پایان نامه تحليل الاستوپلاستيک مخاز جدار ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتار سختي سينماتيک خطي تحت بارگذاري چرخه اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تحليل الاستوپلاستيک مخاز جدار ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتار سختي سينماتيک خطي تحت بارگذاري چرخه اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه تحليل الاستوپلاستيک مخاز جدار ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتار سختي سينماتيک خطي تحت بارگذاري چرخه اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 1
1-1- پیشگفتار 2
1-2- مواد هدفمند (تابعمند) 7
1-3- هدف از انجام پایان¬نامه 9
1-4- ساختار پایان نامه 10
فصل دوم : مروری بر تحقيقات گذشته 11

فصل سوم : تئوری 16
3-1- حل حرارتی 18
3-2- حل الاستیک 20
3-2-1- تغییر پارامترها و کاهش مرتبه 28
3-3- حل پلاستیک 31
3-4- الگوريتم نگاشت بازگشتی 38
فصل چهارم : ارائه ی نتايج الاستيک 40
4-1- بدون اختلاف دما 42
4-2- نتایج الاستیک با در نظر گرفتن گرادیان دما 46
فصل پنجم : نتايج الاستو – پلاستيک 54
5-1- نتایج الاستو – پلاستیک برای بارگذاری در یک مرحله 55
5-2- نتایج الاستو – پلاستیک برای بارگذاری چرخه ای 67
فصل ششم : نتيجه گيری و پيشنهادات 79
5-1- بحث در نتایج 80
5-2- پیشنهادات 81
فهرست منابع 82
چکیده انگلیسی 86

فهرست منابع

[1] Lemaitre. J. L , Chaboche. Mécanique des matériaux solides. Dunod, Paris, 1996.

[2] Shiota. I, Miyamoto. Y, Kyōkai. M .K .G. Functionally Graded Materials 1996. ELSEVIER SCIENCE, 1997.

[3] Miyamoto. Y. Functionally graded materials: design, processing, and applications. Kluwer Academic Publishers, 1999.

[4] Gamer. U. The expansion of the elastic-plastic spherical shell with nonlinear hardening. Int. J. Mech. Sci, 1988 ;30(6):415-26.

[5] Nayebi. A , Abdi. R. Cyclic plastic and creep behavior of pressure vessels under thermomechanical loading. Comput. Mater. Sci, 2002;25:285-96.

[6] You. L. H , Zhang. J. J , You. X. Y. Elastic analysis of internally pressurized thick-walled spherical pressure vessels of functionally graded materials. Int. J. pressure vessels and piping, 2005;82:347-54.

[7] Ahmet. N, Eraslan , Akis. T. Plane strain analytical solutions for a functionally graded elastic-plastic pressurized tube. Int. J. pressure vessels and piping, 2006;83:635-44.

[8] Cheung. J. B , Chen. T. S , Thirumalai. K. Transient thermal stresses in a sphere by local heating. Int. ASME. J. Appl. Mech, 1974;41(4):930-4.

[9] Takeuti. Y , Tanigawa. Y. Transient thermal stresses of a hollow sphere due to rotating heat source. Int. J. Thermal stresses, 1982;5:283-9.

[10] Ootao. Y , Tanigawa. Y. Three-dimensional transient thermal stress analysis of a nonhomogeneous hollow sphere with respect to a rotating heat source. Jpn. Soc. Mech. Eng, 1994;460:2273-9.

[11] Horgan. C. O , Chan. A. M. The pressurized hollow cylinder or disk problem for functionally graded isotropic linearly elastic materials. Int. J. Elasticity, 1999;55:43-59.

[12] Tutuncu. N , Ozturk. M. The exact solution for stresses in functionally graded pressure vessels. Compos. Part B. Eng, 2001;32(8):683-6.

[13] Poultangari. R , Jabbari. M , Eslami. M. R. Functionally graded hollow spheres under non-axisymmetric thermo-mechanical loads. Int. J. pressure vessels and piping, 2008;85:295-305.

[14] Jabbari. M , Bahtui. A , Eslami. M. R. Axisymmetric mechanical and thermal stresses in thick short length FGM cylinders. Int. J. pressure vessels and piping, 2009;86:296-306.

[15] Keles, Conker. C. Transient hyperbolic heat conduction in thick-walled FGM cylinders and spheres with exponentially-varying properties. European Journal of Mechanics A/Solids, 2011;30: 449-455.

[16] Nemat-Alla. M, Ahmed. Kh. I. E, Hassab-Allah, I. Elastic–plastic analysis of two-dimensional functionally graded materials under thermal loading. Int. J. Solids and Structures,  2009;46:2774–2786.

[17] Tutuncu. N, Temel. B. A novel approach to stress analysis of pressurized FGM cylinders,disks and spheres. Int. J. composite structures, 2009;91:385-90.

[18] Haghpanah Jahromi. B, A. , Ajdari. H, Nayeb-Hashemi, Vaziri. A. Autofrettage of layered and functionally graded metal–ceramic composite vessels. Composite Structures,  2010;92:1813–1822.

[19] Tutuncu. N. Stresses in thick-walled FGM cylinders with exponentially-varying properties. Int. J. engineering structures, 2007;29:2032-5.

[20] Akis. Tolga. Elastoplastic analysis of functionally graded spherical pressure vessels. Int. J. comput. mater. sci, 2009;46:545-54.

[21] Batra. R. C, Bahrami. A. Inflation and eversion of functionally graded non-linear elastic incompressible circular cylinders. Int. J. Non-Linear Mechanics, 2009;44:311 – 323.

[22] Richard. B. Hetnarski, M. Reza Eslami. Thermal Stresses – Advanced Theory and Applications. Springer Science+Business Media, B.V, 2009.

[23] lai. M, Krempl. E, Ruben. D. Introduction to continuum mechanics. Butterworth-Heinemann, 2009.

[24] C. Ray Wylie, Louise. C. Barrett. Advanced Engineering Mathematics. McGraw-Hill, 1985.

[25] J. Chakrabarty. Theory of plasticity. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. [26] Jacob Lubliner. Plasticity theory. Pearson Education, 2006.

[27] Akhtar. S. Khan , Sujian Huang. Continuum Theory of Plasticity. John Wiely & Sons, Inc 1995 .

[28] Mao-Hong Yu. Generalized Plasticity. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.

[29] L. M. Kachanov. Foundations of the theory of plasticity. North-Holland P. C, 1971.

چکيده

تحلیل تنش و تغییر شکل مخازن جدارضخیم کروی از جنس مواد تابعمند تحت بارگذاری فشار داخلی و اختلاف دما در این پایان­نامه بحث شده است. پارامترهای مادی به صورت تابعی از شعاع در نظر گرفته شده­اند که نقش با اهمیتی در رفتار این گونه مواد ایفا می­کنند. برای مشخص شدن نقش بسزای آن­ها، چند نوع ماده دارای پارامترهای مادی متفاوت، تحت گرادیان دما و فشار داخلی قرار گرفته و بررسی شده­اند. همچنین تفاوت آن­ها در به تسلیم رسیدن این گونه مخازن مشخص شده است. برای اطمینان از بررسی­های انجام شده، نتایج به دست آمده در حالت الاستیک با مقاله­های دیگر مقایسه شده است. همچنین با مقایسه­ی نتایج مربوط به بارگذاری­ها به نقش پر اهمیت اختلاف دما در تحلیل رفتار مخازن پی برده شد. سپس به

تحلیل الاستوپلاستیک این گونه مخازن پرداخته شد. برای تحلیل الاستوپلاستیک آن­ها از رفتار سختی سینماتیک خطی پیروی شده است. طبق بررسی و تحلیل رفتار آن­ها تحت بارگذاری چرخه­ای اختلاف دما و فشار داخلی ثابت که منجر به مشخص شدن دیاگرام تفکیک پدیده ها شد مشاهده کردیم که مخزن کروی تا اختلاف دماهای بالایی هنوز در حالت الاستیک باقی مانده است. همچنین ناحیه­ی الاستیک شیکدان، سطح زیادی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن وارد ناحیه­ی پلاستیک شیکدان شده است. در واقع با این کار، رفتار ماده را قبل از بارگذاری­های متفاوت پیش­بینی کرده­ایم.

فصل اول

مقدمه

1-1-        پیشگفتار

براي يك جامد الاستيک، تغيير شكل ها پس از حذف بارهاي اعمالي، بازگشت پذير مي­باشند. در جامدات پلاستیک، بعد از برداشتن بار، تغيير شكل­ها در ماده باقي مي­مانند و به حالت اوليه برنمي­گردند. اين تغيير شكل­هاي غیرالاستیک در تعادل باقي مي­مانند. رفتار آن­ها فرض می­گردد که به زمان وابسته نمي­باشد. همان طور که در شکل 1-1-1، پیداست، تغيير شكل در جامدات الاستوپلاستیک سختی پذیر از دو قسمت تغيير شكل الاستيك و تغيير  شكل غیرالاستیک تشكيل شده است. هنگامي كه تنش كمتر از تنش تسلیم () باشد، كرنش پلاستيك صفر مي­باشد.

مدل تشابهي رفتار اين نوع مواد به وسيله مدل سنت ونان توسعه يافته نشان داده شده است.

مدل­هاي گوناگوني براي توصيف سختي پذيري جامدات توسط تغيير شكل، ارائه گرديده است. سختي پذيري غير ايزوتروپ و سختی سازی سینماتیک از جمله آن­ها هستند.

اگر­چه اكثر مواد داراي سختي پذيري غير­ايزوتروپ مي­باشند ولي به علت سادگي مدل سختي ايزوتروپ كاربرد فراواني دارد .به­خصوص هنگامي­كه بارگذاري شعاعي باشد يعني اين­كه بردار تنش در فضاي تنش داراي جهت ثابتي مي­باشد. به صورت عمومي، يك ماده داراي سختي ايزوتروپ به ماده­اي گفته مي شود كه مرز ناحيه­ي الاستيك آن تن­ها به يك پارامتر اسكالر وابسته باشد.

منحني تنش-كرنش در كشش متقارن با منحني تنش-كرنش در فشار نسبت به مبدأ است ( نقطه B در شکل 1-1-2 ).

مرز ناحيه­ي الاستيك در همه­ي جهات، نسبت به مركز O متقارن مي­باشد.

كاربردي ترين شماي سختي سازي غيرايزوتروپ، مدل سختي سينماتيكي خطي مي­باشد. در اين مدل دامنه­ی ناحيه­ي الاستيك ثابت باقي مي­ماند ولي اين دامنه در فضاي تنش جابجا مي­گردد مركز ناحيه­ي الاستيک (نقطه­ي C در شكل 1-1-3 ) به نام تنش داخلي يا تنش برگشتي ناميده مي­شود .منحني تنش-کرنش در كشش و فشار حول نقطه­ی C متقارن است. تحت يك تست كشش– پيچش، سطح تسلیم توسط جابجایی سطح تسليم اوليه و بوسيله­ي بردار  به دست می­آید.

از بين دو مدل ذكر شده، سختي سازي سينماتيك به واقعيت نزديك­تر مي­باشد و تخمين بهتري از اثر باشينگر ارائه مي­نمايد.اثر باشينگر هنگامي مشخص مي گردد كه بعد از يك تست كشش، يك تست فشار انجام گردد. معمولاً تست كشش ماده را در كشش سخت مي­نمايد (حد الاستيك افزايش مي­يابد) ولي در جهت فشار ماده نرم مي­گردد. شكل 1-1-4، نشان مي­دهد كه حد الاستيك در فشار كمتر از حد الاستيك اوليه در فشار مي­باشد.

در اثر بارگذاري دوره­اي كشش– فشار، خواص سختي سازي اكثر فلزات و آلياژها در هنگام تست تغيير مي­كند . شكل 1-1-5، پارامترهاي مورد استفاده براي يك سيكل پايدار تنش­هاي دوره­اي را نشان مي­دهد .برحسب نوع ماده، دما و حالت اوليه­ي آن سختي­سازي و نرمي­سازي رخ مي دهد.

نرمي سيكلي هنگامي اتفاق مي­افتد كه در طول يك تست دوره­اي تحت دامنه­ی كرنش ثابت، دامنه­ی تنش كاهش مي­يابد (شكل1-1-6-(الف)) يا هنگامي­كه در يك تست دوره­اي تحت دامنه­ی تنش ثابت، دامنه­ی كرنش افزايش يابد (شكل1-1-6-(ب)).

سختي سيكلي هنگامي اتفاق مي­افتد كه در طول يك تست دوره­اي تحت دامنه­ی كرنش ثابت، دامنه­ی تنش افزايش مي­يابد (شكل 1-1-6-(الف)) يا هنگامي­كه در يك تست دوره­اي تحت دامنه­ی تنش ثابت، دامنه­ی كرنش كاهش يابد (شكل 1-1-6-(ب)).

اگر بارگذاري دوره­اي تنش متوسط غير صفر باشد، اثرات ديگري ظاهر مي­گردند (شكل  1-1-7). اين بارگذاري نامتقارن اعمالي موجب عدم رشد كرنش پلاستيك و ثابت ماندن آن در هر سيكل مي­گردد و يا اغلب موجب رشد آن در هر سيكل حتي بعد از پايداري حلقه­ی تنش-­كرنش، مي­گردد .هنگامي­كه دامنه­ی كرنش اعمال گردد، رهاسازي و يا عدم رهاسازي تنش متوسط مشاهده مي­گردد. (شکل 1-1-8)]1[.

1-2-       مواد هدفمند (تابعمند)

در سال­های اخیر با توسعه­ی موتورهای پرقدرت صنایع هوافضا، توربین­ها و راکتورها و ماشین­ها­ی دیگر نیاز به موادی با مقاومت حرارتی بالا و مقاوم­تر از لحاظ مکانیکی احساس شده است. در سال­های قبل در صنایع هوافضا از مواد سرامیکی خالص جهت پوشش و روکش قطعات با درجه کارکرد بالا استفاده می­شد. این مواد عایق­های بسیار خوبی بودند ولی مقاومت زیادی در برابر تنش­های پس­ماند نداشتند. تنش­های پس­ماند در این مواد مشکلات زیادی از جمله ایجاد حفره و ترک می­نمود. بعدها برای رفع این مشکل از مواد کامپوزیت لایه­ای استفاده شد. تنش­های حرارتی در این مواد نیز موجب پدیده­ی لایه لایه شدن می­گردید. با توجه به این مشکلات طرح ماده­ای مرکب که هم مقاومت حرارتی و مکانیکی بالا داشته و هم مشکل لایه لایه شدن نداشته باشد، ضرورت پیدا کرد. بنابر مشکلاتی که در صنایع مختلف برای مواد تحت تنش­های حرارتی بالا وجود داشت، دانشمندان علم مواد در سال 1984 میلادی در منطقه­ی سندایی ژاپن برای اولین بار مواد تابعمند (FGM[1]) را به عنوان مواد با تحمل حرارتی بالا پیشنهاد نمودند. از آن پس روي مواد تابعمند تحقيقات وسيعي انجام شد. مواد تابعمند، مواد کامپوزیتی با ریز­ساختار ناهمگن می­باشند، که خواص مکانیکی آن­ها بطور ملایم و پیوسته از یک سطح به سطح دیگر جسم تغییر می­کند. نوع رایج آن، ترکیب پیوسته­ای از سرامیک و فلز می­باشد. این مواد از اختلاط پودر فلز و سرامیک بدست می­آیند. تغییر فلز و سرامیک از یک سطح به سطح دیگر کاملاً پیوسته می­باشد. بگونه­ای که یک سطح از جنس سرامیک خالص و یک سطح فلز خالص است. بین دو سطح ترکیب پیوسته­ای از هردو می­باشد. ماده­ی سرامیک مقاومت دمایی بالایی را به­خاطر رسانایی گرمایی کم دارا می­باشد و از طرفی ماده فلزی چکش خوار، از شکستگی یا ترک به­خاطر تنش حرارتی ممانعت به عمل می­آورد. خواص مکانیکی نیز با توجه به نوع ترکیب، تغییرات پیوسته­ای در جهت ضخامت دارد. این مواد با توجه به پیوستگی ترکیب مواد تشکیل دهنده دارای خواص مکانیکی مؤثری نسبت به مواد کامپوزیت لایه­ای می­باشد. حال آنکه امروزه مواد تابعمند، همراه با غیر یکنواختی­های فضایی که عمداً در آن­ها ایجاد می­شود، محبوبیت زیادی در محیط­های دمایی بالا کسب نموده­اند. مواد تابعمند بیشتر برای پوشش­های عایق حرارتی به کار می­روند. به دليل خاصيت تغيير پيوسته­ی مواد در فضاي با مقياس ماكروسكوپيك، گاهي اوقات استفاده از مواد تابعمند، از نظر رفتار مكانيكي نسبت به مواد با ساختار فيبري، بخصوص تحت بارهاي حرارتي، ترجيح داده مي­شود. چون شكاف دروني يا مرزي در آن­ها وجود ندارد، ‌پيك­هاي تنش در ساختارهاي مواد تابعمند زماني كه نيروي خارجي به آن­ها اعمال مي­گردند؛ ميرا مي­شوند و در نتيجه از شكست بدليل عدم پيوستگي دروني و تمركز تنش جلوگيري مي­شود. امروزه مواد تابعمند در زمينه­هاي وسيعي همچون مکانیک محیط­های پیوسته، الكترونيك، شيمي، اپتيك، بيودرماني و غيره مورد استفاده قرار مي­گيرند ]2و3[.

با توجه به خصوصیت­های مواد تابعمند و پیوسته تغییر کردن رفتار موادی آن­ها، پارامترهای آن­ها به صورت تابع وابسته در نظر گرفته شده است. در این­جا پارامترهای ماده مانند مدول الاستیسیته، ضریب رسانندگی گرمایی، ضریب انبساط گرمایی، تنش تسلیم و ضریب پراگر به شکل توابع توانی از شعاع نمایش داده شده­اند. این توابع، تغییرات خواص مواد تابعمند را در طول ضخامت مخزن به صورت آرام و پیوسته مقرر می­کنند.

1-3-      هدف از انجام پایان نامه

این پایان­نامه به تحلیل مخازن استوانه­ای و کروی از جنس مواد تابعمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی به صورت متقارن می­پردازد. همان­طورکه گفته شد در این تحلیل، مدول الاستیسیته، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت گرمایی و خواص پلاستیک، ثابت در نظر گرفته نمی­شوند.

هدف از انجام این پایان­نامه تحلیل الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم از جنس مواد تابعمند تحت بار­گذاری چرخه­ای[2] با استفاده از مدل سختی سینماتیک و به دست آوردن تنش و کرنش می­باشد. در این پایان­نامه همان­طور که گفته شد خواص را به علت ناهمگن بودن ماده، ثابت در نظر نگرفته و به صورت توابعی به شکل شعاعی بیان می­کنیم. در این تحلیل از روش عددی استفاده می­شود. هدف نهایی از تحلیل عددی، به دست آوردن رفتار مخازن کروی از جنس مواد تابعمند در اختلاف دمای مشخصی می­باشد. در این تحلیل، فشار ثابت در نظر گرفته و بارگذاری چرخه­ای به صورت اختلاف دمای مشخصی انجام شده است. به طوری که نواحی الاستیک، پیش نرفتن کرنش الاستیک و پلاستیک شناخته شوند. در واقع دیاگرام تفکیک پدیده­ها برای این­گونه مخازن تحت بارگذاری­های مذکور به دست آورده شده است. تحلیل انجام شده در صنایع هوافضا، راکتورها، سیستم­های تولید انرژی، مخازن گاز تحت فشار و حمل و نگهداری گاز شهری، آمونیوم، اکسیژن، نیتروژن و غیره کاربرد فراوانی دارد.

1-4-       ساختار پایان­نامه

تاکنون مقدمه­ای از نحوه­ی بارگذاری و هدف از انجام این پایان­نامه گفته شده است. در فصل دوم، مروری بر تحقیقات گذشته آورده شده است. در این فصل چکیده­ای از مطالب مقاله­های بررسی شده برای پیشروی این تحقیق بیان شده است. بعد از آن به تئوری، محاسبات ریاضی و حل معادلات دیفرانسیل می­پردازیم که شامل حل الاستیک و الاستوپلاستیک می­باشد. در فصل چهارم، نتایج نهایی بر اثر بارگذاری در یک مرحله و همچنین بارگذاری چرخه­ای به نمایش گذاشته شده است و در پایان، به نتیجه گیری کلی و پیشنهاداتی در مورد موضوع بحث این پایان­نامه پرداخته ایم.

فصل دوم

مروری بر تحقيقات گذشته

آنالیزهای الاستیک و الاستیک-­پلاستیک در مخازن تحت فشار داخلی کروی و استوانه­ای جدار ضخیم در مکانیک جامدات و کاربردهای مهندسی خیلی مهم هستند.

با استفاده کردن از قانون سختی ویژه و سطح تسلیم ترسکا[3]،  گامر][4]4[، تغییرات تنش­ها و جابجایی­ها در یک مخزن کروی الاستیک-پلاستیک تحت فشار داخلی را بیان کرده است. نایبی و عبدی برنامه­ای عددی برای بررسی رفتار دائمی در مخازن استوانه­ای و کروی جدار ضخیم تحت فشار و دمای چرخه­ای با استفاده از سختی سینماتیک خطی[5] با تغییر شکل پلاستیک و قانون توانی نورتن[6] در موقعیت خزش، در سال 2002 ارائه دادند ]5[. در سال 2005، یو[7] و ژانگ[8]، روش دقیقی را برای انجام دادن آنالیز الاستیک مخازن فشار کروی جدار ضخیم تحت بارگذاری فشار داخلی ارائه کرده­اند.  در این روش، دو نوع مخزن تحت فشار در نظر گرفته می­شود: یکی از آن­ها شامل دو لایه­ی همگن، نزدیک سطوح داخلی و خارجی از مخزن و یک لایه­ی مواد تابعمند در وسط و دیگری شامل تنها مواد تابعمند می­باشد. اثرات مدول یانگ[9] لایه­ی بیرونی و مدول یانگ و اندازه­ی هندسی لایه­ی وسط بر روی تغییر شکل و تنش­ها در مخازن شامل سه لایه­ی مختلف بررسی کرده­اند و روشی برای به دست آوردن تنش محیطی در مخازن شامل فقط مواد تابعمند بیان کردند ]6[.

یک سال بعد، اراسلان[10] و اکیس[11]، حل­های تحلیلی کرنش صفحه­ای برای مسائل لوله­ای تحت فشار الاستیک و الاستیک-پلاستیک از جنس مواد تابعمند در چارچوب تئوری تغییر شکل­های کوچک[12] به دست آوردند. در این حل، مدول الاستیسیته و سطح تسلیم محوری به صورت تغییرات شعاعی به دو فرم پارامتریک[13] و  سهمی وار[14] فرض می­شوند. تحلیل مدول پلاستیک با در نظر گرفتن معیار تسلیم ترسکا، قانون جریان[15] و رفتار ایده­آل پلاستیک ماده پایه­گذاری شده است. تغییرات تنش در حالت الاستیک، جزئی­پلاستیک[16] و کاملاً­پلاستیک بررسی می­شوند. که در آن نشان داده می­شود که پاسخ الاستو­پلاستیک لوله­ی تحت فشار از جنس مواد تابعمند به طور چشمگیری به وسیله­ی ناهمگن بودن مواد تأثیر می­پذیرد. همچنین به گونه­ی ریاضی، با انتخاب مناسب پارامترهای ماده، حل الاستوپلاستیک ناهمگن به حل همگن کاهش داده شده است ]7[.

مسأله­ی تنش حرارتی گذرا[17] در یک کره­ی تو خالی با خواص همسانگرد[18] و همگن توسط  چیونگ[19] و همکارانش به صورت تحلیلی حل شده است ]8[. شرایط مرزی حرارتی فرض شده­ی آن­ها در جهت θ تغییر می­کند و مسائل با روش تابع پتانسیل حل می­شوند. تاکیوتی[20] و تانیگاوا[21] از روش تابع پتانسیل برای به دست آوردن حل تحلیلی از یک مخزن کروی همگن با منبع حرارتی دوار استفاده کرده­اند ]9[. آن­ها فرم عمومی شرایط مرزی حرارتی را در نظر گرفته و مسائل را در شرایط  گذرا با روش تابع پتانسیل آنالیز کرده­اند. اواتاو[22] و تانیگاوا، تنش­های حرارتی ترنزیت سه بعدی را، از کره­ی تو خالی غیرهمگن با منبع حرارتی دوار نتیجه گرفته­اند ]10[. هورگان[23] و چان[24] مسأله­ی استوانه­ی توخالی تحت فشار را برای مواد الاستیک خطی و همسانگرد از جنس مواد تابعمند نشان دادند  ]11[.

[1]–   Functionally Graded Material

[2] – cyclic

[3] –  Tresca

[4] –  Gamer

[5] –   Linear kinematic hardening

[6] –   Norton power law

[7] –   You

[8] –   Zhang

[9] –  Young

[10] –  Eraslan

[11] –  Akis

[12] –  small deformation theory

[13] –   Parametric

[14] –   Parabolic

[15] –   Associated flow rule

[16] –   Partially plastic

[17] –   Transient thermal stress

[18] –   Isotropic

[19] –   Cheung

[20] –   Takeuti

[21] –   Tanigawa

[22] –   Ootao

[23] –   Horgan

[24] –  Chan

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122