پایان نامه مدل برنامه ريزي رياضي جديد براي مسأله زمان بندي کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات دوره اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مدل برنامه  ريزي رياضي جديد براي مسأله زمان  بندي کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن  نگهداري و تعميرات دوره  اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 63 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه مدل برنامه  ريزي رياضي جديد براي مسأله زمان  بندي کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن  نگهداري و تعميرات دوره  اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- فصل اول: معرفي و كليات تحقيق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعاريف زمان¬بندي 3
1-2-1- نمادها 3
1-2-2- محيط ماشين¬ها و نوع كارگاه 4
1-2-3- مشخصه¬هاي كاري و محدوديت¬هاي زمان-بندي 5
1-2-4- معيارهاي بهينه¬سازي 7
1-3- نظريهء زمان¬بندي 9
1-4- برنامه¬ريزي رياضي 9
1-5- زمان¬بندي چند هدفه 9
1-6- الگوريتم¬هاي فرا ابتكاري در بهينه¬سازي 11
1-6-1- الگوريتم ژنتيك 11
1-6-2- الگوريتم شبيه¬سازي تبريد 12
1-7- طراحي آزمايشات 12
1-8- مسألهء زمان¬بندي كارگاه باز 13
2- فصل دوم: مرور ادبيات 15
2-1- مقدمه 16
2-2- معيارهاي اندازه¬گيري و تابع هدف 16
2-3- مجاز نبودن بريدگي كارها 18
2-4- نگهداري و تعميرات دوره¬اي و محدوديت عدم دسترسي ماشين¬ها 18
2-5- زمان¬هاي حمل و نقل 19
2-6- زمان¬هاي آماده¬سازي و جداسازي 20
2-7- روش¬هاي حل 20
2-8- طراحي آزمايشات 22
3- فصل سوم: طرح مسأله و ارائه روش¬هاي حل 24
3-1- مقدمه 25
3-2- فرمول¬بندي مسأله 25
3-2-1- فرض¬هاي مسأله 25
3-2-2- نماد گذاري 26
3-2-2-1- انديس¬ها 26
3-2-2-2- پارامترها 26
3-2-2-3- متغيرهاي تصميم 26
3-2-3- مدل برنامه¬ريزي خطي مختلط 26
3-2-4- يك مثال 28
3-2-5- تحليل مدل 29
3-3- الگوريتم¬هاي فرا ابتكاري 30
3-3-1- الگوريتم ژنتيك 30
3-3-1-1- نمايش كروموزوم 30
3-3-1-2- جمعيت اوليه 30
3-3-1-3- تابع هدف 31
3-3-1-4- تابع برازندگي 31
3-3-1-5- انتخاب 31
3-3-1-6- تقاطع 31
3-3-1-7- جهش 33
3-3-1-8- معيار توقف 33
3-3-1-9- الگوريتم ژنتيك اوليه 33
3-3-1-10- الگوريتم ژنتيك موازي چند هدفه 34
3-3-2- الگوريتم شبيه¬سازي تبريد 35
3-3-2-1- الگوريتم شبيه¬سازي تبريد اوليه 35
3-3-2-2- الگوريتم شبيه¬سازي تبريد موازي چند هدفه 37
4- فصل چهارم: طراحي آزمايشات و ارزيابي محاسباتي 38
4-1- مقدمه 39
4-2- طراحي آزمايشات تاگوچي 39
4-2-1- توليد داده¬ها 40
4-2-2- تنظيم پارامترهاي الگوريتم MOPGA 40
4-2-3- تنظيم پارامترهاي الگوريتم MOPSA 42
4-3- ارزيابي محاسباتي 43

5- فصل پنجم: جمع¬بندي و مطالعات آتي
45
5-1- جمع¬بندي 46
5-2- مطالعات آتي 46
مراجع 48

مراجع

 HERRMANN J.W., Handbook of Production Scheduling, Springer Science + Business Media, Inc, ISBN-10:0-387-33115-8 (HB) (2006).

Wight O.W., Production and Inventory Management in the Computer Age, Van Nostrand Reinhold Company, Inc., New York (1984).

Cox J.F., Blackstone J.H., Spencer M.S., APICS Dictionary, American Production and Inventory Control Society, Falls Church, Virginia (1992).

Leung J.Y.T., Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, Chapman & Hall/CRC Computer and Information Science Series (2004).

Jackson J.R., Scheduling a production line to minimize maximum tardiness, Research Report 43, Management Science Research Project, University of California, Los Angeles (1955).

Jackson J.R., An extension of Johnson’s results on job lot scheduling, Naval Research Logistics Quarterly 3 (1956) 201–203.

Johnson S.M., Optimal two and three-stage production schedules with setup times included, Naval Research Logistics Quarterly 1 (1954) 61–67.

Smith W.E., Various optimizers for single stage production, Naval Research Logistics Quarterly 3 (1956) 59–66.

Cook S.A., The complexity of theorem-proving procedures, in Procedings of the 3rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing, Association for Computing Machinery, New York (1971) 151–158.

Garey M.R., Johnson D.S., Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NPCompleteness, H. Freeman, New York (1979).

Karp R.M., Reducibility among combinatorial problems, Miller R.E., Thatcher J.W. (eds), Complexity of Computer Computations, Plenum Press, New York (1972) pp. 85–103.

Brucker P., Scheduling Algorithms, 3rd ed., Springer-Verlag, New York (2001).

Lenstra J.K., Rinnooy Kan A.H.G., Computational complexity of scheduling under precedence constraints, Operations Research 26 (1978) 22–35.

Lenstra J.K., Rinnooy Kan A.H.G., Brucker P., Complexity of machine scheduling problems, Annals of Discrete Mathematics 1 (1977) 343–362.

Pinedo M., Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey (2002).

چكيده

در اين تحقيق يك مدل برنامه­ ريزي رياضي دو هدفهء خطي آميخته براي مسأله زمان­بندي كارگاه باز با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات دوره­اي ارائه مي­شود. فعاليت نگهداري و تعميرات در زمان­هاي از پيش تعيين شده­اي روي ماشين­آلات توليدي صورت مي­گيرد كه موجب توقف آن­ها مي­گردد. اين توقفات در زمان­هاي مختلفي روي ماشين­آلات اتفاق مي­افتد و طول مدت آن براي ماشين­هاي مختلف متفاوت است. از ديگر موارد درنظرگرفته شده در مدل مذكور زمان­هاي حمل و نقل و جابجايي بين ماشين­ها است. زمان­ جابجايي در يك مسيرِ ثابت از كالايي به كالاي ديگر متفاوت است. همچنين ماتريس حمل و نقل كارها بين ايستگاه­هاي كاري مختلف نامتقارن درنظر گرفته شده­است. “طولاني­ترين زمان تكميل كارها” و “مجموع تأخيرهاي بوجود آمده” بعنوان توابع هدفِ همزمان كمينه مي­شوند. پس از بررسي پيچيدگي مدل برنامه­ريزي رياضي ارائه شده، الگوريتم­هاي فرا ابتكاري شامل الگوريتم ژنتيك موازي چند هدفه و الگوريتم شبيه­سازي تبريد موازي چند هدفه جهت حل مسائل با ابعاد بزرگ طراحي مي­شوند. جهت ارزيابي عملكرد مدل رياضي و الگوريتم­هاي طراحي شده مسأله­هايي با ابعاد كوچك و بزرگ بصورت تصادفي توليد مي­شوند. همچنين روش طراحي آزمايشات تاگوچي جهت تنظيم پارامترهاي الگوريتم­ها و پايا نمودن آنها بكار گرفته مي­شود.

كلمات كليدي : برنامه­ريزي رياضي، مسأله زمان­بندي کارگاه باز، بهينه­سازي چند هدفه، نگهداري و تعميرات دوره­اي، الگوريتم­هاي فرا ابتکاري، طراحي آزمايشات تاگوچي.

فصل اول

معرفي و كليات تحقيق

مقدمه

از مهمترين شرط­هاي ارتقاي وضعيت فعلي در هر سازمان مي­توان به استفادهء مناسب از سرمايه­ها و جلوگيري از هدر رفت آن­ها اشاره كرد. منظور از ” استفادهء مناسب ” در اينجا مفهومِ واژهء كارايي[1] يعني سرعت عمل در استفاده از ظرفيت است كه بدون داشتن برنامهء از پيش تعيين شده ممكن نيست. افزون بر آن، هرچه دقت در برنامه بيشتر و مطالعه مكفي­تر باشد سرعت عمل بيشتر شده و توان رقابتي بالاتر مي­رود. وقتي صحبت از سرمايه­هاي يك سازمان به ميان مي­آيد ممكن است ذهن­ها به سمت سرمايه­هاي فيزيكي مثل ماشين­آلات و دستگاه­هاي گران­قيمت منحرف شود. حال آنكه، مفهوم مورد انتظار ما بطور خاص “زمان” است. استفادهء مناسب از زمان بعنوان يك سرمايه و جلوگيري از هدر رفت آن از جمله ابزارهاي مهم مديرانِ سازمان­ها در عرصه­هاي رقابتي است. زمان را مي­توان منبعي دانست كه بايد بطور صحيح تقسيم­بندي و مديريت شده و با برنامهء خاص به فعاليت­ها تخصيص داده شود و اين همان چيزيست كه به آن زمان­بندي[2] اطلاق مي­شود.

زمان­بندي شامل تخصيص[3] منابع محدود به فعاليت­هاست با هدف بهينه­سازي يك يا چند معيار اندازه­گيري[4] [1]. از طرفي، ماهيت برخي منابع همچون ماشين­آلات و نيروي انساني بگونه­اي است كه قادر به انجام همزمان بيش از يك فعاليت نيستند. بنابراين، تعريف ديگري براي زمان­بندي به اين شرح ارائه مي­شود: زمان­بندي، يافتن توالي[5] مناسب انجام فعاليت­ها توسط ماشين­ها و يا نيروي انساني است بنحوي كه يك يا چند معيار اندازه­گيري بهينه شوند. براي تحليل سيستم زمان­بنديِ توليدِ جاري و يافتن راه­هاي بهبود آن، آگاهي از روش­هاي زمان­بندي توليد بسيار مهم است. دو مسألهء كليدي در زمان­بنديِ توليد اولويت و ظرفيت هستند [2]. بعبارت ديگر، “چه كاري بايد ابتدا انجام شود؟” و “چه كسي بايد آن را انجام دهد؟” وايت [2] زمان­بندي را اينگونه تعريف مي­كند: “تعيين زمان براي انجام يك فعاليت”. او همچنين، در يك شركت توليدي زمان­بنديِ تفصيلي[6] در سطح يك كارگاه را درنظر مي­گيرد. يعني، زمان­بندي كه در آن زمان شروع و پايان هر عمليات معلوم است. كوكس و همكاران [3] زمان­بندي تفصيلي را اينگونه تعريف مي­كنند: “تخصيص واقعي زمان شروع و يا پايان فعاليت­ها يا گروهي از فعاليت­ها بنحوي كه سفارش توليد در موعد مقرر تكميل شود.” آن­ها همچنين از زمان­بندي عمليات[7]، زمان­بندي سفارش[8] و زمان­بندي كارگاه[9] بطور معادل ياد مي­كنند.

تعابير متنوعي از تعريف­هاي ارائه شده براي زمان­بندي در محيط هاي مختلف قابل تصور است. بعنوان مثال،  منابع مي­توانند ماشين­ها در يك كارگاه، پردازنده و حافظه در يك سيستم كامپيوتري، باندهاي فرود در يك فرودگاه، تعميركاران در يك تعميرگاه خودرو و غيره باشند. همچنين، فعاليت­ها مي­توانند شامل عمليات مختلف در يك فرآيند ساخت، اجراي يك برنامهء كامپيوتري، نشستن و برخاستن هواپيماها در فرودگاه، تعمير خودروهاي تعميرگاه و مواردي از اين دست باشند.

مطالعه بر روي زمان­بندي به دههء 1950 برمي­گردد كه محققان در پژوهش عملياتي[10]، مهندسي صنايع و مديريت با مسألهء اداره كردن فعاليت­هاي مختلفي كه در يك كارگاه رخ مي­دادند مواجه بودند. در آن زمان، الگوريتم­هاي زمان­بندي خوب مي­توانستند هزينهء توليد را در فرآيند ساخت كاهش داده و توان رغابتي شركت­ها را بالا ببرند. در اواخر دههء 1960، دانشمندان كامپيوتر نيز با مسألهء زمان­بندي در توسعه سيستم­هاي عملياتي روبرو شدند. چراكه، در آن روزها منابع محاسباتي همچون پردازشگرها و حافظه­ها محدود بودند و بهره­برداري مؤثر از اين منابع محدود مي­توانست هزينهء‌ اجراي برنامه­هاي كامپيوتري را كاهش دهد. بنابراين، مطالعه بر روي زمان­بندي توجيه اقتصادي پيدا كرد [4].

مسأله­هاي زمان­بندي در دههء 1950 بسيار ساده بودند و تعدادي الگوريتم­هاي كارا براي رسيدن به جواب بهينه توسعه يافتند كه كارهاي جكسون [5،6]، جانسون [7] و اسميت [8] از مهمترين آن­ها هستند. با گذشت زمان، مسأله­ها پيچيده­تر شده و ديگر محققان قادر به توسعه الگوريتم­هاي كارا براي آن­ها نبودند. بيشتر محققان تلاش كردند روش­هاي شاخه و كران[11] را كه عمدتاً الگوريتم­هايي با زمان نمايي[12] بودند را گسترش دهند. با ظهور تئوري پيچيدگي[13] [11-9]، محققان دريافتند كه بسياري از اين مسأله­ها ذاتاً براي حل سخت هستند. در دههء 1970 نشان داده شد كه بيشتر مسأله­هاي زمان­بندي NP-hard هستند [15-12] يعني زمان حل آن­ها شديداً غير چندجمله­اي[14] است. در دههء 1980، چندين زمينهء مختلف در دانشگاه و صنعت مورد بررسي قرار گرفت. يكي از اين زمينه­ها توسعه و تحليل الگوريتم­هاي تقريبي[15] و ديگري افزايش توجه به مسأله­هاي زمان­بندي اتفاقي[16] بود. از آن پس، تحقيق در زمينهء تئوري زمان­بندي با فراز و نشيب­هايي همراه بوده­است. بعد از گذشت بيش از 60 سال، هنوز ابهاماتي در اين شاخه از علم وجود دارد.

تعاريف زمان­بندي

هر چند كه مفهوم زمان­بندي بسيار فراگير بوده و كاربردهاي متنوعي در محيط­هاي مختلف براي آن قابل تصور است ولي ما از رويكرد سيستم­هاي توليدي و صنعتي جهت بسط و گسترش آن استفاده مي­كنيم. پيش از آن كه بخواهيم درمورد زمان­بندي تخصصي­تر صحبت كنيم، لازم است نمادها و عبارت­هاي مصطلح در اين زمينه معرفي شوند. اين بخش به معرفي برخي از آن­ها پرداخته و پس از توضيح چند نماد و تشريح محيط مورد نظر و شرايط آن، هدف­ها و معيارهاي زمان­بندي بيان مي­شوند.

1-2-1- نمادها

در زير به برخي پارامترها و نمادهايي كه در طول اين تحقيق استفاده مي­شوند اشاره مي­كنيم.

تعداد كارها n و تعداد ماشين­ها m درنظر گرفته مي­شود. زير نويس­هاي i و k به كار و زيرنويس­هاي j و h به ماشين اشاره دارند. بدين­ترتيب، اصطلاحات زير مربوط به كار i هستند:

زمان پردازش[17] (pij): مدت زمان پردازش كار i توسط ماشين j است كه در صورت عدم استفاده از ماشين j در فرآيند تكميل كار i ، اين مقدار صفر درنظر گرفته مي­شود و چنانچه قرار باشد كار i تنها توسط يكي از m ماشين (هركدام) پردازش شود زير نويس j حذف مي­شود.

زمان آماده­سازي[18] (Sij): زمان آماده­سازي كار i روي ماشين j  مدت زماني است كه طول مي­كشد تا كار روي ماشين قرار گرفته، تثبيت شده و آمادهء پردازش شود. عمليات پردازش بلافاصله پس از اتمام آماده­سازي شروع مي­شود.

زمان جداسازي[19] (Rij): زمان جداسازي كار i از روي ماشين j  مدت زماني است كه طول مي­كشد تا كار پس از تكميل پردازش از روي ماشين برداشته شود. اين زمان بدليل جدا كردن ابزار تثبيت از قطعه درنظر گرفته مي­شود. اتمام زمان جداسازي بمنزله اتمام كار است.

زمان آماده به كار بودن[20] (ri): نقطه­اي از زمان كه كار i به سيستم وارد مي­شود و در حقيقت زودترين زماني است كه مي­توان شروع به پردازش كار i نمود.

موعد تحويل[21] (di): نقطه­اي از زمان كه طبق قرار قبلي با مشتري بايد كار i تحويل شود. باتوجه به تعريف مذكور، تكميل كار زودتر از موعد تحويل، هزينه­هاي نگهداري و تأخير از موعد تحويل، هزينه­هاي ديركرد را مي­تواند ناشي شود.

در اين تحقيق از نمادگذاري  براي كلاسه بندي مسأله­هاي زمان­بندي استفاده مي­شود [16]. در اين نمادگذاري، α نمايندهء محيط ماشين­ها و نوع كارگاه بوده و شامل يك ورودي منفرد است. نماد β مشخصه­هاي كاري و محدوديت­هاي زمان­بندي را بيان مي­كند كه مي­تواند چندين ورودي داشته باشد و يا تهي باشد. نماد γ نيز شامل تابع هدفي است كه مي­بايست بهينه گردد كه عمدتاً يك ورودي منفرد دارد. در ادامه به تشريح مقادير ممكن هريك از نمادهاي مذكور مي­پردازيم.

1-2-2- محيط ماشين­ها و نوع كارگاه

در يك واحد صنعتي و يا به تعبيري كارگاه، تركيب­هاي مختلف ماشين­ها اعم از نوع ماشين­ها و عملياتي كه مي­توانند انجام دهند، چگونگي انجام عمليات و نيز نحوهء چيدمان آن­ها منجر به ايجاد سيستم­ها مختلفي مي­شود. درحقيقت مزيت چنين دسته­بندي­هايي اين است كه امكان تحليل بهتر براي محققين فراهم مي­شود. پارامتر α كه پيشتر به آن اشاره شد، بيانگر اين دسته­بندي بوده و مقاديري بشرح زير را مي­تواند داشته باشد:

تك ماشين[22] (1): در اين محيط تنها يك ماشين در سيستم وجود دارد. اين محيط حالت خاصي از تمامي محيط­هاي پيچيدهء ديگر است.

m ماشين­ موازي يكسان[23] (Pm): m ماشين­ كاملاً يكسان بصورت موازي در سيستم وجود دارند. هر كار i داراي يك عمليات است كه بايد تنها توسط يكي از اين ماشين­ها پردازش شود.

m ماشين­ موازي با سرعت­هاي متفاوت[24] (Qm): m ماشين­ با سرعت­هاي متفاوت بصورت موازي در سيستم وجود دارند. با درنظرگرفتن پارامتر sj بعنوان سرعت ماشين j ، زمان پردازش كار i درصورت قرار گرفتن روي ماشين  j (pij) از تقسيم pi/Sj حاصل مي­شود.

m ماشين­ موازي نامرتبط[25] (Rm): m ماشين­ بصورت موازي در سيستم وجود دارند كه هر يك از آن­ها كارهاي مختلف را با سرعت­هاي متفاوتي انجام مي­دهند. ماشين  j كار i را با سرعت sij پردازش مي­كند. زمان پردازش كار i روي ماشين  j (pij) برابر با pi/Sj خواهد بود.

كار كارگاهي[26] m ماشينه (Jm): در كار كارگاهي با m ماشين­، هركار مسير از پيش تعيين شدهء خود را دارد كه ممكن است توسط برخي از ماشين­ها چندين بار پردازش شود و يا روي ماشيني هرگز قرار نگيرد.

جريان كارگاهي[27] m ماشينه (Fm): در جريان كارگاهي با m ماشين­، ماشين­ها بصورت خطي و پشت سر هم قرار گرفته­اند و تمامي كارها از اولين تا آخرين ماشين مسير يكساني دارند.

كارگاه باز[28] m ماشينه (Om): در كارگاه باز با m ماشين­، هر كار بايد دقيقاً يكبار توسط هر يك از ماشين­ها پردازش شود ولي ترتيب آن­ها دلخواه است.

بمنظور سادگي، عبارت­هاي فوق بهمراه نماد مربوطه در جدول (1-1) آمده­است.

جدول 1-1- مقادير پارامتر α

محيط ماشين­ها مقدار پارامتر α
تك ماشين 1
m ماشين­ موازي يكسان Pm
m ماشين­ موازي با سرعت­هاي متفاوت Qm
m ماشين­ موازي نامرتبط Rm
كار كارگاهي m ماشينه Jm
جريان كارگاهي m ماشينه Fm
كارگاه باز m ماشينه Om

 

يادآور مي­شويم كه، در صورت عدم اشاره به m تعداد ماشين­ها در تمامي سيستم­هاي فوق دلخواه خواهد بود. بدين معني كه بعنوان يك پارامتر ورودي تعيين مي­شود.

1-2-3- مشخصه­هاي كاري و محدوديت­هاي زمان­بندي

مشخصه­هاي كاري و محدوديت­هاي زمان­بندي در هر يك از انواع كارگاه­ها شرايط خاصي را بوجود مي­آورند. در برخي موارد ممكن است فضاي حل مسأله كوچك­تر و رسيدن به بهينگي را در سيستم تسريع ببخشند و در مواردي نيز مي­توانند منجر به افزايش پيچيدگي محاسباتي مسأله­ها شوند. اين مشخصه­ها و محدوديت­ها كه توسط نماد β نشان داده مي­شوند بقرار زيرند:

بريدگي[29] (pmtn): پردازش كارها مي­تواند قطع شده و بعداً روي ماشين ديگري ادامهء آن پردازش شود. درصورت مجاز بودن بريدگي، عبارت pmtn در قسمت مربوط به نماد β نمايش داده مي­شود.

توقف ماشين با بريدگي[30] (r-a): ماشين­ها در زمان­هايي قابل استفاده نبوده و كارها در صورت قطع شدن مجدداً از نقطهء قطع شده پردازش مي­شوند.

توقف ماشين بدون بريدگي[31] (nr-a): ماشين­ها در زمان­هايي قابل استفاده نبوده و كارها در صورت قطع شدن از ابتدا پردازش مي­شوند.

توقف ماشين با بريدگيِ ناقص نوع 1[32] (sr1-a): ماشين­ها در زمان­هايي قابل استفاده نبوده و در صورت قطع شدن كار، پردازش اضافه­اي مازاد بر قسمت باقيماندهء كار بايد انجام شود.

توقف ماشين با بريدگيِ ناقص نوع 2[33] (sr2-a): ماشين­ها در زمان­هايي قابل استفاده نبوده و در صورت قطع شدن كار، فرآيند آماده­سازي تكرار و سپس باقيماندهء كار از نقطهء قطع شده پردازش مي­شود.

همچنين، در مواردي كه محدوديت عدم دسترسي ماشين ناشي از فرآيند نگهداري و تعميرات دوره ­اي[34]  باشد از عبارت pm بجاي عبارت a استفاده مي­شود. بعنوان مثال، محدوديت توقف ناشي از نگهداري و تعميرات دوره ­اي بدون بريدگي با نماد nr-pm نمايش داده مي­شود.

عدم انتظار[35] (nwt): محدوديت عدم انتظار تنها براي جريان كارگاهي مطرح مي­شود كه طبق آن كارها مجاز به انتظار بين دو ماشين متوالي نيستند. عدم نمايش عبارت nwt در قسمت مربوط به β بيانگر مجاز بودن انتظار كارها بين دو ماشين متوالي خواهد بود.

محدوديت تقدم[36] (prec):‌ اين محدوديت بيان مي­كند كه برخي كارها بايد قبل از برخي ديگر پردازش گردند. شكل عمومي­تر محدوديت تقدم بوسيلهء يك گراف بدون دور ارائه مي­شود كه در آن هر گره نمايندهء يك كار و درصورت تقدم كار i بر كار k، يك كمان از i به k وصل مي­شود. اگر هر كار حداكثر يك پيش­نياز و حداكثر يك پس­نياز داشته باشد، محدوديت تقدم با عبارت chains نشان داده مي­شود. چنانچه هر كار حداكثر يك پس­نياز داشته باشد، از عبارت intree بعنوان محدوديت تقدم استفاده خواهد شد. اگر هر كار حداكثر يك پيش­نياز داشته باشد، از عبارت outtree بعنوان محدوديت تقدم استفاده مي­شود. عدم اشاره به عبارت prec و يا زير شاخه­هاي آن در قسمت مربوط به β نشان­دهندهء عدم وجود محدوديت تقدم براي كارهاست.

زمان آماده به كار بودن[37] (ri): همانگونه كه قبلاً نيز به آن اشاره شد، زمان آماده به كار بودن كار i ، زودترين زماني است كه كار i مي­تواند شروع به پردازش شود. عدم اشاره به اين نماد، يعني پردازش كار i در هر زماني امكان­پذير است. بعبارت ديگر، همهء كارها در ابتداي افق برنامه­ريزي در دست و قابل پردازش هستند ( ).

محدوديت تعداد كارها[38] (nbr): اشاره به اين نماد بيانگر آنست كه تعداد كارها محدود است. بعنوان مثال،  يعني حداكثر 5 كار براي پردازش وجود دارد. همچنين، ننوشتن اين نماد يعني چنين محدوديتي وجود نداشته و تعداد كارها بعنوان پارامتر از ورودي دريافت مي­شود.

محدوديت تعداد عمليات كارها[39] ( ): كاربرد اين نماد تنها در محيط كار كارگاهي مطرح مي­شود و همانگونه كه از نام آن پيداست بيانگر محدود بودن تعداد عمليات هر كار i است. بعنوان مثال  يعني حداكثر تعداد فعاليت­هاي هر كار محدود به 4 فعاليت است و بطور واضح، اشاره نكردن به آن نشان از نامحدود بودن تعداد فعاليت­هاي هر كار است.

محدوديت زمان­هاي پردازش[40] ( ): اگر اين نماد نوشته شود يعني زمان پردازش هر كار محدود است. بعنوان مثال،  يعني زمان پردازش هر كار واحد است. عدم اشاره به نماد مذكور نيز نامحدود بودن زمان پردازش را نشان مي­دهد.

آخرين مهلت[41] ( ): چنانچه اين نماد نوشته شود، هر كار بايد تا قبل از موعد  تكميل شود. عدم نوشتن نماد مذكور نيز نبودن چنين محدوديتي را بيان مي­كند.

مقادير مربوط به پارامتر بطور خلاصه در جدول (1-2) آمده­اند.

جدول 1-2- مقادير مربوط به پارامتر β

محدوديت مقدار پارامتر β
بريدگي pmtn
توقف ماشين با بريدگي r-a
توقف ماشين بدون بريدگي nr-a
توقف ماشين با بريدگيِ ناقص نوع 1 sr1-a
توقف ماشين با بريدگيِ ناقص نوع 2 sr2-a
توقف ناشي از نگهداري و تعميرات دوره­اي بدون بريدگي nr-pm
عدم انتظار nwt
محدوديت تقدم prec
محدوديت تقدم با حداكثر يك پيش­نياز و حداكثر يك پس­نياز براي هر كار chains
محدوديت تقدم با حداكثر يك پس­نياز براي هر كار intree
محدوديت تقدم با حداكثر يك پيش­نياز براي هر كار outtree
زمان آماده به كار بودن ri
محدوديت تعداد كارها nbr
محدوديت تعداد عمليات كارها ni
محدوديت زمان­هاي پردازش pi
آخرين مهلت

[2] Scheduling [1] Efficiency

[3] Allocation

[4] Performance measures

[5] Sequence

[6] Detailed scheduling

[7] Operations scheduling

[8] Order scheduling

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه زمانبندي بهنگام روي ماشين هاي موازي مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
 • پايان نامه برنامه ريزي عمليات ترمينال هاي کانتينري با استفاده از بهينه سازي شبيه سازي
 • پايان نامه طراحي بهينه پارتوئي مکانيزم شش ميله اي براي توليد مسير با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي
 • پايان نامه مدلسازي رياضي و بهينه سازي مسأله زمان بندي جريان کارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت
 • پايان نامه مدل زنجيره تأمين استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم فرا ابتکاري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122