پایان نامه تهيه و بررسي خواص نانو کامپوزيت هاي پلي متيل متاکريلات خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پليمريزاسيون سوسپانسيوني درجا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه تهيه و بررسي خواص نانو کامپوزيت هاي پلي متيل متاکريلات  خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پليمريزاسيون سوسپانسيوني درجا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه تهيه و بررسي خواص نانو کامپوزيت هاي پلي متيل متاکريلات  خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پليمريزاسيون سوسپانسيوني درجا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: مقدمه 3
1-1- بیان مسئله 3
1-2- اهمیت و اهداف پروژه 5
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 7
2-1- پلیمریزاسیون تعلیقی 9
2-1-1- دور همزن 9
2-1-2- غلظت پایدار کننده 10
2-2- سیلیکات¬های لایه ای 11
2-3- هدف از اصلاح سطحی نانوخاک رس و روش¬های آن ….15
2-4- هدف از اصلاح سطح و لبه صفحات خاک رس توسط اصلاح کننده های سیلانی و چگونگی پیوند خوردن آن بر سطح 18
2-5- ساختار نانو کامپوزیت¬های سیلیکاتی لایه ای 19
2-5-1- نانوکامپوزیت لخته ای 19
2-5-2- نانوکامپوزیت میان لایه ای 19
2-5- 3- نانوکامپوزیت ورقه ورقه شده 20
2-6- روش¬های تهیه نانو کامپوزیت¬های حاوی خاک رس 20
2-6-1- روش فیزیکی 21
2-6-1-ا- روش محلولی 21
2-6-1-ب- روش اختلاط مذاب 22
2-6-2- روش شیمیایی 24
2-6-2-ا- روش پلیمریزاسیون درجا 24
2-7- روش¬های شناسایی مورفولوژی نانوکامپوزیت¬ها 25
2-7-1- پراش اشعه ایکس 27
2-7-2- میکروسکوپ الکترونی عبوری 28
2-8- خواص نانوکامپوزیت¬ها 28
2-9- بررسی کار¬های انجام شده 30
فصل سوم : تجربی 45
3-1-مواد مصرفی 45
3-2-اصلاح مجدد نانو ذرات خاک رس 48
3-3-تهیه مخلوط حاوی مونومر / خاک رس 49
3-4- تهیه نانوکامپوزیت پلیمر/ خاک رس اصلاح شده 49
3-4-1- تهیه پلی متیل متاکریلات به روش سوسپانسیونی 49
3-4-2- تهیه نانوکامپوزیت¬های پلی متیل متاکریلات / خاک رس اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی¬درجا 50
3-4-3- تهیه نانوکامپوزیت به روش اصلاح درجا و پلیمریزاسیون درجا 53
3-5- دستگاه¬ها و آزمون¬های مورد استفاده جهت بررسی نوع ساختار و خواص حرارتی و مکانیکی نانو کامپوزیت¬ها 54
3-5-1- آزمون طیف سنجی زیر قرمز(FTIR) 54
3-5-2- آزمون پراش اشعه ایکس(XRD) 54
3-5-3- آزمون گرماوزن سنجی(TGA) 55
3-5-4- آزمون خواص گرمایی دینامیکی- مکانیکی(DMTA) 55
3-5-5- آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 55
3-5-6- آزمون اندازه گیری زاویه تماس(Contact angle) 56
3-5-7- آزمون اندازه گیری درصد ژل(Gel content) 56
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات 58
4-1- نتیجه گیری 58
4-2- پیشنهادات 61
منابع 62

منابع

[1] Fischer H., “Polymer nanocomposites: from fundamental research to specific      applications”, Materials Science and Engineering, 23, 763-772, 2003.

[2] Markarian J., “Automotive and packaging offer growth opportunities for nanocomposites”, Plastics, Additives and Compounding, 7, 18-21, 2005.

[3] Zhang R.x., Ni Q.-Q., Natsuki T., Iwamoto M., “Mechanical properties of composites filled with SMA particles and short fibers”, Composite Structures, 79, 90-96, 2007.

[4] Meneghetti P., Qutubuddin S., “Synthesis, thermal properties and applications of polymer-clay nanocomposites”, Thermochimica Acta, 442, 74-77, 2006.

[5] Thostenson E. T., Li C., Chou T.-W., “Nanocomposites in context”, Composites Science and Technology, 65, 491-516, 2005.

[6] Sinha Ray S., Okamoto M., “Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from preparation to processing”, Progress in polymer science, 28, 1539-1641, 2003.

[7] He H., Duchet J., Galy J., Gerard J.-F. o., “Grafting of swelling clay materials with 3-aminopropyltriethoxysilane”, Journal of colloid and interface science, 288, 171-176, 2005.

[8] Shen W., He H., Zhu J., Yuan P., Frost R. L., “Grafting of montmorillonite with different functional silanes via two different reaction systems”, Journal of colloid and interface science, 313, 268-273, 2007.

] 9 [حدادی،و،”مبانی مهندسی پلیمریزاسیون”، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران،1385.

[10] Jahanzad F., “Evalution of particle size distribution in suspension polymerization reaction”, Loughborough,2004.

[11] Vivaldo E., “development of an effective model for particle size distribution in suspension copolymerization of styrene/divinylbenzene”, McMaster,Hamilton, 1998.

[12] Miranda-Trevino J. C., Coles C. A., “Kaolinite properties, structure and influence of metal retention on pH”, Applied Clay Science, 23, 133-139, 2003.

[13] Beyer G. n., “Nanocomposites: a new class of flame retardants for polymers”, Plastics, Additives and Compounding, 4, 22-28, 2002.

 

[14] Chin I.-J., Thurn-Albrecht T., Kim H.-C., Russell T. P., Wang J., “On exfoliation of montmorillonite in epoxy”, Polymer, 42, 5947-5952, 2001.

[15] Pavlidou S., Papaspyrides C. D., “A review on polymer layered silicate nanocomposites”, Progress in polymer science, 33, 1119-1198, 2008.

 

[16] Utracki L. A., Kamal M. R., “Clay-containing polymeric nanocomposites”, Arabian Journal Science & Engineering–special issue, 27, 43-67, 2002.

]17[ برمر،م،باریکانی،م،فریدونیا،م,نانوکامپوزیت های پلیمر/ خاک رس، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،1384.

[18] Worrall W. E., “Clays and ceramic raw materials”, Springer, 1986.

[19] Schiffman P., Southard R. J., “Cation exchange capacity of layer silicates and palagonitized glass in mafic volcanic rocks: A comparative study of bulk extraction and in situ techniques”, Clays and clay minerals, 44, 624-634, 1996.

[20] Zanetti M., Lomakin S., Camino G., “Polymer layered silicate nanocomposites”, Macromolecular Materials and Engineering, 279, 1-9, 2000.

[21] Liu G., Zhang L., Zhao D., Qu X., “Bulk polymerization of styrene in the presence of organomodified montmorillonite”, Journal of applied polymer science, 96, 1146-1152, 2005.

[22] Samakande A., Hartmann P. C., Sanderson R. D., “Synthesis and characterization of new cationic quaternary ammonium polymerizable surfactants”, Journal of colloid and interface science, 296, 316-323, 2006.

[23] Moraru V. N., “Structure formation of alkylammonium montmorillonites in organic media”, Applied Clay Science, 19, 11-26, 2001.

[24] Vaia R. A., Teukolsky R. K., Giannelis E. P., “Interlayer structure and molecular environment of alkylammonium layered silicates”, Chemistry of Materials, 6, 1017-1022, 1994.

[25] Yang W. T., Ko T. H., Wang S. C., Shih P. I., Chang M. J., Jiang G. J., “Preparation of polystyrene/clay nanocomposite by suspension and emulsion polymerization”, Polymer Composites, 29, 409-414, 2008.

چکیده

دراین تحقیق،  نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس، حاوی درصد­های وزنی مختلفی از خاک­رس (براساس ماده معدنی موجود در ساختار آنها)  به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا تهیه شدند. خاک­های رس­ یکبار اصلاح شده مصرفی مشتمل بر خاک­های رس کانیپیا تی(KT) و کانیپیا دی(­KD­) بودند که به ترتیب توسط نمک­­های تری متیل اکتا دسیل آمونیوم برماید(TMO) و دی متیل دی اکتا دسیل آمونیوم برماید(DMO) که از نظر تعداد زنجیره آلکیلی موجود در ساختارشان با یکدیگر متفاوت هستند آلی شده­اند. آزمون­های پراش اشعه ایکس، گرماوزن سنجی و گرمایی دینامیکی – مکانیکی بر روی نانو کامپوزیت­های تهیه شده انجام شد. نتایج آزمون پراش اشعه ایکس برای نمونه هایی با 3 % وزنی از خاک رس یکبار اصلاح شده نشان دادند که ساختار  نانوکامپوزیت­های تهیه شده از نوع میان لایه ای است . همچنین با افزایش درصد وزنی خاک رس یکبار اصلاح شده درون ماتریس پلیمری، پایداری حرارتی و خواص گرمایی دینامیکی – مکانیکی شامل مدول و دمای انتقال شیشه ای نمونه­های نانوکامپوزیتی افزایش یافت.

درمرحله دیگر از این تحقیق، خاک رس یکبار اصلاح شده KT توسط اصلاح کننده های سیلانی  3- متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان (MPS) و N- (n-بوتیل)-3-آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان (1189) مجددا اصلاح شد. اصلاح مجدد خاک­رس KT با هدف اصلاح لبه­ها به منظور افزایش سازگاری بین خاک رس و پلیمر صورت گرفت تا با توزیع مناسب خاک رس دوبار اصلاح شده درون بستر پلیمری و بر هم کنش قوی در فصل مشترک خاک رس و ماتریس پلیمری، خواص نانو کامپوزیت نهایی بهبود یابد. اصلاح کننده­های سیلانی یاد شده دارای گروه­های متوکسی هستند که پس از هیدرولیز، قابلیت اتصال به لبه­ها را ازطریق انجام واکنش تراکمی با گروه­های هیدروکسیل موجود در لبه­ها پیدا می­کنند. اصلاح کننده سیلانی MPS ازجمله اصلاح کننده های فعال است که دارای گروه وینیلی در انتهای ساختار خود می باشد، درحالیکه اصلاح کننده سیلانی 1189 یک اصلاح کننده غیر فعال به شمار می آید که توانایی شرکت در واکنش­های پلیمریزاسیون را ندارد. آزمون­های  پراش اشعه ایکس، گرماوزن سنجی، طیف سنجی زیر قرمز و اندازه گیری زاویه تماس برروی خاک ­های رس دوبار اصلاح شده انجام شد . نتایج مربوط به آزمون پراش اشعه ایکس حاکی از افزایش فاصله بین صفحات خاک­های رس دوبار اصلاح شده بود که پس از شستشوی خاک­های رس دوبار اصلاح شده با تولوئن، فاصله بین صفحات کاهش یافت. نتایج آزمون گرماوزن سنجی نشان می دهد که مقدار ماده معدنی باقی مانده در خاک­های رس دوبار اصلاح شده کمتر شده است. همچنین طیف­های مربوط به اعدادموجی ساختار­ اصلاح کننده­های سیلانی در آزمون طیف سنجی زیر قرمز مشاهده شد که حضور اصلاح کننده­های سیلانی در ساختار خاک رس را تائید می کنند . نتایج آزمون اندازه­گیری زاویه تماس نشان داد که با اصلاح مجدد خاک رس یکبار اصلاح شده ماهیت آب گریزی ماده بیشتر شده است. نانوکامپوزیت­های متشکل از پلیمر / خاک­ رس دوبار اصلاح شده در 3% وزنی تهیه شدند و تحت آزمون پراش اشعه ایکس قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فاصله بین صفحات در نانوکامپوزیت­های حاوی خاک رس دوبار اصلاح شده با مقدار  nm77/3 نسبت به فاصله بین صفحات درنانوکامپوزیت حاوی خاک رس یکبار اصلاح شده بامقدارnm 6/3 افزایش داشته است که این امر به سازگاری هرچه بیشتر خاک رس دوبار اصلاح شده و پلیمر نسبت داده شد. همچنین پایداری حرارتی نانوکامپوزیت­های حاوی 3% وزنی از خاک رس دوبار اصلاح شده در مقایسه با پلیمر خالص بیشتر شده است.

از سوی دیگر،  نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات حاوی خاک رس دوبار اصلاح شده با MPS، در درصد ­های وزنی 25/0، 5/0، 75/0 و 1 تهیه شدند و آزمون­های مختلفی همچون اندازه گیری درصد ژل ، گرمایی دینامیکی – مکانیکی بر روی آنها انجام شد. بر اساس ننایج حاصله، با افزایش درصد وزنی خاک رس دوبار اصلاح شده، درصد ژل افزایش یافت. همچنین مدول و دمای انتقال شیشه ای برای نانوکامپوزیت­های حاوی 25/0% تا 5/0% وزنی ازخاک رس روندی صعودی را نشان داد که با افزایش درصد وزنی خاک رس دوبار اصلاح شده به میزان 75/0% و 1% وزنی روند نزولی مشاهده شد. تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانوکامپوزیت حاوی 5/0% وزنی از خاک رس دوبار اصلاح شده نشان­دهنده توزیع مناسب صفحات خاک رس درون بستر پلیمری با ساختار ورقه ورقه شده هستند، اگرچه اندکی ساختار میان لایه­ای نیز قابل مشاهده است. همچنین مدول  نانوکامپوزیت­ تهیه شده با 5/0% وزنی از خاک رس دوبار اصلاح شده با مقدار 07/1 GPa درمقایسه با مدول نانوکامپوزیت حاوی 5/0% از خاک رس یکبار اصلاح شده KT با مقدارGPa 86/0افزایش چشم­گیری را نشان داد. علاوه بر این،  نتایج آزمون حرارتی دینامیکی – مکانیکی  مربوط به نانوکامپوزیت حاوی 5/0%وزنی از خاک رس دوبار اصلاح شده تقریبا معادل نتایج مربوط به نانوکامپوزیت تهیه شده با 3% وزنی از خاک رسKT است. درنتیجه با درصدکمتری­ازخاک­رس­دوباراصلاح­شده­می­توان­به­خواص­مکانیکی­بالاتری­دست­یافت.

کلیدواژه : پلی متیل متاکریلات، نانو ذرات خاک رس ،  نانوکامپوزیت، پلیمریزاسیون سوسپانسیونی، درجا

فصل اول

مقدمه

در این فصل به کلیاتی در مورد بیان مسئله، اهمیت و اهداف این پژوهش پرداخته خواهد شد.

1-1   بیان مسئله

نانو کامپوزیت ها از توزیع یا پراکنش ذرات نانو در یک ماتریس تشکیل می شوند. ماتریس می تواند یک جزئی یا چند جزئی باشد و ممکن است حاوي موادي باشد که خاصیت هایي همچون تقویت کنندگی، چقرمگی و هدایت کنندگی را به سیستم وارد کند.

واژه نانوکامپوزیت، به کامپوزیت هایی که حداقل یکی از ابعاد فاز پراکنده در آن در مقیاس نانوباشد، اطلاق می شود. نانو کامپوزیت ها براساس ابعاد ذرات فاز پراکنده به سه دسته تقسیم می شوند :

هر سه بعد فاز پراکنده در مقیاس نانومتری هستند. به عنوان مثال ذرات سیلیکای کروی به دست آمده با روش سل– ژل یا پلیمریزاسیون درجا از این دسته اند.

دو بعد از فاز پراکنده در مقیاس نانومتری هستند و بعد سوم بزرگ تر از 100 نانومتر است. در این حالت یک ساختار کشیده شده ، ایجاد می شود که نانو لوله ها از این دسته هستند. تقویت انواع زمینه های فلزی، سرامیکی و پلیمری توسط نانو لوله ها امکان پذیر است.

 

فاز پراکنده فقط دارای یک بعد در مقیاس نانو متری است. در این مورد پرکننده به صورت ورقه هایی با ضخامت یک یا چند نانو متر و با طول صد ها یا هزاران نانو متر می باشد. خاک رس در بین سیلیکات های لایه ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا خاک رس اولیه بیشتر دردسترس است و دانشمندان اطلاعات دقیق تری در زمینه ساختار و ظرفیت اصلاح پذیری آنها دارند .

نانو کامپوزیت های پلیمری[1]  در حال حاضر به صورت دسته جدیدي از مواد پراهمیت مطرح شده­­اند. این خانواده ازکامپوزیت ها متشکل از زمینه ی پلیمری و پرکننده معدنی هستند. نانو کامپوزیت های پلیمری غالبا از طریق امتزاج با پلیمر­ها و یا پلیمریزاسیون مونومر­ها در فاصله میان لایه های نانو ذرات بدست می­آیند.کارایی این مواد با به کارگیری 2 تا 7 درصد وزنی از مواد تقویت کننده، با کامپوزیت هاي معمولی با 30 تا50 درصد وزنی از مواد تقویت کننده، برابري می کند.

به این نکته باید توجه کرد که استفاده  بالاي پرکننده در کامپوزیت هاي معمولی باعث افزایش نامطلوب دانستیه و ایجاد قطعات سنگین، کاهش جریان مذاب و افزایش شکنندگی می شود.  علاوه بر این کامپوزیت هاي معمولی کدر و غیر شفاف هستند. این مشکلات در نانو کامپوزیت هاکمتر دیده شده و تقریبا برطرف می شوند.

مهمترین مصرف نانو کامپوزیت هاي پلیمري در صنعت حمل و نقل، بسته بندي، ساختمان، سازه های الکترونیکی، وسایل برقی، فوتونیکی و حسگرها است. این کاربردها خواص مغناطیسی اصلاح شده، قابلیت عبور الکتریسته یا نور و خاصیت زیست سازگاري  را در بر می گیرد.  رفتار نانو کامپوزیت هاي پلیمری مانند مواد متشکل از یک جزء یا مواد یک فازي است. نانو کامپوزیت هاي پلیمري شفاف اند و دانسیته پایین از خود نشان می دهند.آنها را می توان به سادگی با افزودنی ها اصلاح کرد[1].

نانو کامپوزیت هاي پلیمري به سه روش تهیه می شوندکه عبارتند از:

روش محلولی

روش اختلاط مذاب

روش پلیمریزاسیون درجا

در چند دهه اخیر، نانو کامپوزیت هاي پلیمر/ سیلیکات لایه اي کانون توجه محققین بسیاري بوده است. نسبت منظر  بالاي صفحات میان لایه ای شده و یا ورقه ورقه  شده، پتانسیل لازم براي بهبود قابل توجه تعداد زیادي از خواص پلیمرها را با به کارگیري مقدار اندکی نانو خاك رس فراهم می کند. یکی از مزیت های استفاده از نانو ذرات، وزن کمتر قطعه نهایی تهیه شده با نانو سیلیکات هاي لایه اي نسبت به انواع معمولی آن می باشد که دلیل آن درصد پایین استفاده از این نانوذرات است. به طور کلی خاک های رس اصلاح شده با نسبت 1:3 جانشین موادی همچون تالک یا پرکننده­های های شیشه­ای شده اند. به طورمثال، 5 درصد وزنی از خاک­های رس می توانند جایگزین15 درصدوزنی از پرکننده­ هایی همچون کربنات کلسیم بشوند که باعث ارتقای خواص مکانیکی محصول نهایی می گردند[2].

مزیت عمده دیگر نانوکامپوزیت هاي سیلیکاتی نفوذناپذیري آنها در برابر گازها است. زمانی که صفحات خاك رس بخوبی توزیع شده و آرایش یافته باشند به مقدار قابل توجهی نفوذپذیری را کاهش می­دهند. همچنین  موجب افزایش قابل توجه مقاومت اشتعال پذیري در پلیمر می شوند.

سیلیکات های لایه ای جزء نانوذرات مهمی به حساب می آیند که علاوه بر بهبود خواص مکانیکی[3]، پایداری حرارتی[4] ، پایداری شیمیایی و خواص الکتریکی نمونه­ها را افزایش می دهند. اما مشابه سایر نانوذرات، وجود جاذبه ی واندروالس در بین آنها، باعث به هم چسبیدن و تجمع سیلیکات های لایه ای می­شود که این امر مانع از پراکندگی مطلوب نانوذرات در بستر پلیمری می گردد. در نتیجه، رسیدن به خواص منحصر به فرد سیلیکات های لایه­ای را با مشکل مواجه می­کند. پس می توان به مشکل اصلی فرآیند تهیه نانو کامپوزیت ها، عدم توزیع یکنواخت فاز تقویت کننده در بستر پلیمری و تجمع ذرات، اشاره­کردکه سبب افزایش انرژی سطحی ذرات می شود وخواص مکانیکی نانو کامپوزیت ها را کاهش می دهد[5].

1-2   اهمیت و اهداف پروژه

آزمایش­های متعدد در زمینه بهبود خواص نانوکامپوزیت های پلیمر / خاک رس نشان داده است که برهم کنش الکتروستاتیک ضعیف در فصل مشترک  خاک رس معدنی آب دوست و ماده آلی آب گریز، تاثیرات منفی بر استحکام مکانیکی نهایی نانو کامپوزیت های پلیمر / خاک رس می گذارد. علت وجود اين نقص، ناسازگاري ذرات خاك رس آب دوست با ماده آلي آب گریز است. دليل ناسازگاري بين دو ماده فوق الذكر وجود گروهاي هيدروكسيلي برروي لبه و همچنين سطوح داخلي و خارجي صفحات خاك رس عنوان مي شود[6].

به منظور بهبود پايداري پراكنش نانوذرات در محيط آلي و يا ماتريس­های پليمري، لازم است كه با اصلاح سطح ذرات از طريق مولكول­هاي  فعال سطحی و يا ساير اصلاح كننده ها، ميان ماتريس پليمري و نانوذرات سازگاري ايجاد نمود. عموماً، نانو ذرات خاك رس به روش تبادل يوني و با استفاده ازمواد آلی موسوم به نمك هاي آلكيل آمونيوم نوع چهارم اصلاح مي شوند. با كمك روش تبادل يوني تنها مي توان سطوح داخلي وخارجي نانو ذرات را اصلاح كرد و اين بدين معناست كه هنوزگروه هاي هيدروكسيل برروي لبه ها و بعضاً بر سطوح نانو ذرات باقي مي مانند. بنابراين، براي ايجاد سازگاري كامل بين دو ماده آب دوست و آب گریز بايد لبه هاي ذرات خاك رس نيز در معرض اصلاح قرار گيرند. در غير اين صورت،  پديده خوشه اي شدن و عدم ورقه اي شدن ذرات خاك رس معدني در ماتريس پليمر ي مشاهده می شود. درواقع ، نانوذرات به دنبال پراكنش نامناسب در ماتريس پليمري، تمايل زيادي به كلوخه شدن داشته و موجب افت خواص نوري و مكانيكي نانوكامپوزيت مي گردند.

تلاش های بسیاری در جهت پراکنده کردن سیلیکات های لایه ای در ماتریس پلیمری صورت گرفته است که از آن جمله می توان به استفاده از مواد فعال سطحی مناسب و یا ایجاد گروه های عاملی روی سطح اشاره کردکه با ایجاد پیوندهای کووالانسی با ماتریس پلیمری، سبب بهبود قابل توجه در خواص پلیمر می­شود [7]. درنهایت بهبود خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري همواره مورد توجه بوده است. از آنجاييكه دليل اصلي افزودن ذرات معدني به پليمرها بهبود خواص مكانيكي آنها است، بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پليمري اهميت ويژه اي دارد. در سال های اخیر، انواع خاک های رس اصلاح شده به طورگسترده ای در زمینه تولید نانوکامپوزیت های پلیمری مورد استفاده قرارگرفته اند.

ازاوایل دهه اخیر، علاوه بر سطوح داخلی و خارجی صفحات خاک رس که با روش تبادل یونی اصلاح می شوند،  لبه ها و سطوح شکسته  صفحات خاک رس نیز به منظور اصلاح مجدد مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. محققان به دنبال روش های جدیدی هستند تا بتوانند با استفاده از اصلاح مجدد و یا عامل­دارکردن خاک های رس یکبار اصلاح شده از طریق گروه های سیلانی و با روش پیوند زدن سیلان بر لبه ها و سطوح دارای گروه های هیدروکسیل، به صورتی پربازده و موثر سازگاری نانو ذرات اصلاح شده با پلیمر مورد نظررا افزایش دهند [8].

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اصلاح مجدد خاک رس آلی شده با استفاده از اصلاح کننده­های سیلانی بر مشخصات ساختاری خاک رس و همچنین تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت­های پلیمری حاوی خاک­های رس دوبار اصلاح شده انجام شده است . در ادامه، ابتدا در فصل دوم، مونومر مورد استفاده و خاک رس موردنظر در این پژوهش معرفی می­­شوند. سپس، برخی مفاهیم پایه و کلیاتی در مورد روش های تهیه نانوکامپوزیت هاي پلیمري و ساختارهای موجود بیان می گردد. در انتهاي فصل مروري بر کارها و مطالعات انجام شده در مورد چگونگی اصلاح صفحات خاک رس به روش های گوناگون، سنتز نانوکامپوزیت های پلیمر / خاک رس اصلاح شده و بررسی خواص شیمیایی، حرارتی و مکانیکی صورت می گیرد. در فصل سوم ، مواد مصرفی، روش ها ودستگاه­های به كارگرفته شده معرفی گردیده و در فصل چهارم به بحث و بررسی نتایج آزمون ها و مشاهدات پرداخته می شود. در فصل پنجم هم نتایج به دست آمده بیان می شوند و جهت ادامه تحقیقات در این زمینه پیشنهاداتی ارائه می گردند.

2  فصل دوم

مروری بر مطالعات انجام شده

پلی متیل متاکریلات[2]با فرمول شیمیایی یکی از پلیمرهای معروف و شناخته شده ای است که با 92 درصد قابلیت گذردهی نور و رنگ پذیری مناسب، که زمان و تغییرات جوی بر آن بی تاثیر است، رقیبی جدی برای شیشه در بسیاری از کاربردها محسوب می شود. در میان پلاستیک های شفاف، نسبت به اشعه ماوراء بنفش، رطوبت و دیگر اثرات محیطی از همه مقاوم تر است. همچنین می توان به مقاومت ضربه ای بالا (در حدود 5 برابر شیشه ) ، پایداری رنگ و وزن کم آن اشاره کرد .

تهیه مونومرمتیل متاکریلات، از طریق یک فرایند دو مرحله ای انجام می گیرد. ابتدا استون و هیدروژن سیانید با هم واکنش می دهند تا استون سیانوهیدرین به دست آید. سپس این ترکیب در حضور اسید سولفوریک غلیظ با متانول حرارت داده می شود تا مونومر متیل متاکریلات بدست آید. مونومرهای اکریلیک از طریق فرایندهای پلیمریزاسیون رادیکال آزاد که معمولا به وسیله آغازگرهای پروکسیدی شروع می شوند پلیمریزه می گردندکه پلی متیل متاکریلات نیز به این روش حاصل می شود. یک آغازگر، رادیکالی فعال راحاصل می کندکه دردماهای بالاتر موجب پیشرفت واکنشی می گردد که بسیار شدید وگرمازاست، به طوری که گرمای آزاد شده بایستی به نحوی از سیستم خارج و مهار گردد.

پلی متیل متاکریلات به عنوان یک ترمو پلاستیک (پلاستیک گرما نرم) شناخته می شود. از نام های دیگر آن می توان به آکریلیت (Acrylite)، گلاس فلکس (Glassflex)، لوسیت (Lucite)، پلکسی گلاس (Plexiglass)، پرسپکس (Perspex)، آلتوگلاس (Altuglass)، اپتیکس (Optix) اشاره کرد.

این ماده درون حلال هایی نظیر تولوئن، بنزن، تترا هیدروفوران (THF) و… قابل حل است. همچنین نقطه ذوب متیل متاکریلات در حدود  48- و نقطه جوش آن در حدود 110 گزارش شده است.

در ابتدا پلی متیل متاکریلات به عنوان جایگزین شیشه بطور وسيعي در صنایع پنجره سازی و شیشه­اندازی کاربرد داشت. شرکت های پلیمری با بهره گیری از جدیدترین ماشین آلات و تکنولوژی های پیشرفته حال حاضر دنیا، اقدام به تولید صفحات تخت پلی متیل متاکریلات کرده اند. صفحات پلی متیل متاکریلات کاربرد وسیعی در تهیه و ساخت پنجره های هواپیما دارند. این صفحات بسیارسخت و محکم و از نظر استحکام در برابر ضربه از شیشه مقاوم تر هستند. همچنین ازشفافیتی در حد شیشه وسطحی براق، صیقلی و مقاوم در برابر عوامل جوی و پرتو نور خورشید برخوردارند. علاوه بر استحکام و خواص نوری بالا، درصد جذب رطوبت بسیار کم و مقاومت کششی و الکتریکی خوبی دارند.

حدود 40 تا 50 درصد تولیدات این پلیمر در صنایع اتومبیل سازی، 33 درصد در ساختمان سازی و صنایع روشنایی و بقیه در تولید و طراحیCD، اسباب بازی، لوازم التحریر مثل خودکار، تزئینات و ساخت تندیس و صنایع الکتریکی به کار می روند.

مونومر متیل متاکریلات را به چهار روش مختلف می توان پلیمریزه کرد :

پلیمریزاسیون توده ای[3]

پلیمریزاسیون محلولی[4]

پلیمریزاسیون امولسیونی[5]

پلیمریزاسیون تعلیقی[6]

در این پروژه روش تعلیقی، روش مورد نظر ما است.

[1]  Polymer Nano Composite (PNC)

[2] Poly Methyl Methacrylate (PMMA)

[3] Bulk Polymerization

[4] Solution Polymerization

[5] Emulsion Polymerization

[6] Suspension Polymerization

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122