پایان نامه تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 197 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه      1
1-2- بیان مساله5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش8
1-4- اهداف پژوهش11
1-5- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن19
2-1-1- تاریخچه19
2-1-2- تعریف و ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن 21
2-1-3- شیوع اختلال بدشکلی بدن25
2-1-4- اختلالات همایند با اختلال بدشکلی بدن27
2-1-5- رابطه اختلال اضطراب اجتماعی، افسردگی اساسی، وسواس فکری- عملی 31
و اختلالات خوردن با اختلال بدشکلی بدن
2-1-6- تشخیص افتراقی اختلال بدشکلی بدن39
2-1-7- اشکال بالینی اختلال بدشکلی بدن43
2-1-8- تظاهرات بالینی اختلال بدشکلی بدن46
2-1-9- دامنه‌ای از پیامدهای اختلال بدشکلی بدن53
2-1-10- جنسیت و اختلال بدشکلی بدن57
2-1-11- اختلال بدشکلی بدن در سنین مختلف59
2-1-12- رابطه تصویر بدنی با اختلال بدشکلی بدن65

عنوان               صفحه

2-1-13- ارتباط جراحی ترمیمی با اختلال بدشکلی بدن68
2-2- سبب شناسی72
2-2-1- راه اندازها72
2-2-2- عوامل خطرزای زیستی- ژنتیکی73
2-2-3- عوامل خطرزای روانشناختی79
2-2-4- عوامل خطرزای فرهنگی- اجتماعی96
2-3- پیشینه پژوهش98
2-4- سوالات و فرضیات پژوهش           107
فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق          109
3-2- جامعه آماری                           109
3-3- روش نمونه گیری                             109
3-4- شیوه اجرا                              109
3-5- ابزارهای پژوهش                             110
3-5-1- مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن      110
3-5-2- پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن ( BDDQ)     111
3-5-3- پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم     112
3-5-4- پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی     114
3-5-5- پرسشنامه فوبی اجتماعی     115
3-5-6- پرسشنامه نگرش‌های خوردن     116
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      118
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه    119
4-2- یافته‌های توصیفی                    119

عنوان            صفحه

4-3- یافته‌های استنباطی           126
4-4- یافته‌های جانبی           135
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه           153
5-2- بحث و نتیجه گیری           153
5-3- محدودیت‌ها           171
5-4- پیشنهادات           172

– فهرست منابع فارسی
– فهرست منابع انگلیسی

فهرست منابع فارسی:

– احسانی، امیرهوشنگ، فکور، یوسف، غلامعلی، فاطمه، مختاری، لیلا، سادات حسینی، محبوبه، خسروانمهر، نجمه، نورمحمدپور، پدرام. (1392). شيوع اختلال بدشكلي بدني در بيماران مراجع هكننده با شكايات زيبايي به بيمارستان پوست رازي. دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 71، شماره 3،164-170.

-انجمن روانپزشکی آمریکا. (۱۳۸۶). متن تجدید نظر شده چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. (ترجمه محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس). تهران: سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۰).

-بابایی، سمیه، خداپناهی، محمدکریم، صالح صدق پور، بهرام . (۱۳۸۶). رواسازی و بررسی اعتبار آزمون بازخورد خوردن. مجله علوم رفتاری، اول، ۱، 68-63 .

-باچر، جیمز، می‌نکا، سوزان، هولی، جیل. (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی روانی. (ترجمه یحیی سید محمدی). تهران: ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۷).

– بساک نژاد، سودابه، مهرابیزاده هنرمند، مهناز، حسنی، محدثه، نرگسی، فریده. (1391). اثربخشي روايت درماني، روانشناسي سلامت،شماره2.

– تاجیک زاده، فخری، صادقی، راضیه، رئیس کریمیان، فرحناز. (1389).  رابطه ی ترس از تصوير تن و نشخوار ذهني در دانشجويان دختر.   مجله علمي علوم پزشکي صدرا ، دوره 1، شماره 3، 189-198.

– خواجه الدین، نیلوفر، ایزدی مزیدی، سکینه. (1391) . بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواستو تمایل به انجام رینوپلاستی دردانشجویان دختر، مجلۀ علمی پزشکی جنديشاپور، دورة 11 ، شماره 6.

-دابسون، کیت استفان، محمدخانی پروانه. (۱۳۸۶). مختصات روان سنجی پرسشنامه افسردگی بک-۲ در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی. توان بخشی، ۸، ۲۹، ۸۶-۸۰.

-دادستان، پریرخ. (۱۳۸۶). روان‌شناسی مرضی تحولی. تهران: سمت.

-دادفر، محبوبه، بوالهرى، جعفر، ملکوتى، کاظم، بیان‌زاده، سید اکبر. (۱۳۸۰). بررسى شیوع نشانه هاى اختلال وسواسى ـ جبرى، فصلنامه اندیشه و رفتار، هفتم، ۱و2، 32-27 .

-ربیعی، مهدی، خرمدل، کاظم، کلانتری، مهرداد، مولوی، حسین .(1388). بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، 15،4، 350-343 .

-ربیعی، مهدی. (۱۳۹۰). اختلال بد شکلی بدن. تهران: ارجمند.

-ربیعی،  مهدی، صلاحیان،  افشین، بهرامی، فاطمه، پالاهنگ،  حسن. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن. (1390).  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم ، شماره 83 .

-ربیعی، مهدی، کجباف، محمدباقر، صلاحیان، افشین، پالاهنگ، حسن .(۱۳91). اثر بخشی مداخله فرا‌شناختی بر روی در آمیختگی افکار در بیماران مبتلا به اختلال بد شکلی بدن. مجله علوم پزشکی افق دانش گناآباد، 18، 1، 60-53 .

– رحیمی، علیرضا، دالبند، محسن، شمسایی، فرشید، ضرابیان، محمدکاظم. (1392). بررسي فراواني اختلال بدريختي بدن و اختلالات رواني توأم با آن در داوطلبان جراحي زيبايي.  روان پرستاري، دوره1، شماره 2 ،70- 78

-زرگر، يداله، صياد، سحر، بساك نژاد، سودابه. (1390). اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر اختلال بدشكلي بدن و حساسيت بين فردي دردانش آموزان دختر. تحقيقات علوم رفتاري، دوره 9، شماره 5.

-زنجانی، زهرا، گودرزی، محمدعلی، تقوی، سیدمحمدرضا، ملازاده، جواد. (۱۳۸۸). مقایسه تصویر بدنی در افراد با هراس اجتماعی، کمرویی و بهنجار. مجله روانشناسی۵۲، سیزدهم، 4، 406-391 .

-صاحب الزمانی، محمد، صغیري، سعیده، صفوی، محبوبه، علوی مجد، حمید. (۱۳۹۱). بررسی رابطه ترس از بد شکلی بدن و علائم اختلال وسواسی –جبری در دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،  دوره 11، شماره ۵، ۵۰۱-۴۹۵.

-طلایی، علی، فیاضی بردبار، نصیرایی، افشین، رضایی ارادانی، امیر. (۱۳۸۸). ارزیابی الگوی علامتی و فراوانی اختلال بد شکلی بدن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره ۱، ۵۶-۴۹.

– عزيززاده فروزي، منصوره، ناهيد شمس الدين، سعید، محمدعليزاده، سکینه، حقدوست، علی اکبر، گروسی، بهشید. (1388). ارتباط تصوير ذهني از بدن با اختلالات خوردن   سعيد ، ، سكينه ، علي اكبر ، بهشيد گروسي   (1388). پژوهش پرستاري، دوره4، شماره 15،43  -33.

-غرایی، بنفشه. (۱۳۸۲). تعیین وضعیت‌های هویت و ارتباط آن با سبک‌های هویتی و افسردگی در نوجوانان. پایان نامه دکترای روان‌شناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انیستیتو روانپزشکی.

-فتحی آشتیانی، علی. (۱۳۹۰). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: انتشارات بعثت.

-کاپلان، ه.، سادوک، ب. .(۱۳۸۶). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی. (ترجمه نصرت الله پورافکاری). تهران: شهرآب. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۳).

-گال، مردیت، بورگ، والتر، گال، جوییس.(1389). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. (ترجمه احمدرضا نصر و همکاران) . تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1942).

-لیندزی، اس. جی. ، پاول، جی.‌ای. .(۱۳۸۲). تشخیص و درمان اختلالات روانی بزرگسالان در روان‌شناسی بالینی. (ترجمه محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۲).

-مارنات، گراث،‌گری. (۱۳۸۴). راهنمای سنجش روانی. (ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو). تهران. انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۳).

-نوبخت، مینو. (۱۳۷۷). بررسی همه گیر‌شناسی اختلالهای خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران. پایان نامه کار‌شناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

-نيكنام، مرضيه، فرارويي،  محمد، كامكار، علي، فولادي، نرگس، محمدي، علي. (1391). مقايسه كمال گرايي در افراد استفاده كننده از جراحي زيبايي بيني با گروه شاهد در شهر ياسوج . مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(پياورد سلامت)، دوره 6 ،شماره 1،60-52.

– يدالهي باستاني، سوگل، نشاط دوست، حميدطاهر، عابدی، محمدرضا، عابدی، احمد. (1391). اثربخشي طرح واره درماني بركاهش علائم اختلال بدشكلي بدني درمبتلايان به بدشكلي بدني  : پژوهش مورد منفرد. چهارمین کنگره بین المللی روان تنی، 26 تا 28 مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان).

-یوسفی، ثوره، مرادی، علیرضا، دهقانی، محسن. (۱۳۸۶). پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران نوجوان دارای علایم اختلالات خوردن. تازه‌های علوم‌شناختی، ۹، ۳، ۴۴-۳۶.

 

 

فهرست منابع انگلیسی:

 

– Aghakhanee N., Feizi A., Shams Sh., Baghaee R., Rahbar N., Nikbakhsh AS.( 2006). study of body image and self-esteem in high school students in Urmia. Urmia Medical Journal,4,17, 254-259.

– Alamdar Sarve M., Ghalebandi M. Characteristics of candidates for cosmetic surgery[Thesis]. Iran University of Medical Sciences. 2002.

– Alavi M., Kalafi Y., Dehbozorgi GR., Javadpour A.( 2011). Body dysmorphic disorder and other psychiatric morbidity in aesthetic rhinoplasty candidates. Journal Plast Reconstr Aesthet Surgery of Plastic, 64,6,738-41.

 

1-1- مقدمه

 

بیشتر افراد درباره ظاهر خود حساس هستند و اکثر ما نگران این هستیم که چطور به نظر می‌رسیم. چه کسی اندام متناسب‌تر، پوست صاف‌تر، چشمان جذاب‌تر را دوست ندارد. جذابیت فیزیکی همواره در همه زمان‌ها و تمام فرهنگ‌ها مورد توجه بوده است و امروزه هم یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد مربوط به ظاهر و شکل بدنشان است و به نوعی رسیدگی به وضعیت ظاهری را مورد توجه و دقت قرار می‌دهند. اگرچه نگرانی در مورد ظاهر کاملا بهنجار و قابل قبول است. ولی برخی از افراد نوعی وسواس مخفی در مورد ظاهرشان دارند و تلاش می‌کنند که ظاهر خود را ارتقا بخشند.

درک از زیبایی یک مفهوم ذهنی است و وابسته به اشخاص، متفاوت است و در فرهنگ‌های مختلف در مورد مشخصه‌های زیبایی تعاریف متنوعی وجود دارد (کوگان، به نقل از باهن و همکاران، 2002). ادراک و نگرش فرد نسبت به بدن خود، بخشی از ارزیابی فرد از خودش را تشکیل می‌دهد. اما نکته اینجاست که این بخش، سهم مهمی در خود ارزیابی فرد دارد. از آنجایی که ظاهر، بخش مهمی از هویت فرد در موقعیت‌های اجتماعی است و  بلافاصله در برخورد با دیگران نمایان می‌شود، بنابراین اهمیت این سازه بسیار بارز است و تاکید جامعه و رسانه‌های عمومی بر جذابیت ظاهری، افراد را به این مسئله حساستر می‌سازد و از طرفی، ارزیابی منفی از سوی دیگران منجر به احساس نارضایتی فرد از ظاهرش می‌گردد و افزایش و تشدید این نارضایتی فرد را مستعد اختلالات بالینی می‌نماید(فیلیپس، 2005).

بر طبق مطالعات انجام شده تقریبا هر فردی جنبه‌هایی از ظاهرش را دوست ندارد و دلش می‌خواهد آن‌ها به‌گونه‌ای دیگر باشند. نارضایتی در مورد ظاهر به طور شایعی می‌تواند اتفاق بیفتد. یک زمینه یابی در سال۱۹۹۷ نشان داد که بیشتر از نصف زنان(56%) و تقریبا نصف مردان (43%) اعلام کردند که به طور کلی از برخی اعضای بدن خود راضی نیستند (فیلیپس[1] و همکاران، ۱۹۹۷). و یک مطالعه گسترده در ایالات متحده نشان داد که 4/87 درصد از شرکت کنندگان نگرانی درباره ظاهرشان را گزارش دادند (کورن [2]و همکاران، 2008). این داده‌ها نشان می‌دهند که نارضایتی و اشتغال ذهنی با ظاهر در جمعیت عمومی بسیار رایج است و تصور خوب از ظاهرخود نداشتن و اشتغال ذهنی با آن، فقط یک حساسیت کوچک نیست بلکه می‌تواند تبدیل به یک اختلال روانی گردد. نگرانی در اختلال بدشکلی بدن[3]، منعکس کننده همین نگرانی طبیعی از ظاهر می‌باشد که تشدید یافته است (فیلیپس، ۲۰۰۵) و باید اختلال بدشکلی بدن را از نگرانی‌های افراد عادی و رایج درباره ظاهر افتراق داد. در اختلال بدشکلی بدن افراد اشتغال ذهنی مداومی درباره ظاهر جسمانی خود دارند و علی رغم طبیعی بودن ظاهر جسمانی، ترس مفرطی از زشت یا غیر جذاب بودن خود گزارش می‌کنند. در صورتی که تعداد اندکی از بیماران مبتلا به این اختلال، نقص‌های بسیار جزئی یا گاهی حتی ظاهر طبیعی دارند، اما نگرانی، بسیار عذاب آور و شدید است و با این نقص‌ها اشتغال ذهنی دارند (کاپلان[4] و سادوک[5]، ۲۰۰۰). ریشه این اختلال در باور یا ترس فرد از جذاب نبودن یا حتی نفرت انگیز بودن است. این نگرانی اغلب بر جنبه‌هایی از بدن مثل قد، وزن، و نازیبایی چهره و غیره متمرکز می‌شود. در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن، اشتغال ذهنی سبب ناراحتی چشمگیر یا تخریب حوزه‌های عملکردی مهم بیمار می‌شود(فیلیپس،2009).

از طرفی، اختلال بدشکلی بدن خیلی مدرن به نظر می‌رسد. اختلالی وسواسی نسبت به ظاهر، که زائیده این عصر رسانه‌ها است. اما تقریبا حدود یک قرن از توصیف اختلال بدشکلی بدن می‌گذرد. برای توصیف علائم اختلال بدشکلی بدن، اصطلاح بدشکلی هراسی[6] برای اولین بار در سال۱۸۸۶ توسط مورسلی[7]، یک روانپزشک ایتالیایی استفاده شد. این اصطلاح یک لغت یونانی است و به معنی زشتی به ویژه زشتی چهره می‌باشد، که اولین بار در تاریخ هرودت[8] به کار رفته است و هنوز هم بعضی مواقع به کار می‌رود. اصطلاح اختلال بدشکلی بدن، برای اولین بار در  DSM_III_R  و در سال ۱۹۸۷ معرفی و جایگزین اصطلاح بدشکلی هراسی شد، که در آن افکار مرتبط با بدشکلی بدن از ترس‌های اجتنابی، مهم‌تر فرض شدند (فیلیپس، ۲۰۰۲). با این حال فرهنگ امروزی به طور فزاینده‌ای روی «ظاهر به عنوان همه چیز» تمرکز کرده است، و در چنین رویکردی صرفا همه چیز بر مدار جذابیت و زیبایی ظاهری چهره و پیکر می‌چرخد. طوری که هر ساله میلیارد‌ها دلار صرف بهتر کردن ظاهر از طریق آرایش، لباس، جراحی پلاستیک و غیره می‌شود (فاست، ۲۰۰۴ به نقل از باچر[9] و همکاران، ۱۳۸۸) و این رویکرد باعث می‌شود افرادی که آزمایشات و معاینات پیشگیرانه سالیانه جسمی و روانی را انجام نمی‌دهند و حتی هزینه درمان‌های بهنگام و ضروری را در گوشه یا بیرون سبد خانوار می‌گذارند، تا این اندازه برای جراحی‌های غیرضروری زیبایی چهره و پیکر هزینه می‌کنند و از طرفی بسیاری از مبتلایان برای رهایی از نشانه‌ها و مشکلات و پیامدهای آزاردهنده اختلال بدشکلی بدن حاضرند تاوان‌های سنگین و سهمگین جراحی‌های غیر ضروری را بپردازند. از طرف دیگر به دست آوردن استانداردهای بدنی تبلیغ شده در رسانه‌ها، مستلزم رعایت الگوهای مصرفی خاصی است که در بازار سرمایه داری تعیین می‌شوند و برخی مبتلایانی که به دلیل موانعی چون طبقه اجتماعی، فقر اقتصادی و غیره قادر به تامین چنین استانداردهایی نیستند، دچار ضعف اعتماد به نفس، عدم کفایت و بحران هویتی و غیره می‌شوند.

میزان شیوع واقعی اختلال بدشکلی بدن به خوبی شناخته نشده است. چون این اختلال معمولا” به صورت پنهان باقی می‌ماند. معمولا” شیوع اختلال بدشکلی بدن در سنین نوجوانی و در دهه‌های دوم و سوم زندگی بیشتر است(کوابرا [10]و همکاران،2007 ؛ فانتنل[11] و همکاران،2006 ؛ باهن[12] و همکاران، 2002). مطالعات مختلف میزان شیوع اختلال را در عموم مردم 1 تا 2/4 درصد گزارش دادند(فیلیپس،2009). در برخی از مطالعات میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در جمعیت عمومی تا 7 درصد گزارش شده است (اتو[13] و همکاران، ۲۰۰۱). شیوع اختلال در بعضی از نمونه‌ها شایع‌تر است. مطالعات مختلف بر روی دانشجویان شیوع اختلال بدشکلی بدن را ۲/۲ تا ۱۳ درصد نشان داده است (کریرند[14] و همکاران،2006 ؛ فیلیپس، ۲۰۰۹).

همراه بودن سایر اختلالات روانی با اختلال بدشکلی بدن، موضوعی است که در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرار گرفته است و پژوهش‌های مختلف نشان دادند که همبودی اختلالات محور یک و اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن شایع است(گنستاد[15] و همکاران،2003 ؛ هلندر[16]، ونگ[17]، 1995 ؛ فیلیپس، 1996 ؛ کوهن[18] و همکاران،2000). از اختلالاتی که همبودی بالایی با اختلال بدشکلی بدن دارند، اختلالات خلقی به ویژه افسردگی اساسی[19](گنستاد و همکاران، ۲۰۰۳؛ فیلیپس و همکاران، ۲۰۰۴؛ لیو[20] و همکاران، ۲۰۱۰؛ کولی[21] و همکاران،2011)، اختلالات اضطرابی از جمله ترس از مکان باز[22]، اختلال وحشت زدگی [23](فیلیپس، 2009 ) و مخصوصا” اضطراب اجتماعی[24] (گنستاد، ۲۰۰۳؛ فیلیپس، ۲۰۰۵؛ لیو و همکاران، ۲۰۱۰؛ فانگ[25] و همکاران، 2010 ؛ برهمن[26] و همکاران، 2013 (، اختلال وسواس فکری- عملی[27] (کریستنسون[28] و مکتزی[29]، ۱۹۹۵؛ تانکورا[30]وهمکاران، ۱۹۹۲؛ گنستاد، ۲۰۰۳؛ فیلیپس، ۲۰۰۵؛ گنستاد و همکاران، 2007؛  مافادر[31] و همکاران، 2013 ؛ لوکاسوکیک [32]و همکاران، 2012) و اختلالات خوردن[33](بی اشتهایی عصبی[34] و پرخوری عصبی[35]) (گرنت[36]، ۲۰۰۲؛ آلن [37]و هلندر، ۲۰۰۴؛ رافول[38] وهمکاران، 2006؛ فیلیپس، 2010؛ گنستاد و فیلیپس، 2003 ؛ کولی و همکاران، 2012؛ دینگمنز[39]وهمکاران، 2012)، خودبیمارانگاری[40](فیلیپس، 1996)، سوءمصرف مواد مخدر، الکل و دارو (فیلیپس، 2009)، اختلال شخصیت وسواسی، اسکیزوئید، خود شیفته، پارانوئید(کاپلان و سادوک، 2000 ؛ ول و همکاران، 1996) است.

پس به طور کلی با توجه به پریشانی[41]، اشتغال ذهنی[42] و آسیب در عملکرد[43]، که از نشانه‌های اختلال بدشکلی بدن هستند و همچنین شیوع نسبتا بالای اختلال بدشکلی بدن در بعضی از جمعیت‌ها از قبیل دانشجویان و نیز همبودی آن با سایر اختلالات، این تحقیق بر آن است که شیوع اختلال بدشکلی بدن و همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری- عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن را مورد بررسی قرار دهد.

 

 

1-2- بیان مساله

 

ظاهر جسمانی[44] و تصویر بدن[45] در نوجوانان و جوانان یکی از جنبه‌های مهم در تشکیل هویت و عزت نفسشان است. چون افراد در سنین مختلف، بر روی ابعاد متفاوتی از وجود خود سرمایه گذاری می‌کنند و بر اساس میزان اهمیتی که برای این ابعاد قائل می‌شوند، ارزیابی دیگران را در مورد این جنبه‌ها مهم تلقی می‌کنند. بنابراین اهمیت ظاهر و نارضایتی از آن با توجه به تاثیری که در زندگی و سلامت روانی فرد ایجاد می‌کند، بسیار بارز است چون این نگرانی افراطی از ظاهر می‌تواند تبدیل به احساس وجود نقص خیالی در بدن گردد و باعث شود فرد اشتغال ذهنی مداومی درباره ظاهر جسمانی خود علیرغم ناهنجاری‌های جسمی مختصر یا حتی طبیعی بودن داشته باشد و ساعات زیادی از روز با این نقص، اشتغال ذهنی و از آن رنج ببرد و معمولا نمی‌تواند درمورد آن نقص خیالی خاص فکر نکند و در مقابل این افکار مقاومت کمی دارد (فیلیپس، 2009).

معمولا” افراد مبتلا به این اختلال، دچار احساس درماندگی می‌شوند و دلمشغولی خود را دردناک، عذاب آور و ویران کننده توصیف می‌کنند (دادستان،1386). افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن هیجانات دردناکی مثل افسردگی، دلتنگی، ناامیدی، اضطراب، نگرانی، ترس، شرمندگی، احساس نفرت ازخود، خشم، ناکامی و احساس گناه را تجربه می‌کنند (ربیعی و همکاران،1388). برخی از مبتلایان نشانه‌های اضطرابی شدید را که ناشی از فرایند ‌شناختی تمرکز به ظاهر است، تجربه می‌کنند و آنان افکار وسواسی درباره بدشکلی ادراکی خود دارند و رفتار‌های اجباری مانند وارسی یا بررسی خود در آینه ، پنهان سازی نقص و جستجوی اطمینان از نبود نقص و غیره را به شکل مداوم انجام می‌دهند. و معمولا این رفتارها به طور افراطی انجام می‌شود و این گونه فعالیت‌ها

معمولا به رنج افراد می‌افزاید چون بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن زمان زیادی را صرف رفتارهای وسواسی می‌کنند و مقاومت و کنترل آن رفتارها خیلی سخت می‌باشد (فیلیپس،2009). نگرانی و اشتغال ذهنی قابل ملاحظه در مبتلایان و تمایل شدید به تغییر ظاهر منجر به مراجعه مکرر و غیرضروری به کلینیک‌های تخصصی پوست، تغذیه، دندانپزشکی و یا جراحی زیبایی می‌شود. در مطالعه‌ای که در کشور ترکیه بر روی مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن انجام شده بود تقریبا” کلیه بیماران مبتلا به این اختلال، به مطب غیر روانپزشک مراجعه و درمانهای غیر روانپزشکی دریافت کرده بودند (ازکان[46] و همکاران، ۲۰۰۳). یافته‌های پژوهشی مختلف نشان می‌دهند که نگرانی از بدشکلی بدن پیش بینی کننده تمایل به جراحی پلاستیک است (بساک‌نژاد،۲۰۰۷؛ ویل[47]، ۲۰۰۳). شیوع بالای انواع جراحیهای ترمیمی در افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن بیانگر این نارضایتی  از ظاهر جسمانی و تلاش برای تغییر آن است و این اقدامات غیرضروری صرف وقت و هزینه زیادی را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند، چون افراد مبتلا برای رفع نقص خیالی خود، با استفاده از انواع داروهای ناشناخته  و روش‌های خطر پذیر همچون جراحی، سلامتی خود را مورد تهدید قرار می‌دهند و معمولا” جراحی افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن باعث مشکلاتی می‌شود و در بیشتر موارد بیماران از نتیجه جراحی ناخوشنودند و در بسیاری از موارد این اقدامات، نشانه‌های این اختلال را تشدید می‌کند و در موارد نادر به دلیل نارضایتی، اقدامات خشونت بار علیه جراح و دستیارش انجام می‌دهند (فیلیپس و همکاران، ۰۰۶ ۲).

[1] Phillips

[2] Koran

[3] Body Dysmorphic Disorder

[4] Kaplan

[5] Sadock

[6] Dysmorphophobia

[7] Morselli

[8] Herodutos

[9] Butcher

[10] Kuwabara

[11] Fontenelle

[12] Bohne

[13] Otto

[14] Crerand

[15] Gunstad

[16] Hollendar

[17] Wong

[18] Cohen

[19]Major Depression

[20]Liao

[21] Kollei

[22] Aagoraphobia

[23] Panic disorder

[24] Social anxiety

[25] Fang

[26] Barahman

[27] Obsession-Complusive Disorder

[28] Christenson

[29] Mackenzie

[30] Tanquray

[31]Mafadder

[32] Lucascoceic

[33] Eating Disorders

[34] Anorexia nervosa

[35] Buulimia nervosa

[36] Grant

[37] Allen

[38] Ruffulo

[39]Dingemans

[40]hypochondriosis

[41] Distress

[42] Preoccuption

[43] Impairment in performance

[44] Somatic

[45] Body image

[46] Ozcan

[47] Vaele

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122