پایان نامه تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه بر ابعاد نفوذ و تاثیر گذاری آنها بر علم ارتباطات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل یکم – کلیات طرح    1
1-1- بیان مسئله    2
1-2- اهمیت پژوهش    4
1-3 اهداف پژوهش    5
1-4 مروری بر مفاهیم بنیادی پژوهش    6
1-4-1 تاریخ گرایی    7
1-4-2 تاریخ نگاری    8
1-4-3 فلسفه تاریخ    8
1-4-4 تاریخیت (تاریخی بودن)     9
1-4-5 تبیین    9
1-4-6 مکتب     9
1-4-7 نظریه انتقادی     11
1-4-8 پوزیتیویسم     11
1-4-9 تجربه گرایی     12
1-4-10 دیالکتیک     13
1-4-11 امر ناهمسان     13
1-5- پرسش‌های پژوهش    14
1-6- فرضیه‌های پژوهش    14
1-7- محدودیت و مشکلات پژوهش    15
فصل دوم – پیشینه طرح و مطالعات نظری    18
2-1- مقدمه    19
2-2 بررسی مطالعات انجام شده    19
2-2-1 کتاب‌ها    19
2-2-2 پایان‌نامه‌ها    24
2-2-3 مقالات    25
2-3 مرور بر نظریه ها و اندیشه ها    28
2-3-1 پیشینه    28
2-3-2 تعاریف بنیادی مکتب فرانکفورت    29
2-3-3 اندیشههای اندیشمندان مکتب فرانکفورت    42
2-3-4 نگاه تاریخی علم ارتباطات    44
2-3-5 تعریف واژهها و اصطلاحات    50
2-3-6 الگوی نظری پژوهش    55
فصل سوم – روش شناسی تحقیق    62
3-1 مقدمه    63
3-2 روش مطالعه و پژوهش علوم انسانی در تاریخ    64
3-3 تبیین تاریخی چیست؟    65
3-4 ابزار پژوهش    67
3-5 جامعه آماری    67
3-6 روش گردآوری داده ها    67
3-7 متغیرها    67
3-7-1 جایگاه و مکان یابی اندیشه های نظریه پردازان انتقادی    67
3-7-2 اندیشه انتقادی    70
3-7-3 مطالعات ارتباطی و رسانهای    70
3-7-4 متون و اسناد تاریخی    71
3-7-5 تبیین    71
3-7-6 دیدگاه های انتقادی- تاریخی [مکتب فرانکفورت]    72
3-7-7 عقلانیت ابزاری    72
3-7-8 تحلیل رسانه ها    72
3-7-9 صنعت فرهنگ    73
3-7-10 فرهنگ توده وار    73
3-7-11 دیدگاه های فکری و روش اندیشه های انتقادی هورکهایمر و آدورنو    73
3-7-12 دوران نضج اندیشه های مکتب فرانکفورت    74
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها    76
4-1 مقدمه    77
4-2 تحلیل فرضیه های پژوهش    78
4-2-1 فرضیه یکم    78
4-2-2 فرضیه دوم    92
4-2-3 فرضیه سوم    99
4-2-4 فرضیه چهارم    103
4-3- یافته های جنبی پژوهش    109
4-3-1 دیدگاه های انتقادی آدورنو و هورکهایمر نسبت به هم (افتراق و اشتراک)    109
4-3-2 نگاهی فلسفی به ارتباطات و نظریه های ارتباطی    110
فصل پنجم – نتیجه گیری و جمع بندی    115
5-1 مقدمه    116
5-2 نتیجه گیری    118
5-2-1 نتیجه گیری فرضیه یکم    118
5-2-2 نتیجه گیری فرضیه دوم    121
5-2-3 نتیجه گیری فرضیه سوم    122
5-2-4 نتیجه گیری فرضیه چهارم    124
5-3 پیشنهادات    129
منابع    130

منابع

-آدورنو،تئودور ، ماکس هورکهایمر،(1384)،دیالکتیک روشنگری،ترجمه: مراد فرهادپور و امید مهرگان،تهران،گام نو

-آذری،غلامرضا،(1383)درک مطالعات انتقادی ارتباطات،فصلنامهٴ رسانه،سال پانزدهم،شماره1،ص5-27

-آذری،غلامرضا،(1382)،ریشه های تاریخی تحقیق در ارتباطات جمعی،فصلنامهٴ رسانه، سال چهاردهم،شماره2،ص63-50

-آذری،غلامرضا،(1392)،فلسفه رسانه، مقاله ی  نگاهی به اصول و مبانیِ فلسفیِ نظریه های ارتباطات (انسانی-جمعی)، به کوشش سید حسن حسینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-اباذری،یوسف،(1389)،خرد جامعه شناسی،تهران، طرح نو

-احمدی،بابک،،(1388)،حقیقت و زیبایی،تهران،مرکز

-احمدی،بابک،(1390)، هایدگر و پرسش بنیادین،تهران،مرکز

-احمدی،بابک،(1387)،خاطرات ظلمت،تهران، مرکز

-احمدی،بابک،(1385)،مارکس و سیاست مدرن،تهران، مرکز

-احمدی،بابک،(1388)،واژه نامه های فلسفی مارکس،تهران، مرکز

-ادیبی،حسین و عبدالمعبود انصاری(1387)،نظریه های جامعه شناسی،تهران، دانژه

-اسلیتر،دن و فرن تونکیس،(1390)،جامعه ی بازار،ترجمه حسین قاضیان،تهران، نی

-استنفورد،مایکل(1389)،در آمدی بر فلسفه تاریخ،ترجمه:احمد گل محمدی،تهران، نی

-استنفورد،مایکل(1388)،در آمدی بر تاریخ پژوهی،ترجمه:مسعود صادقی،تهران، سمت

-اشتاین،روبرت،(1382)، والتر بنیامین،ترجمه:مجید مددی،تهران،اختران

-ایشل،رینر شوتس،(1391)،مبانی جامعه شناسی ارتباطات،ترجمه:کرامت الله راسخ، نی

-بابایی،پرویز،(1391)،فرهنگ و اصطلاحات و مکتب های سیاسی،تهران،نگاه

-باتامور،تام و ویلیام آوتویت،(1392)،فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم،ترجمه: حسن چاوشیان،تهران، نی

-باتامور،تام،(1373)،مکتب فرانکفورت،ترجمه:محمود کتاب،تهران، پرسش

-برلین،آیزایا،(1387)،کارل مارکس،ترجمه: رضا رضایی،تهران، ماهی

-برودرسن،مومه(1391)،والتر بنیامین ،ترجمه:کوروش بیت سرکیس،تهران، ماهی

-بشیریه،حسین،(1387)،اندیشه های مارکسیستی،تهران، نی

-بِنِت،اندی،(1386)،فرهنگ و زندگی روزمره،ترجمه:حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی،تهران،اختران

-بنتون،تِد و یان کرایب(1389)،فلسفه علوم اجتماعی،ترجمه:شهناز مسمی پرست و محمود متحد،تهران، آگه

-پارکین،فرانک،(1389)،ماکس وبر،ترجمه:شهناز مسمی پرست،تهران، ققنوس

-پولادی،کمال،(1389)،تاریخ اندیشه سیاسی در غرب،کتاب سوم،قرن بیستم،تهران، مرکز

-پین،مایکل،(1389)،فرهنگ اندیشه انتقادی،ترجمه:پیام یزدان جو،تهران، مرکز

-جمادی،سیاوش،(1388)،مقدمه کتاب -اصالت زبان در ایدئولوژی آلمانی ، تئودور آدورنو ،تهران،ققنوس

-خلیلی،رسول،(1389)،هربرت مارکوزه،تهران، چشمه

-جودکی،نرگس،(1392)، ، شکارچیان اسرار، مجله شبکه افتاب ،شماره10،صفحه 16

-داونپورت،جان،(1389)،محاکمات نورنبرگ،ترجمه:مهدی حقیقت خواه،تهران،ققنوس

چکیده :

به طور کلی،اندیشه های موجود و نظریات انتقادی مکتب فرانکفورت به نقد جدی شرایط و موقیعیت های اساسی و بنیادی جوامع سرمایه داری اشاره دارد.موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت با دیدگاه ها و عقاید دو متفکر کلیدی به نام های تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر شناخته می شوند.این دو متفکر انتقادی با طرحِ مفاهیم”صنعت فرهنگ”و”فرهنگ توده وار”سهم مهمی در اندیشۀ انتقادیِ علم ارتباطات و رسانه های جمعی دارند.بینش های فلسفی و معرفت شناسانۀ این دو متفکر به بحث در چیستی دیدگاه کل گرایانۀ نقش بنیادی پژوهش های ارتباطی و رسانه ای می پردازند.از این رو،این تحقیق به تبیین تاریخی دیدگاه های این دو متفکر در چارچوب فکری مکتب فرانکفورت تمرکز می کند.هدف اصلی این تحقیق به رسمیت شناختن خواستگاه های تاریخی و فکری مکتب  نظری انتقادی فرانکفورت و پیروی از نفوذ نسبی ادراک شده در حوزۀ ارتباطات و رسانه ها است.درپایان،محقق نتیجه می گیرد مکتب نظریِ انتقادی فرانکفورت طی دوران تکاملی اش به پارادایم مسلط نقد فرهنگ در حوزۀ علم ارتباطات و رسانه ها تبدیل شد.در حقیقت،محوریت مکتب فرانکفورت به تکامل و گسترش مفاهیم صنعت فرهنگ و فرهنگ توده وار کمک کرد و به درک بهتر نظریه و عمل ارتباطات و رسانه ها به لحاظ تاریخی مدد رساند.این محوریت در حال حاضر راهنمای اصلی پژوهش های انتقادیِ مرتبط با علم ارتباطات و رسانه های جمعی است.

1- فصل یکم:کلیات طرح

1-1 بیان مسئله

در دهه 1930 جمهوری وایمار در آلمان، عده ای از متفکر آلمانی به تشکیل موسسه­ای دست زدند که حیات فکری و ساحت نظریه پردازی در علوم اجتماعی و علوم انسانی را تحت تأثیر شگرف خود قرار داد.

مؤسسه پژوهش­های اجتماعی فرانکفورت با طرح دیدگاه­ها و نظریات انتقادی خود، به بازخوانی دیدگاه­های اندیشه­های مارکسیستی و مطالعه جامعه و فرهنگ پرداخت. اندیشه­های انتقادی مطرح در دیدگاههای متفکران این مکتب «بر مقابله با رشته­ای از  پرسش­های شناخت شناسانۀ شکاکانه که هر زمان مطرح­اند اصرار می­ورزند؛ آیا حقیقت و نیکی رابطه­ای با یکدیگر دارند؟ و اگر دارند آن رابطه چگونه  رابطه­ای است؟ آیا ثمرات دانش مجسم کننده­ی اشتیاقی به عمل اخلاقی است یا وسوسه­ای برای تخطی اخلاقی و قانونی؟ اگر شناسایی نیکی­ها منجر به نیکی نمی­شود، پس نیکی دانشی چیست؟(پین، 1389: 767).

متفکران مکتب فرانکفورت اعتقاد به بازاندیشی اندیشه­های کارل مارکس در مورد فرهنگ داشتند. آنها با مطالعه و پژوهش­های خود متوجه این امر شده بودند که بر خلاف مارکس، فرهنگ نیز می­تواند بستری مستقل از زیر بنا به تغییرات بنیادی اجتماعی منجر شود.

آنها معتقد بودند که فرهنگ در زیر نقاب شیئی­وارگی می­تواند سلطه خود را بر توده­ها اعمال کند. دو تن از مهمترین این متفکران به نام­های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو با طرح مفاهیم مهم و بنیادی «صنعت و فرهنگ» و «فرهنگ توده­وار» به نقش مهم وسایل ارتباط جمعی در پیشبرد اهداف قدرت­های سیاسی و هواخواهان وضع موجود، پی بردند. آنها با طرح این مفاهیم به پیوند متناقض دو ساحت مهم در اندیشه مارکسیستی اشاره داشتند که آن «قلمرو مادی تولید و قلمرو ذهن» است. بدین مفهوم که «شیوه­ای برای بیان فرایند مدرنیزه شدن فرهنگ در قالب واگذاری کالاهای فرهنگی به منطقی کاملاً تجاری» (ایوکوسه،آبه، 1391: 63).

آنها با تاملات فکری خود، به نوعی از سلطه اشاره داشتند که رنگ و لعاب فرهنگی برخوردار است. به عبارت دیگر معتقد بودند که سلطه و استثمار از نوع فرهنگی بدیلی برای استثمار اقتصادی شده است.

هورکهایمر و آدورنو با طرح مفهوم عقلانیت ابزاری در کتاب دیالکتیک روشنگری به نقش مهم وسایل ارتباط جمعی در جامعه پی برده و به نقد آن پرداختند. آنها از وجود سلطه نرم در ساختارها و سازمان­هایی که هدایت و کنترل وسایل ارتباط جمعی و محتوای رسانه­ای را در اختیار دارند هشدار می­دادند.

ضدیت آنها با فاشیسم، نازیسم و توتالیتاریسم، موجب شدکه مطالعه وسیعی در این مورد صورت بگیرد. سوءاستفاده از تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی که در اختیار قدرتهای بزرگ برای فریب توده­ای به کار گرفته شد، یکی از مواردی که منجر به خلق آثار مهم در این زمینه شد. که می توان به کتاب دیالکتیک روشنگری، دیالکتیک منفی، شخصیت اقتدار طلب اشاره کرد.

نقش مهم متفکرانِ انتقادی، بی تردید در علم ارتباطات حائز اهمیت است. نظرات آنها در مورد فرهنگ، رسانه و مالکیت و کنترل رسانه­های جمعی، فریب توده­ای فرهنگ توده­وار و مفهوم بنیادی به نام «صنعت فرهنگ» و مفاهیمی از این قبیل، بی­تردید باعث علاقمندی توجه دانشمندان علم ارتباطات به این مکتب شده است.

در این پژوهش ما به دنبال تبیین تاریخی دیدگاه­های این متفکران و تفسیر و تحلیل اندیشه­های آنان در پیشبرد و نفوذ و تأثیر این دیدگاهها بر علم ارتباطات هستیم. ما در پی این هستیم که:

آیا تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه­های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چهارچوب مکتب فرانکفورت، ابعاد نفوذ و تاثیرگذاری این مکتب را بر علم ارتباطات عیان می­سازد؟

1-2 اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین اهمیت­های این پژوهش بررسی نگاه تاریخی- تبیینی[1] به مطالعات علم ارتباطات است. شناخت و آگاهی از ریشه­های تاریخی مطالعات و پژوهش­ها در علم ارتباطات و آشنایی با سیر تکوین و زمینه­های شکل­گیری مکاتب مهم ارتباطی و شناخت نظریه­های بنیادی در پژوهش­ها و روش شناسی­ها در ارتباطات جمعی یک ضرورت مهم و حیاتی محسوب می­شود. «نظریه­های انتقادی» مکتب فرانکفورت، یکی از برجسته­ترین حوزه­های اندیشه نه تنها در علم ارتباطات که در علوم اجتماعی و انسانی به حساب می­آید و این مهم بر هیچ ارتباط پژوهی پوشیده نیست.

نظریه انتقادی در مفهوم خود طرحی بینارشته­ای است که توسط ماکس هورکهایمر، تدوین شده و به دست اعضاء مکتب فرانکفورت و جانشینان آن پرورانده شده است(پین، 1389: 766). نظریه­های انتقادی با نگاهی علمی و با به رشته درآوردن معرفت شناسانه در پی نقد، اصلاح و آشکار ساختن عواملی هستند که به تثبیت وضع موجود که همانا برجسته شدن پنهان سلیقه­های مالکان سرمایه داری و بخصوص صاحبان رسانه­های جمعی در جوامع مدرن است.

هورکهایمر و آدورنو در کتاب مهم خود دیالکتیک و روشنگری با طرح مفاهیم مهمی چون «صنعت فرهنگ» و «فرهنگ توده­وار» در پی شناخت و نقد آگاهانه نوعی از سلطه که رسانه­های جمعی با تکنیک­های اغواگر خود موجب بوجود آمدن نوعی رضایت و آگاهی کاذب می­شوند که خود از آن فهم و درک صحیحی ندارند. آنها با مطالعه و پژوهش­های خود به این مهم رسیده بودند که صاحبان قدرت با در اختیار گرفتن ابزار فرهنگی در پی تولید محصولات فرهنگی برای تخریب توده­ای و فریب کاری توده­وار هستند. آنها در همین کتاب می­گویند که توسعه عقلانیت موجب پیشرفت صنایع و سلطه­ای انسانی بر طبیعت که منجر به سلطه انسان بر انسان شده است. این امر با زوال فردیت همراه است. این زوال به سه شکل زیر ظهور پیدا کرد:

1- یکپارچه شدن آگاهی انسان به وسیله­ی ارتباطات هدایت شده؛

2- ناچیز شمردن خصلت و کیفیت فرد در تحول اشکال تولید؛

3- دگرگونی در ساختار روانی انسان به دلیل اجتماعی شدن یکپارچه­ی انسانها (زارعیان، 1382: 130).

بنابراین برای شناخت فهم این موضوع و اهمیت پژوهش حاضر به دلایل و مراحل ذیل       می رسیم :

1- شناخت و درک ریشه­های بنیادین متفکرات و اندیشه­های نظریه پردازان مکتب فرانکفورت به خصوص آرا، ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو.

2- رسیدن به فهم یک الگوی تاریخی منسجم که بتواند طرحی برای مطالعات فلسفی، جامعه شناختی و روان شناختی علم ارتباطات به دست بدهد.

3- موضع شناسی و جایگاه­یابی نظریه­های آدورنو و هورکهایمر در ارتباط با پژوهش­های ارتباطی و رسانه­ پژوهی.

4- رسیدن به شناخت و درک نسبی از تفاوت­ها و تشابه­های نظریه­های آدورنو و هورکهایمر با دیگر متفکران مکتب فرانکفورت و متفکران دیگر مکاتب ارتباطی.

1-3 اهداف پژوهش

در این پژوهش هدف کلی عبارت است از تبیین تاریخی- انتقادی اندیشه­ها و نظریه­های ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در چارچوب مکتب فرانکفورت با تکیه اندیشه­های آنها بر سیر مطالعات ارتباطی و رسانه­ای می­باشد.

هدف های کلی : تبیین تاریخی – انتقادی اندیشه ها و نظریه هی ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو  و بررسی  تاثیرات اندیشه های آنها بر سیر مطالعات ارتباطی و رسانه ای می باشد

اهداف خاص :

شناخت مفاهیم نظری و عملی مکتب فرانکفورت به طور عام و اندیشه های هورکهایمر و آدورنو به طور خاص با توجه به عناصر سازنده شان و تاثیرات آنها بر مطالعات انتقادی ارتباطات.

تجزیه و تحلیل و بررسی مفاهیم ” صنعت فرهنگ و ” جامعه توده وار” و موجبات ورودشان بر نظریه های انتقادی ارتباطات.

شناخت ریشه های تاریخی نظریه های فوق و چرایی نفوذ آنها بر دیگر حوزه های علوم اجتماعی.

آشنایی با روند سیر تکوین نظریه ها،اندیشه ها و تفکرات دیگر اندیشمندان انتقادی مکتب فرانکفورت.

شناخت جنبه های اشترک و افتراق اندیشه ها و نظریه های این دو نظریه پرداز انتقادی نسبت به یکدیگر و دیگر نظریه پردازان مکاتب ارتباطی که در این پژوهش بر مکاتتب ارتباطی کلمبیا و شیکاگو پرداخته شده است.

1-4 مروری بر مفاهیم بنیادی پژوهش

در این پژوهش ما با مفاهیم کلیدی سر و کار داریم که در ذیل می­کوشیم آنها را تعریف و تشریح کنیم:

1- تاریخ گرایی  2- تاریخ نگاری 3- تبیین 4- مکتب  5- تاریخیت  6- نظریه انتقادی 7- فلسفه تاریخ  8- پوزیتیویسم  9- تجربه گرایی 10- دیالکتیک

1-4-1 تاریخ گرایی[2]

تاریخ گرایی نگرشی است که هر امر یا رویداد متعلق به گذشته را زاییده­ی بستر تاریخی آن می­شمارد و لذا، شناخت هر پدیده مربوط به گذشته را در قالب تاریخی آن واجب­ می­انگارد. رخدادهای عالم انسانی معلول اسباب معین و از جمله اراده­ی آدمی­اند که در زمان و مکان مشخص تکوین یافته است(راجرز، 1387: 17).

تاریخ­گرایی همواره به این مفهوم اشاره دارد که امکان شناخت واقعیات در درون تاریخ میسر می باشد.بنابراین تاریخ گرایی امکان شناخت حدود و مرزهای تحقیق استذا این مفهوم در”نظریه انتقادی” مورد رجوع بسیاری می تواند باشد.

تاریخ­گرایی از خصوصیات مهم فلسفه و نظریه اجتماعی در دهه­های آخر قرن 20 بوده است. حتی اگر به صراحت بیان نشده باشد عبارت تاریخ­گری نوین هم غالباً ناظر بر آن دسته از مطالعات فرهنگی و ادبی است که در مخالفت با نظریه­های انتزاعی دهه­ی 1970 و اوایل دهه 1980 از نزدیک و مستقیم به بررسی متون تاریخی می­پردازد. این روش ظاهراً اکنون همراه با و همچنین در مخالفت با رهیافت­های نظام پرداز و جهان شمول، یکی از قطب­های جاذبه­ی پایدار در فلسفه و نظریه اجتماعی است(باتامور، 1392: 246).

1-4-2 تاریخ نگاری[3]

تاریخ نگاری به معنای «نگارش تاریخ» است که بر سه نوع می­توان از آن نام برد:

الف. تاریخ نگاری توصیفی: به توصیف روش­ها و شیوه­های متفاوت آن می­پردازد.

ب. تاریخ نگاری تاریخی: که همان روایت نوشتاری تاریخی است که از قرن­ها قبل بر جای مانده است.

ج. تاریخ نگاری تحلیلی یا نقدی: به بحث از مفاهیم و مسائل فلسفی برخاسته از نگارش تاریخ می­پردازد.

بنابراین هر کدام از این روش­ها متعقل به پژوهشگری خاص مربوط می­شود به عنوان مثال تاریخ نگاری تحلیلی یا نقدی بیشتر به کار فیلسوفان می­آید و تاریخ نگاری تاریخی ابزار پژوهش مورخ.

1-4-3 فلسفه تاریخ [4]

در فلسفه تاریخ، پژوهشگر به دنبال رویدادهای محض نیست بلکه در پی شناخت پندارها و اندیشه­های پشت این رویدادها نیز است. پژوهشگر فلسفه تاریخ به دنبال یافتن «معنا» در تاریخ است. این که یک رویداد تاریخی چه معنایی در آن زمان داشته است. پس می­توان فلسفه تاریخ را اینگونه تعریف کرد که یعنی پرسشی که نویسنده در باب حرکت تاریخ و مسیر آن برای خود مطرح می­سازد و با اشکالی خاص، قرن­ها جامعه شناسی را به خود مشغول داشته است(ساروخانی، 1389: 209).

1-4-4 تاریخیت (تاریخی بودن) [5]

مفهوم تاریخیت بدین معناست که آگاه بون بشر از این مورد که او در دوران ماقبل خود تاریخ داشته و هر رویدادی دارای سیر تاریخی است و به عبارت دیگر این آگاهی (از بودن در تاریخ) تاریخیت نامیده می­شود(استنفورد: 1389: 85). بدین ترتیب آگاه بودن از زمان­مند بودن تاریخ و آگاهی از آن تاریخیت نام دارد.

1-4-5 تبیین[6]

تبیین به معنای ربط دادن چیزی که باید تبیین شود[7]  به چیز دیگری که تبیین کننده[8] است(باتامور، 1392: 249).

در تعریفی دیگر از آیزایا برلین «تبیین عبارت است از کشف باطن یا پدیدار ساختن صورتی که در ذیل است.» وظیفه تبیین در علم یا در تاریخ کوششی است در این راه که آشفتگی­های ظاهری به عنوان انعکاسی ناتمام و ناقص از نظام کامل و تمام عیار باطن تلقی شود تا بتوان هر چیز را در موضع خاص خود مشاهده کرد(صالحی، 1380: 5).

1- Explanatory- historical look

[2] – Historicism

[3] -Historiography

[4] – Philosophy of History

[5] – Historicity

[6] – Explanation

[7] – explanadum

[8] – explananas

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122