پایان نامه مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول: کليات    5
مبحث اول : تعريف خيار    6
گفتار اول : معناي لغوي خيار    6
گفتار دوم : معناي فقهي و حقوقي خيار    6
مبحث دوم : تعريف عيب و تفاوت آن با نقص    7
گفتار اول : تعريف عيب    8
بند اول :  تعريف عيب از ديدگاه فقها    8
بند دوم :  تعريف عيب از ديدگاه حقوقدانان    9
گفتار دوم : تفاوت عيب با نقص    10
مبحث سوم : ماهيت عيب و انواع آن    11
گفتار اول : ماهيت عيب    11
بند اول : ماهيت از بعد نماد طبيعي و متعارف    12
بند دوم : ماهيت از بعد نمونه و نمادي    12
بند سوم : داوري عرف    13
گفتار دوم : انواع عيب    14
مبحث چهارم: تعريف و اوصاف اجاره و تعريف و اقسام نکاح و موجبات فسخ    16
گفتار اول : تعريف اجاره و اوصاف آن    16
بند اول : تعريف اجاره    16
بند دوم : اوصاف اجاره    17
گفتار دوم : تعريف نکاح و اقسام آن    18
بند اول : تعريف نکاح    18
بند دوم : اقسام نکاح    19
گفتار سوم : موجبات فسخ نکاح    20
بند اول : عیوب مشترک    20
بند دوم : عیوب مختص مردان    22
بند سوم عیوب مختص زنان    25
فصل دوم : بررسي احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح    28
مبحث اول : احکام خيار عيب در عقد نکاح    29
گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد نکاح    31
گفتار دوم : قواعد عمومي حاکم بر فسخ نکاح    33
بند اول : فوریت فسخ نکاح    34
بند دوم : رضايي بودن فسخ نکاح    35
گفتار سوم : آثار ناشي از فسخ نکاح    36
بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه    36
بند دوم : اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه    38
بند سوم : اثر فسخ نکاح برعده زوجه    40
گفتار چهارم : تاثير رفع عيب در نکاح در حق دارنده خيار    40
گفتار پنجم : احکام بيماري‏هاي جديد بر فسخ نکاح     43
بند اول : بعضی از بيماري هاي از نگاه علم پزشکي    43
بند دوم : حصري يا تمثيلي بودن عيوب موجب فسخ نکاح    45
الف) : ديدگاه حصري بودن عيوب    45
ب) : ديدگاه تمثيلي بودن عيوب    47
مبحث دوم : احکام خيار عيب در عقد اجاره    49
گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد اجاره    50
بند اول : موجود بودن عيب    50
بند دوم : مخفي بودن عيب    51
بند سوم : شخصي بودن عين مستاجره    52
بند چهارم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع    53
بند پنجم : عدم رفع عيب توسط موجر    54
بند ششم : عدم تبري از عيوب    54
گفتاردوم : تاثير عيب مورد اجاره در فقه    56
بند اول : : فسخ اجاره    56
بند دوم :  بطلان اجاره    58
گفتار سوم : تاثير عيب مورد اجاره در قانون مدني    60
بنداول : فسخ اجاره    60
الف) : معيوب شدن عين مستاجره در حين عقد    61
ب) : معيوب شدن عين مستاجره بعد از عقد وقبل از قبض    62
ج) : معيوب شدن عين مستاجره در اثناي مدت اجاره (بعداز عقد و بعد از قبض)    63
بند دوم : بطلان اجاره    64
الف) : حدوث عيب و خروج مال از قابليت انتفاع    64
ب) : تاثير عوامل محيطي در عدم امکان استفاده مستاجر    65
گفتار چهارم : عيب مورد اجاره و تاثير آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76 -62- 56    66
بند اول : بطلان اجاره    66
بند دوم : فسخ اجاره    66
گفتار پنجم : تاثير رفع عيب دراجاره در حق دارنده خيار    69
فصل سوم : وجوه اشتراک و افتراق خيار عيب در عقد اجاره و نکاح    71
مبحث اول : وجوه اشتراک خيار عيب در اجاره و نکاح    72
گفتار اول : زمان وجود عيب    72
گفتار دوم : مخفي بودن عيب    74
گفتار سوم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع    75
گفتار چهارم : فوريت خيار فسخ    76
گفتار پنجم : آثار ناشي از وجود عيب در اجاره و نکاح    77
بند اول : ثبوت حق فسخ    77
بند دوم : عدم ثبوت ارش    78
گفتار ششم : اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح    80
گفتار هفتم : قابليت اسقاط حق فسخ    81
مبحث دوم : وجوه افتراق خيار عيب در اجاره و نکاح    83
گفتار اول : تفاوت در نوع عيب    83
گفتار دوم : تفاوت در طرفين داراي حق فسخ    84
گفتار سوم : تفاوت در قابليت انتقال حق فسخ    85
گفتار چهارم :تفاوت دررفع عيب    86
گفتار پنجم : تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح    87
نتيجه و پيشنهادات:     90
فهرست منابع:     93

 

منابع مورد استفاده

الف) فارسي

اول)کتب

1)آقاپور اناري، اکبر(1376)، عقد اجاره(قوانين و مقررات مربوط به آن و قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1376)، چاپ اول، تهران: انتشارات طلائيه.

2)اباذري فومشي،منصور(1377)،انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدني، چاپ اول، تهران: نشر خيام.

3)امامي، سيدحسن(1377)، حقوق مدني، جلد 1، چاپ نوزدهم ، تهران: کتابفروشي اسلاميه.

4)___________ (1376)، حقوق مدني، جلد 2،چاپ سيزدهم ، تهران: انتشارات کتابفروشي اسلاميه.

5)___________ (1371)، حقوق مدني،جلد 4،چاپ هفتم، تهران: کتابفروشي اسلاميه.

6)افسرکازروني،پروين(1384)،راهنماي آموزشيHIV/AIDS و بيماري‏هاي آميزشي،چاپ اول، تهران:مرکز نشرصدا.

7)اراکي، محمدعلي(1377)، نکاح، چاپ اول، قم: نشر نورنگار.

8)باقري،احمد(1374)، فقه مدني(عقود تمليکي، بيع، اجاره)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

9)جرّ،خليل(1367)، فرهنگ لاروس، جلد 1، ترجمه‏ي سيد محمد طبيبيان، چاپ دوم، تهران: انتشارات امير کبير.

10)جعفري لنگرودي، محمدجعفر(1376)، حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

11)__________ (1381)،ترمينولوژي حقوق، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.

12)حائري(شاه باغ)، سيدعلي(1382)، شرح قانون مدني، جلد3،چاپ اول، تهران: چاپخانه‎ي آفتاب.

13)__________ (1385)، شرح قانوني مدني،جلد4،چاپ اول، تهران: چاپخانه‏ي آفتاب.

14)حسني، عليرضا(1383)، فسخ نکاح در حقوق ايران و نحوهي اقامه دعاوي مربوط، چاپ اول، تهران: نشرفکرسازان.

15)خوئي، ابوالقاسم(1412ه.ق)، توضيح المسائل، چاپ اول، قم: نشرمهر، مسئله 2389.

16).دياني، عبدالرسول(1379)، حقوق خانواده(ازدواج وانحلال آن)، چاپ اول، تهران: نشر اميددانش.

17)دهخدا، علي اکبر(1373)، لغت نامه دهخدا، جلد13، چاپ اول از دوره جديد، تهران: چاپ دانشگاه تهران.

18)__________ (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، جلد1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

19)رستگار، بهنام(1379)، حقوق مثبته زن در قوانين وفقه، تهران: انتشارات نويد شيراز.

20)ره پيک، حسن(1387)، حقوق مدني 6، عقود معين1، چاپ اول، تهران:انتشارات خرسندي.

21)زراعت، عباس(1388)، خودآموز مکاسب، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

22)شايگان، سيد علي(1376)، حقوق مدني ايران، چاپ اول، تهران: انتشارات حله.

23)شهيدي، مهدي(1377)، سقوط تعهدات، تهران: نشر حقوقدان.

24)__________ (1384)، حقوق مدني 6، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجد.

25)شريف، علي(1377)، حقوق مدني 5، چاپ اول، تهران: نشر دنياي نو.

26)صفائي، سيدحسين وامامي، اسدا… (1385)، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

27)____________ و همکاران(1384)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

28)____________ (1351)، حقوق مدني(تعهدات و قراردادها)، تهران: چاپ بهمن.

29)طاهري، حبيب ا… (1376)،حقوق مدني 5، جلد3، چاپ اول، رشت: انتشارات اسلامي.

30)عبده بروجردي، محمد(1384)، حقوق مدني، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.

31)عدل، مصطفي(1378)، حقوق مدني، چاپ اول، قزوين: انتشارات حله.

32)عسگري، فرشته وديگران(1386)، راهنماي کشوري و مراقبت هپاتيتB، چاپ اول، تهران: مرکز مديريت بيماري‏ها، با همکاري گروه هندي چکامه آوا.

33)فخارپور، حسين(1352)، حمايت خانواده درحقوق ايران وفرانسه، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران:چاپ دوم.

34)قاسم زاده، مرتضي(1388)، حقوق مدني(مختصر قراردادها وتعهدات)، تهران: نشردادگستر.

35)قربانيان، ناصر(1384)، بازپژوهشي حقوق زن، تهران: انتشارات روز نو.

36)کاتوزيان، ناصر(1370)، دوره مقدماتي حقوق مدني(اعمال حقوقي، قرارداد، ايقاع)، چاپ اول، تهران: نشردادگستر.

37)__________ (1374)،حقوق مدني(حقوق خانواده)، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا.

38)_________ (1382)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ايران،چاپ سي و سوم،تهران:شرکت سهامي انتشار.

39)__________ (1383)، قواعد عمومي قراردادها، جلد5، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامي انتشار با همکاري بهمن برنا.

40)__________ (1384)، حقوق مدني(معاملات معوض، عقودتمليکي)، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامي انتشار.

41)__________ (1384)، قانون مدني در نظم حقوق کنوني، چاپ يازدهم، تهران: نشرميزان.

42)__________ (1384)، حقوق مدني(الزام هاي خارج از قرارداد)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

43)__________ (1385)،دوره مقدماتي حقوق مدني(درسهايي از عقود معين)، جلد1،چاپ نهم، تهران:کتابفروشي گنج دانش.

44)کاتبي، حسينقلي(1385)، حقوق تجارت عقود و تعهدات والزامات، چاپ دوم، تهران: انتشارات انتشار.

45)کيائي، عبدا…. (1376)، التزامات بايع ومشتري، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس.

46)لطفي، اسدا…. (1388)، عقدبيع، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندي.

47)محقق داماد، مصطفي(1365)، بررسي فقهي حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)،چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامي.

48)محمودي، عبدالحسين(1381)، حقوق قبل از ازدواج(تحليل فقهي- حقوقي)، چاپ اول، بابل: انتشارات مبعث.

49)مدني، سيدجلال الدين(1385)، حقوق مدني، حقوق خانواده، جلد 8، چاپ اول، تهران:انتشارات پايدار.

50)______________ (1387)،حقوق مدني،جلد 9، تهران: انتشارات مجد.

51)مرکزتحقيقات فقهي قوه قضائيه(1381)، گنجينه آراي فقهي- قضائي (نکاح2)، جلد4، تهران: انتشارات اسلامی، سوال .10563.

52)معلوف، لويس(1384)، فرهنگ مجد،جلد 1، ترجمه محمد بندرريگي، چاپ پنجم، تهران: ناشر ايران.

53)________ (1384)، فرهنگ مجد،جلد2،ترجمه محمدبندرريگي،چاپ پنجم، تهران: ناشر ايران.

54)معين، محمد(1363)، فرهنگ فارسی، جلد 4، چاپ ششم، تهران:مؤسسه‏ی انتشارات اميرکبير.

55)مهرپور، حسين(1379)، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مباني فقهي و موازين بين المللي، تهران: انتشارات خرسندی.

56)موسوي خميني، سيد روح ا… (1383)، تحريرالوسيله، جلد3، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، چاپ پنجم، قم: انتشارات دارالعلم، مسئله‏ي 22.

57)__________ (1385)، تحريرالوسيله، جلد4، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، چاپ چهارم، قم: انتشارات دارالعلم.

58)ناصري، محمد(1384)، مباني فقهي حقوق مدني ايران، چاپ اول، قم: نشرمجمع ذخاير اسلامي.

59)نوين، پرويز،خواجه پيري،عباس(1382)، حقوق مدني6 ،عقود معين1، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

60)يثربي، علي محمد(1387)، حقوق خانواده، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

دوم)مقالات:

1)ابراهيمي، سعيد(1388)، «اثر جنون در انحلال نکاح»، مجله حقوقي اسلامي، سال هشتم، شماره31 .

2)ابهري، حميد(1391)، «مباني فقهي وحقوقي خيارعيب در عقد بيع واجاره»،پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 2.

3)ايماني پيرآغاج، عليرضا(1378)، «آثار بيع و احکام آن»،مجله حقوق کانون وکلا، شماره 13، دوره جديد.

4)استادي،رضا(1384)، «عيوب موجب فسخ نکاح»، فصلنامه فقه اهل بيت، شماره59-58.

5)اسماعيل آبادي، عليرضا(1383)، «عيوب فسخ نکاح حصرييا تمثيلي با تکيه بر مباني اجتهادي استاد مطهري»، مجله فقه و اصول (فقه وکاوشي نو در فقه اسلامي)، شماره‏ي 39.

6)جوان، علي اصغر(آذر 1352)، «احکام اجاره با فرض وجود و يا حدوث عيب در عين مستأجره»، مجله حقوق، کانون وکلا، شماره 168، دوره اول.

7)حسني، عليرضا(1384)، «بررسي عيوب مختص زن در فسخ نکاح درفقه اماميه وحقوق ايران»، نشريه دادگستري، شماره 41.

8)حائري، سيدکاظم(1384)، «عيوب موجب فسخ نکاح»، فصلنامه فقه اهل بيت(فقه واصول)، شماره 41.

9)دياني، عبدالرسول(1386)، «مقايسه مقررات مربوط به خيار عيب درفقه، قانون مدني، حقوق اروپايي و حقوق فرانسه»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره‎ي 3، دوره 37.

10)صادقيان،ابراهيم(آذر 1387« مجله حقوق کانون وکلا، شماره‎ي 87.

11)میرداداشی، سید مهدی(بهار1389)، «تأملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح»، نشریه حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره 24.

12) مرتضوي، علي(شهريور1382)،«عقد اجاره»، نشريه انديشه حقوقي، پرديس قم: دانشگاه تهران.

13)نسيم، علي(1388)،« بيع و احکام آن»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتر ياران، شماره13.

14) نظري،ايراندخت(1380)، «فسخ نکاح»،  نشريه نداي صادق، شماره 11.

15)ناصري مقدم، حسين(تابستان1391)، «تحليل فقهي- حقوقي عيوب مجوزفسخ نکاح بارويکردي برنظر امام خميني»، پژوهش نامه متين، سال چهاردهم، شماره 55.

سوم)پايان نامه‏ها :

1)بلادي، عباس(1363)، خيارعيب و احکام آن، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق.

2)حبيبي نوده، فاطمه(1389)، مباني فسخ نکاح ناشي از عيوب در حقوق ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه مازندران.

3)خالقيان، جواد(1371)، فسخ اجاره محل کسب و محل سکني، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق.

4)سجودي ابدي پور، ناهيد(1390)، خيارات در عقد اجاره، پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات کرج، دانشکده الهيات.

5)وفايي نيا، نجمه(1389)، احکام ويژه خيار عيب درعقد بيع، اجاره و نکاح، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه محدث نوري، دانشکده اقتصاد وعلوم اداري.

چهارم)تقریرات اساتید :

1)ابهري، حميد(1389)،تقریرات حقوق مدني5، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه مازندران.

2)محمدي، سام(1388-1387)،تقریرات حقوقمدني6، عقود معين، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه مازندران.

ب) عربي

1)الاسدي(حلي)، ابي منصور(1410ه.ق)، ارشاد الاذهان، جلد2، چاپ اول، قم: جامعه المدرسين.

2)انصاري، مرتضي(1420ه.ق)، مکاسب، جلد 5، چاپ اول، قم: مجمع الفکر اسلامي.

3)___________ (1375ه ق)، مکاسب، جلد 13، مبحث خيارات ، چاپ سنگي، تبريز: نشر بی‏تا.

4)ابن منظور، ابي فضل جمال الدين(1405 ه.ق)، لسان العرب، جلد4، چاپ اول، قم:نشر ادب الحوزه.

4)___________________ (1406ه ق)،لسان العرب، جلد13،چاپ اول، نشر ادب الحوزه دارالاحياء التراث العربي.

5)ابوزهره، محمد(1369)، الاحوال الشخصيه، تبریز:انتشارات دارالفکر.

6)البحراني، يوسف(1408ه.ق)، حدائق الناظره،جلد24، چاپ اول، قم: النشرالاسلامي الجامعه المدرسين.

7)_________ (1317ه.ق)، حدائق الناظره، جلد5، چاپ سنگی، قم:انتشارات مدينه العلم.

8)البهوتي، منصوربن يونس(1418ه.ق)،کشاف القناع، چاپ اول، بيروت: دارالکتب العلميه.

9)جزيري، عبدالرحمان(1406 ه.ق)، الفقه علي المذهب الاربعه، جلد3، دارلکتب العربي، مصر: نشر بي‏تا.

10)حرّعاملي، محمدبن الحسن(1420 ه.ق)، وسائل الشيعه(الاسلاميه)، جلد14، بيروت: دارالاحياء التراث العربي.

11)حلي، يحیي بن سعيد(1405ه.ق)، جامع الشرايع، چاپ اول، قم: ناشر موسسه سيد الشهدا.

12)خوئي، ابوالقاسم(1366)، مصباح الفقاهه، جلد 6، چاپ اول، قم:نشر حاجياني.

13)__________ (1368)، مصباح الفقاهه، جلد7، چاپ اول، قم: نشر حاجياني.

14)__________ (1410ه.ق)، منهاج الصالحين،جلد2، چاپ بيست و هشتم، تهران:انتشارات مدينه العلم.

15)خوانساري، سيداحمد(1405ه.ق)،جامع المدارک، جلد3، چاپ دوم، تهران: مکتبه الصدوق .

16)روحاني، محمدصادق(1418ه.ق)، منهاج الفقاهه، جلد 6، چاپ چهاردهم، قم:چاپخانه‏ي علميه.

17)____________ (1420ه ق)،المرتقي الي الفقه الارقي(کتاب الخيارات)،چاپ اول، قم: دارالجلي.

18)السرخسي، شمس الدين(1406ه.ق)، المبسوط، بيروت، نشر دارالمعرفه.

19)سبزواري، محمدباقر(1405 ه.ق)،کفايه الاحکام، اصفهان، ناشر مدرسه صدر مهدوي.

20)سبزواري، سيدعبدالاعلي(1427ه ق)، مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، جلد 25، قم: دفتر آيت الله سبزواري،.

21)شبلي، محمدمصطفي(1397ه.ق)،احکام الاسره في الاسلام دراسة القارنه بين فقه المذاهب الالسنيه و المذاهب الجعفري و القانون، بيروت: دارالنهضة العربيه.

22)شاهرودي، سيدمحمود(1423ه.ق)، کتاب الاجاره، جلد 1، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه معارف فقه الاسلامي.

23)طه، محمدحسن(1979م)، مدي حريه الزوجين التفريق قضاء بحث مقارن في الشريعه الاسلاميه والقانون، بغداد: نشر مطبعه العاني.

24)طباطبايييزدي، سيدمحمدکاظم(1409 ه.ق)، عروق الوثقي، جلد2،چاپ دوم، بيروت: موسسه الاعلمي.

25)______________________ (1378)، حاشيه مکاسب، جلد2، چاپ اول، قم: موسسه اسماعيليان.

26)طباطبايي، سيدعلي(1404ه ق)، رياض المسائل(ط.ق)، جلد2، چاپ اول، قم: ناشر موسسه آل البيت.

27)طرابلسي، قاضي ابن براج(1406 ه.ق)، المذهب، جلد2 ، قم: انتشارات جامعه مدرسين.

28)طوسي،ابي جعفر(1408)،الخلاف(ط.ج)،جلد4،چاپ اول،ناشر موسسه النشر الاسلامي، مسئله‏ي 124.

29)__________ (1412ه ق)، المبسوط، جلد4، مبحث نکاح، بيروت: موسسه الغري المطبوعات.

30)__________ (1412ه ق)، النهايه،دارالاندلس، بيروت: اوفست منشورات قدس.

31)العيساوي، اسماعيل کاظم(1998ماحکام العيب في الفقه الاسلامي، عمان: دارالعمار.

32)عاملي(شهيد ثاني)، زين الدين الجبعي(1410ه ق)، روضه البهيه، جلد4، چاپ اول، قم: انتشارات داوري.

33)__________________________ (1410 ه.ق)، الروضه البهيه، جلد5، چاپ اول، قم:انتشارات داوری.

34)________________________ (1375ه.ق)، مسالک الافهام، جلد1، چاپ سنگی، قم:موسسه‏ی المعارف الاسلامی.

35)________________________ (1416ه.ق)، مسالک الافهام، جلد8، چاپ سنگی، قم:موسسه‏ی المعارف الاسلامی.

36)عاملي(شهيداول)، محمد بن مکي(1381ه.ق)، تحرير الروضه في الشرح اللمعه،جلد 2، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

37)علامه حلي، ابي طالب محمد (1418ه.ق)، مختلف الشيعه في احکام الشريعه، جلد7، چاپ اول،اصفهان: فصل چهارم(العيوب و التدليس)،موسسه‏ي نشر اسلامي.

38)__________________ (1378ه.ق)، ايضاح الفوائد، جلد3،چاپ اول، قم: ناشرموسسه اسماعيليان، به امرآيت الله سيد محمود شاهرودي.

39)کليني، محمد بن يعقوب(1408ه.ق)، فروع کافي، جلد 5،چاپ اول،قم: موسسه آل البيت.

40)مامقاني، عبدا…. (1344ه ق)، منهاج المتقين، چاپ اول، قم: نشر بي تا.

41)محقق کرکي، علي بن الحسين(1408ه.ق)، جامع المقاصد،جلد4 و 7، چاپ اول، قم:موسسه‎ي آل البيت.

42)محقق اردبيلي، احمد(1411 ه.ق)، مجمع الفائدة والبرهان، جلد 8، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامي.

43)محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن(1309 ه.ق)،شرايع الاسلام، جلد 1، چاپ دوم، تهران: انتشارات استقلال.

44)_______________________________ (1368)،کتاب نکاح، جلد2، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

45)___________________________ (1410ه.ق)،المختصر النافع، چاپ سوم، تهران:موسسه‏ی البعثه.

46)مغنيه، محمدجواد(1404 ه.ق)، فقه الامام جعفرالصادق(ع)، جلد3، چاپ ششم، قم:کانون الثاني.

47)موسوي بجنوردي، سيدمحمد(1385)،القواعد الفقيهه، جلد 2، تهران: انتشارات مجد.

48)________________ (1386)،القواعد الفقيهه، جلد 5، تهران: انتشارات مجد.

49)نجفي، محمدحسن(1365)،جواهرالکلام، جلد 23، چاپ هشتم، بيروت: دارالکتب اسلاميه.

50)____________ (1365)،جواهرالکلام، جلد 27،چاپ اول، بيروت: دارالکتب اسلاميه.

51)____________ (1367)، جواهر الکلام، جلد30، چاپ دوم، بيروت: نشردارلکتب الاسلاميه.

52)____________ (1371)،جواهر الکلام، جلد 5، چاپ اول، بيروت:نشردارالکتب اسلاميه.

 

چکيده

خيار عيب، يکي از خيارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولي در هر يک از اين عقود، شرايط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عيبي که باعث نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خيار خواهد بود. در حالي که در عقد نکاح، فقط عيوب خاصي در زوجين، موجب اعطاي حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خيار عيب، فقط حق فسخ پيش بيني شده است و بحثي از ارش مطرح نيست. در اين پايان نامه، ضمن مقايسه احکام خيار عيب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه‏ي ايران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

واژگان کليدي : خيار عيب، اجاره، نکاح، فسخ

مقدمه

به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقديکه با رعايت شرايط و مواد قانوني منعقد گردد، بین طرفين آن، همچنين قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي‏باشد و هيچ کدام نمي‏توانند از تعهدات خود عدول نمايند، اما در پاره‏اي از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرايطي خاص، به يکي از متعاملين يا هر دوي آنها اجازه مي‏دهد که بتوانند به صورت يکجانبه عقد منعقده را فسخ نمايند. از موجبات قانوني انحلال عقد، فسخ ارادي آن به جهت خيار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبير شده است. خيار عيب،يکي از خيارات نامبرده شده در ماده‏ي 396 قانون مدني است.

خانواده، اساسي ترين هسته هر جامعه‏اي را تشکيل مي‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقاي نسل بشري در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوي حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ايجاد علقه زوجيت، از حقوق يکساني برخوردارند و آن را با تراضي و توافق منعقد مي‏سازند در حين انحلال اين رابطه نيز چنين باشد. فسخ يکي از اسباب انحلال است، ايقاعي است که با اراده يکجانبه زن يا شوهر صورت مي‏گيرد. در واقع، فسخ اختياري است که در موارد معيني طبق قانون به يکي از طرفين عقد داده شده است که به موجب آن، مي‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نمايد. قانونگذار در صورت وجود برخی از عيوب در یکی از زوجین، به ديگري حق فسخ مي‏دهد. با عنايت به موارد مصرح قانون مدني، زن و مرد در اين زمينه از موقعيت يکساني برخوردار نيستند و با اينکه پاره‏اي از بيماري‏ها مي‏تواند از عيوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنين تصوري نداشته است.

قانون مدني در مواد 478 الي 480، احکام اجاره را با فرض وجوب عيب حين العقد و يا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بيان کرده است. عقد اجاره نيز از نظر قوانين حاکم بر آن، داراي ويژگي خاص است و در ادوار مختلف، قوانين متعدد در مورد اجاره تصويب شده است. يکي از اين قوانين، قانون مدني است که مباني اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوي که تغيير و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدني تأثير نداشته است. قوانين و مقررات بعدي، برخي احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، اين قوانين عبارت است از : قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1376و 1362و1356.

عيب عبارت است از نقصان يا زيادتي در مال به طوريکه نقيصه يا زياده معمولاً در ساير مصاديق آن مال وجود نداشته باشد (نوين و ديگران، 1377: 69).قانون مدني در مواد 478 به بعداز خيار عيب در عقد اجاره و در مواد 1121 به بعد از خیار عیب در عقد نكاح بحث کرده و از 10 عيب ياد مي‏كند. خيار عيب،هم در اجاره و هم در نكاح اتفاق مي‏افتد. از جهاتي اين دو خيار شبيه هم هستند از جمله اينكه هر دو عقد مزبور مي‏بايست صحيحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احكام خيار عيب قرار گيرند چرا كه خيار عيب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خيار عيب پس از علم به وجود عيب و فوريت اعمال آن، فوري است. در هر دو عقد، خيارقابليت اسقاط در ضمن عقد و با تراضي طرفين را دارد.در هر دو عقد،بايد قائل شد عيبي مي‏تواند منجر به حق فسخ شود که براي طرف ديگر پوشيده باشد يعنييکي از طرفين از وجود آن مطلع نبوده باشد.

خيار عيب در دو عقد مزبور تفاوتهايي نيز به شرح زير دارد، از جمله در عقد اجاره، عیبی موجب خیار است که منجر به نقصان منفعت، یا صعوبت در انتفاع و غيرقابل رفع باشد در حاليکه در عقد نکاح عيوب خاص مندرج در قانون، سبب ایجاد خیار است. در اجاره چنانچه عين مستاجره، به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شود، و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل است در حاليکه در نکاح وجود عيبي که غير قابل رفع باشد حق فسخ به وجود مي‏آورد. در عقد اجاره، خيار عيب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نيز در صورت عيب ثمن شخصي خيار عيب دارد، در حاليكه در نكاح هرچند يكسري عيوب مشترك موجب فسخ هستند ليكن عيوب مختص هر يك از طرفين نيز مطرح مي‏باشد كه حسب مورد تنها يكي از طرفين حق فسخ نكاح را خواهد داشت.

در اين پايان نامه برآنيم با مقايسه‏ي احكام خيار عيب در اجاره و نكاح بر مبناي مقررات قانون مدني و نظرات فقهي، تفكيك جامعي از تفاوتها و تشابهات خيار عيب در اين دو عقد را مورد بررسي قرار دهيم.

 

 

1- سؤال‏هاي پژوهش‏:

تاثير رفع عيب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خيار چيست؟

چنانچه عيب موجب سلب منفعت شود، تأثير آن در نکاح و اجاره چيست؟

2- پيشينه پژوهش:

در مورد احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح، تحقیق مستقلی انجام نشده است لیکن در برخی آثار خقوقی،اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

1.‌ در عيوبي که در اثناي اجاره عارض شده، به طور مسلم فسخ به گذشته سرايت ندارد، زيرا منافع گذشته سالم بوده و موجبي براي انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزيان، 218:1371).

2.‌ گاه در عين مستاجره، قبل از تسليم يا بعد از آن، عيب و نقصاني حاصل مي‏شود و اين بر دو قسم است، يا طوري است که آن را از حيز انتفاعي که مقصود بوده مي‏اندازد يا نقص و عيب به اين درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت يا صعوبت در انتفاع می‏باشد(عبده بروجردي، 1380:108).

3.‌ تفاوتي که ميان جنون زن و مرد وجود دارد اين است که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولي بعد از عقد جنون عارض شود، زن مي‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتي مي‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که اين عيب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجي، 156:1384).

4.‌ صفت عَنن اگر بعد از عقد ولي قبل از نزديکي عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ براي زوجه خواهد بود بنابر اين اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزديکي واقع شود حق فسخ زن ساقط مي‏گردد(دياني، 252:1378).

3- فرضيه هاي پژوهش:

در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عيب، خيار ساقط مي‏شود.

2.چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان مي‏شود.

4- حدود پژوهش:

گستره پژوهش در حقوق ايران و فقه اماميه است.

5- اهداف پژوهش:

هدف از اين پ‍ژوهش بررسي احكام خيار عيب در عقد اجاره و نكاح مي باشد تا وجوه تشابه و افتراق خيار عيب در دو عقدمذكور مشخص گردد.

6- روش شناسي پژوهش:

در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‏ها، مباحث جمع آوري شده وسپس مورد تجزيه وتحليل قرار مي‏گيرد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي-تحليلي است.

7- تقسيم بندي مطالب:

در اين پايان نامه، مقايسه احکام خيار عيب در اجاره و نکاح در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول، به عنوان کليات مطرح گرديده است که به تعاريف اختصاص يافته است.

درفصل دوم، از احکام و آثار ويژه خيار عيب در عقد نکاح و اجاره و حق فسخ و عدم ارش بحث شده است.

در فصل سوم، مقايسه‏اي ميان خيار عيب و آثار آن در عقد نکاح و اجاره و همچنين به بيان تفاوتها و تشابهات ميان اين دو عقد، پرداخته شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک، احکام و آثار آن
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه اختلاف زوجين در خصوص نوع و شرايط عقد نکاح
 • پايان نامه بررسي تطبيقي حقوقي بيماريهاي جديد مسري و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي اذن پدر و جد پدري در نکاح دختر باکره از ديدگاه اهل سنت و فقه اماميه و حقوق ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122