پایان نامه مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 79 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1 مبحث اول: مسؤولیت مدنی
1-1-1 گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن
1-1-2 گفتار دوم: مبانی مسؤولیت
1-1-3 گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی
1-1-4 گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی
1-2 مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران
1-2-1 گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی
فصل دوّم: حدود وشرایط مسئولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران
2-1 مبحث اول: بررسي مسئوليت شركت هاي هواپيمايي در كنوانسيون ورشو و حقوق ايران
2-2 مبحث دوم: اعتبار شرط عدم مسؤولیت شرکت هواپیمایی
2-3 مبحث سوم: بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو و حقوق
ایران
2-3-1 گفتار اوّل: ملاک و منشأ تأخیر
2-3-2 گفتار دوم: انواع تأخیر
2-3-3 گفتار سوّم: مقررات تأخیر در قوانین ایران
2-3-4 گفتار چهارم: مقررات تأخير در بليت مسافر
2-4 مبحث چهارم: جبران خسارت ناشي از تأخير در كنوانسيون ورشو و حقوق ايران
2-4-1 گفتار اول: نحوه جبران خسارت تأخير
2-4-2 گفتار دوم: جبران خسارت عدم النفع ناشي از تأخير
2-4-3 گفتار سوم: فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما
2-4-4  گفتار چهارم: تغيير برنامه، تغيير مسير و تغيير كلاس بليت در پروازهاي خارجي
2-4-5 گفتار پنجم: رسیدگی به امور مسافرین هنگام تأخیر یا ابطال پرواز داخلی
2-4-6 گفتار ششم: ابطال پرواز و انصراف از مسافرت
فصل سوم: موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت و آئین دادرسی
تأخیر در پرواز هواپیما
3-1 مبحث اوّل: موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت
3-1-2 گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی
3-1-3 گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت
3-1-4 گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
3-2 مبحث دوّم: آیین دادرسی
3-2-1 گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند
3-2-2 گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد
3-2-3 گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت
3-2-4 گفتار چهارم: مرور زمان
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

منابع:

کتب:

1-تالیان، کریستوفر، کتاب حقوق هوایی (مسؤولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر) ،ترجمه حمید قنبری چاپ انتشارات مجد.

2-جباری، منصور (1381)، حقوق بین الملل هوایی، تبریز، انتشارات فروزش.

3-کاتوزیان، دکتر ناصر(1386)، الزامهای خارج از قرارداد؛ضمان قهری-مسؤولیت مدنی-غصب و استیفاء، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

4-حسيني‌نژاد ، دکتر حسينقلي ، مسؤوليت مدني، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد.

5-قاسم زاده، سیدمرتضی(1378)؛ مبانی مسؤولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر.

6-شیرازی، احمدرضا (1386)، حقوق مسافر هواپیما، قم، نشر همای غدیر.

7-ستوده تهرانی، سید حسن(1344)، «حقوق دریایی و هوایی»، انتشارات دانشگاه تهران.

8-دكتر ناصر كاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382

9-دهخدا، علی‌ اکبر؛ لغت‌نامه‌ دهخدا، تهران، مؤسسۀ انتشارات ‌و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران، ۱۳۷۷،

10-جعفری‌ لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی ‌حقوق، تهران، کتابخانۀ گنج ‌دانش، ۱۳۸۷، چ۱۹.

11-باریکلو، علی ‌رضا؛ مسؤولیت ‌مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چ۱، ص۶۰.

12- قاسم‌ زاده، سیدمرتضی؛ الزام‌ها ومسؤولیت‌ مدنی‌بدون ‌قرداد، تهران، میزان،

13-دالوند، فضل ‌اللّه؛ تقسیم‌ مسؤولیت ‌مدنی، اصفهان، انتشارات‌ دادیار، ۱۳۸۶،

14-دراب‌ پور، مهراب؛ مسؤولیت‌های ‌خارج ‌از قرارداد- پرداخت‌ خسارت- استرداد عین ‌و امتیازات‌، تهران، مجد، ۱۳۸۷، چ۱.

15- الوند، فضل ‌اللّه؛ تقسیم ‌مسؤولیت‌ مدنی.

 

مقالات:

1-صادقی، دکتر حسین، “طرفین دعوی در حمل و نقل بین الملل هوایی و دادگاه صلاحیددار بر اساس کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های آن”، فصل نامه های دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386، شمارة 42 و 43 صفحه 78-47

2-عزیزی، دکتر ابراهیم، “موارد معافیت متصدی حمل و نقل هوایی از مسؤولیت در مقابل مسافر و کالا”، مجله تحقیقات حقوقی، 1384، شمارة 43، صفحه 282-245

3-نجفی توانا،شکر علی،«حمل و نقل هوایی،قرارداد و تعهدات طرفین»،مجله صنعت‏ حمل و نقل،شماره 79،سال 68(تیرماه).

4-جباری، دکتر منصور،مسؤوليت متصديان حمل و نقل هوايي بين المللي، مجله حقوقي، دانشگاه تهران، تابستان 1379، صص 47- 5.

چکیده

بر اساس مواد 17 تا 21 كنوانسيون ورشو 1929، متصدي حمل و نقل هوايي در قبال خسارت وارده به مسافر و كالا مسئول مي باشد، بدين توضيح كه اگر در دوران مسئوليت متصدي حمل و نقل خسارتي به مسافر يا كالا وارد شود، علي الاصول متصدي مسئول است مگر اينكه ثابت كند كه خود يا عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند يا آنكه اتخاذ چنين تدابري براي او و عاملين او مقدور نبوده است. بنابراين متصدي با اثبات بي تقصيري از مسئوليت معاف مي شود. طبق عرف بين المللي حمل و نقل هوايي، تأخير پرواز تا نيم ساعت ايرادي ندارد، اما در صورت تأخير بيش از ينم ساعت، ايرلاين مربوطه بايد جوابگوي مسافران باشد و بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي از جمله كنوانسيون ورشو كه كشورمان نيز آن را به تصويب رسانده، بايد به مسافران خسارت بپردازد و رضايت آنان را جلب كند. به هر حال در حمل و نقل هوايي مسافر، بليط (سند حمل و نقل) نمايانگر وجود قرارداد بين مسافر و متصدي مي باشد؛ بنابراين اگر شرايط مسئوليت قراردادي كه عبارتند از وجود قرارداد نافذ بين طرفين، نقض عهد خوانده ور ابطه سببيت بين آنها، موجود باشد، خوانده (متصدي حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زيان وارده مي باشد.

 

واژگان کلیدی:

مسؤولیت مدنی- متصدی حمل و نقل- تأخیر- پرواز – هواپیما – کنوانسیون ورشو – مسافر

 

مقدمه

يكي از وسايل حمل ونقل كه در دنياي امروز از جايگاه خاصي برخوردار شده هواپيما است. شايد بشر تا يك قرن قبل تصور نمي كرد كه بتواند به مانند پرندگان به پرواز درآيد. برادران رايت در سال 1908 موفق به ساخت اولين هواپيما شدند كه در ارتفاع يك صد متري پرواز كردند: از همان زمان هواپيما متولد شد و تا به امروز بيش از صد سال از عمر آن مي گذرد. اولين پرواز بين المللي در سال 1911 بين پاريس- مادريد، پاريس- رم و پاريس- لندن انجام شد. اين اختراع در راستاي خود قوانين و مقرراتي را به ارمغان آورد، معاهدات و كنوانسيون هاي متفاوتي شكل گرفت كه از جمله آن       مي توان به كنوانسيون ورشو مصوب 12 اكتبر 1929 اشاره كرد و پروتكل لاهه مصوب 1955 كه متعاقب آن براي اصلاح مواردي از آن صادر شده است. كشور ايران عضو اين كنوانسيون است و از قوانين آن تبعيت مي كند.

هواپیما ، این وسیله نقلیه سریع و مطمئن ، سالهاست که وارد عرصه حمل و نقل شده است، با وجود این مسافران هواپیما و کسانی که محموله های ارزشمند خود را با این وسیله ارسال می کنند از حقوق و امتیازاتی که به صراحت در پیمان بین المللی ورشو و در قوانین داخلی و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری ایران مقرر شده، آگاهی چندانی ندارند.

این ناآگاهی از حقوق مسلم و قانونی خود، بعضاً زمینه ساز اعمال و رویه های نامناسبی از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی می شود تا با ارائه یک خدمات رسانی ناقص، ضعیف و خسارت بار، از ایفای تکالیف قانونی خود در قبال مسافر و فرستندگان استنکاف ورزند.

يكي از سوالات مهمي كه براي يك مسافر مي تواند ايجاد شود آن است كه مسؤوليت متصدي حمل ونقل هوایی (شرکت هواپیمایی) تا چه حد است؟ آیا در صورت تأخیر در پرواز و ورود خسارت به خود یا کالا می تواند برای جبران خسارات وارده به دادگاه مراجعه کند؟

ماده 19 معاهده ورشو اعلام مي دارد متصدي حمل ونقل مسؤول خساراتي است كه از تاخير در حمل ونقل هوايي مسافر، لوازم شخصي يا كالا ناشي شده باشد. البته بايد توجه داشت كه زيان ديده بايد بتواند اين موارد را ثابت كند:  1- تأخير، 2- خسارت، 3- رابطه عليت تأخير و خسارت؛ به اين معني كه بايد پل ارتباطي تاخير و خسارت را بتوانيم  به هم پيوند دهيم تا رابطه عليت شكل بگيرد. و خسارت نیز عبارت است از ايجاد عيب و نقص در اموال يا لطمه به سلامت شخص. بنابراين نمي توان كسي را به جبران خسارت احتمالي محكوم كرد.

مبناي مسؤوليت متصدي حمل و نقل (شرکت های هواپیمایی) فرض تقصير مي‌باشد، بدين توضيح كه اگر در دوران مسؤوليت متصدي خسارتي به مسافر وارد شود، علي‌الاصول متصدي مسؤول است مگر اينكه ثابت كند كه خود يا عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند يا آنكه اتخاذ چنين تدبيري براي او و عاملين او مقدور نبوده است.

محدوده زماني اي كه زيان ديده مي تواند عليه متصدي حمل ونقل اقامه دعوي كند نیز موضوع دیگری است که جای تحقیق و تفحص دارد. طرح شكايت و اقامه دعوی بايد ظرف چند روز صورت گیرد و مرور زمان اقامه دعوی چقدر می باشد یعنی ظرف چه مدت اگر زيان ديده اقامه دعوي به عمل نياورد، حق مطالبه خسارت زايل مي شود؟

موضوع ديگری که اهمیت زیادی دارد حمل ونقل هايي است كه متوالياً توسط چند متصدي حمل ونقل انجام مي گيرند، یعنی در حمل ونقل هایی كه متوالياً توسط چند متصدي حمل ونقل انجام گيرد، مسافر يا نماينده او در صورت تاخیر در پرواز باید عليه کدام متصدي حمل ونقل اقامه دعوی کند؟ شرکت هواپیمایی که هنگام بروز تأخير عهده دار حمل ونقل بوده است، یا شرکت هواپیمایی اول یا مشترکاً برای تمامی آنها؟ به نظر می رسد در صورتیکه متصدي حمل ونقل اول، طبق توافق صريح مسؤوليت تمام مسير مسافرت را به عهده گرفته باشد به تنهایی مسؤول خواهد بود. در مورد لوازم شخصي يا كالا  نیز فرستنده يا مسافر مي تواند عليه متصدي حمل ونقل كه در زمان تأخير عهده دار حمل و نقل بوده است، اقامه دعوي كند. متصديان حمل ونقل مزبور بالاتفاق يا به طور جداگانه در قبال مسافر يا فرستنده يا گيرنده مسؤول خواهند بود.

اما شخص زیان دیده از تأخیر در پروازكجا بايد اقامه دعوي كند؟ طبیعتاً چهار گزینه زیر پیش روی زیان دیده خواهد بود: 1- دادگاه محل سكونت متصدي حمل و نقل. 2- دادگاه محلي كه مقرّ اصلي متصدي حمل ونقل در آنجا قرار دارد. 3-دادگاه محلي كه يكي از شعبات متصدي حمل ونقل در آنجا واقع است. و یا 4 – دادگاه مقصد. بنابراين باید بررسی گردد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مطروحه کدامیک از موارد ذکر شده می باشد.

مسأله دیگری که نیاز به بررسی بیشتر دارد این است که در حمل و نقل هوايي مسافر، بليط (سند حمل و نقل) نمايان‌گر وجود قرارداد بين مسافر و متصدي مي‌باشد. و اگر شرايط مسؤوليت قراردادي که عبارتند از وجود قرارداد نافذ بين طرفين، نقض عهد خوانده و رابطه سببيت بين آنها، موجود باشد، خوانده (متصدي حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسؤول جبران زيان وي خواهد بود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122