پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
مقدمه    2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری    11
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی    15
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی    19
مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب     26
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی        29
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر    32
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی     32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی     36
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی    38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی     41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی    46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی     46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی     47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی     47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی     49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی     51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی     55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی    58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان     68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی     72
الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339     74
ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304    75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352     76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370     77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388     77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392    79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند     80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی     81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان      87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی     94
فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی     100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی     105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)    108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی     133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی    117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی     117
الف) جزای نقدی    117
ب) مصادره اموال    117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی      118
الف )تعلیق مجازات     118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی     119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی     119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم)     120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت)     120
پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت)     121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)     121
نتیجه گیری و پیشنهاد    124
منابع    134

 

منابع

الف ) کتب :

آقایی نیا حسین – جرائم علیه اشخاص – تهران – نشر میزان – چاپ اول 1384

اردبیلی محمدعلی – حقوق جزای عمومی – ج 2و1 – نشر میزان – سال 1392و1391

اردبیلی محمدعلی – حقوق بین الملل کیفری – گزیده مقالات – نشر میزان – تهران – 1383

استفانی گاستون ترجمه حسن دادبان – حقوق جزای عمومی ، ضمانت اجرایی : مجازات ها و اقدامات تأمینی – انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی – سال 1386

اسکینی ربیعا ، شرکت های تجاری ، چاپ اول، ج1 ، انتشارات سمت ، پائیز 1375

افراسیابی محمداسماعیل- حقوق جزای عمومی –ج2-انتشارات فردوسی-1377

امامی سید حسن –حقوق مدنی – چاپ نهم – 1373

جعفری لنگرودی محمدجعفر – مبسوط در ترمینولوژی حقوق – انتشارات ابن سینا – تهران 1352

دلفانی علی اشرف – مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه – انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق –بوستان کتاب قم – 1382

دمیرچیلی محمد ، حاتمی علی ، قرائی محسن -قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی – آثار مؤسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت (1)- چاپ ششم – سال 1386

زراعت عباس – شرح مختصر قانون مجازات اسلامی- نشر ققنوس – تهران -1392

ستوده تهرانی حسن – حقوق تجارت – انتشارات دادگستر – ج اول – چاپ سوم پائیز 1376

شامبیاتی هوشنگ – حقوق جزای عمومی – مؤسسه انتشاراتی ویستار – جلد اول چاپ هشتم – 1372

صانعی پرویز – حقوق کیفری عمومی – ج دوم – گنج دانش – سال 1372

صانعی پرویز – حقوق جزای عمومی –چاپ هفتم – تهران- گنج دانش – سال 1376

فرج اللهی رضا – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه –نشر میزان -1388

گلدوزیان ایرج – بایسته های حقوق جزای عمومی – نشر میزان – چاپ ششم – سال 1381

محسنی مرتضی – مسئولیت کیفری دوره حقوق جزای عمومی – گنج دانش – چاپ اول- 1376

معین محمد – فرهنگ لغت فارسی – انتشارات امیر کبیر – جلد سوم- 1350

مؤتمنی طباطبائی منوچهر – حقوق اداری – چاپ چهارم – انتشارات سمت – سال 1377

میرسعیدی منصور – مسئولیت کیفری – ج اول قلمرو و ارکان – بنیاد حقوقی میزان – سال 1386

میرمحمدصادقی حسین – جرائم علیه اشخاص – تهران – نشر میزان – چاپ  اول – 1386

نوربهاء رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – نشر دادآفرین و گنج داش-چاپ ششم -1381

ولیدی محمد صالح – مسئولیت کیفری – انتشارات امیر کبیر – تهران – چاپ اول – 1366

ولیدی محمد صالح – شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق – انتشارات جنگل – چاپ اول – 1392

 

ب ) پایان نامه ها :

حسنی محمد حسن – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی – گرایش جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی – 1374

خوش صحبت مجید – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و اسناد بین المللی – گرایش جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوقی تهران مرکز- 1388

زارع مهرجردی علی – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی – گرایش جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق دانشگاه تهران -1374

فضلی مهدی – بررسی مسئولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات اینترنتی – گرایش جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران -1384

فلاحی احمد – عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حقوق کیفری ایران – گرایش جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق دانشگاه تهران- 1385

کشاورز چافجیری پژمان – مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری – گرایش جزا و جرم شناسی -پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – تیرماه 1381

هاشمی روح الله – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و با نگرشی به حقوق انگلیس و فرانسه – گرایش جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – 1385

 

پ ) مقالات :

ارباب زاده سعید –آیا وجود اشخاص حقوقی وجودی عینی است یا ذهنی – مجله تخصصی نور –سال 1354

اشتیاق وحید – مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی – مجله پژوهش های حقوقی – مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش – شماره 13 – بهار و تابستان 1387

اکبری موسی الرضا – مفهوم مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی 2و1 – مجله تخصصی نور – سال 1384

باقرزاده محمدرضا- بحثی درباره مسئولیت کیفری دولتها – مجله تخصصی نور-1380

خیام پور عباس – شخصیت حقیقی مهمتر است یا حقوقی ؟ – مجله حقوقی قوه قضائیه – شماره 17 – سال 1380

رهگشا امیر حسین– مجله علمی تخصصی کانون دادگستری فارس-دوره سوم – شماره 6 – 1386

سیدحسینی حمیدرضا – حمایت دولتها  از اشخاص حقوقی در دادگاههای بین المللی – سال 1373 – شماره کتابشناسی ملی ایران 12675-73 (  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران  )

شرحی کوتاه بر قانون مجازات – آفتاب یزد – 2 مرداد 1384

شریف محمد علی – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی –مجله تخصصی نور – 1379

شیخ الوکلایی – اشخاص در حقوق جزایی و مدنی – مجله تخصصی نور – آذر 1347

عبدالهی اسماعیل – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن – مجله حقوقی دادگستر –شماره 45 –  سال 1382

کامیار غلامرضا – تخریب آثار فرهنگی تاریخی توسط اشخاص حقوقی – نشریه حقوقی دادگستری 44 – پائیز 1383

کوهستانی نژاد مسعود ،و جعفر زاده عسگر – احراز هویت اشخاص حقوقی – گروه مقاله /کانون ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 14 – سال 1378

گلدوزیان ایرج ، حسین جانی بهمن – مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری – مجله تخصصی نور – بهار و تابستان 1384

موسوی جهرمی یگانه و محمد بابائی رضا – بررسی رفتار مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در ایران – نشریه پژوهشنامه اقتصادی – ویژه نامه مالیاتی سال 1386

نشریه اطلاعات – ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی – شماره 11 – 4/11/1380

نمامیان پیمان – سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی – مجله تخصصی نور- بهمن و اسفند 1386

نبی پور محمد- مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر- مجله تخصصی نور – مهر و آبان 1389

وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران – مجله جوان – شماره 20 – اسفند 1384

 

ت ) قوانین :

قانون تجارت مصوب سال 1304

قانون مجازات عمومی سال 1304

قانون امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی ، مصوب 19/3/1334

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال 1339

قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387

قانون جرائم رایانه ای مصوب سال 1388

قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392

 

ث ) سایت

اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه – اساسنامه دیوان کیفری بین المللی –Judiciary.ir

تیموری محمد – پایگاه اطلاع رسانی حوزه – ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط با آن – شماره 9 – پائیز و زمستان 1385

وبلاگ جباری مسعود – بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی – گرایش جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق شیراز – 1391

روزنامه ایران – اشخاص حقوقی و حقیقی و نحوه اقامه دعوا – صفحه 14 حقوقی – شماره 4184 – 25/1/1388 – com

وبلاگ فشارکی بهاره – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی – گرایش جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق شهرکرد – 1390

وب سایت محمدحسینی شاپور- پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی –وکیل پایه یک دادگستری -23/6/1389

ج)تقریرات

دکتر آزمایش – حقوق جزای عمومی- نشر دادآفرین- 1377و1376

ساولانی اسماعیل – حقوق جزای عمومی -نشر دادآفرین- 1389

باهری محمد – حقوق جزای عمومی – انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران – چاپ دوم – 1374

 

چکیده

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

 

مقدمه

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

 

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی  شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای  (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح  می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع  تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی  ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که  اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری  ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع  سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122