فرضیه وجود دارد که IL-6 رها شده از عضله دارای نقش­های متابولیکی است. پاسخ IL-6 رها شده از عضله ممکن است نشان دهنده­ی کاهش بحرانی ذخایر گلیکوژن عضلانی و تکیه­ی بیشتر عضلات اسکلتی بر گلوکز خون به عنوان منبع انرژی باشد. همچنین IL-6 رها شده از عضله ممکن است میانجی اصلی اثرهای مثبت ورزش در بهبود حساسیت به انسولین باشد. بنابراین سایتوکین­های رها شده از عضله اسکلتی نه تنها با تغییرات ایمنی ناشی از ورزش رابطه دارند بلکه میانجی تغییرات متابولیکی ناشی از تمرین شدید و سازگاری­های تمرین نیز می­باشند (پدرسن و همکاران، 2007). پاسخ TNF-α به ورزش و عفونت­ها متفاوت است و افزایش ناچیزی در TNF-α سرم به دنبال ورزش ایجاد می شود (پدرسن و همکاران، 2007). اثر حمایتی ورزش منظم در برابر بیماری­هایی مانند بیماری­های قلبی – عروقی، دیابت نوع 2 و سرطان­ها به خوبی مشخص شده است (مقرنسی و همکاران، 2008). اثر ضد التهابی ناشی از فعالیت ورزشی منظم ممکن است میانجی اثر مفید  ورزش بر سلامتی در افراد بیمار باشد (پدرسن و همکاران، 2007). به دنبال انواع مختلف فعالیت ورزشی، غلظت­های سرمی سیتوکین­های ضد التهابی افزایش می­یابد (برنر و همکاران، 1999). از این رو فعالیت ورزشی و فعالیت بدنی می­تواند به عنوان راهبردی عملی برای جلوگیری از چاقی و مشکلات و بیماری­های متابولیکی همراه آن مورد توجه قرار گیرد.

1-1- بیان مساله

می­توان به جرات گفت که امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، چاقی به عنوان عاملی مضر برای سلامتی شناخته شده است و اکثر مردم از این مسئله به طور کلی آگاه نیستند. از طرف دیگر، لاغري مفرط نیز مي­تواند از عوارض سوء تغذيه مزمن، بيماري­هاي گوارشي يا اختلال در كار برخی از غدد درون ريز باشد. به همین دلایل، اکثر افراد میل به کنترل وزن و کاهش وزن اضافی خود دارند (هیوارد و همکاران،1991). چاقی به طور آشکار با ناراحتی قلبی – عروقی ارتباط دارد (ادینگتون و همکاران،1372). در واقع رابطه­ی نزدیکی بین چاقی و آترواسکلروز وجود دارد (صارمی و همکاران،1370). از طرفی حدود 60 درصد افراد خیلی چاق، مبتلا به فشار خون هستند و هنگامی که کاهش پیدا می­کنند، فشار خون آنها نیز کاهش می­یابد (ادینگتون،1372). به­دلیل تجمع چربی­ها در دیواره شکم و قفسه سینه، تنگی نفس در اثر کاهش ظرفیت حیاتی ریوی از عوارض دیگر چاقی می­باشد. تنفس منقطع در خواب و سندرم کم تهویه­ای نیز با چاقی مرتبط هستند (صارمی و همکاران،1370؛ نامی و همکاران، 2004). بیماری­های دیگری که با چاقی می­توانند مرتبط باشند عبارتند از: دیابت، مشکلات دستگاه گوارش و کبد و انواع سرطان­ها. مرگ و میر ناشی از دیابت در افراد چاق، 4 برابر بیشتر از افراد معمولی است، میزان مرگ و میر این افراد در اثر آپاندیس نیز دو برابر است ( اسپیروف و همکاران ،1383). به طور کلی افراد چاق در مقایسه­ با افراد معمولی، چاقی به منزله­ی یک تابلوی قرمز و چراغ خطر است (صارمی و همکاران، 1372). در واقع کنترل وزن موجب افزایش طول عمر خواهد شد (ادینگتون و همکاران،1372). بافت چربی علاوه بر ذخیره سازی و آزادسازی تری گلیسرید می­تواند پروتئین­های بسیاری را ترشح کند که این پروتئین­ها در متابولیسم کلسترول، اعمال سیستم ایمنی، تنظیم هزینه انرژی، عمل انسولین و تغذیه نقش دارند. یافته‌‌های جدید نشان دهنده این واقعیت است که بافت چربی، منبعی از انواع پپتیدهای بیواکتیو مانند لپتین، آدیپونکتین، پروتئین‌‌های سیستم رنین آنژیوتانسین، رزیستین و… است که به طور کلی آدیپوکین یا هورمون‌های بافت چربی نامیده می‌شوند. این ترکیبات با آثار موضعی یا دوردست خود در تنظیم هموستاز انرژی، متابولیسم کربوهیدرات و چربی،  هموستاز عروق، ایجاد پاسخ‌‌های ایمنی و تولید مثل دخیل بوده و به نظر می‌رسد که در گسترش چاقی و اختلالات ناشی از آن نیز نقش به سزایی ایفا می‌کنند (سید ضیا مظهری و همکاران، 1389). مطالعات اخیر در بیولوژی آدیپوسیت مشخص کرده است که بافت چربی بعنوان یک ارگان اندوکرینی، توانایی تولید و رهایش عوامل مختلفی از جمله اسیدهای چرب آزاد، لپتین، آدیپونکتین، ویسفاتین، فاکتور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین-6 را داراست (فرایان و همکاران،2006). این عوامل به طور زیادی هموستاز متابولیکی کل بدن را تحت تاثیر قرار می­دهد و در پاتوژنز مقاومت به انسولین و تصلب شرایین مشارکت می­کنند (فرایان و همکاران، 2006). ویسفاتین یکی از آدیپوکین­هایی است که بیشتر بوسیله بافت چربی احشایی ترشح می­شود و بیان ژن و سطوح پلاسمایی آن در حیوانات و انسان­های چاق کاهش می­یابد (فوکوهارا و همکاران،2005 ). ویسفاتین پروتئینی است که به طور عمده با عوامل شبه انسولینی بیان می­شود، به طور آَشکاری در بافت چربی احشایی مشخص شده و با عوامل خطرزای سلامتی افزایش می­یابد (دانگ ال سئو،2011). اثرهای متابولیکی ویسفاتین، اصولا با اتصال و فعال کردن گیرنده­های انسولین صورت می­گیرد (فوکوهارا و همکاران، 2005). اخیرا عنوان شده که سطح ویسفاتین پلاسما در بیماران دیابت نوع دوم افزایش پیدا می­کند، بنابراین اندازه­گیری سطوح پلاسمایی ویسفاتین می­تواند شاخصی برای برآورد بیماری­های متابولیکی باشد ((چن ام پی و همکاران، 2006؛ فوکوهارا و همکاران (2005)) نشان دادند که ویسفاتین درمانی تاثیری بر کاهش مقاومت بر انسولین ندارد، اما موجب بهبود حساسیت به انسولین، سطح گلوکز و انسولین در موش­های دیابتی می­شود.

از آنجا که ویسفاتین از بافت چربی احشایی ترشح می­شود، بنابراین ممکن است مصرف برخی داروهای موثر بر کاهش عوامل التهابی و آدیپوکین­ها و همچنین فعالیت­های ورزشی بواسطه اثراتی که بر کاهش بافت چربی احشایی بدن و در نتیجه بهبود برخی آدیپوکین­ها دارد، بتواند در کاهش بیان ژن و سطوح ویسفاتین پلاسما موثر باشد (محبی و همکاران، 2010). بررسی­ها نشان می­دهند که مصرف داروی پیوگلینازون موجب کاهش بیان ژن ویسفاتین در چربی احشایی می­شود (وانگ و همکاران، 2009) اما رزیگلیتازون و متفورمین از این خاصیت برخوردار نیستند (کادوگلو و همکاران، 2010). آدیپوسیت­ها پیام­های پروتئینی گوناگونی را ترشح می­کنند که می­تواند شامل تعدادی سیتوکین­ها از قبیل IL-6،TNF-α ،IL-10  و پروتئین­های جذب کننده باشد (مقرنسی و همکاران، 2008). هنگام التهاب و عفونت­ها مقادیر سایتوکاین­ها افزایش می­یابد. این سایتوکاین­ها توسط لنفوسیت­ها و ماکرو فاژها ترشح شده و با تغییر عملکرد سلول­های بافت هدف ایفای نقش می کند. (آقا علی نژاد، 2009). اينترلوکين-6  (IL-6)يک سيتوکين است که به ميزان زيادي توسط بافت چربي توليد مي­شود و ميزان در گردش آن با نمايه­ي توده­ي بدنی، حساسيت به انسولين و تحمل گلوکز مرتبط است (شیلز ام ای و همکاران، 2006). فاکتور نکروزی تومور آلفا  (TNF-α) يک سايتوکين است که به طور عمده از مونوسيت­ها و ماکروفاژها ترشح مي­شود. اين سايتوکين باعث ايجاد تغييرات متابوليکي و سلولي بسياري در بيماران با وضعيت بحراني مي­گردد (شیلز ام ای و همکاران، 2006). فاکتور نکروز تومور آلفا در مقاومت به انسولين ناشي از چاقي افزايش مي­يابد که نشان دهنده­ي اين امر است که احتمال دارد، TNF-α نقشي در بروز مقاومت به انسولين داشته باشد (فروبیک و همکاران، 2001). اين دو سيتوکين مي­توانند با تاثیر بر سلول­هاي ايمني منجر به التها­ب­هاي موضعي يا عمومي شده و در نتيجه با اثر بر عملکرد سيستم اندوتليال، در بروز اختلال­هاي مربوط به چاقي مانند ديابت نقش داشته باشند (گزیک تی جی و همکاران، 2006).

[1] . Obesity

[2] .Hypertension

[3] .Hyper lipidemia

[4] proxisome prolifrator activator receptor-γ

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122