پایان نامه طراحي و ساخت واکسن کانديد يونيورسال بر عليه ويروس هاي پاپيلوماانساني سويه هاي 6.11.16.18.31.45 بر پايه پروتئين هاي L1 و L2

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه طراحي و ساخت واکسن کانديد يونيورسال بر عليه ويروس هاي پاپيلوماانساني سويه هاي 6.11.16.18.31.45    بر پايه پروتئين هاي L1 و L2 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 212 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه طراحي و ساخت واکسن کانديد يونيورسال بر عليه ويروس هاي پاپيلوماانساني سويه هاي 6.11.16.18.31.45    بر پايه پروتئين هاي L1 و L2 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1
مقدمه: 2

فصل دوم: کلیات و مروری بر مطالعات گذشته8
2-1- تاریخچه 9
2-2- طبقه بندی 15
2-3- ساختمان ویریون 16
2-4- ساختمان و سازماندهی ژنوم 16
2-5- تکثیر ویروس 18
2-5-1- اتصال ورود ، پوشش برداری 19
2-5-2- پروموترهای ویروسی و تنظیم نسخه برداری 19
2-5-3 – سرهم بندی و رها شدن ویروس 21
2-5-4- همانند سازی DNA ویروس 21
2-6- الحاق DNA ویروسی در ژنوم انسان 23
2-7- پروتئین های ویروسی 24
2-7-1- پروتئین های اولیه E1 تا E6 24
2-7-2- پروتئین E7 25
2-7-3- پروتئین های L1 و L2 28
2-8- تیپ بندی پاپیلوماویروس ها 29
2-9- بیماری زایی 29
2-9-1- عفونت پوستی 30
2-9-2- عفونت حفره دهانی 31
2-9-3- عفونت مجاری تنفسی 31
2-9-4- سرطان مقعد 31
2-9-5- سرطان گردن رحم 32
2-9-6- HPV در کودکان 34
2-10- اپیدمیولوژی 35
2-11- مطالعه سرطان گردن رحم و عفونت پاپیلوماویروس در ایران 37
2-12- تشخیص 38
2-13- پاسخ ایمنی در برابر HPV 40
2-13-1- ایمنی اختصاصی 41
2-13-1- 1- پاسخ ایمنی هومورال 41
2-13-1-2- پاسخ ایمنی سلولی 42
2-13-2-پاسخ ایمنی ذاتی 43
2-14- درمان 44
2-15- پیشگیری 45
2-16- واکسیناسیون 46
2-17- واکسیناسیون علیه HPV 47
2-17-1- واکسن های نوترکیب با ناقل زنده 50
2-17-2-واکسن های پروتئینی و پپتیدی 51
2-17-3-ذرات شبه ویروس( VLPS) 52
2-17-4- DNA واکسن ها 56
-5-17-2 واکسن های خوراکی 59
2-18- اهمیت پاسخ های ایمنی هومورال و واکسن های پیشگیری کننده 63
2-19- اهمیت پاسخ های ایمنی سلولی و واکسن های درمان کننده 64
2-20-ایمونوانفورماتیک در علم واکسن 65
2-20-1-ﭘﺎﯾﮕﺎه های داده ها (DATABASES) 68
2-20-1-1- پایگاه های داده اﯾﻤﻮﻧﻮﻣﯿﮏ 68
2-20-1-2- ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اپی توپ ها و ﺳﺎﺧﺘﺎرهای آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺑﺮای ﺳﻠﻮل B 69
2-20-1-3- ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﭘﯽ ﺗﻮپ ﺳﻠﻮلT 72
2-20-2-اﺑﺰارها و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ های ﻣﺘﻨﻮع ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ 73
2-20-2-1-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ هایﺳﻠﻮل B 74
2-20-2-2-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ هایﺳﻠﻮل B ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﻞ ذاﺗﯽ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ 75
2-20-2-3-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽ ﺗﻮپ ﺳﻠﻮلB ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش های ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ 77
2-20-2-4-روش ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ هایﻏﯿﺮ پیوسته ﺳﻠﻮل B 78
2-20-2-5-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ های ﺳﻠﻮل T 82
2-20-3- ﮐﺎرﺑﺮدهای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽ ﺗﻮپ 83
2-21-واکسن همگانی (UNIVERSAL VACCINE) 84
2-22- واكسن سازی معكوس REVERSE VACCINOLOGY 84
2-23-ادجوانت ها 86
2-24-به دست آوردن قطعه DNA یاژن مورد نظر 89
2-25-کلونینگ ژن 90
2-25-1- مراحل کلون کردن ژن 90
2-25-2- میزبان کلونینگ 90
2-26- آنزیم های محدود کننده 91
2-26-1-آنزیم لیگاز 91
2-27- حامل های کلونینگ 91
2-28-غربالگری وجود ژن 92
2-29-انواع سیستم های بیانی و مزیت اشرشیاکلی 92
2-30-وکتورهای بیان کننده 94
2-30-1- وکتورهای بیان کننده سیستمPET 94
2-31-وکتورهای پلاسمیدی 96
2-32-توالی شاین دلگارنو(SD)(SHINE-DELGARNO) 97
2-33-استراتژی بیان در سیستمPET 97
2-34-نقشه و مشخصات وکتورPET28A(+) 98
2-35-تولید پروتئین نوترکیب 99
2-36-مراحل تهیه یک پروتئین نوترکیب در اشرشیاکلی 99
2-37-بیان ژن و تولید پروتئین نوترکیب در ECOLI 100
2-38-راهکارهای افزایش تولید پروتئین نوترکیب در اشرشیاکلی 101
2-39-تخلیص پروتئین نوترکیب 102
2-40- فرضیات و هدف از انجام تحقیق 103
2-40-1 -فرضیات 103
2-40-2 – هدف از انجام تحقیق 103

فصل سوم: مواد و روش ها104
3-1-مجموعه توالی های پروتئین 105
3-2-پیش بینی اپی توپ سلول B 105
3-3-قابلیت دسترسی اپی توپ به حلال 106
3-4-محل های N-GLYCOSYLATED 107
3-5-ترجمۀ معکوس اولین ساختمان 107
3-6-بهینه سازی کدون، تعیین کدون های نادر (RARE CODON) 108
3-7-تولید ساختار واکسن 109
3-8-تهیه باکتری مستعد شده 109
3-9-ترانسفورم نمودن پلاسمید بیانی 111
3-10- SDS-PAGE 114
3-11-بیان پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی در مقیاس کم 115
3-12-کشت انبوه سویه بیانی و تهیه جسم سلولی 117
3-13-بیان پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی در مقیاس بالا 117
3-14-الکتروفورز پروتئین در ژل آکریل آمید در حضور SDS 119
3-15- رنگ آمیزی ژل با کوماسی بلوR-350 122
3-15-1- روش تهیه محلول ها 122
3-15-2- روش رنگ آمیزی 123
3-16- وسترن بلاتینگ 123
3-16-1- انتقال در تانک 124
3-16-2- مسدودسازی غشا 125
3-16-3- تشخیص با آنتی بادی 125
3-17-تخلیص پروتئین با یون های نیکل متصل به ماتریکس NTA نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی روی ماتریکس NI-NTA 126
3-18-بهینه سازی تخلیص 127
3-19-ارزیابی پروتئین تخلیص شده با روش SDS-PAGE 127
3-20-تخلیص انبوه پروتئین نوترکیبHPV واکسن کاندید چند اپی توپی 128
3-21- دیالیز و تغلیظ پروتئین HPV واکسن کاندید چند اپی توپی تخلیص شده 134
3-22- ارزیابی پروتئین تخلیص شده 136
3-23- روش برادفورد 136
3-23-1- طرز تهیه محلول های مورد نیاز 137
3-23-2- طرز تهیه محلول برادفورد 137
3-23-3- طرز تهیه محلول استاندارد پروتئین ذخیره با غلظت 1000ΜIC/ML 137
3-23-4- طرز تهیه محلول استاندارد پروتئین با غلظت 10,100mic/ml 137
3-24- بررسی خلوص پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی تخلیص شده با روش SDS-PAGE 138
3-25-بررسی پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی تخلیص شده با وسترن بلات 138
3-26-پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی 139
3-27- حیوان آزمایشگاهی 139
3-28-ادجوانت فروند ناقص 139
3-29-گروههای تجربی و واکسیناسیون موشها 140
3-30- بررسي پاسخ هاي همورال 141
3-30-1- بررسي سطح آنتي بادي توتال در رقت های مختلف سرمی 142

فصل چهارم: نتایج 144
4-1-پیش بینی اپی توپ سلول B 145
4-2- قابلیت دسترسی اپی توپ ها 149
4-3-محل های N-GLYCOSYLATED 151
4-4-انتخاب اپی توپ ها و اتصال پپتیدها برای تولید ساختمان واکسن 153
4-5-ارزشیابی توالی پروتئین 155
4-6-ترجمۀ معکوس ساختمان اول 157
4-7-نتایج تایید بیان پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی با روش SDS-PAGE 159
4-8- نتایج تایید بیان پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی با روش وسترن بلاتینگ 161
4-9-نتایج بررسی پاسخ های ایمنی همورال 162
4-9-1- نتایج بررسی سطح آنتیبادی توتال اختصاصی واکسن کاندید 162

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری164
5-1- بحث و نتیجه گیری 165
5-2-پیشنهادات و چشم اندازها 168

References 169

 

References:

Lowey DR, Howley PM. Papillomaviruses. In: Knipe DM, Howley PM. Fields Virology. Vol 2, 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2001. P. 2197-2264.

Streeck RE. A short introduction to papi ilomavirus biology. Interviroi 2002; 45: 287-289.

Lin Y, Borenstein LA, Selvakumar R, Ahmed R., and Wettstein F. Effective vaccination against papilloma development by immunization with Li or L2 structural protein of cottontail rabbit papillomavirus. Viral 1992; 187: 612-619.

Peh WL, Brandsma JL, Christensen ND, Cladel NM, Wu X, and Doorbar J. The viral E4 protein is required for the completion of the cottontail rabbit papillomavirus productive cycle in vivo. J Virol 2004; 78(4): 2142-2151.

Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, Bernard HU, and Hausen HZ. Classification of papillomaviruse. Virol 2004; 324:17-27.

Selvakumar R, Borenstein LA, Lin Y, Ahmed R, and Wettstein FO. Immunization with nonstructural protein El and E2 of cottontail rabbit papillomavirus stimulates regression of virus- induced papillomas. J Vito{ 1995; 69(1): 602-605.

Gissmann L, Osen W, Muller M, and Jochmus I. Therapeutic Vaccines for human papillomaviruses. Intervirol. 2001; 44: 167-175.

Randall Chu N. Therapeutic vaccination for the treatment of mucosotropic human papillomavirus-associated disease. Expert Opin Bail Ther 2003; 3(3): 477-486

Burd EM. Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbial Rev 2003; 16(1): 1-17.

Favre M., Structural polypeptides of rabbit, bovine and human papilloma viruses. J Virol 1975; 15:1239-1247.

Hagensee M.E., Yaegashi N., Galloway D.A., Self-assembly of human Papillomavirus type 1 capsids by expression of the Ll protein alone or by coexpression of the Ll and L2 capsid proteins. J Viral 1993; 67:315-322.

Kirnbauer R., Booy F., Cheng N., Lowy D.R., Schiller J.T. Papillomavirus LI major capsid protein self-assembles into virus-like particles that are highly immunogenic. Proc Natl Acad Sri USA 1992; 89:12180-12184.

Villa L.L, Costa R.L., Petta C.A., Andrade R.P., Ault K.A., et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women: a randomised double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol 2005; 6:271-278.

14. Cutts FT, Franceschi S, Goldie S, Castellsague X, de Sanjose S, Garnett G, et al. Human papillomavirus and HPV vaccines: a review. Bull World Health Organ.2007 Sep;85(9):719-26.

Ratanasiripong NT. A review of human papillomavirus (HPV) infection and HPV vaccine-related attitudes and sexual behaviors among college-aged women in the United States. J Am Coll Health. 2012;60(6):461-70.

Scherpenisse M, Mollers M, Schepp RM, Boot HJ, de Melker HE, Meijer CJ, et al. Seroprevalence of seven high-risk HPV types in The Netherlands. Vaccine. 2012Oct 19;30(47):6686-93.

Alfonsi GA, Datta SD, Mickiewicz T, Koutsky LA, Ghanem K, Hagensee M, et al. Prevalence of high-risk HPV types and abnormal cervical cytology in American Indian/Alaska Native women, 2003-2005. Public Health Rep. 2011May-Jun;126(3):330-7.

Ckakrabarti O, and Krishna S. Molecular Interactions of ‘ high risk’ human papillomaviruses E6 and E7 oncoproteins: implications for tumor progression. J Bio Sci 2003; 28(3): 337-348.

Munger K, Baldwin A, Edwards KM, Hayakawa H, Nguyen CL, Owens M, Grace M, and Huh KW. Mechanisms of human papillomavirus-induced oncogenesis. J Virol 2004; 78 (21): 11451-11460.

Roden RBS, Yutzy IV WII, Fallon R., Inglis 5, Lowy DR, and Schiller JT. Rapid communication: Minor capsid protein of human genital papillomaviruses contains subdominant, cross-neutralizing epitopes. Viral 2000; 270: 254-257.

Lorincz AT, Reid R, Jenson AB, Greenberg MD, Lancaster W, and Kurman RJ. Human papillomavirus infection of the cervix: Relative risk associations of 15 common anogenital types. Obstet Gynecol 1992; 79: 328-337.

Bosch FX, Manos Ivilvl, Munoz N, Sherman M, Jansen AM, Peto J, Schiffman MH, Moreno V, Kurman R, and Shah KV. Prevalence of human papillomavirus in cervical cancer: a worldwide perspective. J Natl Cancer lnst 1995; 87: 796-802.

Campo MS, ONeil 13W, Grindlay GJ, Curtis F, Knowles GG, and Chandrachud L. A peptide encoding a B-cell epitope from the N-terminus of the capsid protein L2 of bovine papilomavirus-4 prevents disease. Virol 1997; 234: 261-266.

Czegledy J, Rogo KO, Evander M, and wadell G. High-risk human papillomavirus types in cytologically normal cervical scrapes from Kenya. Med. Microbiol. Immunol 1992; 180: 321-326.

Michle N, Ohlschlager P, Osen W, Freyschmidt EJ, Guthohrlein H, Kaufmann AM, Muller M, and Gissmann L. T cell response to human papillomavirus type 16 E7 in mice: Comparison of Cr release assay, intracellularIFN-7 production, ELISPOT and tetramer staining. Intervirol 2002; 45: 290-299.

Michle N, Osen W, Gissmann L, Schumacher TNM, Zentgraf H, and Muller M. Enhanced immunogenicity of HPV 16 E7 fusion proteins in DNA vaccination. Virol 2002; 294: 47-59.

Breitburd F, Kirnbauer R, Hubbert NL, nonnenmacher B, Trin-Dinh-Desmarquet C, Orth G, Schiller JT, and Lowy DR. Immunization with virus-like particles from cottontail rabbit papillomavirus (CRPV) can protect against experimental CRPV infection. J Virol 1995; 69(6): 3959-3963

Zarozinski CC, Fynan EF, Selin LK, Robinson FIL, and Welsh RM. Protective CTL-dependent immunity and enhanced immunopathology in mice immunized by particle bombardment with DNA encoding an internal virion protein. J Immune 1995; 154: 4010-4017.

 

خلاصه

سرطان گردن رحم بعد از سرطان سینه دومین سرطان شایع زنان در سراسر جهان می باشد. بیش از 90% سرطان های گردن رحم ، واجد پاپیلوما ویروس های انسانی  (HPV)هستند. بیش از 100 نوع مختلف پاپیلوما ویروس انسانی وجود دارد که بیش از 40 گونه ژنوتیپی  این ویروس ها، عفونت زا هستند و از آن میان حدود 15 ژنوتیپ، کارسینوژن هستند که تحت عنوان ژنوتیپ هاي high-risk نام برده        می شوند و ژنوتیپ 18 و  16 در بین آنها عامل بیش از 90 % سرطان هاي مرتبط با این ویروس هستند.  پروتئین کپسید L1 پاپیلوما ویروس ها زمانی که در سیستم های بیان کننده پروتئین های یوکاریوتی و پروکاریوتی بیان می شوند ذرات ویروسی مانند  غیر عفونی را تشکیل می دهند که باعث القاء پاسخ آنتی بادی خنثی کننده ضد HPVs می شوند. این پروتئین اکنون نیز به عنوان واکسن استفاده         می شود و احتمالا وجود پروتئین2 L در واکسن میتواند از طیف گسترده تری از تیپ های ویروسی پیشگیری کند، هرچند که              اپی توپ های خنثی کننده آن شبیه به L1 توانایی حفاظت کنندگی را ندارند اما اپی توپ های آن واکنش های متقاطع را به خوبی القا     می نمایند. در حال حاضر واکسن هایی که برای ویروس HPV وجود دارد، نمی تواند تمام سروتیپ های پر خطر آن را پوشش دهد و از لحاظ قیمت نیز پر هزینه است.

در تحقیق حاضر طراحی یک واکسن یونیورسال چند اپی توپی برای پروتئین های ساختمانی اصلی ویروس های HPV که شامل  L1/L2 است با استفاده از استراتژی های  ایمونو انفورماتیک در بررسی 6 نوع پرخطر ویروس HPV سویه های 6،11،16،18،31،45، تلاش در طراحی و ساخت واکسنی شده است که این سروتیپ ها را پوشش دهد ، در این خصوص اقدام به شناسایی بهترین اپی توپ های برانگیخته کننده لنفوسیت هایB ، برای پیشگیری از وقوع  بیماری های مرتبط در جهت مطالعه به عنوان کاندید یونیورسال واکسن شد به این ترتیب با در نظر گرفتن بیشترین سطح تحریک شوندگی لنفوسیت های B- اپی توپ های پروتئین های کپسیدی L1 وL2، از نظر قابل دسترس ترین  اپی توپ ها با توجه به طراحی سه بعدی آن ها، در نظر گرفتن نواحی N گلیکوزیله شده، هیدروفیلیسیته و آنتی ژنسیته، بهترین اپی توپ ها شامل بیست اپی توپ بیست  اسید آمینه ای انتخاب و پس از آنالیزهای مثبت، ساختار نهایی مشتمل بر چهارصد اسید آمینه به صورت DNA طراحی  شد و به صورت 1200 نوکلئوتید ترجمه معکوس گردید، سپس در جهت بهترین بیان در E.coli بهینه سازی شد. آنزیم های برش گر BamHI و HindIII به ابتدا و انتهای توالی اضافه و سپس در غالب یک ساختار ژنی در کنار یکدیگر قرار داده شد. ژن طراحی شده مذکور ، توسط شرکت بیوماتیک سنتز شده و در پلاسمید pET28a کلون گردید. پس از دریافت پلاسمید مذکور، در سلول های E.coli BL21DE3 ترانسفرم گردید. بیان پلاسمید نوترکیب در سلول های باکتری با اضافه نمودن 1میلی مولار IPTG در طول 4 ساعت کشت انجام شد و سپس پروتئین توسط ستون کروماتوگرافی   Ni-NTA خالص شد و خلوص با تکنیک SDS-page تائید شد و سپس در برابر آنتی بادی anti-His در وسترن بلات مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی ایمنی زایی، واکسن کاندید همراه با ادجوانت فروند ناقص همراه با گروه کنترل  PBS به گروه هاي موشی  BALB/c (n=6 ) دو بار و به فاصله 2 هفته بصورت زیر پوستی تزریق شدند که میزان تزریق در هر سری 10 میکروگرم بود. یک هفته پس از دومین واکسيناسيون موش ها ،توتال آنتی بادی ها به روش الایزای غیر مستقیم ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که واکسن کاندید تولید شده در میزبان باکتریایی و خالص شده به وسیله ی Ni-NTA، یک باند در حدود 45 کیلو دالتون در وسترن بلات نشان داد. همچنین واکسیناسیون با واکسن کاندید یونیورسال بر پایه ی L1/L2 HPVs  منجر به افزایش قابل توجه در پاسخ ایمنی همورال در مقایسه با گروه کنترل شد.

واژه های کلیدی : پاپیلوما ویروس انسانی، پروتئین کپسید L1 و L2 ، چند اپی توپی، یونیورسال واکسن

مقدمه:

پاپیلوما ویروس ها، گروهی از ویروس های DNA دار هستند که باعث ایجاد زگیل  یا پاپیلوم در انواعی از مهره داران عالی از جمله انسان ها می شوند. همچنین بعضی از پاپیلوما ویروس ها می توانند در حیوانات و انسان ها بدخیمی ایجاد کنند. تعدادی از پاپیلوما ویروس ها به عنوان عوامل ایجاد کننده سرطان گردن رحم و سایر تومورهای اپی تلیال مطرح شده اند (1). این ویروس ها، ذراتی کروی، کوچک و بدون پوشش با اندازه ای حدود 55 نانومتر هستند که کپسید آنها تقارن بیست وجهی دارد و ژنوم DNA دو رشته ای خطی این ویروس را در بر می گیرد (6،5،4،3،2). این ویروس ها کاملا اختصاصی گونه و بافت می باشند و در سلول های اپی تلیال پوست و مخاط تکثیر می شوند و برای ایجاد عفونت پایا باید سلول های بازال را آلوده کنند (4،1).

علیرغم تنوعی که در پاپیلوماویروس ها وجود دارد، تشابه بسیار زیادی در سکانس پروتئینی و نوکلئوتیدی اعضای خانواده پاپیلوماویروس وجود دارد و ژنوم های مجزا، سازماندهی ژنتیکی مشابهی دارند (7). ژنوم این ویروس ها از 3 ناحیه مجزا تشکیل شده است که شامل ناحیه کنترلی غیر کد کننده ، ناحیه اولیه و ناحیه تاًخیری می باشد. ناحیه کنترلی حاوی توالی های تنظیمی است. ناحیه اولیه شش پروتئین            غیر ساختمانی اولیه E1, E2 E4, ,E5, ,E6 ,E7 و ناحیه تاخیری، دو پروتئین کپسیدی L1 و L2 را          کد دهی  می کند (9،8،1). کپسید ویروس از دو پروتئین ساختمانی تشکیل شده است. پروتئین کپسید اصلی یا L1 دارای وزن مولکولی حدودا 55 کیلو دالتون است که تقریبا 80 درصد کل پروتئین های ویروس را شامل می شود (10). پروتئین کوچک یا L2 تقریبا 70 کیلو دالتون است و در کپسید ویروس جای دارد. ذرات شبه ویروسی یا VLP از پاپیلوما ویروس های مختلف به وسیله بیان ژن L1 به تنهایی یا همراه پروتئین L2 در سیستم های بیان کننده پستانداران و غیرپستانداران تولید شده است (12،11). بیان پروتئین L1 در E.coli باعث تولید ذرات شبه ویروسی کوچک می شود. این ذرات پنتامر 12 تایی بوده و دارای ساختار 20 وجهی هستند. این ذرات شبه ویروسی به خوبی سیستم ایمنی هومورال را تحریک میکنند و بعنوان واکسن پروفیلاکتیک استفاده میشوند (13). پروتئین L2 در تجمع کپسید ویروس نقش دارد و در ضمن دارای اپی توپهای خنثی کننده نیز می باشد. احتمالا وجود پروتئین2 L در واکسن میتواند از طیف گسترده تری از تیپ های ویروسی پیشگیری کند. هرچند که اپی توپ های خنثی کننده آن شبیه به L1 توانایی حفاظت کنندگی را ندارند اما اپی توپ های آن واکنشهای متقاطع را القا می کنند (14،15،16 و 17).

پروتئین های اولیه E1 و E2 برای تکثیر و باقیماندن ژنوم ویروس مورد نیاز می‌باشند. پاپیلوماویروس های انسانی، پروتئین E3 را ندارند. پروتئین E4 از ناحیه اولیه کد می شود اما در مراحل تاًخیری عفونت بیان شده، باعث گریز ویروس از سلولهای آلوده می گردد (4،2). E5 یک پروتئین انکوژن است که رسپتورهای اختصاصی فاکتور رشد را فعال می کند و در ترانسفورمیشن خوش خیم نقش دارد(2). E6 وE7 انکوپروتئین های اصلی پاپیلوماویروس را کد می کنند. انکوپروتئین E6 مانند پروتئین E1B آدنو ویروس تیپ 5 و آنتی ژن T بزرگ ویروس SV40 قادر است به پروتئین  سرکوب کننده تومور پروتئین های P53 و E6 باعث ممانعت از تعمیر DNA آسیب دیده یا ممانعت از القاء مرگ برنامه‌ریزی شده می گردد و در نهایت باعث تجمع جهش های ژنتیکی درسلول‌های آلوده شده و سلول ها  رشد بی رویه ای را آغاز      می کنند و سرانجام به صورت سرطانی در می آیند (18).

بیش از 200 تیپ پاپیلوما ویروس انسانی شناسایی شده است که تفاوت های ژنومی در توالی های DNA دارند (19،5) . پاپیلوماویروس های انسانی قادرند سلول های اپی تلیال بازال پوست و دیواره داخلی     بافت ها را آلوده کنند و بر این اساس به انواع پوستی و مخاطی طبقه بندی می شوند. انواع مخاطی         می توانند دیواره دهان، گلو ، دستگاه تنفس یا اپی تلیوم آنوژنیتال را آلوده نمایند و براساس ارتباط آنها با سرطان گردن رحم و جراحات پیش ساز ، به انواع پر خطر ، با خطرمتوسط و کم خطر تقسیم بندی      شده اند (1، 20 ،21).

سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع در زنان جهان است و بروز جهانی آن، سالانه بیش از 400000 مورد می باشد. حدود 80 درصد موارد سرطان های گردن رحم در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد . همچنین شیوع انواع HPV ژنیتال و کارسینومای گردن رحم در کشورهای جهان سوم بسیار بالا است (22،23،24). درمان هایی که برای تومورهای پیش بدخیم وجود دارد مانند برداشتن با جراحی یا تخریب آنها با لیزرتراپی یا کرایوتراپی ، ممکن است گاهی اوقات منجر به نازایی شود. از آنجائیکه بیشتر زنانی که تحت تاثیر قرار می گیرند  هنوز درسن باروری هستند، روش های درمانی دیگر دردست بررسی             می باشند(25).

واکسن های مختلفی برای پیشگیری از عفونت های ویروسی استفاده می شوند. که شامل واکسن های ویروس کشته شده، واکسن های حاوی ویروس زنده تخفیف حدت  داده شده، واکسن های پروتئین های خالص شده، واکسن های ویروسی نوترکیب، واکسن های پپتیدی ، واکسن های DNA و … می باشد . در مورد پاپیلوماویروس انسانی به دلیل عدم وجود سیستم های کشت سلول و نیز وجود انکوژن ها در ژنوم این ویروس ها ، استفاده از واکسن های پاپیلوما ویروسی زنده تخفیف حدت داده شده یا ویریون های کامل غیر فعال شده که حاوی  DNA ویروسی هستند، محدود شده است(27،26 ).

واکسن های پروتئین های خالص شده و واکسن های پپتیدی نیز روش های تولید و تخلیص نسبتا مشکلی دارند و در مورد واکسن های ویروسی نوترکیب نیز علاوه بر روش تولید و تخلیص مشکل، دارای       سیستم های تحویل پیچیده‌ ویروسی هستند. بعلاوه ممکن است پاسخ ایمنی علیه وکتور ویروسی ایجاد شود که باعث ناکارآمدی واکسن می گردد. همچنین بسیاری از واکسن های زیرواحدی قادر به القای     لنفوسیت های  Tسایتوتوکسیک نمی باشند و به نگهداری در یخچال نیاز دارند و در نهایت واکسن‌هایی که با این  روش ها تولید می شوند برای جمعیت عمومی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، گران هستند و نگرانی هایی در مورد سلامت آنها وجود دارد(26،27،28،29).

در این مطالعه سعی بر طراحی نوعی واکسن یونیورسال (universal vaccine) پاپیلومای انسانی شده است البته در تعریف این واکسن میتوان گفت  واکسنی است  که در آن از اپی توپ های پروتئین های سطحی ارگانیسم های یک خانواده یا مرتبط به هم (در خانواده مجزا) استفاده گردد چنین واکسنی قادر است هم زمان علیه تمام ارگانیسم های مذکور حفاظت ایجاد نمایید(30).

از مزیت های واکسن یونیورسال این است که هزینه ی مصرف کننده را کم می کند و در واقع با یک واکسن بر علیه گونه های مختلفی محافظت ایجاد می کند که باعث کاهش هزینه های شرکت های واکسن سازی نیز می شود. در طی چند سال گذشته واکسن یونیورسال بر ضد ویروس انفلوانزا طراحی شده است که این واکسن یونیورسال به جای اینکه به پروتئین های لایه خارجی ویروس که قابل جهش یافتن و تغییر هستند آسیب برساند به پروتئین های کانال یونی ویروس که در تمام گونه های ویروس انفلوانزا مشترک هستند حمله می کند (31).

در حقیقت در واکسن یونیورسال هدف این است که با استفاده از یک سری اپی توپهای حفاظت شده بتوان پاسخ ایمنی را بر ضد ویروس اصلی ، زیر نوع های آن ویروس و استرین های جدید از این ویروس القا نمود که به جامعیتی کلی منتهی شود. انتی بادی ها و یا پاسخ ایمنی ضد نواحی نسبتا ثابت پروتئین های سطحی ویروس ها موجب القا پاسخ محافظتی، حتی نسبت به گو نه های نزدیک می گردد که به این فرایند Hetero or Heterosubtypeic immunity  اطلاق می گردد. در بررسی های انجام شده بر روی واکسن های انسانی مشخص گردید که در چنین فرایندی هر دو شاخه از ایمنی اختصاصی نقش دارند.(32،33)

بررسی ها نشان می دهد که تا به حال هیچ واکسن یونیورسالی برای ویروسهای پاپیلوما معرفی نشده است با توجه به مزیتهای ذکر شده در این تحقیق برای اولین بار در دنیا یک واکسن یونیورسال برای پاپیلوما بعنوان واکسن کاندید تولید می گردد (34).

. در حال حاضر انکو پروتئین های L1 و L2 پاپیلوما ویروس ، قابل اعتمادترین اهداف به منظور تولید واکسن پیشگیری HPV هستند، زیرا این مولکول ها ، پروتئین های ویروس هستند که باعث اتصال به سلول هدف می شوند. درحقیقت به نظر می رسد وجود این مولکول ها شرط لازم برای اتصال و ورود ویروس به داخل سلول ها باشد (25).

به طور کلی ایمنی هومورال باعث جلوگیری از گسترش ویروس به مکان جدید برای تکثیر و جلوگیری از عفونت مجدد می شود. این عفونت معمولا اختصاصی تیپ است (35). وقتی چندین زگیل به طور همزمان وجود دارد اگر یکی از آنها را برداریم غیر معمول نیست که دیگر زگیل ها پسرفت کنند و این حالت بیانگر آزاد شدن آنتی ژن و شروع پاسخ ایمنی است (36). ناتوانی برای تولید و تهیه مقدار زیادی از ویروس و وجود انکوژن هایی در ویروس باعث گرایش به واکسن های نوترکیب برای این ویروس شده است (36).

همان طور که گفته شد پروتئین های L1 و L2 توانایی خود تجمعی دارند و به شکل VLP به خوبی        می توانند باعث القاء سیستم ایمنی هومورال شوند و از عفونت HPV جلوگیری کنند. در واقع             اپی توپ های خنثی کننده بر روی این سازه ها وجود دارند و این سازه ها به شکل ذرات تو خالی شبیه ویروس هستند. این ذرات بسیار ایمونوژنیک بوده و تیتر بالایی از آنتی بادی اختصاصی تیپ را القاء       می کنند. این ایمنی به صورت دوره طولانی وجود دارد و با انتقال IgG به صورت غیر فعال می تواند نقش حفاظت کننده داشته باشد (37).

در این مطالعه اپی توپ های خنثی کننده L1 و L2 بعد از طراحی، انتخاب و در وکتور بیانی PET-28a بصورت کلون شده تهیه گردید سپس بیان آن مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از خالص سازی، به مدل موش آزمایشگاهی تزریق و پاسخ آنتی بادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

امروزه واکسن هاي پیشگیري کننده موثري علیه این ویروس وجود دارد  که قیمت بالایی داشته و در حال حاضر جزء برنامه عمومی واکسیناسیون در اغلب کشورها از جمله ایران نمی باشند، بنابراین با توجه به وجود  بیماران  مبتلا به سرطان ناشی از این ویروس و اینکه تا آینده نزدیک کاهش سرطان ناشی از واکسیناسیون محسوس نخواهد بود، تحقیقات زیادي بر روي واکسن هاي درمانی این نوع سرطان متمرکز شده اند که برخی از آنها در فازهاي مختلف کارآزمایی بالینی می باشند.

از مزیت های واکسن یونیورسال هزینه ی مصرف کننده را کم می کند و در واقع با یک واکسن بر علیه گونه های مختلفی محافظت ایجاد می کند که باعث کاهش هزینه های شرکت های واکسن سازی نیز     می شود.

از سوی دیگر چنین واکسنی قادر است انواع گونه های پاتولوژیک چه سرطان زا و چه ویروسهای زگیل زا را مهار نماید و از این حیث که این ویروس در طیف قابل توجهی از جامعه ،سرطان گردن رحم و       زگیل های پوستی ایجاد می نماید این واکسن به عنوان یک واکسن مقرون به صرفه می تواند در افزایش بهداشت جامعه کمک شایانی نماید.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122