پایان نامه شناسایی و اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت در صنعت روانکارهاي ايران با استفاده از روش فرايند تحليل شبکه اي (با رويکرد مزيت رقابتي)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه شناسایی و اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت در صنعت روانکارهاي ايران  با استفاده از روش فرايند تحليل شبکه اي (با رويکرد مزيت رقابتي) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 191 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه شناسایی و اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت در صنعت روانکارهاي ايران  با استفاده از روش فرايند تحليل شبکه اي (با رويکرد مزيت رقابتي) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 1
2-1 بیان مسئله پژوهش 1
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
4-1 پیشینه پژوهش 4
5-1 اهداف پژوهش 6
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-2 برنامه ریزی 13
2-2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 15
3-2-2 اصول برنامه‏ریزی 16
4-2-2 موانع و محدودیت¬های‏ برنامه‏ریزی 17
5-2-2 سير تكاملي برنامه‏ریزی 17
1- 5-2-2 محصول گرايي 18
2- 5-2-2 بازارگرايي 18
3- 5-2-2 فراصنعتي 18
6-2-2 انواع گرايشهاي برنامه‏ریزی 19
1-6-2-2 گرايش ارتجاعي 19
2-6-2-2 گرايش غيرفعال 20
3-6-2-2 گرايش فعال 21
4-6-2-2 گرایش تعاملی 22
7-2-2 انواع روش¬های برنامه‏ریزی 23
1-7-2-2 برنامه‌ریزی تخصصی 23
2-7-2-2 برنامه‌ریزی عملیاتی (اجرایی) 24
3-7-2-2 برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردی) 24
1-3-7-2-2 اهمیت برنامه‏ریزی استراتژیک 27
2-3-7-2-2 سطوح برنامه‏ریزی استراتژيك 28
3-3-7-2-2 ویژگی¬های برنامه‏ریزی استراتژیک 28
4-3-7-2-2 مزایا و محدودیت¬های برنامه‏ریزی استراتژیک 29
3-2 استراتژی 30
2-3-2 مفهوم استراتژی و تاریخچه آن 31
3-3-2 استراتژی چیست؟ 32
4-3-2 سه الگوی استراتژی سازی 34
1-4-3-2 الگوی کارسالارانه 34
2-4-3-2 الگوی انطباقی 34
3-4-3-2 الگوی برنامه ریزی 35
5-3-2 تكنيكهاي تدوین و تنظیم استراتژي 36
1-5-3-2 مدل BCG 36
2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39
3-5-3-2 مدل SWOT 41
4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر 43
5-5-3-2 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) 43
6-5-3-2 مدل ADL 45
6-3-2 ابعاد مفهوم استراتژی 47
4-2 تعریف رقابت و رقابت پذیری 48
5-2 تعريف و مفهوم مزيت رقابتي 49
1-5-2 تعاریف مزیت رقابتی 52
6-2 انواع تئوری مزیت رقابتی 53
1-6-2 تئوری سازمان صنعتی 54
1-1-2-6 چارچوب استراتژي پورتر 57
2-6-2 تئوری منبع مدار 60
1-1-6-2 ابعاد مزیت رقابتی 67
2-1-6-2 ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار 67
3-6-2 تئوری شومپترین 68
4-6-2منابع ایجاد مزیت قابتی 69
7-2 عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70
1-7-2 دیدگاههای موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت 71
2-7-2 تعاریف عوامل حیاتی موفقیت 73
3-7-2 راه¬های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت 74
4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی¬های کلیدی 75
5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت 75
6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک 77
7-7-2 ویژگی¬های عوامل حیاتی موفقیت 78
8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان 78
8-2 روانکارها و تعاریف آن 84
9-2 تصمیم¬گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه¬ای 84
1-9-2 تصمیم¬گیری چند معياره 85
1-1-9-2 انواع تصمیم¬گیری چند شاخصه 86
2-9-2 روش فرایند تحلیل شبکه¬ای (ANP) 87
3-9-2 تفاوت میان AHP وANP 89
4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکه¬ای( ANP ) 90
5-9-2 خصوصيات فرآيند تحليل شبكه اي 93
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه 96
2-3 مدل مفهومی پژوهش 97
3-3 مراحل انجام پژوهش 97
4-3 روش شناسی پژوهش 99
5-3 جامعه آماری 103
6-3 نمونه آماری 103
7-3 روش گردآوری اطلاعات 103
1-7-3 روش¬های کتابخانه ای 104
2-7-3 مصاحبه 105
3-7-3 پرسشنامه 106
8-3 روایی(اعتبار) و پایایی 108
1-8-3 روایی 108
2-8-3 پایایی 109
9-8 روش تجزیه و تحلیل داده¬های آماری 111

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه 113
بخش اول 114
2-4 تحلیل جمعیت شناختی 114
1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان 114
2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات 115
3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان 117
4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
بخش دوم 118
3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه¬ای 119
1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه¬ای 119
2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت 121
1-2-3-4 مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی 122
2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی 123
3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی 124
4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها 126
3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) 127
4-4 بررسی سؤالات پژوهش 133
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 137
2-5 خلاصه و نتیجه¬گیری 137
3-5 پیشنهادات 139
1-3-5 پیشنهادات بر اساس یافته¬های پژوهش 140
3-3-5 پیشنهادات برای پژوهش¬های آتی 143
4-5- محدودیت¬های پژوهش 144
منابع فارسی 145
منابع لاتین 150
پیوست ها

منابع فارسی

رهنورد، فرج الله و محمدی، اصغر (1383)؛ « شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش دردانشكده­ها و مراكز آموزش عالي تهران»؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعا،.شماره 3

حسینی، سید محمود و پناهی، منیره (1386)؛ «تبین عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی در ایران»؛ پژوهشنامه بازرگاني.

محمودی، جعفر و احمدی، فریدون (1387)؛ «تعیین عوامل کلیدی موفقیت در تعیین عوامل کلیدی موفقیت در ERPسازمان­های دولتی ایران»؛ فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره13.

آسوشه، عباس وهمکاران (1388)؛ «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستم­های اطلاعاتی در بانک­های تجاری ایران»؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 3.

احمدی، پرویز و رحمان پور، لقمان «عوامل حیاتی موفقیت در تدوین استراتژی­های مختلف در صنعت بانکداری»؛ بانک و اقتصاد، شماره 40، ص 40-45

افشاریان، امیرعلی (1386)؛ «گزینش استراتژی­های مدیریت دانش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­ای»؛ مجله بهبود مهندسی صنایع استان اصفهان، سال نهم، شماره 23، صص 11 – 8.

زری باف، مهدی و علیزاده حسین حاجلو، توحید (1389)؛ « تدوین برنامه­ریزی استراتژیک صنعت شیلات ایران (مطالعه موردی سازمان شیلات ایران)»؛ پژوهشگر، پاییز شماره 19

استونر، ج (1377)؛ « مدیریت »؛ ترجمه پارسائیان واعرابی، دفتر پژوهش­ها ي فرهنگی، ص 12

کافمن، ر و هرمن، ج (1374)؛« برنامه ریزي استراتژیک در نظام آموزشی»؛ ترجمه مشایخ و بازرگان، تهران، مدرسه.

اسماعیل پور، مجید (1386)؛ « نگاهی کوتاه بر: برنامه­ریزی استراتژیک »، فرهنگ و تعاون، شماره 51، صفحه 22-26

علی احمدی، علیرضا. تاج الدین، ایرج. فتح الله، مهدی (1388)؛ « نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک»؛ تهران، تولید دانش،.

یارمحمدیان، محمد حسین (1390)؛ « برنامه­ریزی برای سازمان­های دولتی با تاکید بر بهداشت و درمان».

بینش، مسعود (1384)، «با معماران عصر دیجیتال (24)»؛ اندیشه­های راسل ایکاف، تدبیر

آرمسترانگ، مایکل(1384)؛ «مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل»؛ ترجمه سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

برایسون، جان ام (1386)؛ «برنامه‏ریزی استراتژیک»؛ ترجمه عباس منوریان، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ‏ چهارم.

پیرنیا، محمد(1382)؛ «مدیریت برنامه‏ریزی سیستمهای استراتژیک»؛ انستیتو ایز ایران، چاپ اول.

مشبکی، اصغر(1385)؛ «مدیریت استراتژیک» انتشارات ترمه، چاپ اول.

بهزادفر، مصطفي و زمانيان، روزبه (1387)؛ « برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري با تکيه بر بخش محصول نمونه موردي: شهرستان نيشابور » نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد، سال نوزدهم، شماره 6، 89-103

پیرس و رابینسون (1380)؛ «برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ دوم، ­یادواره کتاب، تهران ، صص 240-250.

اعرابي، سید محمد و آقازاده، ­هاشم(1386)؛ «دستنامه برنامه ريزي استراتژيك»؛ دفتر پژوهش­هاي فرهنگي، تهران.

مبینی دهکردی، علی و سلمانپورخویی، مجید (1385)؛ «درآمدی بر برنامه­ریزی استراتژیک و عملیاتی»؛ نشریه راهبرد­یاس شماره 6، 188-189

غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا (1383)؛ «استراتژی اثربخش»؛ تهران، نشر افرا

رابرت، کوئین، براین، جیمز، مینتس برگ، هنری­ (1382)؛ «مدیریت استراتژیک فرایند استراتژی»؛ ترجمه محمد صائبی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

کیانی غلامرضا و غفاریان، وفا، (1379)؛ «جوهره استراتژی‌ (تالیفی بر عوامل و ابعاد استراتژی)»، تهران، تدبیر، شماره 101، 20-26

استیسی، رالف-دی (1381)؛ «مدیریت استراتژیک و پویایی‏های سازمانی»؛ ترجمه محمد رضا شجاعی، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چاپ اول.

«استراتژي شركت مدل­هاي پرتفو»سجف، الي(1383)؛ مترجم اسماعيل صادقي، نشر ديدار.

فروزنده دهکردی، لطف اللّه (1378)؛ «مروری بر مدلهای برنامه‏ریزی استراتژیک»؛ مجله دانش مدیریت، شماره 45.

هریسون، جفری و جان، کارون (1382)؛ «مدیریت استراتژیک»؛ ترجمة بهروز قاسمی، تهران: هیأت، ص 192.

دیوید، فردآر (1384)؛« مدیریت استراتژیک »؛ ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

دراكر، پيتر (1378)؛ «چالش­های مديريت در سده 21»؛ ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد، تهران: نشرفرا.

هانگر، جي ديويد، ويلن، توماس ال (1386)؛ «مباني مديريت استراتژيك»؛ ترجمه سيدمحمد اعرابي و داوود ايزدي، تهران: دفتر پژوهش­هاي فرهنگي، ص 18.

مهری، علی، (1380)؛ « نگاهي نظري به مقوله مزيت رقابتي پايدار»، نشریه تدبیر، شماره 140.

كيگان، وارن جي (1380)؛ «مديريت بازاريابي جهاني»؛ ترجمه عبدالمجيد ابراهيمي، تهران، چاپ اول، دفتر پژوهش­هاي فرهنگي، ص88.

آر. ديويد، فرد (1379)؛ «مديريت استراتژيك»؛ ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهش­هاي فرهنگي، چاپ دوازده.

رحمان سرشت، حسین (1385)؛ «مدیریت راهبردي مفاهیم وراهبردها»، تهران، انتشارات سمت.

ناصربخت، نرجس و البدوی، امیر «طرح استراتژی رقابتی در سازمان­های بازار راهبر»؛ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.

اميركبيري، عليرضا (1381)؛ «مديريت استراتژيك»؛ تهران، چاپ دوم، نشر نگاه دانش.

مهری، علی (1380)؛ « نگاهي نظري به مقوله مزيت رقابتي پايدار »؛ نشریه تدبیر، شماره 140

بلانچارد، كن (1379)؛ «سه كليد توان افزايي» ترجمه فضل الله اميني، تهران، نشر فرا.

پناهی، منیژه و حسینی، محمود (1384)؛ «شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی»؛ دانشگاه شهید بهشتی.

قدسی پور؛ سید حسن (1382)؛ «برنامه­ریزی چند هدفه»؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ اول،

اصغرپور، محمد جواد (1385)؛ «تصميم گيري­هاي چند معياره»؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

نجفی، اسداله، (1389)؛ «بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) در تحلیل چالش­های ساختاری و محیط اجرایی سازمان در مدیریت پروژه­ها»؛ نشریه بین الملی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 1، جلد 21، بهار، صفحه 69-76

زبردست، اسفندیار(1380)؛ «کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه­ریزی شهری و منطقه ای»؛ هنرهای زیبا، شماره 10، صص 12-21

فرزین، محمدرضا و نادعلیپور، زهرا، (1390)؛ «عوامل مؤثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي گردشگري در ايران (مورد مطالعه: منطقة چابهار)»

نصيري يار، مجتبي (1385)؛ «سه رويکرد برتر در مديريت استراتژيک»؛ ماهنامه تدبير، سال هفدهم شماره 173.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس وحجازی، الهه (1384)؛ «روش­های پژوهش در علوم رفتاری»؛ انتشارات آگاه، تهران.

حافظ نیا، محمدر رضا (1386)؛ «مقدمه ای بر روش پژوهش درعلوم انسانی»، انتشارات سمت، تهران.

خاکی، غلامرضا (1383)؛ «روش پژوهش در مدیریت»؛ انتشارات علمی­دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا (1382) ؛ «روشهای کاربردی پژوهش»؛ انتشارات کیهان، تهران.

حسن زاده، رمضان (1383)؛ « روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري »؛ نشر سالاوان، تهران.

کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان (1385)؛ «روش تحقیق درعلوم اجتماعی»؛ ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا، تهران.

منابع لاتین

Chourides, P., Longbottom, D., Murphy, W. (2003). “Excellence in knowledge Management: an Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures”, Measuring Business Excellence”, Vol. 7 No.2, pp. 29-45.

Hung, Y.C., Huang, S.M Lin, Q. Tsai, M.L, (2005)., “Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for the Pharmaceutical Industry”, Vol.105, No.2, pp. 164-168.

Denni-Fiberesima, Damiebi and Abdul Rani, Nazatul Shima, (2011)., “An evaluation of critical success factors in oil and gas project portfolio in Nigeria”. African Journal of Business Management Vol.5 (6), pp. 2378-2395.

Shehu, Zayyana. & Akintoye, Akintola, (2009)., “The critical success factors for effective programme management: a pragmatic approach”. The Built & Human Environment Review, Vol 2.

Eren, Koksal,(2007)., “Critical Success Factors For Partnering Industry”, Middle East Technical University.

Méndez, Edumilis. Pérez, María. Mendoza, Luis E and Ortega, Maryoly, (2006)., “Critical Success Factors To evaluate information technology outsourcing projects”, Proceedings of the twelfth Americas conference on information systems. Acapulco.

 

Plant, Robert. Willcocks, Leslie,(2007)., “Critical Success Factors in international ERP implementation: A Case Research approcal”. Journal of Computer Information Systems.

Singh, Rajesh & K. Garg ,Suresh,(2007)., “Modelling of critical success factors for implementation of AMTs”. Journal of Modelling in Management, Vol. 2 No. 3, pp. 232-250.

Chin, Kwai-sang,. L. Chan, Boris & lam.Ping-kitlan,( 2008)., “Identifying and prioritizing critical success factors for coopetition strategy. Industrial” Management & Data Systems Vol. 108 No. 4, pp. 437-454.

Lou,Shun-Nian,. Chen, Ying-Te & Zhang, You-Sen.(2006)., “Prioritizing critical success factors for online game industry-A fuzzy AHP analysis”.

Quesada, Henry. Gazo, Rado.( 2007)., “Methodology for determining key internal business processes based on critical success factors A case study in furniture industry”, Business Process Management Journal Vol. 13 No. 1, pp. 5-20.

A.C. & Zmud, R.W. (1984)., “An Assessment of critical factor’s. Sloam Management Review”. Summer.pp.17-27.

http://rapidbi.com/criticalsuccessfactors/.

Daniel, D. R. (1961)., “Management Information Crisis. In: Harvard Business Review, 39(5),111-116.

Rockart, John F, (1986)., “A Primer on Critical Success Factors” published in The Rise of Managerial Computing: The Best of the Center for Information Systems Research, edited with Christine V. Bullen. (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin), 1981, OR, McGraw-Hill School Education Group.

Johnson, James A. & Friesen, Michael, (1995)., “The Success Paradigm: Creating Organizational Effectiveness Through Quality and Strategy New York”: Quorum Books.

Rockart, J. (1979)., “Chief Executives Define Their Own Information Needs”.

L, Fred & Stoner.R, Charles,(1995)., “Strategic Planning For The New And Small Business” , Upstart Publishing Company, INC. pp12.

Henderson, B. D, (1970)., The Product Portfolio, Boston Cston Group.

Ritchie, Brent J. R & Crouch, Geoffrey I, (2003)., ” The Competitive Destination” a sustainable tourism perspective.

Evans, N., Campbell, D., & Stonehouse, G, (2003)., “Strategic Management for Travel and Tourism”, Butterworth, Oxford.

Obeng, Kofi & Ugboro Isaiah,(2008).,”Effective strategic planning in public transit systems”; Elsevier, Transportation Research Part E 44,pp 420–439.

Hellriegel, D., Jackson, S., Slocum, J.W,( 2005)., “Management: A Competency-based Approach”,10ed. South-West Publishing, Thomson.

Lerner l. Alexander , (2002)., A Strategic Planning Primer For Higher Education://www.des.calstate. Deu/strategic. Html

Fisher C.D. (1989)., “Current and Recurrent Challenges in HRM”, Journal of Management, 15. no. 2, pp 157-180.

Freudenberg, M, (2003)., “Composite Indicators of Country Performance: A Critical Assessment”.

Krugman, P. R. Krugman,( 1996)., “Making sense of the competitiveness debate”, Oxford Review.

Porter, M. E. (1990), “The Competitive Advantage of Nations”, Free Press, New York.

Dunning, J. H. (1992)., “The competitive advantage of countries and the activities of transnational corporations”, Transnatl. Corp. 1, pp. 135–168.

OzlemO z. (2002)., “Assessing Porter’s framework for national advantage: the case of Turkey”, Journal of Business Research 55, 509– 515.

Porter, Michael E. (1980)., Competitive Advantage: Techniques for Analyzingn Industrial and Competitors, New York: Free Press.

Sadri,G. & Lees, B. (2001)., “Developing corporate culture as a competitive Advantage”, Journal of Management Development; 20(10).

Hill, C. W. L. , & Jones, G. R. , (1998)., “Strategic Management Theory”, Houghton Mifflin Com, 2st ed, USA, pp. 105-127.

Barney, J. B. (1991)., “Firm Resource and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17.

Rumelt, Richard P. (2003)., “What in the World is Competitive Advantage? ” ‚ Policy Working Paper, N. 105, pp. 1-5.

Campbell, A. and Luchs, K. S. (1997)., “Core Competency Based strategy “,1st ed. , UK:International Thomson Business press, pp. 125-131.

Bartlett, C. A. , and Ghoshal S. , (2005)., “Building Competitive Advantage Through People”. Sloan Management Review, 43(2), 34-41.

Klein Jeremy (2001)., A Critique of Competitive Advantage‚ Critical Management Studies Conference, Manchester.

Dong-Sung Cho, Hwy-Chang Moon & Min-Young Kim,(2007)., “Characterizing international competitiveness in international business research:A MASI approach to national competitiveness ” Research in International Business and Finance, In Press, Corrected Proof, Available online.

Nelson, Richard R. (1996)., The Evolution of Comparative or Competitive Advantage, A Preliminary Report on a Study, Industrial and Corporate Cbarge, 5(2), p. 597-617.

Porter, Michael E. (1979)., “How Competitive Forces Shape Strategy”, Harward Business Review, 57 (2), 137-145.

Porter M. E. (1985)., “Competitive Advantage”, The Free Press.

Rugman, A. M. , (1991)., Diamond in the rough. Bus. Q 55 (3), 61–64.

G. , Lumkin, G. , Taylor M. (2004), “strategic Management: creating competitive advantages”, MC Graw Hill press.

Grant, R. M. (1991), “the Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation”, California Management Review, Spring.

Hitt, M. A. , Ireland, R. D. & Hoskisson, R. E. (2003)., Strategic Management:Competitiveness and Globalization, fifth edition, Soth-Western.

Porter, Michael E. (2001), “Strategy and the Internet”, Harvard Business Review .

Schmit, M. , Allschieid, S. (1995), “Employee Attitudes and Customer Satisfaction: Making Theoretical and Empirical Connections”, Personnel Psychology, 48.

Barney, J. B. , Wright, Patrik M. (1998), “On Becoming a Strategic Partner: the Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage”, Human Resource Management, 37.

Teece, D. , Pisano, J. , shuen,A,( 1977)., “Dynamic capabilities and strateic management”, Strategic managament Journal 18,7.,pg. 509-533.

Chaharbaghi K. & Lynch, R. (1999). “Sustainable Competitive Advantage:Towards a Dynamic Resource-Based Strategy”, Management Decision, Vol. 37No. 1, pp. 45-50.

Beard, Jon W. , Sumner, Mary, (2004)., “Seeking Strategic Advantage in Post-Net Era:Viewing ERP Systems from the Resource-Based Perspective”, Journal of Strategic Information Systems, 13. , pp. 129- 133.

Menguc , B. , Auh, S. and Shih, E. (2007)., “Transformational leadership and market orientation: Implications for the implementation of competitive strategies and business unit performance” , Journal of Business Research , 60 (4), 314–321.

Chen, Y. S., Lin. N. J. J. and Chang, C. H. (2009)., “The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets”, Industrial Marketing Management ,38.pp. 152–158.

Sharma B. and Gadenne D. ( 2001)., “An investigation of the perceived importance and effectiveness of quality management approaches”, The TQM Magazine , 13(6), 433-443.

A.C. & Zmud, R.W. (1984)., “An Assessment of critical factor’s. Sloam Management Review. Summer.pp.17-27.

http://rapidbi.com/criticalsuccessfactors/.

Rockart, J. (1979)., “Chief Executives Define Their Own Information Needs”. Harvard Business Review, March – April, pp. 81-92.

Bruno, A. and Leidecker, J. (1984)., “Identifying and Using Critical Success Factors”. In: Long Range Planning,, Vol. 17, No.1, pp. 23-32.

Pinto, J. and Slevin, D. (1987)., “Critical Factors in Successful Project Implementation. In:IEEE Transactions on Engineering Management, 34(1), 22-28.

Esteves, J. (2004)., “Definition and Analysis of Critical Success Factors for ERP Implementation Projects”, Doctoral thesis at the Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Jonker, J A.(2004)., “Critical Success Factor”. chapter3.university of proteria etd. pp67

Ellegard, C. and Grunert, K. (1993)., The Concept of Key Success Factors: Theory andMethod. In: Baker, M. (Ed.), Perspectives on Marketing Management, Chichester: Wiley,245-274.

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_3C’s.html

Thompson, A. A. & Strickland, A. J. (2003)., “Strategic management concept and cases”. 11th Edition, New York: McGraw-Hill Higher Education, p:97

Mui-How Phua, Mitsuhiro Minowa,(2005)., A GIS-based multi-criteria decision making approach to forest conservation planning at a landscape scale: a case study in the Kinabalu Area, Sabah, Malaysia, Journal of Landscape and Urban Planning, volume 71, pp 207-222.

Mikko Kurttila, Mauno Pesonen, (2000)., “Utilizing the analytic hierarchy process AHP in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case”, Forest Policy and Economics, Vol. 1, pp. 82-95.

Saaty, L. T. (2005)., An analytical hierarchy and network processes approach for the measurement in tangible criteria and for decision making; Multiple Criteria Decision, Analysis: State of The Art Surveys, Edited by Jose Figueira et. al.

Saaty, T. L., (2001)., “Decision making with dependence and feedback: Analytic Network Process, RWS Publisher, Pittsburg, PA.

Garcia-Melon, Monica, Javier Ferris-Onate, Jeronimo Aznar-Bellver , Pablo Aragonés-Beltran, and Rocio Poveda- Bautista (2008)., “Farmland appraisal based on the analytic network Process”, Journal of Global Optimization, Vol. 42, pp. 143-155

Chang N. B. , Davila E. (2006)., Siting and routing assessment for solid waste management nder uncertainty using the Grey mini-max regret criterion, Environmental Management.

Hsin Lin, Yu. Ching Chiu, Chung. -Hung Tsai , Chih.(2008)., “The study of applying ANP model to assess dispatching rules for wafer fabrication”, Elseveir, Volume 34, Issue 3, Pages 2148-2163

Saaty T. L,(2004)., “Fundamentals of the analytic network process – Dependence and feedback in decision-making with a single network”; Journal of Systems Science and Systems Engineering, Vol. 13.

Liang-Q. Li, (2008)., “Enterprise information system project selection with regard to BOCR”, International Journal of Project Management

Asan, U & Soyer A,(2008)., “Identifying strategic management concepts: An analytic network process approach”; Journal of Computers & Industrial Engineering.

Ritchie, Brent J.R & Crouch, Geoffrey I (2003)., ” The Competitive Destination” a sustainable tourism perspective.

World Competitiveness Yearbook, (2005)., International Management Development (IMD).

The Global Competitiveness Rankings, (2003)., World Economic Forum (WEF), Oxford University Press, New York.

Zou, S. and Cavasgil, S. T., (1996); “Global Strategy: A Review”, European Journal of Marketing, 3, pp. 52-69.

Barney, J.B. (1999)., “Firm resources and sustained competitive advantage” , Journal of Management, 17 , 99-120.

Huber, F., Hermann, A., and Morgan, R. E. (2001)., “Gaining Competitive Advantage through Value Oriented Management”‚ Journal of Consumer Marketing, 18(1), p. 41–53.

Serra Virginia, Keith Woodford & Sandra Martin (2005)., “Sources of ompetitive Advantage in the Uruguayan and New Zealand Beef Industries”‚ Published in the Proceedings of the Fifteenth International Farm Management Association.

Congress, Campinas, Brazil, , Vol. 2, p.136-144.

Calcagno, Monica (1996)., “The Evolution of the Competitive Advantage Concept in Strategic”‚ Department of Management and Business Administration Ca’ Foscari University, Venezia.

Johnson, James A. and Michael Friesen (1995)., “The Success Paradigm: Creating Organizational Effectiveness Through Quality and Strategy”, New York: Quorum Books. ISBN 978-0-89930-836-4

Partovi, Y.F, (2006)., “An analytic model for locating facilities strategically”, OMEGA, Int. J. Manage. Sci. 34,pp 41–55.

Calcagno Monica (1996)., “The Evolution of the Competitive Advantage Concept in Strategic”‚ Department of Management and Business Administration Ca’ Foscari University, Venezia.

Backhaus, K., Erichson, B.,Plinke, W. & Weiber, R. (2003)., “Multivariate Analysemethoden”. Springer, Berlin.

Böhler, H. (1995): “Marktforschung”, in: Handwörterbuch des Marketing, Tietz, B./ Köhler, R./Zentes, J. (ed.), 2nd Ed., Stuttgart: Schäffer-Poeschel, P. 1768-1781.

Homburg,C.& Giering,A. (1996)., “Konzeptualisierung und Operationalizierung komplexer Konstrukte: Ein Leitfaden für die Marketingforschung, in: Marketing Zeitschrift für Forschung und Praxis, Vol. 18., No. 1, pp. 5-24.

Peter, J. P. (1979)., “Reliability: A Review of Psychometric Basics and Recent Marketing Practices”, Journal of Marketing Research, Vol. 16, May, pp. 6-24.

Weiler, Markus, (2007)., “Antecedents of user acceptance towards weblogs: a theoretical framework and empirical study”. Koblenz.

Cronbach, L. J. (1951)., “Coefficient alpha and the internal structure of tests”. Psychometrika. Vol,16, No,3, pp 297-334.

چکیده

امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که سازمان­ها درآن برتری دارند. صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­کنند و موقعیت سازمان را نسبت به رقبا در محیط تثبیت کرده و بازگشت سرمایه را افزایش می­دهد؛ بر همین اساس در این پژوهش سعی شده  برای اولین بار به شناسایی این عوامل در صنعت روانکار­های ایران پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از  از مدل تامسون و استریکلند به عنوان مبنای کار استفاده شده است، این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص­هایی را مشخص ساخته است. بر اساس عوامل تائید شده پرسشنامه مبتنی روش فرایند تحلیل شبکه­ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار        Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پنج عامل “تجربه نوآوری در محصول”، “دانش فنی”، “کیفیت تولید”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی” و “دسترسی به نیروی ماهر” به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت­­هایی در این صنعت موفق محسوب می­شوند و می­توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.

فصل اول

کلیات پژوهش

11 مقدمه

در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه‌های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوری­های جدید چالش­های متعددی برای سازمان­ها صرف نظر از اندازه­ی آن­ها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده است. سازمان­ها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمی­پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامه­ریزی انجام دهد. این برنامه­ریزی باید برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و می­توانند جهت پایداری و رقابت سازمان­ها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.

در این فصل پژوهشگر ابتدا باتوجه به موضوع پژوهش به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری می­پردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد بررسی قرارمی­گیرد.

2-1 بیان مسئله پژوهش

وجود فضای رقابتی میان سازمان­ها، آن­هارا به این امر وا داشته که بر نقاط قوتی تأکید کنند که برای آن­ها مزیت رقابتی کسب خواهد کرد. ممکن است سازمان­ها از این نقاط به عنوان ظرفیت­ها ­یا موقعیت­هایی برای تقویت رقابت با سایر سازمان­هااستفاده نمایند، زیرا در بلند مدت موفقیت سازمان­هاو صنایع مستلزم کسب مزیت رقابتی پایدار و مستمر می­باشد.

در این پژوهش از دیدگاه کسانی استفاده شده که معتقدند همواره در صنایع، بخش­ها و نواحی ای وجود دارد که مدیران صنعت می­بایست جهت کسب مزیت رقابتی و بهبود جایگاه بنگاه خود نسبت به سایر رقبا، به آن­ها توجه ویژه کرده و عملکرد خوبی را در آن بخش­ها نسبت به رقبا کسب نمایند. این صاحب نظران از این عوامل و بخش­ها تحت عنوان “عوامل حیاتی موفقیت“­یاد می­کنند. عوامل حیاتی موفقیت، عوامل محدود و مشخصی هستند که وجودشان حرکت موفقیت آمیز مدیر­ یا ­یک سازمان را تضمین می­کند. (بنتون[1] و همکاران، 1984) این عوامل بخش اصلی مزیت رقابتی برای صنایع به شمار می­آیند. و شناسایی این عوامل به سازمان­ها امکان تصمیم­گیری درباره اینکه “آیا توانایی ساخت شرایط لازم برای پاسخگویی به عوامل حیاتی موفقیت را دارند؟” می­دهد و همچنین به آن­ها و کارکنان در جهت درک نواحی حیاتی برای تخصیص منابع و زمان کمک می­کند.

از عوامل حیاتی موفقیت تعاریف متعددی به عمل آمده و استفاده از این واژه به سال 1961 بر میگرد، اولین بار رونالد دانیل[2] مک کینزی آن را ایجاد کرد.(دانیل،1961) این فرایند توسط جان. اف روکارت[3] در سال  1981 دوباره تعریف شد.(روکارت، 1981) و در سال 1995 جیمز جانسون[4] و میشل فریزن[5] آن را  برای تنظیمات بسیار بخش­ها بکار بردند.(جانسون و فریزن، 1995)

یکی از مهمترین تعاریف را روکارت در سال 1979ارائه کرده است : (روکارت، 1379)

“عوامل حیاتی موفقیت اشاره به حوزه­های محدودی در هر پروژه­یا کسب و کار دارد که چنانچه به نتایج مطلوب منجر شوند، مزیت و کارایی رقابتی مناسبی را برای سازمان تضمین خواهند نمود” وهمچنین از این عوامل به عنوان اصطلاحاتی جهت عنصری که برای سازمان­هایا پروژه­ها ضروری است، تا از طریق آن به ماموریتشان دست پیدا کنند نام برده است.

همانطور که می­دانید، کشور ایران از منابع طبیعی غنی برخوردارد است که مهم ترین آن­ها نفت می­باشد که به طلای سیاه نیز معروف است. وجود این نعمت خدادادی بستری را در جهت تولید محصولات و فراورده­های نفتی ایجاد کرده است. از جمله صنایع تولیدی فراورده­های نفتی صنعت روانکارها می­باشد. وجود چنین صنعتی می­تواند کمک ارزنده ای بر چرخه اقتصاد داشته باشد و به اشتغال زایی کشور کمک کند. همچنین صادرات این محصولات به ذخایر ارزی کشور کمک می­کند. لذا موفقیت این صنعت برای کشور امری حیاتی است.

این مطالعه سعی دارد با استفاده از مدل تامپسون و استریکلند به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت  برای این صنعت بپردازد.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

سرعت تغییرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی آن­ها به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی است که درآن برتری دارند. زیرا صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی و بخش­هایی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­کنند. همانطور که روکارت در کتاب خود از این عوامل تحت حوزه­های محدود ­یاد می­کند که اگر به نتایج مطلوب منجر شوند، مزیت و کارایی رقابتی مناسبی برای سازمان­ها تضمین می­کنند و مدیران برای بهبود جایگاه فعلی سازمان خود نسبت به سایر رقبا باید نگاه ویژه ای نسبت به این عوامل داشته باشند، از طرفی، جستجو و کشف این عوامل به افزایش بازگشت سرمایه کمک می­کند و عملکرد بهترسازمان را در اقدامات مختلف در مقایسه با رقبا در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، سازمان­هاو مؤسسه‌ها با در نظر داشتن این عوامل می‌توانند در آینده وضعیت خود را با سازمان­های مشابه در سطح ملی و بین‌المللی به درستی و با دقت مورد مقایسه قرار داده و به طور مستمر به بهبود آن بپردازند. به عقیده بسیاری از صاحبنظران، برخورداری یک سازمان از موقعیت متمایز نسبت به سایر رقبا در یک یا چند مورد از عوامل حیاتی موفقیت صنعت مربوطه، فرصت طلایی و استثنایی را جهت کسب مزیت رقابتی برای آن سازمان ایجاد   می­نماید. هنگامی­که عوامل حیاتی شناسایی می­شوند به تبع حوزه­هایی که نیازمند سرمایه گذاری می­باشند، شناسایی می­گردند و از آن­هام ی­توان به عنوان معیاری برای تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش بازدهی استفاده کرد.. ازطرفی وقتی سازمان­ها به عواملی که برای موفقیت سازمان حیاتی هستند پی میبرند و سرمایه گذاری می­کنند می­توانند به بهبود کیفیت در محصولاتشان دست­یابند؛ افزایش کیفیت به سازمان­ها در جهت دستیابی به بازارهای جهانی کمک می­کند. و همچنین در کاهش آلودگی­ها و مصرف بنزین اثر گذار است. در نهایت اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت می­تواند به دست اندرکاران جهت درک اهمیت نسبی آن­ها و توسعه برنامه­های بهبود در مواردی که فاقد منابع کافی هستند، کمک کند. اگر سازمان­ها به این عوامل توجه نداشته باشند اثر بسزایی در شکست آن­ها خواهند داشت. از این رو شناخت این عوامل­ در تدوین استراتژی سازمانی ضروری می­باشد.

4-1 پیشینه پژوهش

همانطور که از عنوان “عوامل حیاتی موفقیت” پیداست، سازمان­ها و صنایع مختلف برای موفقیت خود باید به شناسایی این عوامل بپردازند و این موضوع برای آن­ها امر حیاتی محسوب می­شود.

در راستای شناسایی و اولویت بندی این عوامل با استفاده از رویکردهای متفاوت مقالات بسیاری وجود دارد. اما در حال حاضر با جستجوهایی که توسط پژوهشگر انجام شده، در خصوص شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها هیچ گونه پژوهش سیستماتیکی انجام نشده است.

به ترتیب جدول 1-1 و جدول 1-2 پژوهش­ها ی انجام شده در خارج از ایران و داخل ایران را نشان می­دهد:

جدول شماره 1-1: پژوهش­های صورت گرفته در خارج از ایران

ردیف نام محقق عنوان پژوهش سال پژوهش نتایج
1 عبدالرانی[6]  و همکاران ارزیابی عوامل حیاتی  موفقیت در پروژه­های نفت و گاز در نیجریه 2011 این پژوهش سیزده عامل را به عنوان عوامل حیاتی موفقیت  برای پروژه­های نفت و گاز آبهای عمیق شناسایی کرده است که از جمله آنها: تخصیص خطر ریسک، پیاده سازی مناسب پروژه، مدت زمان واقعی پروژه، قابلیت مدیریت پروژه، منابع در دسترس، فناوری نوآورانه، تحویل سریع پروژه …… می­باشد.
2 شی یو و آکینتوی[7] عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت موثر برنامه 2009 این پژوهش درجهت شناسایی عوامل حیاتی  برای مدیریت موثر برنامه 22عامل را شناسایی و اولویت بندی کرده است که برخی از عوامل شامل: برنامه­ریزی موثر، ارتباطات موثر، هماهنگی موثر پروژه­ها، مدیریت موثر تیم، بودجه ریزی مناسب، مدیرت عملکرد مناسب، مدیریت موثر انتقالات و …. می­باشد.
4 سینگ[8] و همکاران مدلسازی از عوامل حیاتی  موفقیت برای اجرای AMT 2007 پس از بررسی­های صورت پذیرفته 14عامل را شناسایی کرده اند که از جمله آنها: تعهد مدیریت ارشد، فرهنگ سازمان، وضعیت مالی،آموزش ویکپارچه سازی واحدها و… می­باشد که توسعه استراتژی رقابتی و فرهنگ سازمان از عوامل توانمندساز در اجرای AMTs و بهبود در کیفیت محصول، بهبود عملکرد از عوامل انگیزشی اصلی بیان شدند.
6 پلنت و ویلکاکس[9] عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی ERP بین المللی 2007 این پژوهش در جهت شناسایی عوامل موفقت در پیاده سازی ERPاز مدل سامرز و نسلون استفاده کرده و سه عامل از این مدل را به عنوان عوامل موثر قبل از پیاده سازی معرفی کرده است.
7 کوئسادا و گزا[10] روش شناسی جهت تعین عوامل کلیدی داخلی فرایند کسب کار مبتنی بر مبنای روش CSF (مطالعه موردی صنعت مبلمان) 2007 در این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت را به چهار عامل مربوط ساخته است: خدمت به مشتریان، مدیریت تولید، کیفیت و قیمت محصولات. و همچنین عوامل کلیدی داخلی برای فرایند کسب  وکار در این مطالعه موردی، تعامل مشتری، عملیات محصول و مدیریت زنجیره تامین شناسایی شده است و در نهایت بیان داشته که اگر در سطح مدیریت عالی به این موارد توجه شود به بهترین نتیجه، مدیران دست خواهند یافت.
9 چن[11]  و همکاران شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت بازیهای آنلاین به روش AHP فازی 2006 این پژوهش برای اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت بازیهایی آنلاین صورت پذیرفته است  و دو دسته عوامل را به عنوان عوامل حیاتی معرفی کرده است: استراتژی­های عملیاتی و کیفیت بازی
10 هانگ[12] و همکاران عوامل حیاتی در اتخاذ یک سیستم مدیریت دانش برای صنعت داروسازی 2005 این پژوهش برای صنعت داروسازی انجام شده و الگو گیری، فرهنگ سازمانی، زیرساخت­های سیستم اطلاعاتی، درگیری و آموزش کارکنان را به عنوان عوامل حیاتی موفقیت بیان کرده است.
11 لان باتم[13] و همکاران شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و سنجش عملکرد 2003 این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت در چهار دسته کلی: استراتژی، مدیریت منابع انسانی، سیستم­های اطلاعاتی معرفی کرده است.

 

جدول شماره 2-1: پژوهش­های صورت گرفته در داخل ایران

سال پژوهشگران عنوان پژوهش نتایج
1390 جعفر محمودی، فریدون احمدی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ERP درسازمان­های دولتی ایران در این پژوهش برای  تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP به 6 عامل اشاره شده است.
1388 فرج اله رهنمود و اصغر محمدی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده­ها و مراکز آموزش عالی تهران این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت برای سیستم مدیریت دانش بررسی کرده است و در این زمینه 8 عامل را معرفی کرده: توسعه منابع انسانی، جهت گیری استراتژیک دانایی محور، زیرساخت سیستم­های اطلاعاتی، فرهنگ مشارکتی، الگوگیری، ارزیابی و انتقال دانش و درگیری افراد
1388 عباس آسوشه  و همکاران شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستم­های اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران در جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برونسپاری سیستم­های اطلاعاتی 16 عامل را شناسایی شده است که ازجمله آن­هاحمایت و مشارکت مدیران عالی، انتخاب درست پیمانکار، توجه دقیق به مشکلات خاص مشتری، داشتن­یک دیدگاه درست از قرارداد برونسپاری، بکارگیری­یک شرکت مشاوره ای واسط………
1387 پرویز احمدی، لقمان رحمان پور عوامل حياتي موفقيت در تدوين استراتژي­هاي مختلف در صنعت بانكداري این پژوهش براساس تجزیه و تحلیل عوامل چهار ترکیب از CSF  را پیشنهاد کرده است: توانایی مدیریت عملیات بانک، توسعه مارک و نشان تجاری بانک، توانایی بازاریابی بانکی و توانایی مدیریت بازار مالی
1384 محمود حسینی، منیره پناهی تبین عوامل کلیدی موفقیت در صنعت کاشی ایران این پژوهش به شناسایی این عوامل در صنعت کاشی پرداخته و این عوامل را: کیفیت تولید، ارائه خدمات مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار، ارزیابی سریع و صحیح بازار و تولید محصولات متنوع بیان کرده است.

 

پایان نامه­ها: خانم میرانوری به شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان­های ایرانی در دانشگاه الزهرا پرداخته است. خانم خازنی رساله ای تحت عنوان عوامل کلیدی موفقیت و استراتژی­های بازاریابی الکترونیک در سازمان های کوچک و متوسط(SME) ایرانی در دانشگاه تربیت مدرس انجام داده اند، و در دانشگاه صنعتی شریف آقای کتب زاده برای بخش بالادستی صنعت گاز و نفت ایران در این زمینه کار کرده اند.

5-1 اهداف پژوهش

این پژوهش شامل دو دسته از اهداف کلی و فرعی می­باشد:

هدف کلی

بررسی و شناسایی عوامل حیاتی در توفیق رقابت پذیری صنعت

اهداف فرعی

شناسایی نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت

کمک به مدیران صنعت برای تخصیص بهینه منابع

تشریح روابط دو­یا چند جانبه میان عوامل حیاتی

اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

6-1 سؤالات پژوهش

1. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

آیا میان عوامل حیاتی موفقیت رابطه ای وجود دارد؟

چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

7-1 روش انجام پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه، و جامعه آماری آن را خبرگان صنعت روانکارهای ایران تشکیل می­دهند.

در این پژوهش ابتدا پس از انجام مطالعات کتابخانه­ای و بررسی پژوهش­های پیشین، مدل مناسب برای انجام پژوهش انتخاب شد. سپس از طریق مصاحبه نظر هرکدام از مصاحبه شونده گان را درمورد عوامل مشخص شده در مدل تامپسون و استریکند پرسیده تا اگر مخالف عاملی هستند آن را حذف و اگر عامل جدیدی را در نظر دارند آن­هارا بیان کنند. جمع بندی نتایج بررسی اولیه منجر به تهیه پرسشنامه نهایی جهت گردآوری اطلاعات و دیدگاه خبرگان در صنعت روانکارهای ایران خواهد شد. در آخر با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) میزان و ضریب اهمیت هریک از عوامل مشخص شده و عوامل حیاتی موفقیت براساس اهمیتشان اولویت بندی می­شوند.

1-7-1 قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی

با توجه به نوع پژوهش، مدت انجام این پژوهش از زمان تصویب پروپوزال حدود نه ماه به طول انجامید.

قلمرومکانی

قلمرو مکانی این پژوهش را صنعت روانکارها در ایران تشکیل می­دهد که عمده سازمان های فعال در این صنعت چهار شرکت ایرانول، سپاهان، پارس و بهران می­باشد.

قلمرو موضوعی

این موضوع در مباحث برنامه­ریزی راهبردی قرار می گیرد.

2-7-1 جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش گروه خبرگان صنعت روانکارها در ایران که اغلب در چهار شرکت اصلی و بزرگ ایران (ایرانول، بهران، پارس و سپاهان) درحال فعالیت هستند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و مقرر شد پس از مشورت با مدیران و مشاورین، افراد خبره و شایسته ای که در زمینه­های مختلف صنعت شناخت کافی دارند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و معرفی شوند.

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی پژوهش

موفقیت: دستیابی به ارزش­ها در جهت پیشی گرفتن از رقبا

عوامل حیاتی موفقیت: تعداد عواملی محدود که برای موفقیت در بازار لازم و ضروری می­باشند و در تعیین برنامه راهبردی سازمان­هااثر می­گذارند.

فرایند تحلیل شبکه­ای: یکی از تکنیکهای تصمیم­گیری چند معیاره است و در مجموعه مدلهای جبرانی قرار می­گیرد.

عوامل تولیدی: عواملی که به استقرارکارخانه در مکانی که هزینه تولید درآنجا پایین باشد، و به انعطاف پذیری در تولید و شخصی سازی، طراحی وبرنامه­ریزی تولید با حداقل هزینه، بهروری بالای نیروی کار، استفاده مؤثر از دارایی­های ثابت، کیفیت تولید، تولید با هزینه کم، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و استفاده موثراز دارایی­های ثابت اشاره دارد.

عوامل بازاریابی: عواملی که به تکنیک­های ارزیابی صریح و سریع بازار، خدمت مؤدبانه به مشتری، انجام صحیح سفارش خریدار(تعداد کم اشتباهات­یا بازگشت سفارش)، تنوع خط تولید محصول و انتخاب محصول، بسته بندی و ظاهر طراحی شده جذاب، مهارت­های تجارت، تبلیغات هوشمندانه، وارانتی و گارانتی برای مشتریان اشاره دارد.

عوامل تکنولوژیکی: عواملی که به توانایی فنی برای ایجاد پیشرفت نوآوری­ها در فرایند تولید، تجربه در فناوری مورد استفاده، تجربه پژوهش علمی، توانایی نوآوری محصول و توانایی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات و… اشاره دارد.

عوامل توزیعی: عواملی که به ایجاد شبکه­ای قوی از عمده فروشان و خرده فروشان(یا توانایی توزیع الکترونیکی)، کسب فضای کافی بر روی قفسه­های خرده فروشی، سرعت در تحویل، داشتن فروشگاه­های خرده فروشی، هزینه توزیع پایین اشاره دارد.

[1] Boynton

[2] Daniel

[3] Rockart

[4] Johnson

[5] Friesen

[6] Abdul Rani

[7] Shehu & Akintoye

[8] Singh

[9] Plant & Willcocks

[10] Quesada & Gazo

[11] Chen

[12]Hung

[13] Longbottom

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122