پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 172 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه  2
بیان مسئله  3
اهمیت وضرورت پژوهش 12
اهداف پژوهش  14
فرضیه¬های پژوهش 15
تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه  19
معرفی بازاریابی 20
تاریخچه بازاریابی  21
بازاریابی چیست؟   23
تعاریف بازاریابی   24
بازاریابی    25
مدیریت بازاریابی  26
جایگاه بازاریابی درمدیریت26
بازاریابی ورزشی در ایران 27
مدیریت بازاریابی ورزشی 28
وظایف مدیریت بازاریابی ورزشی  28
چه چیزی بازاریابی ورزشی را منحصر به فرد می¬کند؟ 29
تبلیغات ورزشی     30
فواید تبلیغات در ورزش چیست؟   31
حمایت مالی    31
مدیریت برند    33
معرفی برند  34
برند چیست؟  35
تاریخچه برند  37
تعاریف برند  37
دلایل اهمیت برند  40
ارزش ویژه برند     41
برند سازی   42
شخصیت برند   43
وفاداری به برند  44
ارتباطات برند  45
تئوری برند انسانی چیست؟    45
مفاهیم تئوری برند انسانی        46
صحه گذاری 48
برند شخصی  50
برندانسانی  51
ابعاد مدل MABI       52
قوانین در مورد ارزشهای برند انسانی در ایران    56
سوابق مربوط به پژوهش    57
پژوهش¬های انجام شده در داخل کشور   57
پژوهش¬های انجام شده در خارج از کشور    61
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه     71
روش پژوهش   71
جامعه آماری    71
نمونه آماری و روش نمونه گیری    72
ابزار اندازه گیری     72
استفاده از روش دلفی در تهیه پرسشنامه ویژگی¬های برند انسانی     73
روایی سازه         75
روش جمع آوری داده¬ها    76
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده¬ها      76
قلمرو زمانی پژوهش     77
قلمرو مکانی پژوهش     77
فصل چهارم : یافته¬های تحقیق
مقدمه   79
توصیف آماری داده¬ها      79
استنباط آماری داده¬ها    88
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه    125
خلاصه پژوهش   125
خلاصه یافته¬های پژوهش   126
بحث و نتیجه گیری   129
نتیجه گیری کلی    133
محدودیت¬های پژوهش    134
پیشنهادات برخاسته از پژوهش     134
پیشنهادات برای سایر پژوهشگران      136
منابع و مأخذ    139

منابع و مأخذ

ابراهیمی ،عبدالحمید و پایبنده نژاد، زهره (1390). “هویت نام تجاری. دانشگاه علامه طباطبائی”.

اتقيا، ناهيد (1380).” تعامل بازاريابي و مديريت ورزشي”. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي، پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري. سال اول. شماره 2.

اسماعیلی، محسن (1390). تبلیغات بازرگانی باید اخلاق آفرین باشد.. مجموعه مقالات پهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران .

اسماعیلی، میثم(1390). “بررسی حضور چهره­های ورزشی و هنری در تبليغات “در اولین نشست تخصصی بررسی حضور ستاره ها، روزنامه جام جم(چهارشنبه 30 آذر).

احسانی ، محمد و شریفیان، اسماعیل (1390). پاور پوینت” مدیریت برنامه های حمایتی در ورزش قهرمانی ”

الیوت ، ریچارد و پرسی ، لاری (2007). “مدیریت راهبردی برند ” . ترجمه احمد روستا . انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

امیرشاهی، میر احمد و صالحی صدقیان، جمشید و ربیعی، محبوبه و پارسا، سمانه (1391). تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاري بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(  سال بیست و دوم شماره 69 ، زمستان صفحات1 تا 23.

بخردی، ف .(1388) “ارائة مدلی برای اندازهگيری تداعيهای برند در صنايع غذايی. “پايان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشكده مديريت، گروه مديريت بازرگانی صص 2 –

بطحانی، عطیه و درگی، پرویز (1392). ” کسب و کارهای نام های تجاری ” . انتشارات بازاریابی متفرقه .

بلوریان تهرانی، ب (1390). راهکارهای تبلیغاتی برای رسیدن به هدف های فروش .. مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران .

بیابانگرد، اسماعیل (1389). “روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی”. تهران: نشر دوران، چاپ چهارم، جلد اول.

تراوت، جك (1385).” تمايز يا نابودي”. ترجمه مير محمد امير شاهي. تهران: نشر فرا، چاپ دوم.

توکلی، حمید و جعفری ، حوریه ( اسفند 1391).” برند سازی اینترنتی”

حسینی بامکان، سید مجتبی (1386). “فهرست لغات علامت تجاری “. مدیریت فناوری اطلاعات .

حیدرزاده، کامبیز و شکرگذار،صائب (1389).” تأثیر تبلیغات و شخصیت برند بر تصمیم خرید”. جزوهء رفتار مصرف کننده . دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

خطیبی، حسین (1392). سیمناری تخصصی “برند ملی،‌ هویت یک ملت”.

درگی، پرویز ( 1389).” نقش روابط عمومی در ارتقاء برند سازمان”. یکصدو یکمین جلسه ماهنامه انجمن روابط عمومی ایران.

Aaker, D. (1996). “Building strong brands”. New York: Free Press

Aaker, D. (1991). “Managing brand equity”. New York: Free Press.

Arai & ko (2009). “Athlete brand Image: Scale Development and Model Test”

Arai,A. Jae Ko, Y.Hwan Chang,Y. Chang,K. (2012) .” Understanding Athlete Brand Image in Global Sport Markets: A Cross-National Study among Japan, South Korea, and USA” . North American Society for Sport Management Conference( NASSM 2012)

Andrews, D. & Jackson, S. (2001).” Sport celebrities , public culture , and private experience. In Andrews, D.L. (Ed)” , sport stars: the cultural politics of sporting celebrity, London, Routledge, c2001,p.1-19 United kingdom.

چکیده

برند انسانی موضوعی نوین در حیطه بازاریابی به خصوص برند می­باشد که چند سالی است در دیگر کشور­ها قوت گرفته است و پژوهش­هایی در این زمینه ارائه شده است. برندهای انسانی به افراد معروف یا نوظهوری اشاره می کند که موضوع ارتباطات بازاریابی، میان فردی یا میان سازمانی هستند . پژوهش حاضر به بررسی جایگاه برند انسانی و ویژگی­های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاه­های دولتی شهر تهران پرداخته است. روش این پژوهش کاربردی ، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و دلفی به شمار می­آید که به شکل میدانی انجام گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه برند انسانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی ابزارپژوهش توسط تعداد 10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی پرسشنامه صورت گرفت. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  0.781 به دست آمد. نتایج بیانگر این بود که هر سه گروه، استفاده از برند انسانی را در اقدامات ترویجی را اقدامی غیر اخلاقی می­دانند. همچنین آنان موافق این نظر بودند که برند انسانی باعث افزایش فروش محصولات و خدمات می­باشد. . و بالاخره اینکه افراد در گروه­های مختلف ویژگی های مختلفی را برای یک برند انسانی ورزشی مورد تأکید قرار می­دهند اما به طور کلی، آن دسته از ویژگی­هایی که بیشتر مربوط به جذابیت­های فیزیکی می­باشند مورد تأکید قرار می­گیرند.

کلمات کلیدی: برند انسانی، صحه گذاری، فروش محصولات، جایگاه اخلاقی

فصل اول کلیات

1-1) مقدمه

هر كسي كه درگير ورزش است، بايد خودش را به عنوان بخشي از بازاريابي ورزشي ببيند و تلاش قابل توجهي در جهت ايجاد جاذبه ورزشي داشته باشد .بزرگترين وظيفه در حوزه بازاريابي اين است كه هر كس كه داراي نقشي در حيطه بازاريابي است مجاب شده و كساني را كه در جهت موفقيت و بازاريابي واقعي ورزش تلاش    مي­كنند گرد هم آورند (رهبری، شکرالهی و طاهری، 1389).

در دنیاي رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه سازمان­ها قرار دارند. لازمه جلب رضایت مشتریان، تأمین کامل نیازها و شناسایی دقیق خواسته­ها، انتظارات، تمایلات، توانایی­ها و محدودیت­هاي آن­هاست. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می­توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی سازمان­ها از آن بهره برد.

برند در سال­های اخير به یکي از داغ ترین موضوعات بازاریابي تبدیل شده است. در تصميم­های ادغام و خرید موضوع ارزش گذاری برند شرکت، بسيار اهميت مي­یابد. گاهي اوقات ارزش تخميني برند یک شرکت سهم قابل توجهي از ارزش دارایي­های فيزیکي شرکت را تشکيل مي­دهد. برند بر طرز فکر و نگرش مصرف کننده در مورد یک برند تأثير مي­گذارد و برند مناسب سبب تقویت رشد سازمان مي­شود(عزیزی، درویشی و نمامیان، 1390)

درادبیات علمی برند، از دو بعد می­توان نگریست: “چه چیز برند را قدرتمند می­سازد” و “چگونه می­توان یک برند قدرتمند ایجاد کرد”. بُعد اول ، اشاره به منابع ارزش آفرینی برند برای سازمان یا مشتری دارد. در اصل در این بخش ، بیان می­شود که چه چیز در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل شکل می­گیرد که سبب با ارزش شدن سازمان خاص با یک برند، نسبت به برند دیگر و یا سازمان بدون برند می­گردد و یا چه چیز برند را برای سازمان با ارزش می­کند و چگونه سبب پیشبرد اهداف می­شود. بُعد دوم از درون سازمان می نگرد و بیان می­کند که سازمان، چگونه فعالیت­های بازاریابی خود را برای ایجاد برند قدرتمند، منسجم می سازد) ایلیسس و وبستر[1]، 2009).

امروزه سرعت تحولات به آساني اصول موفقيت ديروز را از روال انداخته و منسوخ نموده است. سازمان­ها باید چالش­ها و رویداد­های جدید را شناسایی کرده و به آن­ها به چشم یک فرصت نگاه کنند و از آنها برای رشد و پیشرفت سازمان استفاده نمایند. برند انسانی نیز یکی از موضوعات تازه و فرصتی برای سازمان­های امروزی است (فراند و پیجز[2]، 1996). با بررسی و شناسایی ویژگی­های برند انسانی و با يك چشم انداز مناسب می­توانیم، جهت مشخصي را که در زمينه كمك به يك سازمان در مسير دستيابي به اهداف بلند مدت استراتژيك و اهداف رشد مالي بازي مي­كند نشان دهیم .چشم­انداز برند بايد در راستاي ماموريت­ها، ارزش­ها و بيانيه سازمان باشد.

بیان مسأله

بيشتر برندها اغلب جزء ارزشمندترين دارايی­های سازمان محسوب می­شوند طراحی و ساخت برندهای قدرتمند از اولويت­های اصلی اكثر سازمان­های موفق است، زيرا در باور عمومی برندهای قدرتمند می­توانند مزيت رقابتی ایجاد کنند. در اين راستا پژوهش­های بسيار زيادی در زمينه برند، مفهوم برند و عوامل مرتبط با برند انجام گرفته است كه قدمت آن به دهه­های 1950 و 1960 ميلادی بر می­گردد (بخردی، 1388).

يكي از معتبرترين تعاريف برند، تعريف انجمن بازاريابی آمريكا[3] (1960) است كه برند را “يك نام، واژه، نماد، طرح يا تركيبی از آنها قلمداد می­كند، كه هدف آن شناساندن محصولات يا خدمات يك فروشنده يا گروهی از فروشندگان به مشتريان و همچنين تمايز محصولات آن­ها از رقباست.”يك برند به يك محصول يا خدمت، ابعادی را اضافه می­كند تا آن محصول يا خدمت از رقبا متمايز شود. اين تمايزها ممكن است از لحاظ كاركردی، منطقی، ملموس يا حتی ناملموس باشد (محمدیان وجلالزاده،1388).

در فرهنگ مصرفی فعلی، هر چیزی از سوپ تا بازیکنان فوتبال را می­توان برندسازی کرد. با این حال برخلاف حجم قابل توجه پژوهش­ها درباره روش برندسازی محصولات، توجه نظام­مند اندکی معطوف برندسازی انسانی بوده است (پارمنتیر، فیچرو روبر[4]، 2008).

رابطه بین افراد معمولی و افراد معروف از دهه 1950 مورد بررسی قرار گرفته است(هورتون و وول[5] 1956، کاگی[6] 1978، روبین و مک هیو[7] 1987، آلپرستین[8] 1991). در واقع افراد معروف برندهای انسانی محسوب می­شوند. زیرا می­توان آن­ها را “به صورت حرفه­ای مدیریت کرد؛ از طرفی، آن_ها دارای ارتباطات و ویژگی­های اضافه تر از یک برند هستند”. برندهای انسانی بخش مهمی از فرهنگ و اقتصاد بازار معاصر هستند. با توجه به مرکزیت برندهای انسانی در زندگی مصرف کنندگان، عجیب است که پژوهش­ها در این باره محدود هستند (تامسون[9]، 2006).

برندها از لحاظ سنتی به کار، محصولات، سازمانها یا خدمات مربوط بوده اند؛ اما امروزه محققان دریافته­اند که برندها نیز می­توانند انسان باشند. برندهای انسانی به افراد معروف یا نوظهوری اشاره می­کند که محور بازاریابی، ارتباطات میان فردی یا میان سازمانی هستند. مشابه برندهای افراد مشهور مثل مارتا استوارت[10]، برندهای ورزشی مثل مایکل جوردن[11]و برندهای مدیر عاملی مثل استیو جابز[12] ,که  تحصیل کرده­ها نیز می­توانند به عنوان برندهای انسانی منظور شوند )تامسون،2006 ) .

حقیقت موضوع این است که استراتژی برند پیچیده شده است چون دنیایی که در آن زندگی می­کنیم به سرعت در حال تغییر و رشد است و امروز رقابت بیشتر و خطر بیشتری وجود دارد؛ چرا که انسان­ها با یکدیگر در ارتباطند. روش­های قدیمی ساخت برند دیگر اثر ندارند و درنتیجه باید تفکر خود را درمورد نحوه ساخت برند تغییر دهند و همان سازه­هایی که برای تعریف موفقیت برند معاصر از آن استفاده می­کنیم، در واقع همان    سازه­های انسانی هستند. برند نیاز به داشتن ایده ، روح و اصل دارد، نیاز به ساخت مفهومی در زمان و داشتن هویت ثابت، ساخت روابط و بالاتر از همه نیاز به داستان سرایی دارد  )لورکس[13]، دی بر[14]، بی تا).

از آنجا که ورزش حرفه ای بیش از گذشته به یک بخش از صنعت تجاری تبدیل شده، یک “فرد مشهور ورزشی” یک محصول فرهنگی محبوب محسوب می­شود (گیلچریست[15] 2005، سامر و مورگان[16] 2008). در دنیای کسب و کار ورزشی، افراد مشهور ورزشی توجه بسیاری را از جانب رسانه­ها و شرکت­های اسپانسر جلب خود می­کنند. بنابراین، فرد مشهور ورزشی یک هویت تبلیغاتی کارآمد چند متنی و چند سکویی محسوب می­شود (سامر و مورگان، 2008). در عین حال، افراد مشهور ورزشی نقش پیچیده و متنوعی را به عنوان نیروی کار ورزشی، سرگرم کننده، محصول قابل تجارت، مدل­ها و شخصیت­های سیاسی در این اقتصاد جهانی رو به گسترش را ایفا می­کنند(اندروز و جکسون[17] ، 2001). چنین ورزشکار معروفی باید برای حداکثر رساندن قدرت شهرت ورزشی به عنوان یک “برند انسانی” مدیریت شوند. مدیریت برند استراتژیک برای افراد معروف ورزشی بسیار مورد نیاز است.

در پژوهش­های بازاریابی ورزشی، افراد مشهور ورزشی حامیان کارآمدی هستند. با این حال، اخیراً، افراد مشهور ورزشی نه تنها ابزارهایی برای تأیید محصول محسوب می­شوند، بلکه مانند محصولات فرهنگی­ای هستند که می­توان آنها را همچون “برند” به فروش رساند (گیلچریست، 2005).

به بیان دیگر، ورزشکارانی با برند خوب می­توانند از نظر حقوق، هزینه حمل و نقل، پول قرارداد و طرفداران بسیار، حتی وقتی در عملکرد خود ضعیف هستند، وضعیت خوبی داشته باشند (گلادن و فانک[18]، 2001). به علاوه، ورزشکارانی با برند خوب، می­توانند پیام آشکاری را مطرح کنند، می­توانند شرکت­هایی را جذب خود کنند که به دنبال حامیان کارآمدی هستند. در حقیقت آژانس­های متعددی وجود دارند که آشکارا برندسازی را شغل اصلی خود معرفی می­کنند: “امروزه ما به صدها ورزشکار نخبه، مدیران صنعتی و سازمان­های با پرستیژ ورزشی کمک می­کنیم تا پتانسیل درآمد خود را به حداکثر رسانده و برندهای انسانی قدرتمندی بسازند (آرای و کو [19]، 2009).

مؤلفه­ های برند ورزشکاران که متفاوت از برندهای محصولات یا شرکت­ها هستند نامحسوس بوده (مثلا، عملکرد) و معمولاً مصرف کنندگان نمی­توانند مستقیماً با ستارگان ورزشی ارتباط برقرار کنند. بنابراین، برندسازی یک ورزشکار درباره تصویر اوست (کوردینر[20],2001). آگاهی و شناخت برند برای برندهای انسانی قدرت قابل توجهی دارد، زیرا آنها طبق تعریف برند انسانی، در حوزه انتخاب شده مهارت بسیاری دارند و بخاطر انجام این کار، شهرت عمومی بسیاری بدست می­آورند (پرینگل و بینت[21] 2005، کرونین[22] 2003). این همان شناخت مؤلفه تصویر برند انسانی، دانش برند است؛ یعنی ارتباطاتی که در حافظه به یک برند انسانی پیوند می­خورند، برای مدیران، برند در تعیین موقعیت استراتژیک اهمیت بسیار بالایی داشته و آن­ها باید روی استفاده از ارتباطات مثبت و منحصر بفرد ثانویه از برند انسانی تمرکز کنند (کلر [23]،2008).

ارتباطات برند انسانی بسیار قدرتمند هستند. زیرا می­توان آنها را به یک برند تحت حمایت منتقل کرد (مک کراکن[24] ,1989).  شناسایی ارتباطات برند اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران برند قرار می­دهد تا بهتر بتوانند برند خود را از رقبا متمایز سازند، احساسات و دیدگاه های مثبتی نسبت به برندهای خود به وجود آورند و به احیا و نوسازی اطلاعات برند نیز کمک می­کند(آکر[25] 1991، لو و لامب[26] 2000).

ارتباطات مربوط به برندهای انسانی شامل صفات فرد مشهور، تبلیغاتی که در آن ظاهر شده اند، برندهایی که حمایت می­کنند، دیدگاه­ها نسبت به این حمایت­ها و نیز برداشت مصرف کننده از تجربیاتی که با خود فرد مشهور داشته­اند ( مثلاً، امضای کتاب زندگینامه، باشگاه طرفداران، مقالات رسانه­ای و بلاگ­ها مانند توئیتر [27]) می­باشند. ارتباطاتی که مصرف کنندگان با برندهای انسانی می­سازند از طریق تجربیات با آن برند شکل گرفته، اولویت و انتخاب مصرف کننده در رابطه با برند انسانی و برندهایی که از آن حمایت می­کنند را تحت تأثیر قرار می­دهند (آکر،1991).

علی­رغم آنکه برندسازی یک موضوع مهم در حوزه بازاریابی و ارتباطات محسوب می­شود، مطالعات درباره مدیریت برند به ندرت از مفهوم برند برای انسان استفاده کرده­اند که البته چند استثناء وجود دارد (جودی و مک دونالد[28] 2002، تیل[29] 2001، تامسون 2006).

حضور چهره­های سرشناس به ويژه بازيگران و ورزشكاران شناخته شده در تبليغات مختلف محيطی در چند سال اخير به شكل گسترده مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از چهره­های شناخته شده سينمایی و ورزشی برای تبليغ يك كالا مسئله­ای است كه از مدت­ها قبل در كشورهای مختلف مورد توجه و استفاده بوده است. اين موضوع از چند سال پيش در كشور ما نيز مطرح شده و بسياری از شركت­های تبليغاتی برای جلب نظر بازيگران و ورزشكاران شناخته شده، به شكل گسترده تلاش كردند ولی به دلایلی استفاده از هرگونه تصوير چهر­ های ملی، ورزشی و فرهنگی در تبليغات تجاری ممنوع شد (اسماعیلی، 1390).

بر طبق آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 28/4/1368 (ماده 26) در ماده 12 آمده است: استفاده از تصاویر و عناوین مقالات عالی رتبه مملکتی و تمثال پیشوایان مذهبی و شخصیت­های تاریخی و فرهنگی کشور در تبلیغاتی با هدف ارائه کالاهای مصرفی و خدماتی مشابه صورت می­گیرد ، ممنوع است و طبق قوانین وضع شده در سال 1387 هنرمندان و ورزشکاران نمی­توانستند در آگهی­های تبلیغاتی حضور داشته باشند، چون طبق قوانین بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات، رسالت آنها بالاتر از تبلیغ کالاها بوده است. اما در سال 1389 قانون فوق تغییر کرد و این­طور عنوان شد “به منظور حمایت از کالا و خدمات داخلی و تشویق مخاطبان به استفاده از کالا و خدمات تولید داخل کشور، استفاده از تصاویر هنرمندان و ورزشکاران در تبلیغات کالا و محصولات ایرانی بلامانع است.”(دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، 1389) (کشکر و همکاران، 1390).

[1]– Ilicic & Webster

[2]– Ferrand & Pages

[3] – American Marketing Association

[4] – parmentier ، Fischer & Reuber

[5] – Horton & Wohl

[6] – Caughey

[7] – Rubin & Mc Hugh

[8] – Alperstein

[9] – Thomson

[10]– Martha Stewart

[11] – Michael Jordan

[12] – Steve Jobs

[13] – Leroux

[14] – De Beer

[15] – Gilchrist

[16] – Summers & Morgan

[17] – Andrews & Jackson

[18] – Gladden & Funk

[19] –  Arai & Ko

[20] – Cordiner

[21] – Pringle & Binet

[22] – Cronin

[23] – Keller

[24] – Mc Cracken

[25] – Aaker

[26] – Low & Lamb

[27] – Twitter

[28] – Jowdy & Macdonald

[29] – Till

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بر هم نوايي نام ونشان تجاري رويکرد مشتري محور
 • پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • پايان نامه بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122