پایان نامه تعیین خوشخوراکي و ارزش غذايي علوفه خشک يونجه در چين هاي مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تعیین خوشخوراکي و ارزش غذايي علوفه خشک يونجه در چين هاي مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه تعیین خوشخوراکي و ارزش غذايي علوفه خشک يونجه در چين هاي مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول:بررسی منابع
مواد خوراکی1 و طبقه بندی آن1
1-1-1- مواد خوراکی متراکم(کنسانتره ای) :2
1-1-2- مواد خوراکی خشبی(علوفه ای) 2
الف – گرامینه ها2(گندمیان) :5
ب – لگومینه ها1(بقولات) :6
1-2-یونجه4 :6
1-2-2- ارزش غذایی یونجه :8
1-3- عوامل موثر بر ارزش غذایی گیاهان علوفه ای:11
1-3-1 – گونه ، واریته و سویه گیاه:11
1-3-2 – قسمت های مختلف گیاه مانند برگ،ساقه و دانه:12
1-3-3 – مرحله رشد در زمان برداشت :13
1-3-4 – حاصلخیزی و خصوصیات خاک :16
1-3-5 – اثرات اقلیم ، فصل ، آب و هوا :17
1-3-6 – زمان و فصل برداشت محصولات علوفه ای :18
1-4- هضم الیاف در نشخوارکنندگان :18
1-5- میکروبیولوژی شکمبه : 20
1-6- عوامل موثر بر ضرایب هضمی :24
1-6-1 – ترکیب شیمیایی غذا :24
1-6-2 – گونه حیوان : 25

1-6-3 – میزان غذای مصرفی(سطح تغذیه) :26
1-6-4 – ترکیبات جیره :27
1-6-5 – عمل آوری :28
1-7- تجزیه پذیری مواد آلی در شکمبه :29

1-7-1 – تجزیه پذیری کربوهیدرات ها در شکمبه: 29
1-7-2- تجزیه پذیری پروتئین ها در شکمبه :32
1-7-3- تجزیه پذیری چربیها در شکمبه :33
1-8- ارزشیابی نیتروژن مواد غذایی در نشخوارکنندگان: 34
1-8-1 – پروتئین خام:34
1-8-2 – پروتئین خام قابل هضم: 35

1-8-3 – پروتئین قابل متابولیسم :35

1-9- ویژگیهای پروتئین قابل متابولیسم :36
1-9-1 – پروتئین قابل تجزیه در شکمبه :36
الف – بخش پروتئین با تجزیه سریع:36
ب – بخش پروتئین با تجزیه آهسته:37
1-9-2- پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه:37
1-9-2 – پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه :37
1-10- روش های ارزیابی مواد خوراکی:38
1-10-1- روش کیسه های نایلونی :38

1-10-1-1- نکات قابل توجه در تعیین تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی :40
الف – اندازه کیسه و خصوصیات آن :40
ب – قطر منافذ :41
ج – اندازه ذرات نمونه :41
د – ترکیب جیره آزمایش :42
ه – میزان خوراک :42
و – آلودگی میکروبی :43
1-10-2- روش تولید گاز:43
1-11- خوشخوراکی و اهمیت آن: 47
1-11-1- عوامل موثر بر خوشخوراکی:48
فصل دوم:مواد و روشها50
2- 1 اندازه گیری ترکیبات شیمیایی ماد خوراکی:50
1-1-2اندازه گیری رطوبت و ماده خشک:50
2-1-2اندازه گیری پروتئین خام:51
3-1-2 اندازه گیری الیاف خام:51
الف – تهیه محلول شوینده اسیدی و اندازه گیری الیاف باقیمانده از شوینده های اسیدی:51
ب – تهیه محلول شوینده خنثی و اندازه گیری الیاف باقیمانده از شوینده های خنثی:52
2-2- مواد خوراکی موردآزمایش و نحوه نمونه برداری:52
3-2- دام مورد آزمایش و نحوه آماده سازی دام:52
4-2-جیره غذایی:53
5-2- آزمایش های هضمی: 53
1-5-2- برآورد تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی:53
2-5-2-اندازه گیری تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی:55
3-5-2-تعیین خوشخوراکی چین های مختلف یونجه: 58
فصل سوم: نتایج و بحث60
1-3- ترکیبات شیمیایی چین های یونجه:60
2-3-محاسبه ناپدیدشدن مواد خوراکی به روش in situ:63
1-2-3-ناپدید شدن ماده خشک چین های مختلف یونجه با روش کیسه های نایلونی:63
2-2-3-ناپدید شدن پروتئین خام چین های مختلف یونجه با روش کیسه های نایلونی:67
3-3- اندازه گیری گاز تولیدی توسط چین های مختلف یونجه :70
3-4-پروتئین قابل متابولیسم: 73
3-5-خوشخوراکی چین های مختلف یونجه:74
نتیجه گیری کلی: 75
پیشنهادات:75
منابع76

منابع

امانلو، ح؛ میرزایی الموتی، ح و نیکخواه، ع. 1385. قابلیت هضم و فراسنجه های تجزیه پذیری مواد مغذی برخی از کنجاله های تخم پنبه تولید شده در ایران. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد37، شماره2.

اقبال سعید، ش؛ قربانی، ا و مهمان نواز، ی. 1386. کاربرد آمار زیستی در علوم دامی. (ترجمه). انتشارات عمیدی.

باشتنی، م. 1383. اثر مکمل چربی با منابع مختلف کربوهیدرات غیرفیبری بر عملکرد شیردهی گاوها و بزهای شیرده. دانشگاه فردوسی مشهد. رساله دکترای تخصصی رشته تغذیه نشخوارکنندگان.

بیات، ع؛ ولی زاده، ر؛ ناصریان، ع و دانش مسگران، م.1385.تاثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین.مجله علوم و صنایع کشاورزی،جلد20،شماره6.

ترک نژاد، ا.1378. بررسی پتانسیل اکولوژیکی یونجه های یکساله ایران. دانشگاه تربیت مدرس. رساله دکترای تخصصی رشته زراعت.

تقی زاده، ا.1375. تعیین قابلیت هضم و خصوصیات تجزیه پذیری بعضی مواد خوراکی به روش in vivo و in vitro و in situ . دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی.

تقی زاده، ا؛ نیکخواه، ع و فضائلی، ح.1378. تعیین گوارش پذیری و ویژگی های تجزیه پذیری مواد خوراکی به روش in situ، in vivo و in vitro. مجله دانش کشاورزی، جلد9، شماره3.

تقی زاده، ا؛ شجاع، ج؛ مقدم، غ؛ جانمحمدی، ح و یاسان، پ.1380. تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام برخی از مواد غذایی خشبی و متراکم به روش in situ در گوسفند. مجله دانش کشاورزی، جلد11، شماره3.

تقی زاده، ا؛ دانش مسگران، م؛ ولیزاده، ر و افتخارشاهرودی، ف.1382. بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی متحرک. مجله دانش کشاورزی، جلد 13، شماره 1.

تقی زاده، ا و فرهومند، پ. 1386. تغذیه علمی گاو شیری. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.

چاشنی دل، ی.1373. مطالعه ضرایب هضمی in vivo و in vitro و خصوصیات تجزیه پذیری مواد خوراکی در شکمبه به روش کیسه های نایلونی (in situ). دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی.

حسین خانی، ع.1377. بررسی قابلیت هضم بعضی از مواد خوراکی به روشهای in vivo و in vitro و خصوصیات تجزیه پذیری به روش in situ . دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی.

خانجانی، م و کلافچی، م.1382. شناسایی مقدماتی آفات مزارع یونجه بذری و مطالعات چرخه زیستی گونه های غالب خسارت زا در همدان. مجله دانش کشاورزی، جلد 13، شماره 2.

دانش مسگران، م و وکیلی، ع.1385. تخمین نسبت ناپدید شدن شکمبه ای پروتئین برخی از اقلام خوراکی با روش کیسه های نایلونی متحرک و روش آنزیمی. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد20، شماره5.

دانشورکاخکی، م؛ دهقانیان، س؛ هاتف، ح و سروری، ع. 1385. تحلیلی از اثرات متقابل صنعت و کشاورزی ایران. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد20، شماره4.

دهقانیان، س و نصیری مقدم، ح.1384. تغذیه دام (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

شورنگ، پ.1379. تعیین ارزش غذایی بعضی از مواد خوراکی با استفاده از روشهای حیوانی (in vivo)، آزمایشگاهی (in vitro)، کیسه نایلونی (in situ) و شکمبه آزمایشگاهی (in situ – in vitro). دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی.

شهبازیان، ن. 1383. گیاهان علوفه ای تیره بقولات. انتشارات کارنو.

صوفی سیاوش، ر و جان محمدی، ح.1383. تغذیه دام (ترجمه). انتشارات آییژ. تبریز.

طباطبایی، م.1382. جنبه های فیزیولوژی تغذیه نشخوارکنندگان (ترجمه). انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

عبدی قزلجه، ع ؛ شجاع، ج؛ دانش مسگران، م و جان محمدی، ح.1384. مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روش های حیوان زنده و آزمایشگاهی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال دوازدهم. ویژه نامه علوم دامی.

عزیزی، ع.1375. ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراکی دام و طیور استان کردستان. دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی.

علی جو، ی؛ ولی زاده، ر؛ ناصریان، ع؛ افتخاری شاهرودی، ف؛ طهمورث پور، م و عاقل، ح.1385. تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک بر میزان فیبر موثر فیزیکی و اثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد20، شماره5.

فضائلی، ح.1371. تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان گیلان. دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی.

فلسفیان، آ؛ زیبایی، م و بخشوده، م. 1385. برآورد تقاضای گوشت در ایران با در نظر گرفتن تفکیک پذیری: کاربرد سیستم تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد 20، شماره 4.

قربانی، غ.1380. اصول پرورش گاوهای شیرده. (ترجمه). انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

کریمی، ه. زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای. 1379. انتشارات دانشگاه تهران.

مهرداد، ن؛ علیجانی، م و قربانی، غ.1383.تاثیر چین و مرحله رشد بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری یونجه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال هشتم،شماره دوم.

منصوری، ه؛ نیکخواه، ع؛ رضائیان، م؛ مرادی، م و میرهادی، ا.1382.تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی.مجله علوم کشاورزی ایران،جلد34،شماره2.

نجف نژاد، ب.1385. بررسی ارزش غذایی شبدر و برخی مواد متراکم فرآوری شده به روش های in vivo ، in situ ، in vitro و gas production . دانشگاه بوعلی سینا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی.

نویدشاد، ب و جعفری صیادی، ع.1379. تغذیه دام (ترجمه) . انتشارات فرهنگ جامع.

نیکخواه، ع و امانلو، ح.1374. اصول تغذیه و خوراک دادن دام (ترجمه) . انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان.

نیکخواه، ع و محرری، ع. 1375. تغذیه پروتئین در نشخوارکنندگان (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.

نیکخواه، ع و مهدوی، ع. 1385. مقایسه روش کیسه های نایلونی(in situ) و روش آزمون گاز در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد37، شماره2.

هدایت، ن.1381. ارزش غذایی سه گونه یونجه یکساله و خوشخوراکی آنها در گوسفند. دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی.

Aderibigbe, A. O., D. C. Church, R. V. Frakes, and R. G. Petersen.1982. Factors determining palatability of ryegrass to    cattle. J. Anim Sci 54:164-172.

37.Adesogan,A.T.,Givens,D.I.andOwen,E.2000 .            Measuring chemical composition and nutritive value in forages. CAB International Field and Laboratory Methods for Grassland and Animal production Research.ISBN.

AFRC. 1992. Nutritive requirements of ruminant animal: Protein Nutrition Abstracts and Reviews. 62:787-835. CAB International Walling Ford. Oxon.

چکیده:

به منظور تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با روش های مختلف مانند روش های کیسه های نایلونی (nylon bag) و روش آزمون گاز (gas test) تحقیق حاضر انجام شد. همچنین جهت خوشخوراکی سه چین مختلف یونجه با استفاده از شاخص STIR1 (گرم ماده خشک مصرفی بر هر دقیقه) اندازه گرفته شد. در این پژوهش تعداد سه راس گوسفند اخته فیستولا گذاری شده (6/2 ±49 کیلوگرم) ، برای آزمایش in situ مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار گاز تولیدی در زمان های  2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72، و 96 ساعت و تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی در زمان های 72،48،36،24،16،12،8،4،0 و 96 ساعت اندازه گیری گردید. میزان خوشخوراکی چین های اول، دوم و سوم یونجه بترتیب 63/7 ، 13/8 و 57/8 گرم ماده خشک در هر دقیقه بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی دار (05/0 > P) بود. تجزیه پذیری ماده خشک چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 47/60 ، 71/64 و 36/64 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. تجزیه پذیری پروتئین خام چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 48/60 ، 08/63 و 07/58 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. میزان گاز تولیدی چین های اول، دوم و سوم یونجه در ساعت 96 انکوباسیون به ترتیب 54/322 ، 21/295 و 32/300 میلی لیتر بر گرم ماده خشک بودکه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری  نداشتند. ضریب همبستگی به دست آمده بین تجزیه پذیری ماده خشک و میزان گاز تولیدی برای چین های مختلف یونجه به ترتیب 89/0، 85/0 و 84/0 بود و این ضریب بین تجزیه پذیری پروتئین خام و میزان گاز تولیدی به ترتیب 87/0، 88/0 و 84/0 بود. بالا بودن همبستگی بین روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز  نشان دهنده صحت استفاده از روش تولید گاز با هزینه کمتر در تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی است.

واژه های کلیدی: چین های یونجه، خوشخوراکی، کیسه های نایلونی، تولید گاز.

فصل اول بررسی منابع

– مواد خوراکی1 و طبقه بندی آن:

خوراک به ماده ای اطلاق می شود که حیوان بتواند آن را بخورد و مواد مغذی آن را برای تامین نیازهای خود مورد استفاده قرار دهد. بطور کلی مواد خوراکی از مواد مرکبی تشکیل شده است که پس از خورده شدن توسط حیوان ، در طول دستگاه گوارش هضم شده و به مواد ساده و قابل جذب تبدیل می شوند (نیکخواه و امانلو،1374؛نویدشاد و جعفری،1379؛ نجف نژاد،1385).

قسمت عمده ی غذای دام را گیاهان و پس مانده فرآورده های گیاهی و حیوانی تشکیل می دهند. مواد موجود در غذا باعث واکنش های حیاتی و تشکیل بافت های بدن حیوان می شود. به این مواد ، مواد مغذی گفته می شود (دهقانیان و نصیری مقدم،1384). در اکثر مواد خوراکی ، مواد مغذی به مقدار کم یا زیاد و با قابلیت هضم متفاوت وجود دارد (دهقانیان و نصیری مقدم،1384؛نجف نژاد،1385) . ولی مواد خوراکی علاوه بر تامین مواد مغذی به عنوان کاهش دهنده اکسیداسیون مواد مغذی، امولسیون کننده چربی ها، تامین حجم مناسب و طعم بکار گرفته می شوند. باید توجه داشت که همه ترکیبات موجود در خوراک دام، مواد مغذی قابل استفاده نیستند. در حقیقت بعضی از مواد مصرف شده، نامحلول و یا غیرقابل هضم اند و ممکن است بعضی از آنها تحت شرایطی ، بسیار سمی باشند (نیکخواه و امانلو،1374).

در مطالعه تغذیه و خوراک دادن دام لازم است توجه کافی به مواد خوراکی مبذول گردد، زیرا آنها مواد خاصی هستند که برای تولید دام ضروری می باشند. در حیوانات اهلی که برای تولید غذا یا الیاف پرورش می یابند. تبدیل موثر مواد خوراکی به فراورده های مفید، جهت استفاده انسان از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا، شناسایی بعضی از ترکیبات شیمیایی و غذایی گروه های مهم مواد خوراکی زمینه درک بهتری را در مورد تغذیه عملی دام فراهم می کند.

بطور کلی در غذا همان موادی موجود است که در بدن حیوان نیز وجود دارد، ترکیبات تشکیل دهنده در یک خوراک شامل مواد آلی و مواد معدنی می باشند، مواد آلی شامل اجزایی همچون کربوهیدرات ها، لیپید ها،پروتئین ها،اسیدهای نوکلئیک،اسیدهای آلی و ویتامین ها می باشند. فرق بدن حیوان و غذا در متفاوت بودن نوع ترکیبات مواد و همچنین مقدار ترکیباتی است که هر یک از این مواد در آن یافت می شوند (دهقانیان و نصیری مقدم،1384). مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام را بطور کلی و برحسب تعریف می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد : 1- مواد خوراکی متراکم     2- مواد خوراکی خشبی (نیکخواه و امانلو،1374؛ نویدشاد و جعفری، 1379).

1-1-1- مواد خوراکی متراکم(کنسانتره ای) :

بنا به تعریف، مواد خوراکی متراکم، دارای الیاف خام کم، قابلیت هضم بالا و در نتیجه انرژی قابل دسترس بالایی برای دام می باشند و بر حسب نوع ماده متراکم، برخی از آنها پروتئینی و گروهی صرفا از ارزش انرژی زایی بالایی برخوردارهستند. مواد متراکم در جیره غذایی نشخوارکنندگان به عنوان مکمل جیره پایه و متعادل کننده مواد مغذی، که به همراه مصرف علوفه در مواقعی که نیاز دام بالا است، مورد استفاده قرار می گیرند (نیکخواه و امانلو، 1374؛نویدشاد و جعفری، 1379).

1-1-2- مواد خوراکی خشبی(علوفه ای) :

این گروه از مواد خوراکی دارای الیاف خام بالا (بیشتراز18 درصد) و میزان پروتئین متوسط   می باشند. قابلیت هضم نسبتا کم و در نتیجه انرژی قابل استفاده آنها برای دام در حد بالایی نیست.

الیاف علاوه بر تحریک عمل نشخوار و تولید بزاق، دارای قابلیت بافری می باشند. قابلیت بافری الیاف گیاهی از خصوصیات جذب سطحی آنها منشاء می گیرد که تمایل دارند آب، یون ها و سایر مواد محلول را به خود جذب کنند. بارزترین خصوصیت جذب سطحی الیاف،ظرفیت تبادل کاتیونی است که درواقع تعیین کننده ظرفیت بافری الیاف می باشد. ظرفیت تبادل کاتیونی دیواره سلولی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی الیاف، خاصیتی است که در تنظیم فعالیت تخمیری نقش های قابل توجهی به آن نسبت داده شده و مقدار آن بسته به نوع الیاف متفاوت است. الیاف گیاهی یون های هیدروژن را طی فرایند تخمیر شکمبه ای، در سطح خود جذب و به آهستگی آزاد می کنند،بنابراین تامین کننده درجاتی از خاصیت بافری در شکمبه می باشند (شورنگ، 1379).

دیواره سلولی گیاهان، ساختمان پیچیده ای دارد که شامل پلیمرهای بزرگ سلولز، همی سلولز و لیگنین است. ارتباط نزدیک فیزیکی و شیمیایی بین مواد تشکیل دهنده دیواره سلولی، از تجزیه پذیری کربوهیدرات های ساختمانی گیاهان بوسیله میکروفلور شکمبه، جلوگیری می نماید                    (کانال و همکاران1، 1990).

در شرایط آب و هوایی ایران از کمبودهای اساسی در تغذیه دام، کمبود علوفه است. از سوی دیگر به علت شرایط نامناسب برداشت و نگهداری، بخش قابل توجهی از مواد مغذی علوفه از بین می رود (چاجی و همکاران، 1385).

والدو2 (1986) عوامل مهم در تبدیل علوفه به تولیدات دامی را بصورت زیر بیان می نماید.

ماده خشک مصرفی و یا انرژی مصرفی، قابلیت هضم، بازدهی تبدیل انرژی هضم شده به انرژی متابولیسمی و بازدهی انرژی متابولیسمی به انرژی خالص در تولیدات دامی.

علوفه ها اصولا مواد خوراکی هستند که بیشتر در تغذیه علفخواران مورد استفاده قرار می گیرند و بخش اصلی جیره غذایی آنها را شامل می شوند. زیرا شرایط دستگاه گوارش نشخوارکنندگان و نوع میکروب هایی که در آن استقرار یافته اند،این توانایی را به دام می دهند که به راحتی از مواد علوفه ای به عنوان ماده خوراکی استفاده کنند.خود مواد علوفه ای نیز به صورت های مختلف از جمله علوفه خشک،علوفه تازه و سیلوها می تواند به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرارگیرد (نیکخواه و امانلو، 1374؛ صوفی سیاوش و جانمحمدی، 1383). مصرف حداقل مواد خشبی به صورت علوفه توسط گاوشیری برای سلامت دام و فعالیتهای طبیعی دستگاه گوارش ضروری است                               (بیات وهمکاران، 1385).

نشخوارکنندگان به مقدار کافی الیاف خام از منبع علوفه با شکل فیزیکی مناسب نیاز دارند. نشان داده شده است که با افزایش سطح فیبر و اندازه قطعات علوفه با افزایش فعالیت جویدن و به تبع آن افزایش جریان بزاق، pH شکمبه،نسبت استات به پروپیونات و سطح چربی شیر همراه است                       (علی جو و همکاران، 1385).

ترکیبات مغذی علوفه ها در مقایسه با محصولات دانه ای، به مراتب بیشتر تحت تاثیر عوامل محیطی (خاک،اقلیم،شیوه مدیریت) قرار می گیرد. برداشت علوفه ها در زمان های متفاوت و مراحل مختلف رشد گیاه، امکان پذیر می باشد. عملکرد علوفه خشک قابل هضم در مرحله گلدهی در بالاترین مقدار خود می باشد ولی در مرحله قبل از گلدهی و مرحله رسیدگی دانه ها این مقدار کمتر است (اسنیمن و ژوبرت، 1996)1 در صورتی که برای دانه ها چنین امکانی وجود ندارد.این تغییرات در مراتع و مزارع شدیدتر است زیرا که امکان برداشت علوفه یکنواخت و همزمان وجود ندارد. معمولا موادی که تراکم آنها در علوفه ها کمتر است بیشتر دستخوش تغییرات قرار می گیرد. مواد معدنی از نظر اینکه با غلظت های خیلی کم در منابع خوراکی تجمع می یابند  و از طرفی عمدتاً به خاک هرمنطقه بستگی زیاد دارد، از دامنه تغییرات گسترده تری برخوردار هستند (فضایلی، 1371).

اگرچه کیفیت علوفه می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد ولی شرایط محیطی و سن علوفه در زمان برداشت از مهمترین عوامل هستند (بلیا و همکاران، 1999). بسیاری از پتانسیل های تولیدی گیاهان تازه، در طی مراحل چیدن و انبارداری از بین می روند. مثلاً وقتی که علوفه ها خشک می شوند، پروتئین های محلول آن در اثر استرس حرارتی، قابلیت هضم خود را از دست می دهند      (والدو1، 1976).

گیاهان علوفه ای به دو دسته گرامینه (گندمیان) و لگومینه (بقولات) تقسیم می شوند.

الف گرامینه ها2(گندمیان) :

گرامینه ها به عنوان خوراک، برای حیوانات چراکننده مزایای بسیار زیادی دارند. اکثر          گونه های گرامینه در زمان پیش از بلوغ،کاملا خوشخوراک هستند و فقط تعداد محدودی، در فصلی از چرا، به طور قابل توجهی سمی می باشند.گرامینه ها خانواده بسیار بزرگی را تشکیل می دهند که به دو گروه گرامینه های فصل سرد و گرامینه های فصل گرم تقسیم شده و شامل بیش از 6000 گونه    می باشند (نیکخواه و امانلو، 1374).

گرامینه ها پراکنش وسیعی داشته، اما اهمیت آنها در هر منطقه خاص عمدتاً به وسیله دما و تا حد کمتری توسط بارندگی تعیین می گردد (صوفی سیاوش و جانمحمدی، 1383). در مقایسه با         لگوم هایی مثل یونجه، پروتئین گرامینه ها بویژه در گیاهان بالغ، تقریبا همیشه کمتر است. انرژی قابل دسترس دام در گرامینه های جوان بالا بوده (بیش از 70 درصد) ، ولی سریعاً با بلوغ گیاه کاهش می یابد. از این رو این نوع مواد گیاهی امکان دارد نیازهای حیوان، حتی وقتی که مواد مغذی مورد نیاز وظایف تولیدی کاملا پایین دارند، را تامین نکنند (نیکخواه و امانلو،1374؛نجف نژاد، 1385).

ب – لگومینه ها1(بقولات) :

تیره بقولات از سری جداگلبرگان کالسی فلور2 ، راسته گل سرخ3 می باشد .

لگوم های بسیار مختلفی بوسیله حیوانات چراکننده مورد استفاده قرار می گیرند . اگرچه لگوم های زراعی، در مقایسه با گرامینه های زراعی، گروه خیلی کوچکتری را تشکیل می دهند، با این وجود خانواده لگومینه شامل بیش از 14000 گونه است که به دو گروه کلی علف های هرز و درخت و درختچه های قابل چرا تقسیم می شوند (نیکخواه و امانلو، 1374).

لگوم ها به دلیل رابطه همزیستی با باکتری های تثبیت کننده ازت و مقاومت به خشکی، دارای اهمیت زیاد می باشند (صوفی سیاوش و جانمحمدی، 1383). ساقه لگوم ها نسبت به برگ به طور ویژه ای الیاف خام بالاتر و ارزش غذایی کمتری دارند، در حالی که برگ ها منابع غنی مواد مغذی می باشند. تغییر ترکیبات گیاه طی بلوغ، در نتیجه لیگنینی شدن و افزایش الیاف در ساقه ها به علت کاهش نسبت برگ به ساقه می باشد. لگوم ها در مقایسه با گرامینه ها ، دارای غلظت های بالایی از کلسیم، منیزیم،گوگرد و غالباً مس می باشند (نیکخواه و امانلو، 1374؛صوفی سیاوش وجانمحمدی، 1383؛نجف نژاد، 1385).

یونجه متداول ترین لگوم بکار رفته برای علف چراگاه، تهیه سیلو و علوفه خشک می باشد. یونجه به علت تولید محصول بالا و داشتن مقاومت خوب و نیز به علت خوشخوراکی، به عنوان یک محصول دائمی از ارزش بالایی برخوردار است  (نیکخواه و امانلو، 1374).

1-2-یونجه4 :

یونجه در بین گیاهان علوفه ای از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا علاوه بر راندمان بالای تولید علوفه در واحد سطح و ارزش کیفی بالای تغذیه برای دامها، کشت آن سبب تقویت و بهبود خاک شده و در میزان محصول نباتات بعدی  و در تناوب نیز تاثیر مثبتی دارد (خانجانی و کلافچی، 1382). فردیناند و همکاران1 (2005) معتقدند که یونجه یک علوفه با کیفیت خوبی است زیرا دارای مقدار پروتئین خام بالایی است و قابلیت هضم آن نیز نسبت به بسیاری از علوفه ها بالا است.

جنس یونجه در زبان انگلیسی Lucern ، SnailClove ، Medic Fodder و Alfalfa که معمولاً Medic نامیده می شود. به تیره پروانه واران2 تعلق داشته که خود در گذشته به نام های علمی Trigonella Radiata Falcago نیز نامیده می شده است. گیاه یونجه بیش از 60 گونه دارد که به صورت یک ساله و چند ساله می باشد و 18 گونه آن در بیشتر نقاط ایران یافت می شود           (ترک نژاد،    1378).

زادگاه اصلی یونجه در دنیا ، کشور ایران و اطراف آن بوده به طوری که حدود 450 سال قبل از میلاد بذر آن بوسیله کاروان های تجاری به اروپا و سپس به شمال امریکا برده شد. هم اکنون گونه های مختلف یونجه در امریکای مرکزی، همچنین مناطق شمالی و سیبری یافت می شود. یونجه چندساله 3در کلیه مناطق دنیا با زمستان های بسیار سرد مانند مناطقی از ایالات شمالی امریکا یافت می شوند      (ترک نژاد، 1378).

ترکیب شیمیایی این گیاه بر حسب آنکه عمل تجزیه بر روی گیاه جوان (قبل از گل دادن) یا در آغاز گل دادن و یا پس از پیدایش گل انجام گیرد، متفاوت بوده به طوری که در گیاه جوان، مقدار پروتئین ها زیادتر از آغاز گل دادن و برعکس، مواد سلولزی و هیدرات های کربن آن کمتر است. اسیدهای آمینه عمده موجود در یونجه،شامل لیزین4،آرژینین5،هیستیدین6،آدنین7 ،فنیل آلانین8،آسپاراژین9و سیستئین10 است. یونجه علاوه بر مواد مذکور دارای هیدرات های کربن،دیاستازها،نوعی ساپونین،ستن ها، کومارین، اسیدفسفریک و ویتامین های A ,K ,C ,E می باشد.

1-2-2- ارزش غذایی یونجه :

تامین احتیاجات غذایی حیوانات با تنظیم جیره های متعادل امکان پذیر می باشد و علوفه،  بخش قابل توجهی از جیره های متداول نشخوارکنندگان را تشکیل می دهد. در بین گیاهان علوفه ای، یونجه به علت کیفیت خوب، خوشخوراکی و دارا بودن ذخایر غذایی از جمله مواد معدنی، پروتئین و ویتامین ها بخصوص ویتامین A از اهمیت خاصی برخوردار است (کریمی، 1379).  عوامل زیادی چون نوع گیاه علوفه ای، محتویات قسمت های مختلف گیاه به ویژه برگ ها، مرحله برداشت و شرایط آب و هوایی و مدیریتی بر کیفیت علوفه خشک موثرند. رشد گیاه در هنگام برداشت مهمترین عامل موثر بر کیفیت علوفه است (فضائلی، 1371؛ مهرداد وهمکاران، 1383). علوفه یونجه، قابلیت هضم و جذب متغیری دارد، وقتی که نمونه ها در مراحل مختلف و مشخصی از بلوغ گیاه برداشت شوند          (کاواس و همکاران1، 1990).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122