پایان نامه سیاست جنایی جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با جرم کاوش و حفاري غيرمجاز در محوطه¬هاي تاريخي و باستاني با تاکيد بر راهکارهاي پيشگيري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه سیاست جنایی جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با جرم کاوش و حفاري غيرمجاز در محوطه¬هاي تاريخي و باستاني با تاکيد بر راهکارهاي پيشگيري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 168 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه سیاست جنایی جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با جرم کاوش و حفاري غيرمجاز در محوطه¬هاي تاريخي و باستاني با تاکيد بر راهکارهاي پيشگيري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات 14
1- بیان مساله 14
2- اهمیت موضوع تحقیق 16
3- سوالات و فرضیات تحقیق 16
4- روش تحقیق 17
5- اهداف تحقیق 17
6- ساختار تحقیق 17
7- مفاهیم اصلی تحقیق 18
بخش اول:
سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه¬های تاریخی19
فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش21
گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش 21
گفتار دوم: تعریف محوطه های باستانی – تاریخی و انواع حفاری 27
بند اول: انواع حفاری 27
الف: حفاری علمی 27
ب: حفاری تجاری 28
بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی 28
الف: محوطه های تاریخی 28
ب: محوطه های باستانی 28
گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش 29
بند اول: رکن قانونی 29
بند دوم: رکن مادی 30
الف: رفتار مجرمانه 30
ب: موضوع جرم 35
ج: وسیله ارتکاب جرم 36
د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم 37
1- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش 37
2- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه های تاریخی 38
3- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی 38
ه: نتیجه حاصله 39
بند سوم: عنصر روانی 39
بند چهارم: مجازات 41
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی 43
بند اول: ایتالیا 43
بند دوم: افغانستان 44
بند سوم: چین 44
بند چهارم: فرانسه 46
بند پنجم: یونان 47
فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 49
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی 50
بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 50
الف: مبنای تاریخی 50
ب: مبنای مذهبی 53
ج: مبنای اقتصادی 54
د: مبنای فرهنگی 57
ه: جهانی شدن 58
بند دوم: معنای سیاست جنایی 60
الف: مفهوم مضیق 60
ب: مفهوم موسع 61
گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی 62
بند اول: مقررات قبل از انقلاب 63
الف: آیین نامه عتیقات مصوب 1303 63
ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 64
ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 1311 66
د: قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب 1347 68
بند دوم: مقررات پس از انقلاب 68
الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب 1358 68
ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362 69
ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 70
د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379 71
ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 72
گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی 74
بند اول: متن احکام دادگاه 76
الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه شهرستان رزن 76
ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب شهرستان رزن 77
بند دوم: تحلیل احکام 80
گفتار چهارم: سیاست جنایی اجرایی 83
گفتار پنجم: سیاست جنایی مشارکتی 88
بخش دوم:
راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی 94
فصل اول: پیشگیری کیفری 97
گفتار اول: مفهوم پیشگیری 99
بند اول: تعریف 99
بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری 100
بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری 101
گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز 102
بند اول: حبس 102
بند دوم: جزای نقدی 105
گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش 108
بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز 108
الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس 108
ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع 110
بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز 111
الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی 111
ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت 113
ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان 115
بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش 116
الف: جبرانکننده بودن 116
ب: کاهش هزینهها و مضرات زندان 117
بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز 117
الف: عدم بازدارندگی 117
ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف 118
فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری 119
گفتار اول: پیشگیری وضعی 120
بند اول: تعریف پیشگیری وضعی 120
بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش 121
الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی 121
ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش 125
ج: تعیین دقیق حریم آثار 127
د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی 128
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری 130
الف: فواید 130
1- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش 130
2-بازدهی سریع پس از اجرا 131
ب: مضرات 131
1-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی 131
2-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز 134
3-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی 135
4-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش 136
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی 137
بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی 137
بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری 139
الف: پیشگیری رشدمدار 139
ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی 141
ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی 145
د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور 146
ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم 146
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری 148
الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 148
1-انسان محوری 148
2-اثربخشی موثر و درازمدت 149
ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 150
1-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی 150
2-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 150
نتیجه گیری و پیشنهادات 152
فهرست منابع 157

فهرست منابع

کتاب­ها

آشوری، محمد، جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین، تهران: نشر گرایش، 1382.

آقا زاده، علیرضا، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، تهران: انتشارات آریان، 1384.

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: نشر میزان، 1383.

الوانی، دکتر سید مهدی و پیروزبخت، معصوم، فرآیند مدیریت جهان­گردی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1385.

پرادل، ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات مجد، 1385.

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف علوم قضائی، تهران: انتشارات گنج دانش، جلد اول، 1359.

حجت، مهدی، میراث فرهنگی در ایران؛ سیاست ها برای یک کشور اسلامی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، 1380.

حسینی، محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت، 1383.

زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران: انتشارات ققنوس، ، 1388.

سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، تهران: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1385.

شکری، رضا و قادر، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران: انتشارات مهاجر، 1385.

صابر، داوود، تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران، 1388.

صمدی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین الملل، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی، 1382.

غلامی، دکتر حسین، تکرار جرم، تهران: انتشارات میزان، 1381.

غنه لو، کیوان، جرایم علیه میراث فرهنگی (مطالعه تطبیقی)، تهران: انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، تابستان 88.

فاکان، برایان، درآمدی بر باستان­شناسی (اصول، مبانی و روش­ها)، ترجمه دکتر غلامعلی شاملو، تهران: انتشارات سمت، 1384.

قیاسی، جلال الدین، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.

کاتوزیان، دکتر ناصر، فرهنگ کاتوزیان، تهران: انتشارات دادگستر، 1383.

کرو، تیموتی، نقش معماری در پیشگیری از جرم، ترجمه دکتر حمیدرضا عامری ساهوئی، تهران: انتشارات مجد، 1387.

گروه نویسندگان، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان، تهران: نشر فرهنگستان زبان وادبیات فارسی،1389.

گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، قم: انتشارات سلسبیل، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، 1384.

لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: انتشارات یلدا، 1375.

محدث، محسن، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، تهران: انتشارات نگاه بینه، 1388.

محمد نسل، غلامرضا، پلیس و پیشگیری از جرم، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.

مرادی، رضا، نقش رسانه­ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم، تهران: انتشارات آداک، 1391.

اشرف طهماسبی نیک، علی، ثبات و تغییر در جرایم و مجازات­ها با مطالعه تطبیقی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، تهران: انتشارات جنگل، 1388.

معصومی، غلامرضا، تاریخچه علم باستان شناسی، تهران: انتشارت سمت، 1388.

معین، دکتر محمد، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.

ملک اسمعیلی، عزیزاله، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1355.

ملک شهمیرزادی، دکتر صادق، باستان­شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی، تهران: انتشارات سبحان نور، 1391.

مهدوی، دکتر محمود، پیشگیری از جرم، تهران: انتشارات سمت، 1390.

میرخلیلی، محمود، پیشگیری وضعی از بزهکاری، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1388.

ناردو، دان، امپراتوری ایران، ترجمه مرتضی ثابت فر، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1379.

نارویی، اصغر و نقدی نژاد، مجتبی، جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی، تهران: انتشارات جاودانه، چاپ دوم، 1390.

مقالات

بابایی، محمد علی و نجیبیان، علی، چالش­های پیشگیری وضعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، شماره 75، پاییز 1390.

بهرام­پور، شعبانعلی، میزان و چگونگی پوشش اخبار میراث فرهنگی در روزنامه ها و خبرگزاری ها، نامه پژوهش فرهنگی، سال هفتم، دوره جدید، شماره 5، 1382.

چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری ازجرم، مجله دادرسی، سال دوازدهم، شماره 68، خرداد و تیر 1387.

حبیب زاده و همکاران، بررسی نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرایم، فصل نامه علمی – پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره دوم، 1388.

حسابی، ساره و عظیم­زاده اردبیلی، فائزه، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، مجله تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 15، بهمن و اسفند 1390.

حسینی، پرویز، آثار باستانی و هویت ملی، مجله دانش و مردم، سال پنجم، شماره 5، مهر 13983.

خلیلی عمران، میثم، نقش فرایند کیفری در پیشگیری از جرم و تکرار آن، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال هشتم، شماره بیست و ششم، بهار 1392.

دادبان، حسن و آقایی، سارا، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 3، پاییز 1388.

رضوانی، علی­اصغر، حفاظت مشترک از میراث فرهنگی و طبیعی؛ ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 168-167، مرداد و شهریور 1380.

شاکری، ابوالحسن و پالندی، حسن، بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1390.

شاکری، ابوالحسن، قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات (همایش علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383.

شکری، رضا، جرایم علیه میراث فرهنگی تاریخی، ماهنامه دادرسی، شماره 39، مرداد وشهریور 1382.

صادقی، احمدرضا، مقدمه­ای بر مفهوم سیاست جنایی، مجله عدالت، سال دوازدهم، شماره 90، 1389.

صفاران، دکتر الیاس، بهره وری از میراث های فرهنگی و باستان شناسی در کشورهای اروپایی، فصل نامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم، شماره 43، پاییز 81.

صفاری، دکتر علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33 و 34، سال 1388.

غلامی، حسین، پذیرش فرهنگ زندان(ترجمه)، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهارم، شماره 7.

فرجی­ها، محمد، بازتاب رسانه­ای جرم، تهران، فصل­نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22، 1385.

فهیمی، حمید، نقش نهادهای آموزشی در پیشگیری از جرم، مجموعه مقالات (همایش علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383.

قورچی بیگی، مجید، پیشگیری چندنهادی از جرم، مفاهیم، مبانی و چالش­ها، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم-رویکرد چندنهادی به پیشگیری از وقوع جرم، 1388.

قهرمانی، عسگر، تبدیل اجباری حبس­های کوتاه مدت به جزای نقدی، مجله دادرسی، شماره 25، 1380.

کلانتری، کیومرث، عوامل تورم جمعیت کیفری، مجموعه مقالات (همایش علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383.

کلانتری، محسن و آیت، آیت الله، تاثیر شرایط محیطی بر وقوع بزهکاری و راهکارهای پیشگیری، فصلنامه علمی ترویجی پیشگیری از جرم، شماره 5، زمستان 1386.

گودرزی بروجردی، محمدرضا و جوانفر، عباس، نارسایی­های زندان، مجله تخصصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9 و 10، 1382.

لواسور، ژرژ، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 11 و 12، پاییز و زمستان 1371.

مرادی، اکبر، صنعت توریسم نیازمند تفسیری نو با نگاهی نو، روزنامه همشهری، شماره 7270.

مرادی، علیرضا، عصارخانه جلوه­ای از هویت فرهنگی، فصلنامه نجوای فرهنگ، سال چهارم، شماره سیزدهم، 1388.

مرادی، علیرضا، نقش میراث فرهنگی در تقویت هویت فرهنگی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 53 و 54، خرداد و تیر 1390.

معظمی، شهلا، پیشگیری جرم­شناختی، فصلنامه مجد، دوره اول، شماره اول، 1386.

موسوی، فاطمه، نگرشی بر جرایم آثار فرهنگی-تاریخی و علل وقوع آنها، مجله مجلس و پژوهش، سال 11 ، شماره 44، 1383.

موسوی، محمود، تاریخچه مختصر فعالیت­های باستان­شناسی در ایران، مجله پژوهش، شماره 9 و 10، تابستان 1378.

مهدی­زاده، جواد، مبانی و راهکارهای توسعه گردشگری شهری در ایران، مجله مجلس و پژوهش، شماره 44، 1383.

میرمحمد صادقی، حسین، تخریب اموال تاریخی فرهنگی در حقوق جزای ایران، ماهنامه دادرسی، سال پنجم، شماره 27، مرداد وشهریور 1380.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 19 و 20، 1390.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم در علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، تهران، انتشارات سمت، 1383.

نجفي ابرندآبادی، علي حسين، سياست جنايي، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 11 و 12، 1372.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی، 1383.

نصیرزاده، بهناز و عبداللهی، محسن و سایبانی، علیرضا، بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران، فصلنامه دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره 3، 1388.

هاتفی اردکانی، حسین، مسائل و جرایم مالی و اقتصادی سرقت، مقالات اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران، جلد ششم، انتشارات آگاه، 1381.

پایان­نامه­ ها

بختیاری، سیما، حمایت کیفری از آثار فرهنگی و عتیقه در قانون جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1381.

خدابخشی، حسن، حمایت کیفری از اموال تاریخی، فرهنگی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مازندران، 1388.

ریواسی، محمود، جرایم علیه اموال فرهنگی-تاریخی، پایان­نامه کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382.

زحمتکش، مجید، حفاظت از میراث فرهنگی در حقوق ایران و حقوق بین­الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، مجتمع آموزش عالی قم، 1382.

شکرامرجی، ایوب، حمایت کیفری از میراث فرهنگی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی، مجتمع آموزش عالی قم، 1379.

شیرازی، حسن، حمایت بین­المللی از میراث فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز، 1380.

کامیار، غلامرضا، تخریب اموال فرهنگی، تاریخی و مذهبی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

کثیری، فرهاد، حمایت از اموال فرهنگی در حقوق مخاصمات مسلحانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، بهار 1378.

محمدی، سیروس، سیاست جنایی ایران در قبال تخریب اموال فرهنگی و تاریخی، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1381.

منابع خارجی

Bright, Jon, Crime Prevention in America, Chicago: University of Illinois at Chicago, 1992.

Brodeur, Paul, Trust and Experise in Policing, paper prepared for delivery in the ICPC’s Seventh Annual Crime Prevention Colloquium, Norway, 2007.

Farrington, David & Welsh, Brandon, Early developmental crime prevention in Sholomo Gioro SHoham, International Handbook of Penology and Criminal Justice, 2008.

Feuerbach, Lehrbuch، Manuel de droit penal, cite par Georges Levassuer, “La politique criminelle”, in archives de philosophie du droit, tome 16, Paris, Sirey, 1966.

Wasik, Martin, Emmins on sentencing, oxford university press, 2001.

چکیده

یکی از عمده­ترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع می­پیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزه­های قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمی­باشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتناب­ناپذیر در سطح ملی است.

برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی لازم است که علاوه بر روش­های پیشگیری کیفری که بر پایه مجازات بنا شده است، از روش­های پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است نیز بهره جست. به کارگیری و پیاده سازی این دو نوع از پیشگیری نیازمند و مبتنی بر مشارکت و همکاری همه جانبه مردم و سازمان­های دولتی و غیردولتی، اختصاص هزینه لازم برای پیاده­سازی اقدامات اولیه انواع پیشگیری، و صرف زمان کافی است.

کلید واژگان: حفاری – کاوش – محوطه­های تاریخی و باستانی – سیاست جنایی – پیشگیری

مقدمه:

بی تردید هر شیء هنری شاهدی مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار می­رود و آن را می­توان نشانه و اثری از انسان در مکان و زمان دانست. با این دیدگاه، این گونه اشیا بخش جدایی­ناپذیر میراث کشورها را تشکیل می­دهند. آثار تمدن­های گذشته که در نتیجه حفاری­های باستان­شناسی کشف می­شوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت در زمینه­های گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان می­دهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفته­اند، فراهم می­گردد.

واقعیت این است که علی­رغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می­گیرند. حتی پاره­ای جرایم باعث می­شوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بین­المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بین­المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بین­المللی می­توان به کنوانسیون­های 1970 (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و 1972 (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و … اشاره کرد.

كشور ايران با دارا بودن عناصر فرهنگي و هنري والا كه جاذبه­هاي گردشگري فراواني را ايجاد كرده و در ميان ده كشور برتر داراي جاذبه­هاي گردشگري قرار گرفته است، از زمان­هاي دور مطمع سودجوياني بوده است كه با هدف سرقت آثار تاريخي پا به اين كشور نهاده­اند[1]. تمدن كهن ايراني كه گنجينه گرانبهايي از تمدن شرقي را در خود دارد سال­های سال شاهد حفاری­ها و خروج غيرقانوني آثار خود بوده است. تاراجی كه در نهايت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازات­هاي ویژه­ای را براي سارقان و تخریب­كنندگان آثار فرهنگي وضع كند. اين امر سبب شده كه توجه به حمايت از ميراث فرهنگى اهميت دو چندانى بيابد.

نخستین گام­های مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال 1309 هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال 1347 با تصویب ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال 1357 یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازم­الاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار می­رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاری­های غیرمجاز در سال 1358 عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی در سال 1362 که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستی­ها و نارسایی­هایی که در بخش هایی از این ماده به چشم می­آمد در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حداقل رسید. ضمن آن­که نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال 1379 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.

یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه­های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است كه متأسفانه امروزه با توليد و ساخت وسايل و ابزار فلزياب و گنج ياب ارتكاب اين عمل براي عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده­اي برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه­های تاریخی شده و گاه آثار جبران­ناپذیری را به بار می­آورد. در بخش اول این پایان­نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه­های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می­تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

کلیات

1-  بیان مساله

آثار تمدن­های گذشته گواه روشنی از تاریخ بشریت در زمینه­های گوناگون مانند حیات اجتماعی و عادات و رسوم یک ملت است که هریک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان می­دهند. آثار فرهنگی و تاریخی، تاریخ مجسم یک ملت است و تلاش در حفظ آن، تلاش در جهت حفظ هویت یک ملت می­باشد. تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان بزرگ­ترین اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملت­های باستانی به شمار می­روند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملت­های جهان هستند.

تمدن غنی و دیرین ایران در عرصه­های مختلف فرهنگ و هنر شاهکارهای بی­نظیری به جهانیان عرضه داشته و به همین علت و نیز به دلیل انگیزه­های آزمندانه هیچ­گاه از تعرض و غارت مصون نبوده است و همواره شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی علیه میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان بوده و هستیم. علیرغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می گیرند؛ بی­توجهی و تاراج میراث فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی حرف امروز و دیروز نیست و گذشتگان نیز از این بی­تفاوتی گله­ها داشتند. ماهیت میراث فرهنگی و نقش قابل توجهی که این محوطه­های باستانی و تاریخی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارد مواردی هستند که لزوم جرم­انگاری در این عرصه و حمایت کیفری از میراث فرهنگی را توجیه می­کند.

حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج عمومی و دولتی را می­طلبد. این تفکر باید برای همگان پذیرفته شود که ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی ایران زندگی معنوی افراد این مرز و بوم را به مخاطره می­اندازد. امروزه در تمامی کشورها اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بر همگان روشن است. برای مقابله با چنین اعمال و جرایمی در قوانین کشورهای مختلف  تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بین­المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و  قراردادهای بین­المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسانده است که از آن جمله می­توان به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 14 می 1954 میلادی در لاهه، کنوانسیون 1970 اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حمایت از فرهنگی و طبیعی جهان 1972، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دوم نوامبر 2001 میلادی و همچنین قطع­نامه ونیز و منشور آتن اشاره کرد.

در ایران نیز قوانینی در این باب به تصویب رسیده است که از جمله آنها می­توان به قانون راجع به حفظ آثار ملی 1309 و به دنبال آن نظامنامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 28 آبان 1311 هيأت وزراء، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری­های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین­المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب (مصوب 15/12/1379مجلس شورای اسلامی)، و نیز فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشاره کرد.

با وجود قوانین ذکرشده، در ایران به دلیل ناآگاهی برخی از مردم در مورد اهمیت و ارزش معنوی میراث فرهنگی، سودآور بودن تجارت این آثار و از همه مهم­تر فقدان قوانین جامع و متناسب، این میراث گرانبها در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته و همواره جرایم متعددی علیه این میراث ارزشمند در حال ارتکاب است. یکی از این جرایم «حفاری و کاوش غیرمجاز» به قصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی است که سابقه­ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد و امروزه به دلیل تولید و ساخت ابزار فلزیاب و گنج­یاب ارتکاب این عمل وسعت فراوانی یافته است. حفاری و کاوش غیرمجاز یکی از عمده­ترین جرایمی است که امروزه در محوطه­های تاریخی و فرهنگی صورت می­گیرد و میراث باستانی و تاریخی را در معرض خطر نابودی قرار می­دهد، که این مطلب ضرورت پرداختن به جرم حفاری و کاوش غیرمجاز را به عنوان یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی نشان می­دهد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن میراث تاریخی و فرهنگی ماده 562 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375و همچنین ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 می­باشد. به نظر می­رسد قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث فرهنگی در مقابل جرم مذکور پاسخگوی تمام مسائل مبتلابه نمی باشد و لذا ارائه راهکارهایی برای رهایی از این وضع لازم به نظر می­رسد. حمایت جزایی از میراث فرهنگی و تاریخی و حفاظت از آن به نحو احسن، کمترین کاری است که میراث­داران در قبال آنچه که برای آنان به ارث رسیده است می­توانند انجام دهند.

2-   اهمیت موضوع تحقیق

ويژگي­ها و ماهيت ميراث فرهنگي و آثار تاریخی و نقش قابل­ توجهي که این آثار در آشكار شدن تمدن و فرهنگ کشورمان دارد ضرورت پرداختن به این موضوع را توجیه می­کند. توجه به این نکته که هریک از این آثار تنها یک بار پدید می­آید و هربار که هر کدام از این آثار صدمه­ای می­بیند به واقع بخشی از فرهنگ و هویت کشورمان خدشه­دار می­شود باعث می­شود اهتمام بیشتری در پرداختن به جرایم علیه این آثار ورزیده شود. به علاوه نقشی که این آثار در توسعه اقتصادي، فرهنگي و علمي كشور دارد، ملاك­هايي هستند كه ضرورت حمايت كيفري از این میراث و بررسی جرایم مربوط به این اموال و آثار و نقد و مداقه در مواد قانونی مرتبط با آنها را توجيه مي­كند.

3-  سوالات و فرضیات تحقیق

 سوال اصلی: سیاست جنایی ایران در چه حوزه­هایی برای مبارزه موثر و پیشگیری از جرم حفاری و کاوش غیرمجاز راهکار ارائه داده است؟

فرضیه اصلی: در حال حاضر سیاست جنایی ایران با گرایش تقنینی تا حدودی سعی و تلاش خود را جهت مبارزه با جرایم حفاری و کاوش غیرمجاز به کار بسته و به نوعی بیشتر با توسل به آثار بازدارنده کیفرها درصدد پیشگیری بوده است، مع­الوصف به نظر می­رسد باید تدابیر دیگری از جمله در حوزه سیاست جنایی قضایی، مشارکتی و اجرایی جهت پیشگیری از جرایم فوق اندیشیده شود.

سوال فرعی: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز چه آثاری به دنبال داشته است؟

فرضیه فرعی: سیاست جنایی ایران، به علت ناکامی از پیشگیری از این جرم، نتوانسته از ورود آسیب به محوطه­ها و اموال تاریخی جلوگیری نماید.

4-   روش تحقیق

این پژوهش به شیوه اسنادی آرشیوی و به عبارتی به صورت کتابخانه­ای انجام می­شود که البته این به معنای نظری بودن صرف آن نمی­باشد. بلکه سعی خواهد شد تا حد امکان از وقایع و رویدادهای قابل اعتماد و استناد، به تحقیق و تحلیل مطالب پرداخته شود و در این راستا مصاحبه­ای با مسئولین حقوقی سازمان میراث فرهنگی آقایان صالحی و قیاسی انجام شده که در متن پایان­نامه به آن اشاره خواهد شد.

5-   اهداف تحقیق

در این پژوهش، ضمن اشاره به اركان و عناصر تشكيل دهندة جرم حفاري و كاوش غيرمجاز و بیان مقررات قانونی مربوط به جرم موصوف، به بررسي مواد قانوني مرتبط با اين جرم پرداخته­ایم و به دنبال پاسخ به اين پرسش هستیم که به طور كلي آيا قوانين كيفري ايران براي مقابله با جرم حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن ميراث تاريخي-فرهنگي جامعيت لازم را داراست؟ و در ادامه راهکارها و پیشنهاداتی برای کمک در مقابله با وقوع چنین جرمی در محوطه­های باستانی برای حمایت هر چه بیشتر از این میراث گرانقدر ارائه می­گردد.

6-  ساختار تحقیق

این پژوهش به طور کلی در دو بخش گردآوری خواهد شد. بخش اول به سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش در محوطه­های تاریخی خواهد پرداخت، که در طول این بخش سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی در گفتارهایی جداگانه مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم نیز به بحث پیشگیری از بروز جرم مذکور خواهد پرداخت و در ادامه راهکارها و پیشنهاداتی در این باب ارائه خواهد شد.

7-  مفاهیم اصلی تحقیق

حفاری: حفاری عبارت است از کندن زمین برای کشف چیزی که مستلزم تخریب و ویران­سازی است. جرم حفاری عبارت است از کندن زمین برای کشف اشیای تاریخی.

کاوش: کاوش به معنای جست و جوی دقیق و تفحص کردن آمده است. جرم کاوش عبارت است از تفتیش و جست و جوی اماکن معد برای دستیابی به اشیای تاریخی.

آثار تاریخی باستانی: به کلیه آثار باقی‌مانده از گذشتگان گفته می­شود که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی می­باشد و  نشانه ملیت و قومیت و ظهور و بروز تمدن­هاست. هرپديده‌اي (اعم از منقول و غيرمنقول و آنچه كه ميراث مادي و معنوي  خوانده مي‌شود) كه قدمتي دارد و از گذشته چیزی برای عرضه دارد بعنوان آثار باستانی خطاب می­گردد.

سیاست جنایی: سیاست جنایی به مفهوم تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و عملی ساختن یک راهبرد به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری است.

پیشگیری: واژه پیشگیری در لغت به معناي جلوگيري كردن و ممانعت نمودن است. معانی متداول دیگر واژه پیشگیری، پیش­دستی کردن، پیشی گرفتن و همچنین آگاه کردن و هشدار دادن است. در فنون جرم­شناسی پیشگیری یعنی به کار بردن فنون گوناگون برای جلوگیری از وقوع بزهکاری.

[1] – نصیرزاده، بهناز و عبداللهی، محسن و سایبانی، علیرضا، «بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران»، فصلنامه دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره 3، 1388، ص 45.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122