پایان نامه مطالعه ي اثر بخشي عصاره ي هيدروالکلي گياه درمنه کوهي بر روند اووژنز و مقايسه ي آن با متفورمين در موش هاي صحرايي ديابتي شده (مطالعات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مطالعه ي اثر بخشي عصاره ي هيدروالکلي گياه درمنه کوهي بر روند اووژنز و مقايسه ي آن با متفورمين در موش هاي صحرايي ديابتي شده (مطالعات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 198 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ي اثر بخشي عصاره ي هيدروالکلي گياه درمنه کوهي بر روند اووژنز و مقايسه ي آن با متفورمين در موش هاي صحرايي ديابتي شده (مطالعات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده : 1
فصل اول: کلیات
مقدمه: 3
1-1- دیابت شیرین 4
1-1-1- طبقه بندی دیابت شیرین: 5
1-1-2- دیابت نوعI : 6
1-1-3- دیابت نوع II 7
1-1-4- انواع دیگر دیابت: 8
1-2- اپیدمیولوژی، ژنتیک و پاتوژنز 10
1-2-1- اپیدمیولوژی 10
1-2-2- پاتوژنز و ژنتیک: 11
1-3- تحمل گلوکز: 14
1-4- دیابت ماه عسل: 15
1-5- تشخیص بیماری: 15
1-6- عوارض حاد دیابت کنترل نشده و سندرم مختلط 17
1-7- عوارض مزمن دیابت: 17
1-8- بیوسنتز، ترشح و عملکرد انسولین: 18
1-9- اهداف درمان 20
1-10- فواید کنترل دقیق قندخون، ورزش و رژیم غذایی 21
1-10-1- فواید کنترل دقیق قندخون در دیابت نوع II, I 21
1-10-2- فواید رژیم غذایی: 23
1-10-3- ورزش و نظارت شخصی بیمار بر گلوکز خون(SMBG): 24
1-10-4- درمان با انسولین و عوارض آن: 25
1-10-5- داروهای خوراکی ضد دیابت: 26
1- 11- اثرات انسولین: 28
1-12- معرفی گیاه درمنه کوهی و اثرات و ترکیبات موجود در آن: 28
1-12-1- معرفی گیاه درمنه کوهی 28
1-12-2- نامهای گیاه: 29
1-12-3- مورفولوژی گیاه درمنه کوهی: 29
1-12-4- دامنه انتشار جغرافیایی: 30
1-12-5- تاکسونومی: 31
1-12-6- ساختارهای شیمیایی و ترکیبات گیاه درمنه کوهی: 32
1-13- متفورمین Metformin 38
1-13-1- چگونگی اثر متفورمین بر روی قندخون: 39
1-13-2- عوارض جانبی متفورمین: 40
1-14- استرپتوزوسین و مکانیسم آن 42
1-15-دستگاه تولید مثلی در موش صحرایی ماده 43
1-15-1- تخمدان: 44
1-15-2- لوله های رحمی: 45
1-15-3- رحم: 45
1-15-4-واژن: 46
1-15-5-اعضای تناسلی خارجی: 47
1-15-6-غدد ضميمه: 47
1ـ16ـ توليد مثل فصلي پستانداران و سيكل هاي استروس در موش صحرايي ماده 47
1-16-1- پرواستروس 49
1ـ16ـ2ـ استروس 50
1ـ16ـ3ـ مت استروس: 51
1ـ16ـ4ـ دي استروس: 52
1-17- اووژنز در پستاندارن 52
1-18-اووژنز در موش صحرایی 56
1-19-انواع فوليكول هاي تخمداني 57
1-19-1- فوليكول هاي بدوي 57
1-19-2- فوليكول هاي در حال رشد 57
1-19-3- فوليكول هاي رسيده 58
1-20-مراحل مختلف سیکل تخمدانی در موش صحرایی: 59
1-20-1- چرخه تخمدانی 59
1-20-2-مرحله فولیکولی 60
1-20-3-تخمک گذاری 62
1-20-4-فاز لوتئال(جسم زرد) 63
1-21-اعمال هورمون های تخمدانی-استرادیول و پروژسترون 65
1-22- کنترل هورمونی اووژنز 67
1-23- استریولوژی 70
1-23-1-روش کاوالیه 70
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
2-1- اثرات گیاهان دارویی بر دیابت و سیستم تولید مثلی: 74
2-2- اثر برخی ترکیبات شیمیایی بر دیابت و سیستم تولید مثل: 74
2-3- تأثیرات زیستی گیاه درمنه کوهی: 76
2-4- فعالیت ضد سمی: 77
2-5- فعالیت ضد کرمی: 77
2-6- فعالیت ضد لیشمانیایی عصاره ی درمنه کوهی در شرایط Invitro: 77
2-7- فعالیت ضد باکتریایی: 78
2-8- فعالیت آنتی اسپاسمودیک گیاه درمنه ی کوهی: 78
2-9- فعالیت ضد کرمی گیاه درمنه کوهی: 79
2-10- اسانس های روغنی: 79
2-11- فعالیت هیپوگلسیمی: 79
2-12- اثرات حفاظت سلولی درمنه كوهي: 81
2-13- اثر متفورمین بر روی چربی ها: 82
2-14- تأثیر متفورمین بر روی وزن بدن: 82
2-15- مقایسه اثرات آندوکرینی و متابولیکی متفورمین و دیان در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(8): 84
2-16- تأثیر متفورمین برتخمدان پلي كيستيك در دختران مجرد: 84
2-17- اثر متفورمین بر بیان ژن Pdx-1 طی تکامل پانکراس موش: 87
فصل سوم: مواد، وسایل و روشهاي اجرایي تحقيق
3-1- مواد و و وسایل و تركيبات شيميائي مصرفي 89
3-2- دستگاه ها، لوازم و تجهيزات غير مصرفي 90
3-3- شناسایی گیاه و به دست آوردن عصاره ی هیدرو الکلی گیاه درمنه کوهی: 91
3-3-1- تهیه گیاه درمنه کوهی: 91
3-3-2- تهیه عصاره درمنه کوهی: 91
3-3-3- تعیین دوز و روش حل کردن عصاره هیدروالکلی درمنه کوهی در حامل عصاره: 92
3-4- روشها و مراحل اجراي آزمايش 92
3-4-1- نحوه انتخاب و شرايط نگهداري حيوانات مورد آزمايش 92
3-4-2- دیابتی کردن رت ها: 93
3-4-3- نحوه تهیه متفورمین: 94
3-4-4- روش تعیین قند خون: 94
3-4-5- طريقه گاواژ كردن حيوان 94
3-5- گروه بندي حيوانات 95
3-6- هم سيكل كردن موشهاي صحرايي ماده بالغ 97
3-6-1-روش تهيه اسمير واژني از موش صحرايي ماده 97
3-7- تشريح و خارج كردن تخمدانها 98
3-7-1- تشريح 98
3-7-2- خارج کردن تخمدان ها 99
3-8-روش آماده سازی و تهیه اسلاید میکروسکوپی از نمونه های بافتی 99
3-8-1-پاساژ بافتی 99
3-8-2- قالب گیری(Embedding) 101
3-8-3- مقطع گیری (Sectioning) 102
3-8-4-رنگ آمیزی (Staining) 102
3-8-4-1- رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین 102
3-8-4-2- رنگ آمیزی تری کروم ماسون 103
3-8-4-3- رنگ آمیزی پریودیک اسیدشیفت (PAS techniques aqous staining) 104
3-8-5- آبگیری شفاف کردن و لامل گذاری 104
3-8-6-چسباندن (Mounting) 104
3-9- روش مطالعه مقاطع بافتی 105
3-9-1- مطالعه هیستوپاتولوژیکی 105
3-9-2- مطالعه استریولوژیکی و روش کاوالیه 105
3-10- روشهای تجزیه وتحلیل ومحاسبه آماری 107
فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
4-1- نتایج مربوط به وزن رت ها: 109
4-2- نتایج مربوط به قند خون رت ها: 111
4-3- نتایج مربوط به وزن تخمدان ها: 113
4-4- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای پره آنترال : 115
4-5- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای ثانویه (آنترال): 117
4-6- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای گراف: 119
4-7- نتایج مربوط به میانگین تعداد جسم زرد: 121
4-8- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای آترتیک: 123
4-9- نتایج مربوط به حجم تخمدان: 125
4-10- نتایج مربوط به قطر فولیکول های پره آنترال: 127
4-11- نتایج مربوط به قطر فولیکول های ثانویه (آنترال): 129
4-12- نتایج مربوط به قطر اووسیت: 131
4-13- نتایج مربوط به قطر جسم زرد: 133
4-14- نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپی تلیوم: 135
4-15- تغییرات هیستوپاتولوژیک: 137
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه وزن موش ها در آغاز و پایان آزمایش: 147
5-2- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه قند خون موش ها در آغاز و پایان آزمایش: 147
5-3- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه وزن تخمدان: 149
5-4- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های اولیه: 150
5-5- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای ثانویه (آنترال): 151
5-6- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های گراف: 153
5-7- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد جسم زرد: 153
5-8- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای آترتیک: 154
5-9- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های پره آنترال: 155
5-10- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های ثانویه (آنترال): 155
5-11- تفسیر نتایج مربوط به قطر جسم زرد 155
5-12- تفسیر نتایج مربوط به قطر اووسیت 156
5-13- تفسیر نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپی تلیوم: 157
5-14- تفسیرنتایج مربوط به حجم تخمدان: 158
پیشنهاد : 160
منابع و ماخذ: 161
Abstract: 178

منابع و ماخذ:

منابع فارسی:

اردکانی، ج. ،1385، تاثیر متفورمین بر سطح خونی هورمون لپتین و انسولین، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دوره 16،شماره 25،ص33-38.

ایمن شهیدی، م. وحسين زاده، ح. ،1381، مدل های حیوانی ایجاد دیابت، مجله دیابت و لیپید ایران، دوره 2، شماره1، ص10-1.

بابایی، ف. ،حیدری، ر. ، ایلخانی پور، م. و عزیزی، س. ، 1388، بررسی تاثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به دیابت، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 11، شماره 2، ص207-199.

برن و لوي، مترجم: بیگدلی، م. ، 2004 ، فيزيولوژي.، انتشارات نشر طبيب، ويرايش پنجم، ص 850-841.

بنایی،ب.1383.متفورمین. فصل نامه دیابت،سال1،شماره2،ص64-48.

پوستی، ا. ، ادیب مرادی، م. ، 1385، روش های آزمایشگاهی بافت شناسی.، انتشارات دانشگاه تهران، ص75-25، 265-261.

تامسون، ج. ، تامسون، م. و. ، مترجم: همت خواه، ف. ،1373، ژنتیک در پزشکی.، چاپ اول، انتشارات شهر آب، ص 472-471.

توسلی، ف. شریفیان عطار، ج. توسلی، س. ، 1383، مقایسه اثرات آندوکرینی و متابولیکی متفورمین و دیان در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، افق دانش، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی گناباد، دوره10، شماره3،ص36-31.

جانسون، ام. و باري، اس. ، مترجم: گروه مترجمین، 1996، توليد مثل را از ديدگاه پزشكي و بيولوژي.، انتشارات مأجد، ص145-118.

خواجو، ا. ، 1380، چکیده طب سیسیل.، انتشارات پژواک، چاپ اول.

دانشي، ع. ، 1384، بررسي اثرات كلاله زعفران بر ميزان هورمونهاي محور هيپوفيز- گناد و فوليكوژنز در موش هاي صحرائي ماده بالغ، ص23 – 21 .

درودگر، ع. ، اربابی، م. ، رضوی، م. ر. ، محبعلی، م. ، صدر، ف. و تشکر، ز. ، 1386، بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه (Artemisia sieberi) بر زخم های حاصل از لیشمانیا ماژور در موش Balb/c، فصل نامه علمی پژوهشی فیض، دوره 11، شماره 3، ص56-52.

دهقانی، ا. ، آذر1383، بررسی اثرضد دیابتی عصاره هیدروالکلی هندوانه ابوجهل در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین وتغییرات بافت شناسی سلول های بتا در جزایر لانگرهانس پانکراس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ص36-1.

دوستار، ی. ، گرجانی، ع. ر. و هاشمی، م. ، 1385، تاثیر آلوکسان در آپوپتوزیس سلول های بتای لوزالمعده موش رت، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره16، شماره 1، ص33-29.

رجحان، ص. ، 1380، بافت شناسي انساني پايه.، انتشارات چهر، ص150 – 147 .

رشیدی، ه. و اسلامیان، م. ، 1380، اثرات بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخمدان موش ماده، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره56، شماره 2، ص 120-119.

زرگری، ع. ، 1373 ، گیاهان دارویی.، انتشارات دانشگاه تهران، جلد2، ص394-390.

زرگری، ع. ، 1386 ،گیاهان دارویی.، انتشارات دانشگاه تهران، جلد 3، ص 97.

سلیمانی مهرنجانی، م. ، آبنوسی، م. ح. ، محمودی، م. ، انوری، م. ، دزفولیان، ع. و داودزاده، ح. ،1388، بررسی اثر دارچین بر ساختمان تخمدان در رت های دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 16،شماره3، ص243-233.

سلیمانی مهرنجانی،م.هاشمی تبار،م.مومنی،ح ر.بهرام زاده،س.1389،اثر متفورمین بر بیان ژنpdx-1 طی تکامل پانکراس موش.مجله غدددرون ریز و متابولیسم ایران، دوره12،شماره3،ص306-300.

سوید محمد، 1378 ، برخورد درمانگاهی با بیماری های شایع.، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انتشارات نمونه، ص 123-116.

شكور، ع. و فاضلي، س. ،1384، بافت شناسي عملي.، انتشارات دانشگاه آزاد، ص194 –

صادقی فرد، ح. و زارعیان، پ. ،1387، بررسی عصاره ی هیدروالکلی درمنه در موش صحرایی نر در دو مدل درد حاد و مزمن، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 13، ص36-30.

ضميري، م. ج. ، 1385 ، فيزيولوژي توليد مثل.، انتشارات حق شناس ، ص139 – 126.

عبداله نژاد، ا. ، گل، ع. ، دبیری، ش. و جوادی، ع. ر. ، 1388 ، اثر سیر بر آسیب بیضه ای ناشی از دیابت شیرین در موش های صحرایی نر، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره11، شماره4، ص453-443.

عزیزی، ف. ، رجبیان، ر. ، سام، م. ، سید آبادی، ک. ، صفا، ع. م. ، عسکری، ح. ، فامینیم، فتوره چی و ملتی، ع. م. ، 1365 ، بیماری های غدد درون ریز.، نشر دانشگاه تهران.

عیدی، ا. ، مازوجی، ع. ، شاه محمدي، پ. ، نبيوني، ف. و خابوري، ز. ، 1386 ، اثر هیپو گلیسمیک عصاره ی الکلی بخش های هوای گیاه درمنه کوهی(Artemisia aucheri)درموش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین، فصلنامه علمي تخصصي دانش زيستي ايران، جلد1، شماره1، ص2.

غلامحسینی، ب. ، خاکی، آ. ، احمدی آشتیانی، ح. ر. ، رضا زاده، ش. ع. ، رستگار، ح. ، فتحی آزاد، ف. و قنبری، م. ، 1388، بررسی خواص درمانی پیاز بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی دیابتیک شده توسط استرپتوزوسین، فصل نامه گیاهان دارویی، سال 8، دوره 4، ص162 -153.

قهرمان، ا. ،1367، فلور رنگی ایران.، تهران: انتشارات جنگلها ومراتع، جلد 11، کد.124.053.006.

کوئیرا، ج. و کارنیرو، خ. ، مترجم: مینایی، ب. و ملک، ف. ،1386، متن کامل و اطلس بافت شناسی انسانی جان کوئیرا.، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر، ص 135-134.

گایتون، آ. ، هال، ج. ، مترجم: نیاورانی، ا. ر. ،1380 ، فیزیولوژی پزشکی.، چاپ دهم، انتشارات سماط، ص1031-1037- 384-379.

مظفری، و. ، 1375 ، فرهنگ نامهای گیاهان ایران.، فرهنگ معاصر، ص 58.

میرحیدر، ح، 1373 ، معارف گیاهی.، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد 5، ص24.

نجف زاده، ح. ، 1378، حيوانات كوچك آزمايشگاهي.، نشر علوم كشاورزي، ص18 –

نظری، ط. ، بیات، ر. و سمیعی، ه. ،1384، بررسی اثر متفورمین در دختران مجرد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، فصل نامه باروری و ناباروری، ص186-177.

هاریسون، ت. ، کسپر، ل. و. ، فوزی، ا. مترجم: سبحانیان، خ. ، 1373، بیماری های غدد و متابولیسم.، انتشارات ارجمند، چاپ دوم.

هوشمند مروستي، پ. ، 1377، تأثير پركاري تيروئيد بر تخمك گذاري در موشهاي صحرايي، رساله كارشناسي ارشد علوم جانوري – گرايش فيزيولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون، ص38 –

ولاگ، ژ. و استودا، ژ. ، مترجم: زمان، س. ، 1376، گیاهان دارویی.، انتشارات ققنوس، چاپ سوم ،ص 99-96، 150-108.

منابع غیر فارسی

Abid, Z. B. , Feki, M. , Hédhili, A. and Hamdaoui, M. H. , 2007, Artemisia Herba-alba Asso (Asteraceae) has Equivalent Effects to Green and Black Tea Decoctions on Antioxidant Processes and Some Metabolic Parameters in Rats, Ann Nutr Metab. ,Vol. 51, pp. 216-222

Abou EL-Hamd, H. , Mohamed Magdi, A. , El- Sayed, Mohamed, E. , Hegazy, Soleiman, E. , Helaly, Abeer, M. , Esmail and Naglaa, S.Mohamed. , 2010, Chemical Constituents and Biological Activities of Artemisia Herba-Alba.Academy of Chemistry of Globe Publication, 1-25

Ahmed, A. A. , Abou-El-Ela, M. , Jakupovic, J. , Seif El-Din, A. A. and Sabri, N. , 1990, Eudesmanolides and Other Constituents from Artemisia Herba-alba, , Vol. 29, (11), pp. 3661-3663

Al-Khazraji, S. M. , Al-Shamaony, A. and Twaij, H. A. A. , 1993, Hypoglycaemic Effect of Artemisia Herbaalba. I. Effect of Different Parts and Influence of the Solvent on Hypoglycaemic Activity, J of Ethnopharma. , Vol. 40, pp. 163-166

چکیده :

مقدمه: دیابت یکی از اختلالات  متابولیک غدد درون ریز بدن است که اثرات گوناگونی بر ساختار وعملکرد بسیاری از سیستم های بدنی بر جای می گذارد. سیستم تولید مثلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعات نشان می دهد که  عصاره گیاه درمنه کوهی موجب کاهش معنی داری در سطح گلوکز در حیوانات دیابتی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره ی گیاه درمنه کوهی در بهبود عوارض ناشی از دیابت بر بافت تخمدان می باشد.

مواد و روشها: تعداد 64 سر موش صحرایی ماده  بالغ به ظاهر سالم با سن تقریبی 10 هفته از نژاد ویستار  به طور تصادفی در 8 گروه کنترل، شم، دیابتی (استرپتوزوسینmg/kg 50)، دیابتی + عصاره گیاه (200 و300 mg/kg) وکنترل عصاره ی گیاه درمنه و دیابتی+ متفورمین mg/kg.250 قرار گرفتند.  استرپتوزوسین به شکل درون صفاقی و بقیه مواد به شکل گاواژ تجویز گردیدند. تیمار موش ها به مدت 8 هفته ادامه داشت. و در این مدت حیوانات در شرایط استاندارد دما، رطوبت و غذای مخصوص حیوانات آزمایشگاهی قرار داشتند. در ابتدا و انتهای آزمایش وزن و قند خون موشها اندازه گرفته شد، سپس موش ها تشریح و تخمدان راست آنها پس از توزین و  شستشو با نرمالین سالین در فرمالین 3% تثبیت و مراحل تهیه برش جهت انجام مطالعات به ترتیب خاصی انجام شد. اسلایدها با سه روش تری کروم ماسون، هماتوکسیلین ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. مطالعات کمی شامل تخمین حجم تخمدان و تعیین درصد فولیکولها و هیستوپاتولوژیک به شکل کیفی انجام گردید. داده ها با نرم افزار spss  ویرایش 15 و تست آماری دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشانگر افزایش قند خون، حجم تخمدان، درصد فولیکول های آترتیک به لحاظ کمی و بروزاحتقان، پرخونی، افزایش ضخامت ژرمینال اپی تلیوم و فیبروز به لحاظ کیفی در گروه دیابتی بود در سایر گروه ها این پارامترها روند رو به کاهشی را نشان می دادند (p≤0.05).

بحث و نتیجه گیری: از آنجا که بنظر میرسد عوارض ناشی از دیابت بر بافت تخمدانی یکی از علل کاهش توان باروری در جنس مونث باشد لذا با کنترل این بیماری می توان بر توانائی تولید مثلی زن افزود. همانگونه که نتایج این تحقیق نشان می دهد عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه می تواند کاهش قابل توجهی در عوارض ناشی از دیابت در دستگاه تولید مثلی ماده پدید آورده و میتوان از آن  به عنوان یک داروی سنتی با لطبع با عوارض کمتر در بهبود بیماران دیابتی بهره جست.

واژه های کلیدی: دیابت، تخمدان، موش صحرایی، درمنه کوهی، استریولوژی، هیستوپاتولوژی

فصل اول

کلیات

مقدمه:

امروزه گرایش مردم به طب سنتی افزایش یافته است مردم ترجیح میدهند که برای درمان بیماریها از عصاره ی گیاهان، جوشانده و دم کرده گیاهان دارویی استفاده کنند. هر چند طب جدید دارای امتیاز های ظاهری بیشتری نسبت به طب سنتی می باشد و مواد شیمیایی روز به روز شکل گسترده ای به خود میگیرد، اما عوارضی مثل پدیده ی خود ایمنی و مقاومت که بر اثر مصرف مداوم، بی رویه و خودسرانه ی داروها ایجاد شده است و مصرف طولانی مدت داروها و در برخی موارد قطع مصرف آنها، باعث ایجاد عوارض جانبی دیگری گردیده که از خود بیماری می تواند خطرناک تر باشد.

هر چند امروزه به دلیل اثرات موفقیت آمیز دارو های سنتزی مصرف این داروها توسعه پیدا کرده است اما مشکلات سنتز، هزینه بالا و عوارض جانبی باعث شده است که گیاهان دارویی و استفاده از طب سنتی در میان مردم رواج بیشتری پیدا کند و مردم به استفاده از این روش، تمایل بیشتری داشته باشند (38). از سویی دیگر کشور ما دارای تنوع آب و هوایی وگیاهان غنی به خصوص گیاهان دارویی می باشد که رسیدن به این مهم را امکانپذیر می سازد (16). همچنین مواد موثره موجود در داروهای گیاهی به دلیل همراه بودن آنها با مواد دیگر، پیوسته از یک حالت تعادل بر خوردار است، لذا در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی آورد (38). همچنین بیشتر داروهای موجود و سنتزی به کمک گیاهان دارویی شناخته شده اند که نشان می دهند نقش این گیاهان در داروسازی و پزشکی اساسی می باشد. در این میان استفاده از کتب قدیمی طب، سهم به سزایی در دستیابی به داروهای امروزی داشته، به موازات پیشرفت طب و داروسازی داروهای زیادی از طریق گیاهان دارویی شناخته شده اند نمونه ی آن کشف آتروپین و کلشی سین توسط پی.ال.ژیژر[1] بود. بیماری دیابت یکی از مهمترین بیماری های متابولیک بدن می باشد که می تواند در آینده یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشد (99) همچنین علت اصلی کوری و قطع اندام های تحتانی در آمریکا، بیماری دیابت شناخته شده است (56). امروزه دیابت یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بدن است که با افزایش گلوکز خون باعث اختلال در عملکرد سیستم تولید مثلی و همچنین اختلال در باروری می گردد. گیاهان دارویی زیادی وجود دارند که در پایین آوردن قند خون موثر می باشند اما بر روی تعداد کمی از آنها بررسی و تحقیق صورت گرفته است. مثلا عصاره ی گیاه دارچین با مکانیسم افزایش حساسیت بافتی به گلوکز،اثر ضد دیابتی دارد، یا گیاه هندوانه ابوجهل در رتهای دیابتی باعث کاهش سطح گلوکز خون گردید. یا گیاه کاسنی با نام علمی Cichorium intybus  با محتوای اینولینی خود اثر پایین آورندگی قند خون از خود نشان می دهد (38). همچنین عصاره پیاز باعث کاهش سطح گلوکز خون و بهبود در عملکرد سیستم تولید مثلی می گردد. در این پایان نامه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوسین  بر بافت تخمدان و مقایسه آن با داروی شیمیایی متفورمین مورد بررسی قرار گرفته است.

1-1- دیابت شیرین[2]

این بیماری از شایعترین اختلالات غدد درون ریز بدن می باشد و معمولاً به وسیله کمبود انسولین، نقص در عملکرد آن و کاهش حساسیت بافتی به انسولین مشخص می گردد و با اختلال در متابولیسم طبیعی کربوهیدراتها، چربیها و پروتئین همراه است (36). گفته می شود که این بیماری در اثر واکنشهای پیچیده و عوامل مختلف چون ژنتیک، محیط و شیوه زندگی بوجود می آید (99).

اختلالات تنظیم متابولیک ناشی از دیابت شیرین، سبب بروز تغییرات پاتولوژیک ثانویه می گردد که
می تواند مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا ایجاد کند (50). بافتهایی چون مغز، شبکیه و کلیه نیز در معرض خطر می باشند اگر چه این بافتها برای انتقال گلوکز، وابسته به انسولین و انتقال دهنده های
واسطه ای آن نمی باشند. اما مهمترین اتیولوژی در این بیماری، کمبود انسولین می باشد که اصولاً ژنتیک در این امر بسیار دخیل می باشد ولی به تنهایی عامل اصلی نمی باشد (113). Oxidative Stress نقش مهمی را در پیشرفت بیماری دیابت شیرین بازی می کند (55)، به طوری که به هم خوردن تعادل بین گونه های اکسیژن فعال یا رادیکال های آزاد مثل سوپر اکسید[3]، هیدروژن پرکسید[4]، و آنتی اکسیدانتها[5] باعث تولید Oxidative Stress می گردد (94).

نشانه های بیوشیمی اولیه این بیماری به درستی شناخته نشده است با اینحال غیرحساس بودن بافتها به انسولین برای انتقال گلوکز، ساختار آنزیم هایی مثل آلدوز ردوکتاز[6]، پروتئین کیناز[7] و پمپ سدیم – پتاسیم وابسته به ATP[8] را تحت تأثیر قرار می دهد (81). همچنین تبادل سدیم و هیدروژن و تغییر در انتقال آنها و متابولیتهای مهم و اسمولیت ها دستخوش تغییر می شوند (141).

1-1-1- طبقه بندی دیابت شیرین:

پیشرفت های اخیر در درک اتیولوژی و پاتوژنز بیماری، منجر به بازبینی طبقه بندی دیابت شده است که این تغییرات، نشان دهنده تلاش برای طبقه بندی بیماری دیابت براساس روندهای پاتوژنیکی است که باعث هیپرگلیسمی می شوند و سن بیمار، سن شروع و نوع درمان در طبقه بندی دخالت داده نشده است. هر چند  این طبقه بندی نیز دارای مرزهای کاملاً مشخصی نمی باشد و ممکن است نشانه های نوع خاصی از دیابت در فرد وجود داشته باشد ولی از نظر گروهی، بیماری در گروه دیگر طبقه بندی شود (99). در بعضی موارد خصوصاً در نوع غیر وابسته به انسولین بیماری دیر شناخته می شود در نتیجه، بیمار علایم دیابت وابسته به انسولین را نشان می دهد و با توجه به عوامل، مکانیسمها و نشانه ها نمی توان بیمار را در نوع خاصی از دیابت طبقه بندی کرد (58).

NDDG[9] و [10]WHO دیابت را به چهار گروه تقسیم بندی کرده اند.

نوع I یا وابسته به انسولین.

نوع II یا غیروابسته به انسولین.

دیابت ناشی از سوء تغذیه

انواع دیگر دیابت (مانند دیابت بی مزه، دیابت حاملگی و…).

اما دیابت نوع I و II مهمتر می باشند و درصد بیشتری را به خود اختصاص می دهند (56).

1-1-2- دیابت نوعI :

دیابت وابسته به انسولین یا IDDM[11] تنها 10-5 درصد افراد دیابتی را شامل می شود. نشانه های اولیه این بیماری پرنوشی، پرخوری و پراداری می باشد (113). همچنین کاهش وزن و تشنگی زیاده از حد نیز دارند و ممکن است در نهایت در بیماران دیابتی کتواسیدوز[12] رخ دهد (118). این بیماران برای کنترل قندخون و کتواسیدوز به انسولین نیاز دارند و به همین علت آن را دیابت وابسته به انسولین می گویند (99).

در دیابت نوع I معمولاً ترشح انسولین به علت ناتوانی شدید پانکراس، پایین می آید (110) و چنانچه انسولین اندوژنی تولید نشود در نهایت، بیماران کتواسیدوز خواهند داشت (99).

افراد مبتلا به دیابت شیرین وابسته به انسولین لاغر و جوان هستند و بعضاً به آن دیابت جوانی[13]
می گویند. عامل اصلی در ایجاد این نوع دیابت سلول های خود ایمنی هستند که سلول های بتا در پانکراس را تخریب می کنند (58). این اتوآنتی بادی ها بر علیه سلول های بتای جزایر لانگرهانس ساخته می شوند و به انسولین،  و پروتئین ها متصل می شوند (81). وجود این نوع آنتی بادی ها و تخریب سلول های بتا در ابتلا به دیابت موثر می باشند (154). دیابت نوع I دارای دو زیر گروه IA و IB می باشد که تنها در نوع IA اتو آنتی بادی تولید می شود (58).

1-1-3- دیابت نوع II

دیابت قندی نوع II یا غیر وابسته به انسولین شایع ترین بیماری غدد درون ریز می باشد (173) که حدود 90 درصد از بیماران دیابتی را شامل می شود (49). این بیماری معمولا در افراد مسن و بالای 40 سال شایع است، و آن را دیابت بزرگسالان[14] می گویند. با وجود شایع بودن آن علت پاتوژنز بودن آن چندان مشخص نیست (113). این نوع دیابت معمولا با مقاومت محیطی نسبت به انسولین و کاهش ترشح این هورمون از سلول های بتا مشخص می شود (56). بر خلاف دیابت شیرین نوع I این بیماران چاق هستند ولی حدود 10 تا 20 درصد آنها لاغر می باشند. به همین جهت به دو زیر گروه چاق و لاغر تقسیم
می شوند (99).

فاکتورهای تأثیرگذار در دیابت نوع II، فاکتورهای ژنتیکی و محیطی هستند با این حال گفته می شود که غذای دریافتی، سن و چاقی از فاکتورهای مهم در بروز بیماری می باشند (118). در این افراد مقاومت به انسولین، تغییری از کاهش رسپتورهای انسولین می باشد که مربوط به down regulation receptors و  receptor abnormalities  Post می باشند (145).

در طبقه بندی جدید از NIDDM , IDDM استفاده نمی شود زیرا افراد مبتلا به دیابت غیروابسته به انسولین در نهایت برای کنترل قندخون و احتمالاً کتواسیدوز، احتیاج به انسولین دارند (132). تفاوت دیگر این است که سن بیمار به عنوان یک معیار تشخیصی بکار نمی رود. اگر چه دیابت نوع I قبل از سی سالگی رخ می دهد، با اینحال تخریب سلول های بتا می تواند در هر زمانی رخ دهد و دیابت نوع II که معمولاً در سنین بالا رخ می دهد، در اطفال و نوجوانان نیز دیده شده است و حتی افراد چاق نیز، مبتلا به دیابت شیرین نوع I می شوند (8). جدول1-1 عوامل خطر دیابت شیرین نوعII را نشان می دهد(36).

جدول (1-1) عوامل خطر دیابت شیرین نوعII

ü     سابقه خانوادگی دیابت ( ابتلا به دیابت نوع2 در والدین یا خواهر و برادران بیمار)

ü     چاقی (20%≤ وزن مطلوب بدن یا BMI 27≥)

ü     سن ≥ 45 سال

ü     نژاد / قومیت ( مثل سیاه پوستان آمریکا، اسپانیولی های آمریکا، بومیان آمریکا، آسیایهای آمریکا، اهالی جزایر اقیانوس آرام )

ü     هیپرتانسیون ( فشار خون ≥mmHg 90/140)

ü     سطح کلسترول HDL³mmol/L 9/0 (mg/dL 35) و / یا سطح تری گلیسرید ≥mmol/L 82/2 (mg/dL 250)

ü     سندرم تخمدان پلی کیستیک

[1] – p.L.Geiger

[2]. Diabetes Mellitus (DM)

[3]– Superoxide

[4]– Hydrogen Peroxide

[5]– Antioxidants

[6]– Reductase aldos

[7]– Protein Kinase

[8]– Na+ , K+/ATPase

1. National Diabetes Data Group

2. Wold Health Organization

3. Insulin Dependent Diabetes Mellitus

4. Ketoacidosis

[13] – Junvenile – onset of Diabetes

[14] – Maturity onset of Diabetes

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122