پایان نامه تعيين رابطه بين نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تعيين رابطه بين نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه تعيين رابطه بين نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسئله    2
1-3- ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- سوالات تحقيق    7
1-6- فرضیه های تحقیق    7
1-7- روش تحقیق    8
1- 8- قلمرو تحقیق    8
1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق :    8
1-10- ساختار تحقیق    9
1-11- خلاصه مطالب فصل اول    10
فصل دوم    11
2-1- مقدمه :    12
2-2- جریان وجوه نقد آزاد    12
2-3- تئوری چرخه عمر شرکت    16
2-4- سیاست های تقسیم سود    21
پیشینه تحقیق    27
2-5- پژوهش‌هاي خارجي:    27
2-6-  پژوهش های داخلی:    40
2-7- خلاصه فصل    49
فصل سوم    50
روش اجرای تحقیق    50
3-1- مقدمه    51
3-2- روش کلی تحقیق    51
3-3-  جامعه آماری    51
3-5- روشهاي گردآوري دادهها و موارد استفاده    52
3-6- ابزار  گردآوري  دادهها و  موارد  استفاده    53
3-7- پایایی واعتبار ابزار تحقیق:    53
3-8- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    53
3-9- مدل تحقیق:    57
3-10-  خلاصه فصل    61
فصل چهارم    62
یافته های تحقیق    62
4-1- مقدمه    62
4-2- توصیف نمونه    63
4-3- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون    64
4-4- روشهای تخمین مناسب مدل    68
4-5- بررسی و تحلیل فرضیه اول:    70
4-6- جمع بندی فصل چهارم    80
فصل پنجم : نتیجه گیری    81
5-1- مقدمه    82
5-2- خلاصه تحقيق    82
5-3- ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها    84
5-4- موانع تحقيق    88
5-5- پيشنهادات جهت تحقيقات آتي    88
5-6- پيشنهادات كاربردي    89
5-7- خلاصه فصل    89
منابع فارسي:    90
منابع لاتین:    96

منابع

منابع فارسي:

آقایی، م .ح،حسین اعتمادی ، عادل آذر،و پری چالاکی ، 1388 ، ” ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدییت سود ” ، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 16 ، صفحه 53-27

آقایی، م.ح،و امیر شاکری، 1389، ” کاربرد نسبت های نقدینگی ،جریان نقدی و حسابداری تعهدی در پیش بینی جریان نقدی عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 5، صفحه 16-1

امیدی فرد،م،1388، ” رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ،درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب) با ریسک سیستماتیک” ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

احمدپور، ا، محمد کاشانی پور، ومحمد رضایی شجاعی، 1389، ” بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دورخ 17 شماره 62، صفحه 32-17

اسدی ،غ .ر، شاپور محمدی، اسماعیل خرم ، 1390 ، “رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت ” ، مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره 4 ، صفحه 48-29

اسماعیلی،م، 1385 ، ” بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه ای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، 45 ، صفحه 44-25

اطمینان،ا، 1389، ” بررسی رابطه بین تامین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

بابا جانی، ج، مجید عبدی، 1389، ” رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها “، پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره 3، صفحه 86-65

بابازاده ،س،1389، “بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه” ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

باد آورنهندی، ی،رسول برادران حسن زاده، و سعید محمود زاده باغبانی، ” بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی”، انجمن حسابداری ایران.

باقر زاده،س، 1382، ” تببین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات مالی، شماره16،صفحه 47-23

بهرامی کرجی،م،1388، ” رابطه بین حاکمیت شرکتی و روش تامین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

حساس یگانه، ی، و امیر پوریا نسب ،1384 ،” نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتهای سهامی “،حسابدار،سال نوزدهم شماره 164و165

حساس یگانه، ی،زهره رئیسی،و سید مجتبی حسینی، 1388 ، ” رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم شماره 13 ، صفحه 100-75

حسینی ، م ، 1386، ” بررسی اثر میزان سهامداران نهادی بهعنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی ب بازده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران

حیدری،ع ،1388، ” بررسی تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکتهای صنایع غذایی و صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

خاکی ، غ ،1386، ” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ” ، انتشارات بازتاب ، جلد سوم

خدابخشی،ع،1388، ” رابطه بین نظام راهبری و ارزش بازار شرکتها در ایران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دلدار،ع،1389، ” رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و ارزش سهامدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

رجبی، ر، وعزیز الله گنجی، 1389، ” بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکتها” ، مجله پژوهش حسابداری مالی، سال دوم، شماره 4 ، صفحه 34-23

منابع لاتین:

Ahn, S., Denis, D., and Denis, K.(2006),“Leverage and investment in diversified firms”. Financ. Ecom. Vol 79, pp:317-337

Beasley, M.S., (1996),“An empirical analysis of the relation between the board ofdirector composition and financial statement fraud”, The AccountingReview, Vol. 71,pp. 443-465.

BEN MOUSSA Fatma, (2011),“Interactions between Free Cash Flow, Debt Policy and Structure of Governance: Three Stage Least Square Simultaneous Model Approach”,Journal of Management Research, Vol.3, No.2: E9

Berle, A. and Means.(1932),”The modern corporation and private property”, Macmillan: New York.

Chae Joon, Kim Sungmin. Lee Eunjung.(2009),“Corporate Governance and Dividend Policy under external financing onstraints and agency problems”. Journal of Banking & Finance.

Cohen, J .R. and Hanno, D. M. (2000),”Auditors’ consideration of corporate governance and management control philosophy in preplanning and planning judgments”. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 19(2):133-146.

Copeland, T.E., Koller, T., and Murrin, J. (1995). “Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies”: Second Edition, John Wiley and Sons Publishing

چكيده پایان نامه :

اين تحقيق به مطالعه در مورد ارتباط بين نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 1386 لغايت 1390 مي پردازد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ استنتاج پس رویدادی می باشد. تعداد 57 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که به وسیله رگرسیون ارتباط بین متغیر ها بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت ها و جریان نقد آزاد رابطه مستقیمی وجود دارد. میزان جریان نقد آزاد بستگی به دوره زندگی شرکت دارد، در دوره رشد و بلوغ شرکتها بالاترین جریان نقد آزاد را تجربه می کنند. همچنین با توجه به فرضیه فرعی تحقیق شواهدی بدست آمد که دلالت بر وجود رابطه بین چرخه عمر شرکت ها و سیاست تقسیم سود در شرکت ها دارد. اگر چه میزانی از محافظه کاری در بررسی رابطه بین این دو متغیر توصیه می شود.

واژگان کلیدی : جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت های رشد

فصل اولکلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.

گزارشگری مالی می بایست اطلاعاتی را به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان ارائه کند، تا آنها در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار کمک نمایند و نیز نسبت به تعیین مبلغ،زمانبندی و عدم اطمینان جریان های نقدی آتی از قبیل سود تقسمی یا بهره و غیره کمک نمایند.دیدگاه هیأت بر آن است که تمرکز اصلی گزارشـگری مـالی می بایسـت بر ارائـه سود و اجزای آن باشد. زیرا دریافت ها و پرداخت های نقدی کوتاه مدت نمی تواند موفقیت یک شرکت را ارزیابی نماید، و تاثیرات بین دوره ای را لحاظ کند، لذا سود و اجزای آن شاخـص بهـتری در ارزیـابی عـملکرد شرکـت نسبت به جریان های نقدی می باشد.

1-2- بیان مسئله

یکی انواع صورتهای مالی که در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است، صورت سود و زیان است این صورت مالی منعکس کننده عملکرد واحد تجاری و در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری است متغیرهای زیادی روی سود و زیان واحدهای تجاری تاثیر می­گذارند؛ که یکی از این متغیرها ویژگیهای اقتصادی چرخه عمر واحد تجاری است.

طبق نظریه چرخه عمر، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای رفتارهای خاصی هستند؛ بدین معنی ویژگیهای مالی و اقتصادی واحد تجاری تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که واحد تجاری در آن قرار دارد( آنتونی و رامش[1]، 1992). شرکتها را براساس چرخه عمر به سه دسته، درحال رشد، بالغ و درحال افول تقسیم می شوند. واحدهای تجاری در حال رشد با انباشته کردن سود موجب افزایش قیمت سهم می شوند واحدهای تجاری بالغ فرصت مناسبی نداشته، سیاست تقسیم سود آنها تاثیری بر قیمت ندارد؛ هرچند که نسبت ثابت سود تقسیمی آنها باعث کاهش ریسک می شود. واحدهای تجاری در حال افول مجبور به تقسیم سود هستند و ریسک بسیار بالایی را در خود دارند. با توجه به مطالب ذکر شده میتوان چنین استنباط کرد که شرکتها جهت تاثیر گذاری بر قیمت سهام و ترغیب سرمایه­گذاران به خرید سهام در هریک از مراحل چرخه عمر، به ایجاد جریانهای نقدی می پردازند.

جریانهای نقدی در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل های ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرحهای سرمایه ای و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکانپذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی می شود.

جریان نقد عملیاتی[2](CFO)، وجه نقدی است که از فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری حاصل می شود. اما جریان نقد آزاد[3] (FCF) وجوهی است که بعد از تعدیلاتی بر روی جریان نقد عملیاتی به دست می آید. جریان های نقد آزاد یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری است و وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها در اختیار دارد.

مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران میتواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آنها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد(جنسن[4]، 1986).

جریان های نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحد تجاری می توانند کاربردهای مهمی در تقسیمات نقدی سود، بازخرید سهام، بازپرداخت بدهیها و تادیه تعهدات واحد تجاری، تحصیل شرکتهای دیگر توسط واحد تجاری و سرمایه گذاری مجدد در پروژه های سرمایه ای واحد تجاری داشته باشد. اگر جریانهای نقد آزاد برای تحصیل شرکت های دیگر یا سرمایه گذاری مجدد در پروژه های سرمایه ای به طور موثری سرمایه گذاری گردد می تواند جریان های نقدی مازادی برای واحد تجاری ایجاد نماید( شیخ و همکاران، 1390).

سیاست تقسیم سود یکی از  مهمترین حوزه ها  در ادبیات مدیریت مالی است؛ بسیاری از محققان این امر را بررسی کرده­اند که  چرا  شرکت ها  بخش  عمده ای از  درآمدشان را  بصورت سود سهام پرداخت  می­کنند در حالیکه بنا به پیشنهاد میلر[5] و مودیگیلانی[6] (1961) سیاست تقسیم سود، هیچ تغییری در ثروت سهامداران ایجاد نمی­کند. این موضوع در ادبیات مدیریت مالی  به معمای تقسیم سود معروف است(بلک[7]، 1976). لذا پرداخت سود به ظهور مشکلات سازمانی موجود میان مدیران و سرمایه گذاران خارجی شرکت کمک می­کند. بنابراین نقش نظارتی و کنترل کننده تقسیم سود سهام، تعارض سازمانی میان مدیران و سهامداران را کاهش می دهد(ایستربروک[8]، 1984).

جریانات نقدی آزاد بستگی به نیازهای سرمایه­ای شرکت دارد تا بتواند برای رشد و پیشرفت خود سرمایه گذاری کند­؛ در حالت کلی  شرکت هایی که در مرحله رشد با فرصت های سرمایه گذاری بسیار مواجه هستند تمایل دارند که جریانات نقدی آزاد پائینی داشته باشند و در عوض هم سود سهام پائین­تری هم پرداخت نمایند. و به عبارت دیگر شرکت هایی که در مرحله بلوغ با پروژه های سودآور کم در سرمایه گذاری هستند علاقمند هستند که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند تا قادر باشند که پرداخت سود سهام بالایی را داشته باشند. بنابراین سیاست سود سهام یک شرکت متاثر از چرخه عمر واحد تجاری می باشد( یوردینگ[9]، 2010).

نتایج بدست آمده از تحقیقات قبلی نشان میدهند که شرکت های بزرگتر با جریانات نقدی آزاد بالاتر و نسبت سود های انباشته به سهام عادی بزرگتر تمایل داشته­اند که سود سهام بیشتری را پرداخت نمایند و همچنین شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالاتری دارند یعنی دارای نشانه­ای برای فرصت های  رشد داشته اند تمایل به این داشته اند که درصد سود سهام پرداختی را افزایش دهند( یوردینگ،2010).

بنابراین چرخه عمر شرکت و همچنین ویژگیهای اقتصادی واحدهای تجاری می تواند تاثیر فزاینده­ای در سرمایه گذاری این واحدها ایفا نماید  و با توجه به اینکه سرمایه گذاری واحدهای تجاری متاثر از جریانهای نقد آزاد می باشد انتظار بر این است که رابطه­ای بین این متغیرها وجود داشته باشد این تحقیق درصدد آن است كه رابطه بین چرخه عمر واحدهای تجاری و جریان نقد آزاد را با تاکید بر سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار ­دهد. در این خصوص لازم است که به سوال زیر پاسخ  داده شود:

چه رابطه­ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتها و جریان نقد آزاد با توجه به سیاست تقسیم سود وجود دارد؟

1-3- ضرورت تحقیق

یکی از گزارشهای مالی که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد، صورت جریان وجوه نقدی است. صورت جریان نقدی ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان پرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است( رضوانی و حقیقت، 1384). وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی، به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها، و گسترش واحد سودآوری به مصرف می رسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم­گیریهای مدیریت در مورد برنامه های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی است( دستگیر و خدابنده، 1382)، که مستلزم رشد واحد تجاری و در نتیجه تداوم فعالیت شرکتهاست.

مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد وجود دارد، جریان نقد آزاد است که معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها می باشد که بر روی قیمت بازار سهام شرکت نیز می تواند اثر داشته باشد( مرادزاده­فرد و همکاران، 1389). از جمله مهمترین مواردی که بر سیاستهای تقسیم سود تاثیر دارد، می توان به جریان نقد اشاره کرد زیرا جریانهای ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساس ترین رویدادهایی است که شالوده­ی بسیاری از تصمیم­گیریها و قضاوت­های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درباره ی آن واحد می باشد.در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد بعنوان معیار ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی یاد شده است.  با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت یک تحقیق گسترده  که به طور تجربی و پژوهشی رابطه بین چرخه عمر واحدهای تجاری و جریان وجه نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود را مشخص نماید ضروری بنظر می­رسد.

1-4- اهداف تحقیق

اهداف آرمانی:

1­. بهبود روش­های ارزیابی سرمايه ­گذاران، سهامداران، فعالان بازار سرمايه، مؤسسات و بانک­های اعتباردهنده

2­. کمک به بهبود تصمیم­گیری استفاده کنندگان صورت­های مالی 

اهداف  کلی: این تحقیق در پی رسیدن به تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتها و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود می باشد و اهداف خاص این تحقیق به شرح ذیل می باشد که براساس فرضیات تحقیق آورده شده است:

1- تعیین رابطه ­ی بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد

2- تعیین رابطه­ی بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی

3- تعیین رابطه­ی بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد

4- تعیین رابطه­ی بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد

5- تعیین رابطه­ی بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد

6- تعیین رابطه­ی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد

اهداف ویژه و کاربردی:

سهامداران و سرمایه گذاران: سهامداران و سرمایه گذاران  براي تصميم گيري در بازار سرمايه به اطلاعاتي نياز دارند كه براي آنها در تصميم گيري كمك نمايد از این رو در دسترس قرار دادن اطلاعات برای سهامداران باعث تصميم­گيري آگاهانه  آنان خواهد شد.

اعتباردهندگان : مؤسسات اعتباري براي اعطاي اعتبارات به واحدهاي تجاري به معيارهاي عملكرد هيأت مديره شركت ها توجه مي نمايند. اطلاعات مذکور می تواند آنان را در ارزيابي بهتر شركت ها جهت ارائه  تسهيلات به شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران كمك نمايد.

تحلیل گران: تحلیل گران همواره اطلاعات را  برای دست یابی و به  منظور ارزيابي عملكرد مالي فعلي يا آينده شركت استفاده مي كنند اطلاعات مذکور می تواند توسط مديران و تحليل گران مالي در ارزيابـي طرحهاي تأميـن مالي يا گزينـه هاي سرمايه گذاري شان مورد بررسي قرار گیرد. همچنين سازمان حسابرسي، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اساتيد و دانشجويان رشته حسابداري نيز مي توانند در امور تحقيقاتي خود از اين پژوهش استفاده نمايند.

[1] . Anthony And Ramesh

[2] . Cash From Operation

[3] . Free Cash Flows

[4] . Jensen

[5] . Miller

[6] . Modiglianis

[7] . black

[8] . Easterbrook

[9] . Yordying Thanatawee

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه بررسي رابطه بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122