پایان نامه تعیین عوامل موثربرعملکرد مديريت ارتباط با مشتري در جذب سهم بازار (مطالعه موردي شرکت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تعیین  عوامل موثربرعملکرد  مديريت ارتباط با مشتري در جذب سهم بازار   (مطالعه موردي  شرکت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه تعیین  عوامل موثربرعملکرد  مديريت ارتباط با مشتري در جذب سهم بازار   (مطالعه موردي  شرکت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول. مقدمه ١
1. مقدمه ٢
2. تشریح و بیان مسئله 5
3. اهداف تحقیق 7
4. اهمیت تحقیق 9
فصل دوم. مبانی نظری تحقیق 12
2-1- مشتری 12
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- تعریف مشتری 14
2-1-3- انواع مشتری 14
2-1-4- ارزش مشتری 15
2-2- رضایت مشتری 16
2-2-1- مفهوم رضایت مشتری 16
2-2-2- تعریف رضایت مشتری 18
2-2-3- دلایل افزایش اهمیت جلب رضایت مشتری 20
2-2-4- اندازه گیری رضایت مشتری 22
2-2-5- برنامه اندازه گیری رضایت مشتری 24
2-2-6- فرآیند اندازه گیری رضایت مشتری 27
2-2-7- چرا می خواهیم رضایت مشتری را اندازه گیری کنیم؟ 28
2-2-8- چه کسی از اطلاعات بدست آمده استفاده خواهد کرد؟ 28
2-2-9- داده ها باید به چه صورت باشند؟ 29
2-2-10- اهداف متداول اندازه گیری رضایت مشتری 30
فصل سوم. مروری بر تحقیقات 34
3-1- مروری بر تحقیقات گذشته 35
فصل چهارم. روش تحقیق 42
4-1- مقدمه 43
4-2- مدل سروکوال 44
4-2-1- مفهوم مدل سروکوال 44
4-2-2- ابعاد 5 گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال 45
4-2-2-1- بعد فیزیکی و ظاهر 46
4-2-2-2- بعد اعتبار 46
4-2-2-3- بعد پاسخگویی 47
4-2-2-4- بعد تضمین 47
4-2-2-5- بعد همدلی 47
4-3- فرضیات 49
4-4- روش تحقیق 50
4-4-1- روش تحقیق 50
4-4-2- طراحی پرسشنامه 51
4-4-2-1- نحوه تکمیل پرسشنامه 52
4-4-2-2- هدف پرسشنامه 52
4-4-2-3- فرم پرسشنامه 54
4-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه 59
4-4-4- مشخصات جامعه آماری 61
4-4-5- نمونه گیری 61
4-4-6- روش تجزیه و تحلیل 63
فصل پنجم. بررسی وتحلیل یافته های تحقیق 64
5- 1- مقدمه 65
5- 2- پایایی 66
5- 3- تحلیل توصیفی جامعه آماری 66
5- 4- تحلیل استنباطی جامعه آماری 70
5-4-1- فرضیه اول 71
5-4-2- فرضیه دوم 72
5-4-3- فرضیه سوم 73
5-4-4- فرضیه چهارم 74
5-4-5- فرضیه پنجم 75
5-4-6- فرضیه ششم 76
5-4-7- رتبه بندی فرضیات 77
5-4-8- آزمون های مقایسه میانگین بین سطح مطلوب و سطح فعلی در شرکت مخابرات 79
5-4-8-1- تحلیل بعد فیزیکی وظاهری شرکت مخابرات 80
5-4-8-2- تحلیل بعد اعتبار شرکت مخابرات 81
5-4-8-3- تحلیل بعد پاسخگویی شرکت مخابرات 82
5-4-8-4- تحلیل بعد تضمین شرکت مخابرات 83
5-4-8-5- تحلیل بعد همدلی شرکت مخابرات 84
5-4-8-6- تحلیل بعد خدمات الکترونیک شرکت مخابرات 85
5-4-8-7- جمع بندی تحلیل شرکت مخابرات 86
5-4-9- آزمون های مقایسه میانگین بین سطح مطلوب و سطح فعلی در شرکت نوين نت 87
5-4-9-1- تحلیل بعد فیزیکی وظاهری شرکت نوین نت 88
5-4-9-2- تحلیل بعد اعتبار شرکت نوین نت 89
5-4-9-3- تحلیل بعد پاسخگویی شرکت نوین نت 90
5-4-9-4- تحلیل بعد تضمین شرکت نوین نت 91
5-4-9-5- تحلیل بعد همدلی شرکت نوین نت 92
5-4-9-6- تحلیل بعد خدمات الکترونیک شرکت نوین نت 93
5-4-9-7- جمع بندی تحلیل شرکت نوین نت 94
5- 5- راستی آزمایی 95
5-5-1- بعد فیزیکی وظاهر 95
5-5-2- بعد اعتبار 97
5-5-3- بعد پاسخگویی 99
5-5-4- بعد تضمین 101
5-5-5- بعد همدلی 102
5-5-6- بعد خدمات الکترونیک 104
5-5-7- تحلیل راستی آزمایی 105
فصل ششم. نتیجه گیری و پیشنهادات 107
6- 1- مقدمه 108
6- 2- نتایج و دستاوردهای تحقیق 109
6- 3- پیشنهادات جهت شرکت مخابرات 109
6- 4- پیشنهادات جهت شرکت نوین نت 110
منابع 111

فهرست منابع و مآخذ:

[1]- هيل ، نيگل  ، “اندازه گيري رضايت مشتري” ، ترجمه محمدرضا اسکندري و منيره اسکندري ، تهران، انتشارات رسا، چاپ اول , 1385

]2[- فيضي ، کزازي، خليلي شجاعي ،  “مديريت ارتباط با مشتري و رضايت مشتريان: تحليلي بر اساس مدل کيفيت خدمات (سرکوال)” ، شرکت تجارت الکترونيک پارسيان، 1387

– [3]مينا موحديان عطار،” نقش استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتري در موفقيت آن ”

[4]- ستوده مريم ، “مديريت ارتباط با مشتري در صنعت توريسم ايران.” ،دانشگاه تربيت مدرس ،  پايان نامه کارشناسي ارشد، 1385

]5[-  رضائيان ، صنيعي منفرد ، “توسعه معماري جديد فناوري و فرايند سيستم مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و کاربرد آن در صنعت گردشگري”، مديريت فردا، شماره 18، 1389

]6[-  سالارزهي ، اميري ، “بررسي عوامل موثر در استقرار فرآيند مديريت ارتباط با مشتري در شركت هاي بيمه “، پژوهش هاي مديريت عمومي ، شماره 12، 1390

[7]- موتمني ، جعفري ، “بررسي زمينه هاي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري در صنعت هتلداري ايران ” ، چشم انداز مديريت ، شماره 30 ، 1388

[8]- سعيدي ، ديلمي معزي ، “شناسايي عوامل بحراني موفقيت در مديريت روابط با مشتري CRM ” ، فصلنامه ديدگاه مهندسين صنايع  ، شماره 30 ، 1389

[9]- كرامتي ، نيكزاد ، “ارزيابي عوامل كليدي موفقيت استراتژي مديريت  ارتباط با مشتري در صنعت نساجي (با رويكرد فازي) ” ، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي  ، پاييز 1389

[10]-دهمرده  ، شهركي ، لكزايي ، “شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در فرآيند پياده سازي سيستم مديريت  ارتباط با مشتري در مخابرات استان سيستان و بلوچستان  ” ، فصلنامه مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج ، شماره 11، 1389

[11]- حسيني بهزاد ، “بررسي عملكرد شركت هاي خدماتي از ديدگاه مشتريان با استفاده از مدل سروكوال.” ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج ،  پايان نامه کارشناسي ارشد ، 1388

[12]- زيويار ، ضيايي ، نرگسيان  ، “بررسي عوامل موثر در رضايت مشتريان  با استفاده از مدل سروكوال.” ، فصل نامه علمي – پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين ، سال دوم ، شماره سوم ، شماره پياپي 6 ، 1391

[13]- مقدم ، رامين مهر ، حاج مقاني  ، “ارائه مدل توفيق پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي: بانك صادرات استان تهران) ” ،  دانشگاه شهيد بهشتي تهران

[14]- كاظمي ، عليمرداني  ، “توسعه مدل سروكوال براي اولويت بندي اقدامات بهبود كيفيت خدمات (مطالعه موردي: اداره خدمات مشتركين امور برق شهرستان چالوس) ” ،  مجله علمي و پژوهشي شريف ، شماره 49 ، 1388

[15]- قلاوندي ، بهشتي راد ، قلعه اي ، ” بررسي وضعيت كيفيت خدمات  آموزشي دانشگاه اروميه بر اساس مدل سروكوال ” ،  فرآيند مديريت و توسعه ، دوره 25 ، شماره 3 ، پياپي 81، 1391

[16]- صفري ، ابراهيمي ، بيات ، جمالي ، ”  بكارگيري روش MCDM براي اندازه گيري رضايت مندي مشتريان فروشگاه هاي الكترونيكي  ” ،  فصلنامه  اقتصاد و تجارت نوين ، شماره 12 ، 1387

[17]- صوفي ، كريمي ، آستانه ،  ”  ارزيابي عملكرد CRM در شركت ايران خودرو مبتني بر كارت امتيازي متوازن  ” ،  فصلنامه  مطالعات مديريت بهبود و تحول ،  شماره 61 ، 1389

[18]- شاهين ، تيموري ،  ”  الگويي براي عوامل تاثيرگذار و تاثيرپذير در مديريت ارتباط با مشتري از طريق تلفن همراه : مطالعه اي در آزانسهاي مسافرتي شهر اصفهان  ” ،  فصلنامه  علوم مديريت ايران ،  سال پنجم ، شماره 18 ، 1389

[19]- Zeithaml, Parasuraman & Berry, “Delivering Quality Service; Balancing Customer Perceptions and Expectations,” Free Press, 1990.

[20]- Wisniewski, M. ,”Using SERVQUAL to assess customer satisfaction with public sector services”, Managing Service Quality, Vol.11, No.6, pp. 380-388, 2001.

[21]- Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. , “Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: implications for future research”, Journal of Marketing , Vol. 58, pp. 111-124,1994.

 

[22]- A Smith,  “CRM and customer service: strategic asset or corporate overhead?”, Handbook of Business Strategy, Vol. 7 , pp. 87 – 93, 2006

[23]- J.KIM , E.Suh, H.Hwang , ” A model for evaluating the effectiveness of CRM using the balanced scorecard “. J. Interactive Marketing VOL.15 , pp.  5-19 , 2003

[24]- L.Ryals , S.Knox, ” Crossfunctional issues in the implementation of relationship marketing through CRM”. Europaen management Journal, VOL.5 ,pp. 534-543, 2001

 [25]- Bose ,  “Customer relationship management: key components for IT success”, Industrial Management & Data Systems,  Vol. 102 , pp. 82-97, 2002

[26]- Bohling, Timothy , Bowman, Douglas , LaValle, Steve , Mittal, Vikas , Narayandas,  “CRM Implementation: Effectiveness Issues and Insights”, Journal Of Service Research, VOL. 9,pp. 184-194, 2006

 [27]- Hedlund, Johan, Ingman, Anna  , “Unlocking the value of CRM”,Master Thesis ,Luela University ,Sweden,102(2) ,pp. 82-97 ,  2008

[28]- C.Trepper , “Match your CRM tool to your business mode”. Information week, Vol. 15 , pp. 1-14,  2000

[29]- S.Maguire and S.C.L.koh C.Huang,”Identifying the range of listening tools”, 2007

[30]- Ryals,L. and knox, S,”cross-functional issues in implementation of relationship marketing through(CRM)”,2001,534-42

[31]- Turban,E., Mclean, E.and wetherbe,J,”Information Technolog for management”,Wiley,newyork, 2004

[32]- stein, MM.and Bowen,M.”Building a customer satisfaction system:effective listening when the customer speaks ” 2003,23-4.

[33]- Flavian, c . and Guinaliu, M.”consumer trust, perceived security and private policy”VOL.106 NO.5.601-20

[34]- Srirojanat, S.and thrikell, P.C.”Relationship Marketing and Hs synergy with web-based technologhes ”,Journal of Market-Focused Management, 23-46.

[35]- park,C.H.and kim Y.G.”A framework of dynamic CRM,” Business process Management Journal,VOL.9 NO.5,652-71.

[36]- Lindgreen , A . , Palmer , R . , Vankamme , S . &  Wouters , “A relationship management Assessment tool:Quetioning , Identifying  and Prioritizing Critical Aspect of Customer Relationships”,2006 , Industerial Marketing Management , Vol. 35 ,57-71

[37]- Kevin B. H. , Vinod R . S . & Jeff, K. S. ,”The Impact of Enterprise System on Corporate Performance:A Study of ERP,SCM and CRM System Implementation “, Journal of operation Management,ELSEVIER,2006

[38]- Izqueirdo,C. C. , Cillan , J. G. & Gutierres , S. S. , “The Impact Of Customer Relationship Marketing On The Firm Performance: A Spanish Case ” , Journal Of Services, Marketing , 19(4),234-244,2005

[39]- Ranan , J. & Bhatnagar , V . , “Performance For Successful a CRM in Organizations”,Direct Marketing Journal , 2(14),239-247

[40]- Xu,M . Walton,J . ,”Gaining Customer Knolwladge through analytical CRM”, Department Of Strategy & Business Systems, Portsmouth Business School,University Of Portsmouth,2005

[41] – H. Nguyen, S. Sherif, M.Newby,  “Strategies for successful CRM implementation ” , Information Management & Computer security., VOL.15 , pp. 102-115 , 2007

[42] – B. Thompson, “Customer Relationship management”,the CRM solutions guide,2002.

[43] – Villanueva, J, P. Bhardwaj, S. Balasubramanian, and Y. Chen , “Customer Relationship Management in Competitive Environments: The Positive Implications of a Short-Term Focus,2007

[44] – Liou, J. J. H.  “A novel decision rules approach for customer relationship management of the

airline market” ,2009

 

[45] – Chan, S.L.; Ip, W.H.; Cho, “A model for predicting customer value from perspectives of product attractiveness and marketing strategy”,2010

 

[46] – Chung-Hoon Park, Young-Gul Kim, “A framework of dynamic CRM: linking marketing with information strategy”,2003

[47] – A. Osarenkhoe, A. Bennani, “An exploratory study of

implementation of customer relationship management strategy”,2007

[48] – G. Torkzadeh , J. Chang , W. Hansen , “Title Identifying Issues in Customer Relationship Management at Merck-Medco

“,2006

[49] – Injazz J. Chen, Karen Popovich, “Understanding customer
relationship management (CRM): People, process and technology”,2003

[50] – Turban et al.,  Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, 6th ed. (John Wiley & Sons, Inc.,) .Chapter 7, 2008.

[51] – Hyung-Su Kim, Young-Gul Kim, Chan-Wook Park  “Integration of firm’s resource and capability to implement enterprise CRM: A case study of a retail bank in Korea”,  Decision Support Systems 48 , p:313–322 , 2010

[52] – Xu,M.,&Walton,J. “Gaining customer knowledge through

analytical CRM”. Industrial Management+DataSystems, 105(7), 955–972. , 2005

[53] – Gartner Group , “CRM Economics: Figuring Out the ROI

on Customer Initiatives,” white paper, Stamford, CT. , 2001

[54] – Lee, J., Chow, R., Sin, L. and Tse, A. , “Relationship marketing: the Chinese way”, Business Horizon, Vol. 43 No. 1,
pp. 16-24 , 2000

[55] – Jain, D. and Singh, S.S. , “Customer lifetime value research in marketing: a review and future directions”, Journal of Interactive

Marketing, Vol. 16 No. 2, pp. 34-46. , 2002

[56] – Dyche´, J. , The CRM Handbook: A Business Guide to

Customer Relationship Management, Addison-Wesley, Upper Saddle

River, NJ , 2002

[57] – Sin, L .Y .M., Tse, A .C .B., & Yim, F .H .K.  CRM

conceptualization and scale development” .International of Journal

ofMarketing, 39(11/12), 1264-1290 , 2005

[58] – Agarwal, A., Harding, D.P. and Schumacher, J.R.  “Organizing for CRM”, McKinsey Quarterly, Vol. 3, pp. 80-91. , 2004

[59] – Nykamp, M. , “The Customer Differential: The Complete Guide

to Implementing Customer Relationship Management” , AMACOM, New York, NY. , 2001

[60] – McGovern, T. and Panaro, J. , “The human side of customer

relationship management”, Benefits Quarterly, Vol. 20 No. 3, pp. 26-33, 2004

[61] – Stefanou, C., Sarmaniotis, C. and Stafyla, A.  “CRM and

customer-centric knowledge management: an empirical research”,

Journal of Business Process Management, Vol. 9 No. 5, pp. 617-34, 2003

[62] – Ghodeswar, B.M.  “Winning markets through effective

customer relationship management”, in Sheth, J.N., Parvatiyar, A. and

Shainesh, G. (Eds), Customer Relationship Management: Emerging

Concepts, Tools and Applications, Tata McGraw-Hill, New Delhi, pp.

71-8, 2001

چکيده

                                                                      

امروزه برقراری ارتباط قوی و مستمر با مشتری یکی از مهمترین عوامل در موفقیت هر کسب و کاری می باشد. از این رو، مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری، که به معنی تلاش برای ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان می باشد ، به شدت مورد توجه قرارگرفته است. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها ی ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) می باشد. برای رسیدن به این هدف ، ابتدا چارچوب نظری  مورد بحث قرار گرفته است و پس از طراحی پرسشنامه پژوهش که روایی و پایایی آن تایید شده است، داده ها از مدیران ، کارشناسان و افرادی که در سطح شهرستان گرگان  از اینترنت استفاده
می کنند جمع آوری گردید. این مطالعه به این نتیجه رسید که تمرکز روی شش عامل  فیزیکی ، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین ، همدلی، خدمات الکترونیکی و عدم مراجعه حضوری مشتری،  بر اجرای موفق فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد..  علاوه بر این، مشخص شد که عامل همدلی نیاز به توجه بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد.

مقدمه

در طول يك قرن گذشته ، در شهرهاي كوچك در سرتاسر دنيا ، قبل از ظهور سوپر ماركت ، بازار و اتومبيل ، مردم جهت خريد كالا به مغازة محلي رجوع مي كردند. مالك، كاركنان مغازه و مشتريان را به اسم مي شناختند نيازها و خواسته هاي مشتري را درك كرده بودند. مشتري همواره به فروشگاه وفادار  مي ماند و خريد از آن را ادامه مي داد. با رشد جامعه ، تغيير جمعيت از جامعه كشاورزي به مناطق بزرگ شهري ، متحرك گشتن مصرف كننده ، تاسيس سوپر ماركت ها و فروشگاههاي زنجيره اي به منظور رسيدن به سود اقتصادي توسط بازاريابي هاي انبوه ، اين رابطه زيبا با مشتري ناپديد گشت. همچنين نرخها پايين تر آمدند و كيفيت اقلام يكنواخت شد، و رابطه بين مشتري و فروشنده ، بي نام و بدون برخورد انجام
مي گرفت. رابطه شخصي ما بين مشتري و مالك فروشگاه از بين رفت. در نتيجه،مشتريان
بي وفا گشتن و به سمت تامين كنندگاني سوق پيدا مي كردند كه جنس مورد نظر را در پايين ترين قيمت و با بيشترين تنوع، ارائه مي كردند. در گذشته اي نه چندان دور، ارتباط مشتري با فروشنده مستقيم ، بدون واسطه و از طريق چهره به چهره بود اما امروزه فروشگاههاي بدون فروشنده ، نوع ارتباط با مشتري را دگرگون كرده است.اما عليرغم اين تغييرات،ضرورت حفظ ارتباط با مشتري دوچندان شده است،زيرا ((هر ارتباط يك شانس براي فروش شركت است.))بر اساس پژوهش مؤسسه بازرگاني گامرس كه در سال 2000 انجام شده 66 درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند كه برقراري و حفظ مديريت ارتباطات با مشتري باعث جلب رضايت آنان ، افزايش درآمد ، افزايش توان رقابتي و بازده سود سرمايه شركت مي شود، زيرا با ارتباط صحيح مي توانيم مشتريان كليدي را شناسايي كرده و ارزش هاي بسيار عميقي را با مشتري برقرار كنيم[3].

آري،اين واقعيت كه ارتباطات امروزه بر پايه تجارت الكترونيكي مبتني است،به ما اجازه مي دهد كه بتوانيم توليد و خدمات خود را مستقيما”به مشتري هايمان در دورترين نقاط جهان ارائه دهيم بدون اينكه نيازي به انجام مسافرتهاي تجاري و ملاقات چهره به چهره با آنان داشته باشيم.امروزه مشتري با داشتن تكنولوژي اطلاعاتي و با استفاده از بازار الكترونيك قادر است كالاي مورد نظر خود را با ساير كالاها مقايسه،انتخاب و خريداري كند:ولي در هر حال داشتن ارتباطي بسيار عميق از ضروريات حفظ و ارزش گذاري به مشتري است،به طوري كه يكي از محققين توصيه مي كند حتي در سيستم ارتباط الكترونيكي ،بايستي حداقل هر دو سال يكبار مشتريان وفادار مورد نوازش مستقيم و خصوصي بالاترين مقام سازمان قرار گيرند[5].

برخي مؤسسات براي برقراري ارتباط با مشتريان ، واحد مخصوصي را ايجاد كرده اند، ولي اين نوع ارتباط به هيچ وجه جوابگوي شركت هاي مشتري مدار نيست ، زيرا به غير از واحد بازرگاني و فروش ، تمام اعضاء يك مؤسسه نيز بايد با مشتري مرتبط باشند ، از قسمت طراحي گرفته تا توليد ، تا بتوانند نظرات مشتري را بطور مستقيم در توليد نهايي اعمال كنند.به همين جهت معتقدند كه رابطه مشتري و فروشنده مثل دوچرخ يك كالسكه است كه بايد با هم و هم اندازه باشند تا امكان راه اندازي چرخ توسعه ممكن و ميسر باشد[28].

جهان ارتباطات در چند سال گذشته ، طلوع مديريت ارتباطات با مشتري را به عنوان يك رويكرد كاري مهم به چشم خود ديد . در اقتصاد رو به رشد فضاي رقابتي امروزه ، حركت قدرت و اختيار عمل از سوي سازمان به مشتري انتقال پيدا كرده است. با قدرت انتخاب بيشتر ، داشتن اطلاعات گسترده تر و هزينه هاي كمتر ، مشتريان كمتري در اين زمينه برخوردارند. در حاليكه تنوع بيشتر محصولات و ارائه بيشتر محصولات باعث خواهد شد كه سازمان از راههاي كمتري جهت بررسي و هدايت موقعيتهاي مختلف ارزش ها برخوردار باشد. در نتيجه، افزايش تعداد سازمانها توسعة خود را مرهون پيشرفت در ارائه خدمات به مشتريان است به نحوي كه بتواند افزايش قابل توجهي در رضايت مشتري و ميزان درآمد داشته باشد و اين در حالي كه مديريت هزينه ها را نيز بر عهده دارد[1].

بنابراين تعجب آور نخواهد بود كه در حال حاضر بسياري از شركتها به دنبال اجراي برنامه هاي CRM [1]هستند. و اين در حالي است كه برخي از اين سازمانها تجربه موفقيت اوليه را با اجراي اين برنامه داشته اند ولي اغلب آنها اكنون به دنبال آن سري از منافعي هستند كه با صرف هزينه در صدد بدست آوردن آنها هستند.

از سال 1990 كه رويه هاي ERP باعث شده است كه شركتها اين چنين هزينه هايي را صرف بكنند و سود اندكي بدست آورند هيچ رويه ديگري اجرا نشده است پس چرا CRM براي آن چيزي كه انتظار آن مي رفت ، نتوانسته است انتظارات را برآورده نمايد؟

دلايل آن را مي توان در فقدان بينش و فهم CRM هم از نظر مشتريان و هم از نظر سازمانها ذكر كه نتوانسته اند ارتباط معيني بين دستورالعملهاي CRM و مزاياي تجاري غير معين ايجاد كنند و در مرحلة بعدي از فقدان حمايتهاي لازمه و در نهايت نيز از اجراي ضعيف اين مرحله ناشي مي گردد. بسياري از سازمانها داراي دستورالعملهاي متفاوت و چندگانه اي هستند كه هريك تاكيد خاصي روي دستورالعمهاي اجرايي و كاربرد خاص آن دارد، ولي تعداد اندكي از اين دستورالعملها هستند كه به صورت موفق و يكپارچه شرايط را به نحوي كه هم رضايت مشتري و هم مزاياي سازمان را ايجاد كند ، مهيا نمايند. ما بايد به مشتريان خود كمك كنيم كه در بين تضادها و اختلافات به دنبال تجارب مشتريان ديگر باشند تا طبق آنها ، ارزش تجاري مناسبي را از طريق يك سري مديريت هاي عمومي و سرمايه گذاري معين ، طبق شرايط و دلايل معين خاص به وجود آورند. شروع انجام اين دستورالعملها از طريق مشخص كردن بازده هاي تجاري صريح و مشخص است كه قابليت بررسي و اندازه گيري خواهند داشت و اين عمليات بعد از تحليل ابعاد وجودي آن مشخص خواهد شد و در نهايت منجر به ارائه تكنولوژي خواهد شد كه در بردارندة تركيبي از سرعت ، كيفيت و هزينه خواهد بود[1].

تشريح و بيان مسئله

اکنون که در اقتصاد جهاني‏ مشتريان بقاي شرکت را رقم مي‏زنند ، شرکت‏ها ديگر نمي‏توانند نسبت به انتظارات و خواسته‏هاي مشتريان‏ بي‏تفاوت باشند. آنها بايد همه فعاليت‏ها و توانمندي‏هاي‏ خود را متوجه رضايت مشتري نمايند . به‏طور متوسط شرکت‏ها سالانه حدود ده تا سي درصد از مشتريان خود را از دست‏ مي‏دهند. اما آنها اغلب نمي‏دانند که چه مشتري‏هايي را در چه زمان و به چه دليل از دست مي‏دهند. اغلب شرکت‏ها بدون نگراني در مورد مشتري‏هايي که از دست مي‏دهند، به‏طور سنتي تأکيد زيادي بر جذب مشتري‏هاي جديد دارند. چنين شرکت‏هايي مانند سطل ته‏سوراخي هستند که مشتريان خود را همچون آب از دست مي‏دهند و مديران شرکت به جاي مسدود کردن سوراخ ، در جستجوي منابع جديدي جهت جذب هرچه بيشتر مشتري‏ها هستند [1].رضايت مشتري يکي از پايه‏اي‏ترين مفاهيم ارزيابي‏ است که در خيلي از کسب‏وکارها دنبال مي‏شود . رضايت‏مندي مشتريان مرتبا به صورت ادواري و يا پس از هر تغيير ساختاري ، اندازه‏گيري مي‏شود با مرور ادبيات‏ رضايت‏مندي مشتري درمي‏يابيم که اين تعاريف اکثرا از طريق مصاحبه با آزمودني‏ها يا همان مشتريان مورد بررسي و آزمايش قرار گرفته‏اند.

مديريت ارتباط با مشتري قادر است فاصله بين مشتري و سازمان را کاهش داده و  با وفاداري مشتري ، خدمت برتر ، گردآوري بهتر اطلاعات و آموزش سازماني موجب موفقيت سازماني گردد.[41]

تقريبا از 4 سال پيش شرکت مخابرات استان گلستان نسبت به ارائه سرويس اينترنت با قيمت بسيار پايين اقدام نمود که اين امر موجب  ورشکستگي  ISP هاي گرگان شد در ابتدا حجم بالايي از کاربران اينترنت گرگان از مخابرات اشتراک گرفتند .

يکي ديگر از ISP هاي گرگان بنام نوين نت که از شرکت هاي بزرگ  در گرگان بود در ابتدا به همين دليل پاييني قيمت ، مشتريان خود را از دست داد در حالي که کيفيت سرويس هاي نوين نت  بسيار مناسب و از سيستم مديريت ارتباط با مشتري نسبتا مطلوبي هم برخوردار بود .

ISP مخابرات (با توجه به تعداد بالاي مشتريان ) به جز يک خط تلفن هيچ گونه امکان ارتباطي با مشتريان نداشت   و در طول اين مدت نيز هيچکونه استراتژي جهت استفاده از يک CRM مناسب از سوي مديران اخذ نگرديد.

در طول اين مدت شرکت نوين نت  با استفاده از استراتژي مشتري مداري و استفاده از يک CRM قدرتمند و مشتري پسند توانست سهم زيادي از بازار را که از دست داده بود پس بگيرد که علت بازگشت اکثر مشتريان از مخابرات به پارس همين CRM و پشتيباني 24 ساعته و برنامه ريزي شده شرکت نوين نت بوده است.  بدون‏شک رضايت مشتري يکي از موضوع‏هاي بسيار راهبردي در دهه اخير است که ظاهرا همين امر يکي از اساسي ترين عوامل موفقيت اين شرکت (نوين نت)  در مقابل ساير رقبا بوده است.

اهداف تحقيق

نظريه پردازان معتقدند : (( آنهايي كه براي خريد به فروشگاه مراجعه مي كنند ، در واقع حمايت خود را از فروشگاه اعلام مي كنند . آنهايي كه فقط براي تعريف و تمجيد مي آيند ، نشاط و خرسندي را به ارمغان مي آورند . مشترياني كه لبه تيز انتقادات خود را به به طرف فروشگاه نشانه مي روند ، در واقع آموزش مي دهند كه چگونه مي توان موجبات رضايت مشتري را فراهم آورد . تنها آنهايي كه نارضايتي دارند ولي آن را اعلام نمي كنند اجازه
نمي دهند كه اشتباهات اصلاح شود تا روز به روز بهبود سطح خدمات ارائه شده را شاهد باشيم)) [28].

اين عبارت ، يك برخورد حرفه اي با قضيه مي باشد . آنچه كه در اين عبارت جلب توجه مي كند اين است كه ، يك مدير موفق ، همراه با رضايت و شادماني مشتري ، راضي است. اما زماني كه مشتري نارضايتي خود را اعلام مي كند ، عليرغم يك اتفاق  پيش آمده ، يك نكته  مثبت در آن مي بيند و آن فرصتي است كه مشتري براي بهبود ، در اختيار وي قرار داده است . بنابراين ، از ديدگاه يك فرد موفق در زمينه تجارت ، شكست زماني رخ مي دهد كه مشتري ناراضي است ولي ما بي اطلاع هستيم . از اينرو ، مراحل مختلف اجراي آن بايد به درستي تعريف شود ، مورد ارزيابي قرار گيرد و در نهايت يك خروجي مناسب را براي اعمال اقدامات لازم در جهت بهبود مستمر سيستم ، ارائه دهد [2].

روشهاي اندازه گيري و مديريت بر رضايت مشتري در سازمانهاي مختلف ، متفاوت است اما ، فارغ از روشي كه  براي اجراي آن به كار گرفته مي شود ، اهداف زير مد نظر است : [2]

تبيين نيازها و انتظارات مشتري .

تعيين پارامترهاي اصلي تشكيل دهنده رضايت .

ترازيابي عملكرد سازمان در مقايسه با رقبا .

تعيين نقاط ضعف و قدرت .

كسب اطلاعات لازم و كافي در خصوص منابع ايجاد نارضايتي و اعمال اقدامات اصلاحي براي بهبود .

اطلاع رساني به مديريت در خصوص نقاطي كه نياز به اقدمات فوري دارند .

شناسايي اولويتها براي بهبود .

تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و اعمال اقدامات پيشگيرانه

اهداف اين مطالعه عبارتند از :

شناسايي فاکتورهاي رضايتمندي از سيستم مديريت ارتباط با مشتري  در شرکت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت (عوامل انساني ، تکنولوژيکي  و کيفيت ارائه خدمات ، ….)

رابطه بين ارائه خدمات و CRM

رابطه بين عوامل ترفيع و CRM

رابطه بين ويژگي هاي کارکنان و CRM

و …

رابطه بين CRM موفق و جذب سهم بازار

ارائه يک الگوي جديد جهت اندازه گيري ميزان موفقيت CRM و رضايت مشتري

 

[1] -Customer Relationship Management

اهميت تحقيق

استراتژي هاي بازاريابي سنتي حول مفهوم چهار  pيعني( قيمت(price ، (محصول (product ، (توزيع(placement  و (ترفيع (promotionجهت افزايش سهم بازار متمرکز بودند و توجه اوليه آنها افزايش حجم مبادلات بين فروشنده و خريدار بود. در اين زمينه حجم فروش، معيار عملکرد استراتژيها و تاکتيک هاي بازار يابي بود. اما  مديريت ارتباط با مشتري نوعي استراتژي کسب و کار است که فراتر از افزايش حجم مبادله
مي باشد و هدف آن افزايش سود آوري، درآمد و رضايت مشتري است. براي تحقق اين اهداف، سازمان ها از مجموعه وسيعي از ابزار ها، رويه ها و روش ها ي ارتباطات با مشتري استفاده مي کنند. مديريت ارتباط با مشتري تمام مولفه هايي است که در درون يک سازمان با مشتري و به شيوه اي هوشمند در ارتباطند. بسياري از عمليات  و فعاليت هاي روزمره کسب و کار ها با مشتريان سر و کار دارند. از اين رو فراهم آوردن سيستم هايي که بتواند هر کدام از اين وظايف را بهبود بخشند براي موفقيت حياتي است. [42]

در سالهاي اخير نياز به تغيير جهت از نگرش مبادله اي به ارتباطي در مديريت ارتباط با مشتري بسيار مورد توجه قرار گرفته است. مديران علاقه مند به سرمايه گذاري کوتاه مدت بر روي مشتريان و بدست آوردن سود در بلند مدت هستند ، و فراتر از سود يک ساله فکر مي کنند و به دنبال اتخاذ ارتباط بلندمدت با مشتري هستند [43].

تا زمانيکه حفظ وفاداري مشتري به عنوان يک اصل فروش در بلند مدت مورد توجه خواهد بود، مديريت ارتباط با مشتري قدم بزرگي در پيشبرد ايجاد يک سيستم که ابزاري براي حفظ وفاداري تک تک مشتريان در سراسر جهان مي باشد ايفا مي کند. به منظور درک مديريت ارتباط با مشتري، بايد محيط در حال تغيير مشتريان را شناسايي و مورد توجه قرار داد. مديريت ارتباط با مشتري يک سازمان را به سازمان دهي محصولات يا خدمات ويژه براي هر مشتري قادر مي سازد. مديريت ارتباط با مشتري، در پيشرفته ترين حالت به ايجاد شخصي سازي مي پردازد، به عبارتي براي هر مشتري با توجه به خصوصيات و ترجيحاتش خدماتي را ارائه مي دهد[4].

امروزه مديريت ارتباط با مشتري به دلايل جهاني شدن، افزايش رقابت، بلوغ بازار و پيشرفت سريع تکنولوژي در کسب و کارها، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. مديريت ارتباط با مشتري يک استراتژي کليدي کسب و کار محسوب مي شود، به نحويکه يک شرکت براي بقاء نيازمند تمرکز بر نيازهاي مشتريان خود مي باشد. روند در حال افزايش رقابت و کاهش وفاداري مشتريان باعث شد تا شرکت ها از سمت محصول محور به مشتري محور سوق پيدا کنند. در اينجا تمرکز بيشتر بر نيازهاي مشتري است تا ويژگي هاي محصول[44].

امروزه مديريت ارتباط با مشتري به طور فزاينده اي در همه کسب و کارها براي حفظ اثرات بلندمدت مشتري در محيط رقابتي مورد توجه قرار گرفته است. مديريت ارتباط با مشتري فلسفه اي است که نيازهاي مشتري را با هدف بدست آوردن مشتريان هدف با محصول مناسب، در زمان مناسب، و مکان مناسب مورد پيش بيني قرار مي دهد[45].

شرکت ها به دنبال نزديک تر شدن به مشتريان، تلاش در پيدا کردن راه هاي جديد براي ايجاد ارزش براي مشتريانشان و تغيير شکل ارتباط با مشتري از طريق استفاده از نظرات و مشارکت آنها، و نه تنها فروش، هستند. سازمان ها براي موفقيت بيشتر، به جاي بدست آوردن سهم کل بازار بايد بيشتر به جذب و حفظ سهم هر مشتري تمرکز کنند و حفظ يک مشتري، سودآور تر از بدست آوردن يک مشتري جديد است . [46]

اشکال جديد رقابت و تغييرات ساختاري فرايند مبادله به پيدايش الگوي ارتباطي براي ايجاد ارتباطات بلندمدت در ميان مشتريان و عرضه کنندگان منجر مي شود. اين را مي توان به خاطر جهاني شدن کسب و کار، بين المللي شدن، کاهش کنترل دولت، پيشرفت هايي در فناوري اطلاعات و کاهش چرخه عمر محصول دانست .[47]

مديريت ارتباط با مشتري در بدست آوردن اطلاعات، نگهداري اطلاعات و عمليات پشتيباني از تصميم گيري براي سفارشي سازي خدمات به مشتري مشارکت دارد. مديريت ارتباط با مشتري، شرکت ها را به تحليل داده ها و شناسايي و هدف گيري نيازهاي مشتريان به منظور افزايش رضايت و حفظ مشتري ترغيب مي کند. همچنين به سازمان ها به منظور ايجاد رابطه متقابل با مشتريانشان از طريق وب، پست الکترونيکي، تلفن و … کمک مي کند و مي توان به صورت آن لاين با مشتريان رابطه برقرار کرده و به نيازهاي آنها خيلي سريع جواب داد.[48]

مديريت ارتباط با مشتري باعث افزايش توان رقابتي براي بسياري از سازمانها و افزايش درآمد و کاهش هزينه هاي عملياتي مي شود. اداره روابط اثربخش و کارا با مشتريان باعث افزايش وفاداري و نرخ بازگشت مشتريان مي شود. مديريت ارتباط با مشتري در سازمانها از طريق معيارهايي همچون تکرار فرايند خريد ، هزينه صرف شده و ماندگاري مشتري به ارزيابي وفاداري و سودآوري مشتريان مي پردازد .[49]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122