پایان نامه مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-بیان مسئله
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4-فرضیه ها
1-5-اهداف تحقیق
1-6-روش تحقیق
1-7-تعریف مفاهیم و واژه ها
1-8-قلمرو تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه
2-2-بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری
2-2-1-1- تعریف محافظه کاری
2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری
2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله
2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری
2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی
2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی
2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی
2-2-1-4-4- تفسیر قانونگذاری
2-2-1-5- انتقاد از محافظه کاری
2-2-1-5-1- نا اعتمادی
2-2-1-5-2- پنهان کاری
2-2-1-5-3- نفی اصول حسابداری
2-2-1-5-4- سوگیری
2-2-1-5-5- امر ذهنی
2-2-1-6-دفاع از محافظه کاری
2-2-2- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی
2-2-2-1- تعریف ورشکستگی
2-2-2-2- ماهیت ورشکستگی
2-2-2-3- دلایل ورشکستگی
2-2-2-4- مراحل ورشکستگی
2-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
2-2-4- بررسی قانون ورشکستگی در ایران
2-3-بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-3-1- تحقیقات خارجی
2-3-2- تحقیقات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه
3-2-روش تحقیق
3-3-اهداف تحقیق
3-4-متغیرها
3-5-جامعه و نمونه آماری
3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
3-7-آمار توصیفی
3-8-آمار استنباطی
3-9-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1-  مقدمه
4-2-  محاسبه وضعیت مالی شرکت ها با استفاده از نسبت Q توبین
4-3-  آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 89
4-4-  آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 89
4-5-  آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 88
4-6-  آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 88
4-7-  آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف – اسمیرنوف )
4-8-  محاسبه ریسک ورشکستگی
4-9-  محافظه کاری غیرشرطی
4-10-  آماره های توصیفی مربوط به ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده
4-11-  آماره های توصیفی مربوط به محافظه کاری غیرشرطی شرکت های بحران زده
4-12-  بررسی فرضیه ها
4-12-1- بررسی فرضیه اول
4-12-1-1- محاسبات رگرسیون
4-12-2- بررسی فرضیه دوم
4-12-2-1- بررسی محافظه کاری غیرشرطی
4-12-2-2- بررسی ریسک ورشکستگی
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1-  مقدمه
5-2-  خلاصه مطالعه
5-3-  نتیجه¬گیری
5-4-  پیشنهادات
5-5-  پیشنهاد برای مطالعات آتی
5-6-  محدودیت¬های تحقیق
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پيوست ها

منابع

منابع فارسی

بنی مهد ، بهمن ، باغبانی ، تهمینه ، “رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری وحسابرسی ، 1389 ، دوره17 ، شماره59 ، صص 112-97

بنی مهد ، بهمن ، (1385) ، تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری ، رساله دکتری رشته حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حساس یگانه ، یحیی و کریمی ، ملیحه ، “اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود ” ، دومین کنفرانس بین المللی مشاوران و مدیران مالی

خوش طینت ، محسن و یوسفی اصل ، فرزانه “رابطه ی بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری” ، مطالعات حسابداری ، 1386 ، شماره 20 ، صص37-53

رضا زاده ، جواد ، آزاد ، عبدالله ، “رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، 1387، دوره 15 ، ش 54 ، صص 80-63

ستایش ، محمد حسین ، جمالیان پور ، مظفر ، “بررسی وجود محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، 1389 ، دوره دوم ، شماره 1 ، صص 119-85

قائمی ، محمد حسین ، ودیعی ، محمد حسین و حاجی پور، میثم ، “تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E )”، دانش حسابداری ، 1389 ، سال اول شماره 2 صص 55-73

کمیجانی، اکبر و سعادت فر ، جواد ، “تعیین مدل بهینه احتمالی شرطی برای پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران” ماهنامه مفید 1385 ، شماره 57

مهرانی ، کاوه ، وافی ثانی ، جلال ، حلاج ، محمد ، “رابطه ی قراردادهای بدهی و اندازه ی شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی ، 1389 ، دوره 17، شماره59 ، صص97-112

منصور ، جهانگیر (1379) ، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری و … ، نشر دیدار ، چاپ هفتم ، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191-194

نیکبخت ، محمدرضا ، شریفی ، مریم ، “پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی” ، مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1389 ، دوره 2 شماره 4 ، صص 163-180

منابع لاتین

 12-  Ahmed , A. S. , Billings , B. K. , Morton , R. M. and Stanford-Harris , M. (2002)    The role         of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder    conflicts over dividend    policy and in reducing debt costs ,The Accounting     Review , 77 (4) , pp . 867-890

13- Ahmed ,A , S, Scott Duel man (2008) Evidence on the Role of Accounting conservatism in  Monitoring Managers’ Investment AAA 2008 Financial   Accounting and Reporting Section.

14-Balkrishna, Harishankar; Coulton, Jeffrey J .;Taylor, Stephen L.(2007) “Accounting losses          and earnings conservatism: evidence from Australian Generally Accepted Accounting principles , Vol.47 Issue 3 ,pp 381-440.                                                                                     

 15- Basu , S. 1997, “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of      Earnings”, Journal of Acconting and Economics 29:3-37

16-Beaver,w.,and Ryan , S.(2004),”Conditional and Unconditional Conservatism : Concepts      and Modeling”, Review of Accounting Studies ,Vol  10,pp.269-30

17-Feltham,G.and Ohlson,J.A.(1995)Valuation and Clean Surplus accounting for Opearating  and Financial activities,contemporary Accounting Research 11. Pp 689-731

چکیده

 عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته است . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری است .این اصل یکی از اصولی است که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی محسوب می شود اما اگر بیش از حد از آن پیروی شود به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این رابطه به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش اطلاعاتی آن بررسی شده است.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می شود. بعد از مطالعه ادبیات تحقیق 2 فرضیه تدوین شد .نمونه های آماری تحقیق شامل 56 شرکت در 4 گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی وجود دارد .برای آزمون فرضیه دوم با توجه به اینکه شرکت های نمونه در 4 گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

کلمات کلیدی : ریسک ورشکستگی ، محافظه کاری شرطی ، محافظه کاری غیر شرطی

فصل اول  کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می پردازد. این رابطه به دنبال ماهیت  نتیجه محافظه کاری ، افزایش نقدینگی و ویژگی های اطلاعاتی و ورشکستگی ایجاد می شود که در اصل شرایط عدم کفایت نقدینگی است .در اصل ما شواهد تجربی را با توجه به رابطه همزمان و علّی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی بدست می آوریم. نتایج بدست آمده، رابطه منفی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی همزمان و آینده همراه با نقش محافظه کاری در کاهش خطر ورشکستگی را نشان می دهد.

بطور کلی یافته های ما ، نقش اقتصادی مهمی را برای محافظه کاری نشان می دهد که در بحث های جاری با در نظر گرفتن نقش مداوم آن به عنوان یک درک نافذ از حسابداری مالی آگاهی داده شده است.

بررسی روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی ، شواهدی با در نظر گرفتن منطق  سنتی برای محافظه کاری ایجاد می کند.

اگر محافظه کاری حسابداری باعث کاهش خطر ورشکستگی شود مرکز سوددهی دارندگان بدهی ، دیگر سهام داران، مدیران، کارمندان ، مشتریان ، ارائه دهندگان ، حسابرسان و تنظیم کنندگان و دولت می شود و بحران های اخیر مالی  باعث عمیق شدن علائق مکانیسم ارتقاء کفایت و توانایی پرداخت بدهی می شود

با در نظر گرفتن تأثیرات گسترش خطر ورشکستگی بین صنایع همراه با زنجیره های عرضه و بین بخش های مالی و غیر مالی ، شواهدی با در نظر گرفتن روابط بین محافظه کاری و خطر ورشکستگی وجود دارد که پیشاهنگ مالکیت نقش آن در کاهش خطرات و بحران های اقتصادی با تداخل قابل توجه سیاست های اقتصادی می باشد. شواهد ارائه شده در این تحقیق نشان دهنده روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می باشند که به آگاهی در مورد بحث های اخیر و اهداف آینده با در نظر گرفتن نقش محافظه کاری به عنوان توان حسابداری مالی صورت می گیرد .

1-2 بیان مسئله

در تمام جنبه های زندگی بشر از جمله تصمیم گیری ، برنامه ریزی و غیره ، عدم قطعیت و ابهام اجتناب ناپذیر است. اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد ( نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ). در شناخت رویدادهای مالی و گزارشگری مالی نیز ابهاماتی وجود دارد از جمله ابهام در وصول مطالبات ، ابهام در وجود کنترل ، ابهام در درآمد زایی دارایی ها و …

اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای واحد اقتصادی اصل محافظه کاری یا همان اصل احتیاط است . این اصل یکی از اصولی است که در حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده وجود دارد .(ستایش ، جمالیان پور، 1389)

اگر چه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید موجود در رویدادهای آتی است اما در صورت پیروی بیش از حد از آن ، نه تنها بر مطلوبیت اطلاعات نمی افزاید بلکه برای مدیران و حسابداران راه ایجاد ذخایر پنهان در صورت های مالی را می گشاید . (اسچرودر و دیگران[1] 2008)

دو موضوعی که هندریکسون[2] و بردا[3] (1991) منبع پیدایش پدیده ی عدم اطمینان می دانند و منجر به ایجاد مفهوم محافظه کاری شده است عبارتند از:

الف- ادامه فعالیت واحد اقتصادی در آینده مورد انتظار

ب- برآورد منابع غیر قطعی و نامطمئن آینده ، در قالب واحد پولی.

آنها برای استفاده از محافظه کاری دلایلی را بیان می کنند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

قرار دادن بدبینی ناشی از اصل محافظه کاری در مقابل خوشبینی بیش از حد مدیران در مواجهه با ابهامات

بیش از حد گزارش دادن سود از کمتر نشان دادن آن خطرناک تر است.

هزینه ارائه اطلاعات نادرست ، از ارائه نکردن آن بسیار بیشتر است.

ولک و دیگران[4] (2004) محافظه کاری را چنین تعریف می کنند : « محافظه کاری عبارت است از شناسایی هر چه کندتر سود و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی ها » آنها در این تعریف به عدم تقارن زمانی در شناسایی دارایی ها و سودها توجه می کنند.

پژوهشگران عوامل دیگری را نیز در پیدایش محافظه کاری در صورتهای مالی مؤثر دانسته اند از جمله: انعقاد قراردادها ، طرح دعاوی قانونی ، وجود قوانین و مقررات حسابداری (کیلونگ [5]1986، واتز[6] 2003)

باسو[7] (1997) محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. وی محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می کند. فلتهام و اولسون[8] (1995) محافظه کاری را از دیدگاه تراز نامه تعریف می کنند براساس این دیدگاه در مواردی که در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری تردید واقعی وجود دارد باید روشی انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. گیولی و هین[9] (2000) تعریفی را بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود و زیان بیان می کنند در این دیدگاه محافظه کاری یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیر تر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بیشتر بدهی می شود. محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد و دارایی ها دلالت دارد یکی از مهمترین میثاق های محدود کننده صورتهای مالی به شمار می رود.

در بیانه ی مفهومی شماره دو هیئت تدوین استاندارد های حسابداری امریکا محافظه کاری به عنوان «واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان به منظور مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهیت عدم اطمینان و ریسک در شرایط تجاری به اندازه کافی» تعریف شده است .

در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است: یکی وجود جانبداری در ارائه ی کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن است که توسط فلهام و اولسون در سال 1995 عنوان شده است ، دوم تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن سودها که توسط باسو در سال 1997 عنوان شده است . محافظه کاری بیان کننده این دیدگاه است که با داشتن دو نتیجه که به طور مساوی محتمل است شرکت باید از آن روش حسابداری استفاده کند که منجر به گزارش درآمد ، دارایی خالص کمتر می شود یعنی اگر برآوردی مستلزم خطاست باید به آن سمتی این خطا صورت بگیرد که بیش از حد دقت انجام می شود(حساس یگانه، دومین کنفرانس بین المللی مدیران مالی، 1387).

در واقع محافظه کاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند ، محافظه کاری را به کار می برند. اعمال محافظه کاری در تنظیم صورت های مالی به کاربرد صورت های مالی در قراردادهای استقراض و مزایای جبران خدمات مدیران ، دعاوی حقوقی و مالیات قابل انتساب است.

بیور و راین[10] (2005) دو نوع از محافظه کاری (قطعی و مشروط) را مورد بحث و بررسی قرار دادند . محافظه کاری غیرشرطی (قطعی ) به هیچ نوع اخبار اقتصادی وابستگی ندارد ، به عنوان نمونه می توان شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه را به عنوان هزینه دوره نام برد . در مقابل محافظه کاری شرطی (مشروط) تحت تاثیر اخبار اقتصادی است به عنوان نمونه می توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار اشاره کرد که بر اساس آن حسابداران ارزش موجودی کالا را کاهش می دهند زمانی که بهای تمام شده موجودی کالا بیش  از قیمت های جاری بازار است ، اما زمانی که از قیمتهای بازار کمتر است بهای تمام شده را افزایش نمی دهند . بر اساس این مفاهیم بال و همکارانش[11] به صورت تجربی نشان دادند که درجه محافظه کاری شرطی که بر اساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری می شود در شرکتهای با درجه زیادی از محافظه کاری غیر شرطی که بر اساس نسبت های  قیمت سهام اول دوره به ارزشهای دفتری اندازه گیری می شود ، کمتراست (قائمی ، ودیعی ، حاجی پور 1389).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در بیانه ی مفاهیم حسابداری مالی [12](SFAC)  شماره 2 هیئت استانداردهای حسابداری مالی ، محافظه کاری به عنوان یک واکنش آینده نگرانه عدم قطعیت برای اطمینان از این است که خطرات موقعیت شغلی به میزان کافی بررسی شد ه اند. این تعریف مشابه این است که محافظه کاری مربوط به ارزیابی خطر ورشکستگی باشد.

این تحقیق شواهدی را در مورد عواقب اقتصادی محافظه کاری برای ارزیابی خطر ورشکستگی ایجاد می کند بنابراین در روشن کردن یک بحث با در نظر گرفتن فواید و هزینه های محافظه کاری کمک می کند و طولانی بودن و تهاجمی بودن آنرا توضیح می دهد.

این تحقیق ، به بررسی روابط علی و موقت بین محافظه کاری غیرشرطی و خطر ورشکستگی می پردازد. ممکن است محافظه کاری متعاقباً بر خطر ورشکستگی تأثیر بگذارد که با افزایش نقدینگی و اطلاعات مشخص می شود . خطر ورشکستگی نیز ممکن است به نوبه ی خود بر محافظه کاری حسابداری تأثیر بگذارد با این استدلال که خطر ورشکستگی بیشتر ممکن است باعث شود بدهکاران و تنظیم کنندگان تقاضای محافظه کاری بیشتر کنند تا به حفظ نقدینگی و افزایش ارتباط با سرمایه بیرونی کمک کنند و بنابراین باعث کاهش خطر ورشکستگی در آینده شوند. ممکن است مدیران به نوبه ی خود این تقاضاها را تقویت کنند تا هزینه ها و عملکرد مطلوبتر را توجیه کنند.

1-4  فرضیه ها

نتایج حاصل از این تحقیق را در دو فرضیه به صورت زیر پیش بینی می نماییم:

بین ریسک ورشکستکی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری رابطه وجود دارد .

رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری بسته به نوع شرکت ها می تواند متفاوت باشد .

1-5 اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن سعی شده این موضوع بررسی شود که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این رابطه به چه صورت است، این تحقیق به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

1-6  روش تحقیق

این تحقیق یک تحقیق کاربردی است که با استفاده از روش کتابخانه ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش می شود و سپس به جمع آوری اطلاعات پرداخته و فرضیه ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

برای جمع آوری داده های مورد نیاز از نرم افزار تدبیرپرداز و سایت های اینترنتی حاوی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . برای آزمون فرضیات نیز از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

1-7 تعریف مفاهیم و واژه ها

محافظه کاری شرطی[13] : محافظه کاری که استفاده از آن به وسیله استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر هم می گویند.

[1]  – Schroeder , Richard . G . Clark , Myrtle W . and Cathcy ,jack M

[2] – Hendrksen

 [3] – Berda

[4] – Walk et al

[5] – Kelving

[6] – Watts

[7] – Basu

[8] – Feltham & ohlsons

[9] – Givoly , D . and Hayn , C

[10] – Beaver , w . and Ryan , S

[11] – Ball , Ray ; Kothari S. P. and valeri Nikolaev

[12] – Statements of Financial Accounting Concepts

[13] – Conditional Conservatism

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122