پایان نامه مقايسه ي شيوه‌هاي فرزندپروري وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران کودکان بهنجار5 تا 12ساله

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مقايسه ي شيوه‌هاي فرزندپروري وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران کودکان بهنجار5 تا 12ساله  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه مقايسه ي شيوه‌هاي فرزندپروري وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران کودکان بهنجار5 تا 12ساله بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه    3
1-2-بیان مساله   4
1-3 -اهمیت و ضرورت تحقیق   8
1-4- اهداف پژوهش   9
1-4-1هدف کلی 9
1-4-2 اهداف جزیی 9
1-5-سئوالات تحقیق 10
1-6 -فرضیه های تحقیق   10
1-7- تعریف نظری و عملیاتی پژوهش 11
1-7-1 تعاریف نظری  11
1-7-2 تعاریف عملیاتی  12
فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-مقدمه    14
2-1-  موضع گیری  نظري  در خصوص سلامت روانی14
2-1-1- تاریخچه سلامت روانی  14
2-1-2-تعریف سلامت روانی 17
2-1-3-دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان 18
2-1-3-1-دیدگا ه زیست شناختی 18
2-1-3-2 -دیدگاه تحلیل روانی  18
2-1-3-3-دیدگاه رفتار گرایی19
2-1-3-4- دیدگاه انسان گرایی20
2-1-4- عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی  23
2-1-4-1 شخصیت و سلامت روانی23
2-1-4-2 کیفیت زندگی و سلامت روانی   25
2-1-4-3 اهداف و سلامت روانی 25
2-1-4-4 ایمان به خداوند و سلامت روانی  29
2-1-4-5 هیجانات و سلامت روانی 30
2-1-4-6 شادکامی و سلامت روانی  34
2-1-4-7 امید و سلامت روانی 35
2-2 موضع گیری نظری در خصوص شیوه های فرزندپروری 36
2-2-1- تاریخچه شیوه های فرزندپروری  36
2-2-2- اهمیت شیوه های فرزندپروری37
2-2-3- کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی  38
2-2-4- تعادل والدین- فرزندان 39
2-2-5- شخصیت وروابط والدین با فرزندان43
2-2-6- نقش مادردرتربیت فرزندان 46
2-2-7- انواع شیوه های فرزندپروری 47
2-2-7-1- شیوه فرزند پروری مقتدرانه  48
2-2-7-2- شیوه فرزندپروری مستبدانه48
2-2-7-3- شیوه فرزندپروری سهل گیرانه 49
2-2-8- عوامل موثر برشیوه های فرزند پروری  50
2-2-8-1- عوامل مربوط به کودک  50
2-2-8-2- عوامل مربوط به والدین وخانواده ها  52
2-2-8-3- عوامل فرهنگی ومحیطی  54
2-2-9- نظریه های مربوط به شیوه های فرزند پروری  55
2-2-9-1- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه شفر  55
2-2-9-2- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه مک کوبی ومارتین   56
2-2-9-3- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه گورن  56
2-2-10-ارتباط شیوه های فرزند پروری با اختلالات رفتاری – هیجانی کودک  57
2-3- موضع گیری نظری در خصوص اختلالات رفتاری کودکان  58
2-3-1-  تعریف اختلالات رفتاری کودکان با توجه به مفهوم بهنجاری58
2-3-2- ملاک های اختلال رفتاری  59
2-3-3- شیوع اختلالات رفتاری در کودکان  62
2-3-4- سبب شناسی اختلالات رفتاری در کودکان 62
2-3-5-سلامت روان در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری67
2-3-6-  مشکلات ارتباطی والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری 68
2-3-7- استرس والدینی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری 70
2-3-7-1- تشخیص اختلالات رفتاری در کودکان 73
2-3-7-2- مشکلات رفتاری وارتباطی کودکان 73
2-3-7-3- سن کودک 74
2-3-7- 4- مسائل مالی 75
2-3-7-5- واکنش جامعه  75
2-3-7-6- انزوای والدین 75
2-3-7-7- ناسازگاری در روابط زناشویی 76
2-3-7-8- مشکلات خواهران وبرادران 76
2-3-8- سازگاری با استرس در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری 76
2-4- یافته های پژوهشی در داخلی وخارجی در قلمرو موضوع مورد بررسی 78
2-4-1- یافته های پژوهشی در داخل کشور 78
2-4-2- یافته های پژوهشی در خارج کشور80
2-5- خلاصه فصل 81
فصل سوم :  روش تحقیق
3-1- مقدمه 83
2-3- قلمرو تحقیق   84
2-3-1- دوره زمانی تحقیق84
2-3-2- مکان تحقیق  84
2-3-3- جامعه آماری 84
2-3-4- نمونه آماری 84
3-4- روش گرد آوری داده ها 85
3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات 85
3-6- روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها 86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    88
4-2-اطلاعات جمعیت شناختی  89
4-3- آمار استنباطی98
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1-مقدمه   106
5-2- یافته های تحقیق 106
5-3- نتیجه گیری 109
5-4- محدودیت های تحقیق 111
5-5-1-  پیشنهادات پژوهشی 111
5-5-2-پیشنهادات کاربردی 111
5-6- خلاصه فصل 112
منابع ومآخذ
الف: منابع فارسی 114
ب: منابع غیر فارسی 116
پیوست ها
پیوست (الف): پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند 118
پیوست (ب): پرسشنامه سلامت عمومی GH-Q28 121
پیوست (ج) : پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر  124
چکیده انگلیسی

الف : منابع فارسی

مقاله

اختیاری،ح؛ صفائی،ه؛ اسماعیلی جاوید،غ؛ عاطف وحید، م؛ عدالتی،ه؛ مکری، آ.(1387). روایی و پایایی نسخه‌های فارسی پرسشنامه‌های آیزنک، بارت، دیکمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره‌جویانه و تکانشگری؛ مجله‌ روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران،سال چهاردهم،شماره 3،623-633.

اختیاری،ح؛ عدالتی،ه؛ صفایی،ه؛ مکری،آ.(1385). بررسی ارتباط شاخص‌های تکانشگری و رفتارهای مخاطره‌جویانه با شدت ولع مصرف در معتادان به مواد افیونی.مجله علوم عصب‌شناختی،سال 8،شماره 3،15-34.

اعتماد زاده، هدایت الله؛ جعفری، سید ابراهیم، عابدی، محمدرضا (1386). بررسی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی (علمی، پژوهشی) شماره 2، سال 1388. ص 71-100.

پالاهنگ، حسن و يعقوبي،نورالله (1374). پرسشنامه ي سلامت عمومي، انستيتو روانپزشكي تهران.

حسینی نسب، د.، احمدیان، ف.، روانبخش، م. ح. (1385). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان. مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی. 6، 17: 63-52.

حیدری، م؛ دهقانی، م؛ خداپناهی، م.ک. (1388). بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خود‌ناتوان‌سازی. فصلنامه خانواده پژوهی. 5، 18 :137-125.

کتاب

آرگایل، مایکل.(1383). روان شناسی شادی، ترجمه فاطمه، بهرامی؛ مسعود، گوهری انارکی؛ حمید، نشاط دوست؛ حسن پالاهنگ. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

اتکينسون ، ریتا و همکاران. (1385). زمينه روانشناسي. ترجمه ي براهني و همکاران. تهران. انتشارات رشد.

احدی، حسن. (1381). روانشناسی رشد، تهران‌: پردیس.

احدی، حسن؛ بنی جمالی، شکوه‌السادات. (1381). مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد. تهران : پردیس.

استورا، جین (1377). تنیدگی یا استرس (بیماری جدید تمدن. ترجمه دادستان، پریرخ. تهران: رشد.

برک، ال. ای.(1385). روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمه سیدمحمدی، یحیی. تهران، نشر ارسباران، چاپ ششم.

باگاروزی، د. (1387). زوج درمانی. ترجمه اندوز، ز و حمیدپور، ح. تهران، انتشارات: آسیم.

پاکزاد، محمود(1380). کودکان استثنایی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.

جان بزرگی، م؛ نوری، ن؛ آگاه هریس، م. (1387). آموزش قانون و رفتار اجتماعی به کودکان. تهران، انتشارات ارجمند، چاپ اول.

پایان نامه ها

آجیل چی، ب. (1387). تأثیر آموزش مهارت‌های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران و فرزندان و افزایش حرمت خود کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

خرازی، پریسا. (1380). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری مادران و عزت نفس کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

ذاکری رازلیقی، مرضیه. (1384). بررسی رابطه ابزارگری هیجانی و کنترل هیجانی با شادکامی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، تهران دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی.

کاظمیان مقدم، کبری، و مهرابی زاده هنرمند، مهناز .(1388). بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. روانشناسی و دین، سال دوم، شماره چهارم، ص 157-174

ب: منابع غیر فارسی

Akinboye, J. (2002). Correlates of Testing Time, Age and Sex in the Nigerians, Performance on the Torrance Test of Creativity. Journal of Psychological Research. 26, 1-5.

Aaron Resch, J, Gerardo Mireles, Michael R. Benz, Cheryl Grenwelge, Rick Peterson, Dalun Zhang. (2010). Giving Parents a Voice: A Qualitative Study of the Challenges Experienced by Parents of Children With Disabilities. Rehabilitation Psychology, Volume 55, Issue 2,, Pages 139-150.

Avid, E., Griffin,C., & Brough, S. (2000). Parents` construction of the “problem” during assessment and diagnosis of their child for an autistic spectrum disorder. Journal of Health Psychology, 5 (2), 241-245.

Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad, A.(2011). When Prevention Promotes Creativity: The Role of Mood, Regulatory Focus, and Regulatory Closure. Journal of Personality & Social Psychology; Vol. 100 Issue 5, p794-809, 16p.

Bartlet, T. M. C. (2005). Factor associated with attachment in international adoptation. Unpublishing Doctorate Thesis. Kansas State University: USA.

aumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of early adolescence, 11, 56-95.

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of early adolescence, 11, 56-95.

Baxter, C., Cummins, R. A., & Yiolitis, L. (2000). Parental stress attributed to disabled family members: A longitudinal study. Journal of  Developmental Disability, 25(2), 105-119.

چکیده

هدف :  از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ و40 نفر مابقی از میان مادران کودکان عادی )نمونه‌ای به صورت در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه های شيوه‌هاي فرزندپروري بامریند، آزمون سلامت رواني GHQ-28 واختلالات رفتاری راتر توسط مادران اعضای نمونه تکمیل شد.داده ها با استفاده از شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف استاندارد براي خلاصه نمودن و توصيف اطلاعات استفاده و برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آزمون مقایسه دو میانگین مستقل استفاده شد. یافته ها: آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین مقياس آزاد گذاري مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود ندارد. آزمون T  متغیر مستقل نشان داد بین مقياس آمرانه مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود ندارد و آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین مقیاس اقتدار منطقی مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: مادران کودکان بهنجار در مقایسه با مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری در برخورد با فرزندان خود از شیوه منطقی تری استفاده می کنند اما در عین حال میزانی از آزاد گذاری و سختگیری نیز اعمال می کنند که به نظر می رسد لازمه شیوه اقتدار منطقی است. در مقابل مادران کودکان دارای اختلالات رفتاری به استفاده از شیوه های فرزند پروری سهل گیر و مستبدانه گرایش بیشتری دارند.

کلید واژه : شیوه‌های فرزندپروری ، سلامت روان ، اختلالات رفتاری

فصل اول کلیات

1-1 مقدمه

ارتباط والدين و فرزندان از جمله موارد مهمي است که سالها نظر صاحب نظران و متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستين پايگاهي است که پيوند بين کودک و محيط اطراف او را به وجود مي آورد. کودک در خانواده پندارهاي اوليه را در مورد جهان فرا مي گيرد; از لحاظ جسمي و ذهني رشد مي يابد; شيوه هاي سخن گفتن را مي آموزد; هنجارهاي اساسي رفتار را ياد مي گيرد; و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحياتش شکل مي گيرد و به عبارتي اجتماعي مي شود . هر خانواده اي شيوه هاي خاصي را در تربيت فردي – اجتماعي فرزندان خويش بکار مي گيرد. اين شيوه ها که شيوه هاي فرزندپروري ناميده مي شود متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي باشد(حسینی نسب و همکاران ،1385).

شيوه هاي پرورشي کودک در گذر سده ها دگرگون شده است. در جامعه گذشته که داراي قواعد خشک و مستبدانه بود – يعني همان جامعه اي که والدين امروز در آن پرورش يافته اند – روابط مردم در قالب مافوق و زيردست برقرار بود، پدر خانه قدرت برتر به حساب مي آمد و مادر مطيع او و فرزندان مطيع هر دو بودند. جامعه خوب و سازمان يافته بود و هر کس به نقش خود در جامعه واقف بود. اگر جامعه همان ساختار را حفظ مي کرد بسياري از مشکلات عمده ي امروزي به وجود نيامده بود. اما جامعه ايستا نيست و تغييرات وسيع آن منجر به طرح سوالات اساسي در زمينه پايه ساختار جامعه شده است (لعلی فاز و همکار،1387).

اختلال هاي روان شناختي كه خود را به صورت انواعي از الگوهاي رفتاري غيرانطباقي، كم و بيش متفاوت از زماني به زمان ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر نشان مي دهند، تا جايي كه تاريخ بشر نشان داده است، مردان، زنان و كودكان زيادي را مبتلا كرده است( پورافكاري، 1373).

همچنین متخصصان و روان شناسان کودک علت بسیاری از ناهنجاری کودکان را روابط خانوادگی و روش های فرزند پروری والدین می دانند و تاثیر وقایع و رویدادهای دوران کودکی در شکل گیری شخصیت افراد و زندگی آنها تاکید می کند. با توجه به اینکه بی شک شرایط روانی کودکان بدون تغییر در کارکرد خانواده ها ، قادر به تغییر نخواهند بود و در اصلاح رفتار کودکان باید رابطه متقابل و پیچیده میان مشکلات رفتاری کودکان و متغیر خانواده مورد توجه قرار گیرند.(سید موسوی و همکاران،1387).

لذا این پژوهش با هدف مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ انجام پذیرفته است.

1-2بیان مسئله :

ارتباط والدين و فرزندان از جمله موارد مهمي است كه سال‌ها نظر روان شناسان و متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب كرده است. خانواده نخستين پايگاهي است كه پيوند بين كودك و محيط اطراف او را به وجود مي‌آورد. كودك در خانواده پندارهاي اوليه را درباره‌ي جهان فرا مي‌گيرد، از لحاظ جسمي و ذهني رشد مي‌يابد، شيوه‌هاي سخن گفتن را مي‌آموزد، هنجارهاي اساسي رفتار را ياد مي‌گيرد و سرانجام نگرش‌ها، اخلاق و روحياتش شكل مي‌گيرد و به عبارتي اجتماعي مي‌شود. هر خانواده‌اي شيوه‌هاي خاصي را در تربيت فردي و اجتماعي فرزندان خويش به كار مي‌گيردكه شيوه‌هاي فرزندپروري ناميده مي‌شوند.شيوه‌هاي فرزندپروري به عنوان مجموعه يا منظومه‌اي از رفتارها كه تعاملات والد ـ كودك را در طول دامنه‌ي گسترده‌اي از موقعيت‌ها توصيف مي‌كند در نظر گرفته مي‌شود (آندر [1]و گولاي[2]،2009).

شیوه هاي فرزندپروری والدین ‌یکی از سازه های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و ‌یادگیری کودکان به شمار می‌آید (زی[3]، 2004؛ پرات[4]، 2003). شیوه فرزندپروری به لحاظ مفهومی ‌تحت تاثیر دو چارچوب نظری قرار دارد: اول، نظریه دلبستگی که بر کارهای اولیه جان بالبی (بالبی[5]، 1969) و متعاقب آن کارهای ماری آینسوورث[6] و همکاران او (1978) استوار است. مطابق با این نظریه ماهیت روابط کودکان با افراد مهم زندگی (نظیر والدین ‌یا هردو فرد مراقبت کننده دیگر) در سال های اولیه زندگی بسیاری از جنبه های رشد اجتماعی عاطفی و شناختی کودکان را شکل می‌دهد. دوم پژوهش های مربوط به ارتباط والدین با کودک که نگرش ها و اعمال والدین را در فرایند فرزندپروری مورد بررسی قرار داده اند (یوسفی،1386).

بر اساس تعریف دارلینگ[7] و استینبرگ[8] (1993؛ گلاسگو[9] وهمکاران، 1997) می‌توان شیوه‌های فرزندپروری را اینگونه تعریف کرد: « شیوه‌های فرزندپروری مجموعه‌ای از گرایش‌ها، اعمال و جلوه‌های غیر کلامی ‌است که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی ‌موقعیت‌های گوناگون مشخص می‌کند». شیوه‌های فرزندپروری بیانگر تنوع‌های بهنجار در تلاش‌های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن فرزندان است. بنابراین این شیوه‌ها ابزاری برای توصیف تفاوت‌های بهنجار والدینی بوده و با موضوع کنترل، ارتباط تنگاتنگ دارند، به گونه‌ای که اکثر پژوهشگران معتقدند که نقش اصلی والدین آموزش و کنترل فرزند است (جان بزرگی و همکاران،1387).

تأثير محيط خانواده بر رشد كودك اغلب به وسيله‌ي مشاهده تعامل والد ـ فرزند مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مشاهدات معمولاً ويژگي‌هاي رفتاري والدين به وسيله‌ دو بعد ارزيابي شده است: الف) پذيرش (گرمي) كه شامل حمايت و پرورش عاطفه‌ي مثبت بين والدين و كودك مي‌باشد. ب) كنترل كه شامل آن دسته از رفتارهاي والدين است كه رفتار كودك خود را هدايت مي‌كنند مانندراهنمايي و كنترل كردن، بازدارنده يا تسهيل‌كننده بودن (كتانين[10] و همكاران،2001).

شيوه‌هاي فرزندپروري يك عامل تعيين‌كننده و اثرگذار است كه نقش مهمي در رشد و آسيب‌شناسي رواني كودكان بازي مي‌كند و به عنوان بخشی از تاثیرات خانوادگی، سهم زيادي در جهت‌دهی به رفتارهای کودکان دارد. بحث در مورد هريك از ويژگي هاي روان شناختي و مشكلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش‌ها، رفتارها و شيوه‌هاي فرزندپروري تقريباً غيرممكن است.  بی‌گمان، همه والدین با وظیفه ارتقاء بهینه تحول بهنجار و سلامت کودکان خود در چالش هستند که چالش‌های مذکور هم در جهت رشد و پختگی جسمانی و هم در جهت تحول اجتماعی، هیجانی و عقلانی کودکان می‌باشند (انتن و گولان[11]،2009). هرچند روانشناسان و نظريه‌پردازان بر نقش والدين و شيوه‌هاي فرزندپروري تأكيد مي‌كنند،‌ تحقيقات محدودي در مورد شيوه‌هاي فرزندپروري و رابطه آن با ويژگي هاي روانشناختي كودك به عمل آمده است.

يكي از حوزه‌های مربوط به سلامت روانی کودکان كه از رفتار والدين و تعامل آنها با كودك تاثير مي‌پذيرد، اختلالات رفتاری کودکان مي‌باشد. پدران و مادران در طيف وسيعي از ويژگي هاي لازم براي فرزندپروري با هم متفاوتند و تركيب‌هاي متفاوت شيوه‌هاي فرزندپروري پدرانه و مادرانه با سازگاري و سلامت کودکان ارتباط دارد. محيط خانواده و شيوه هاي فرزندپروري نتايج مهمي را در رشد رواني اجتماعي فرزندان به بار مي‌آورند (آندر و گولاي،2009). شیوه‌های فرزندپروری والدین بر بروز انواع مختلف اختلالات رفتاری در کودکان از جمله ناسازگاری اجتماعی (یوسفی،1386) ، پرخاشگری (سید موسوی، نادعلی و قنبری،1387)، بیش‌فعالی- کمبود توجه (حیدری، دهقانی و خداپناهی،1388)، افسردگی و اضطراب (حسینی نسب، احمدیان و روانبخش،1385)، رفتارهای پرخاشگرانه و قانون‌شکنی (سید موسوی و همکاران، 1387) تاثیرگذار است.

آکینبای[12] (2002) موقعيت خانوادگي را از عوامل اساسي در شكل‌گيري شخصيت فرزندان مي‌داند. وی نتیجه گرفت که تعاملات صمیمانه و عدم کنترل گری والدین پیش‌بین سلامت رواني فرزندان و از سوی دیگر عدم پذیرش و کنترل‌گری والدین پیش بین همنوایی و نشانگان آسيب‌شناسي رواني در آن‌ها می باشد (آکینبای، 2002). تاثیرات بازدارنده خانواده های کنترل گر بر مسئوليت پذيري و گشاده‌رويي به تجربه فرزندان در تحقیقات فورنهام [13]و همکاران (2011) و کنگ لنگ[14] (2008) نیز به اثبات رسیده است. باس، کارستن و نیستاد[15] (2011) نشان داده اند که رفتار و نگرش والدين و كميت و كيفيت علاقه آنها و نحوه ارتباط با فرزندان در رشد توانايي‌هاي شناختی فرزندان و سلامت روان شناختي آنها كاملا موثر است. كتانين و همكاران (2001) در تحقيقي كه در مورد خلق و خوي كودكان و نگرش‌هاي فرزندپروري مادران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه شيوه‌هاي انضباطي سخت‌گيرانه مادران هيجان‌هاي منفي و اجتماعي بودن پايين كودكان را توسعه مي‌دهد و مانع بروز فعالیت‌های خود انگیخته از سوی کودکان می شود. زي (2004) در مطالعه‌اي تأثير سبك هاي فرزندپروري را روي یادگیری اکتشافی كودكان در مدرسه مورد بررسي قرار داد. يافته‌ها حاكي از آن بود كه بكارگيري سبك فرزندپروري مقتدرانه از سوي والدينیادگیری اکتشافی کودکان را افزایش داده و موجب سازگاري بهتر در رابطه با مشكلاتي همچون مشكلات رفتاري، مهارت‌هاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي مي‌گردد. از سوی دیگر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در محیط خانواده، بر وضعیت روان شناختی والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیرگذار است. انکار واقعیت، عدم پذیرش معلولیت فرد، خشم و پرخاشگری، افسردگی، احساس گناه و فدا شدن زندگی و آمال و آرزوها ، اختلال در روابط زناشویی و … از جمله مهمترین تأثیرات عاطفی بر روی والدین می‌باشد. همچنين بواسطه حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری ارتباطات اجتماعی ، خانوادگی ، برقراری و یا حضور در مهمانی، تفریحات و فعالیت های اجتماعی خانواده‌ها دچار اختلال جدی می‌شود به ترتیبی که در بسیاری موارد منجر به جدایی والدین از یکدیگر شده است یکی از حوزه‌هایی که تحت تاثیر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده قرار می‌گیرد سلامت روانی والدین است. از نظر سازمان بهداشت جهانی (ساپينگتون،1385)، سلامت روانی عبارتست از «قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به‌طور منطقی، عادلانه و مناسب». سلامت روانی، یعنی سازش با خود و محیط اجتماعی و فشارهای مکرر زندگی. منظور از سازگاری، ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط است که باعث حفظ تعادل روانی او در ارتباط با تغییرات و دگرگونی‌های محیط خود شود و نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد. والدین کودکان مبتلا به اختلال رفتاری نسبت به دیگر افراد جامعه با فشارهایی مواجهند که از نظر شدت و حدت متفاوتند. همانطور که ذکر شد حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده مشکلات و فشارهای مکرر زیادی را به همراه دارد، بنابراین این والدین در سازگاری با فشارهای زندگی که تعیین کننده سلامت روانی آن‌ها می‌باشد، نسبت به افراد دیگر جامعه مشکلات بیشتری را پیش رو دارند. ادبیات تحقیق نیز بیانگر این است که حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده بر روی میزان بهداشت روانی والدین تاثیر منفی دارد (پاكزاد،1380).

حال این سوال مطرح می شود که آیا وضعیت روان شناختی فرزندان به طور عام و بروز اختلالات رفتاری در آن‌ها به طور خاص تحت تاثیر شیوه‌های فرزندپروری والدین می‌باشد ؟ و از سوی دیگر اختلالات رفتاری فرزندان بر سلامت روانی والدین تاثیر گذار است؟

[1] Ander

[2] kolay

[3] Xie

[4] Pratt

[5][5] Balbi

[6] Aynsoverth

[7] Darling

[8] stinberg

[9] Glasgow

[10] Katanin

[11] Anten & kolan

[12] Akinboye

[13] Furnham

[14] Keang Ieng

[15] Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه اثر بخشي طرحواره هاي درماني بر کاهش تعارضات زناشويي و افزايش سلامت روان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122