پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت 7
1-4- اهداف تحقیق 9
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق 11
1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات 12
1-6-1- تعاریف مفهومی 12
1-6-2- تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- مبانی نظری بهزیستی روان شناختی 15
2-2-1- تعریف بهزیستی روان شناختی 15
2-2-2- پیشینه بهزیستی روان شناختی 16
2-2-3- نظریه های بهزیستی روان شناختی 17
2-2-3-1- نظريه فرانکل 17
2-2-3-2- نظریه الگوی ويسينگ و وان دان 18
2-2-3-3- نظريه ريف 19
2-3- مبانی نظری سازگاری اجتماعی 22
2-3-1- تعریف سازگاری اجتماعی 23
2-3-2- نظریه های سازگاری اجتماعی 24
2-3-2-1- نظریه ی روان پویشی 24
2-3-2-2- نظریه ی یادگیری 26
2-3-2-3- نظريه ي يادگيري شناختي اجتماعي 27
2-3-2-4- نظریه ی پدیدار شناختی 28
2-3-2-5- نظریه ی تحولی 29
2-4-مبانی نظری شادکامی 29
2-4-1- روان شناسی بالینی شادکامی 31
2-4-2- تعیین کننده های شادی و رضایت از زندگی 36
2-4-3- وضعیت تأهل و شادکامی 38
2-4-4- محیط و شادی 39
2-4-5- روابط اجتماعی و شادکامی 40
2-4-10- وضعیت سلامتی و شادکامی 40
2-4-6- شادکامی و امید 41
2-4-7- جنسیت و شادکامی 42
2-5- پیشینه تحقیق 42
2-5-1- پیشینه داخلی 42
2-5-2- پیشینه خارجی 46
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 48
3-2- روش تحقيق 48
3-3- جامعه و نمونه پژوهش 49
3-4- ابزار جمع آوری تحقیق 49
3-5- شیوه اجرای پژوهش 54
3-5- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 56
4-2- یافته های توصیفی 56
4-3- بررسی مفروضه های تحلیل واریانس چند متغیری (منوا) 60
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق 63
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه 69
5-2- یافته های تحقیق 69
5-3- نتیجه گیری 71
5-4- محدودیت های تحقیق 73
5-5- پیشنهادات تحقیق 74

منابع

– آل علی، فرشته (1388). ناگفته های شادی ،نشریه سلامت،شماره249.

–   اسدالهی ق، عباسعلی زاده (1372). راهنمای خانواده های اسکیزوفرنیا. انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

– اصفهاني اصل ، مريم (1381). مقايسه سازگاري فردي و اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد و غيرشاهد هدايت شده به اولويت هاي پنج گانه طبق برنامه هدايت تحصيلي. طرح پژوهشي اجرا شده با همكاري اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي خوزستان.

–  اکبرزاده ، حسین ؛ حقیقی ، فریبا (1386). مدیریت شادی در مدرسه ، کاشان : انتشارات مرسل.

– آذر ، ماهیار و همکاران (1388).روش های غلبه بر افسردگی و رموز شادزیستن ، چاپ 11. تهران، انتشارات ما و شما.

– براتی سده ، فرید(1390). سلامت روانی و مؤلفه های آن، پایان نامه دکتری روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی بالینی تهران .

– بياني، علي اصغر؛ گودرزي، حسنيه؛ محمد كوچكي، عاشور(1386). رابطة ابعاد بهزيستي روان شناختي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر، مجله دانش و پژوهش در روان شناسي ، شماره سي وپنجم و سي وششم.

– پروين ، لارنس . اي( 1372).روان شناسي شخصيت. ترجمه محمدجعفر جوادي و پروين كديور، تهران :رسا.

– حسین نژاد، محمد (1375).« بررسی و مقایسه میزان فشارروانی و سازگاری زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان معلول جسمی و حرکتی باوالدین کودکان عادی شهر تهران » . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی.

– خدایاری فرد، محمد(1385)، بررسي عوامل مؤثر بر سازگاري اجتماعي دانشجويان شاهد و غيرشاهد، طرح پژوهشی بنياد شهيد انقلاب اسلامي و دانشگاه تهران.

– خداياري فرد، محمد؛ نصفت، مرتضي ؛ غباري بناب ، باقر؛ شكوهي يكتا، محسن و به پژوه ، احمد (1381). عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندا ن جانباز و غيرجانباز شهر تهر ن. گزارش نهايي طرح پژوهشي زير نظر بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

– ذوالعدل ، محمد ؛ شریف، فرخنده؛ غفرانی پور،فضل الله؛ کاظم نژاد، انوشیروان، اشکانی،حمید(1384). بررسی پدیدار شناختی تجربه های مشترک خانواده های دارای بیمار روانی، مقاله جهت ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری ، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

– رحمانی انارکی، حسین ؛  محمودي، غلام رضا ؛ آسایش، حمید؛ روحی، قنبر؛ نصیري، حسین؛ رخشانی ، حسین(1391). وضعیت سلامت عمومی مراقبین بیماران نرولوژیک و رابطه آن با برخی عوامل، مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی، دوره نهم، شماره دو.

– زنجانی طبسی ، ر(1383). ساخت و هنجاريابي مقدماتي آزمون بهزيستي روان شناختي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

– شولتز ، دوان(1364). روا ن شناسي كمال. ترجمة گيتي خوشدل ، تهران : نشرنو.

– صالحی ،مهدیه ؛ کوشکی، شیرین؛ حق دوست، نرگس (1390). مقایسه سلامت عمومی، سبکهاي مقابله اي و شادکامی مادران کودکان معلول جسمی حرکتی و سالم،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

– علي پور، محبوبه (1381). بررسي سازگاري اجتماعي كودكا ن شاهد از طريق آزمو ن ترسيم خانواده. پايان نامه كارشناسي دانشكده علوم اجتماعي و روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي. با همكاري اداره كل تحقيقات بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

– عسگري ، اكرم (1381) ،بررسي ازدواج مجدد همسران شهدا و تأثير آن بر وضعيت رواني اجتماعي،سازگاري و مشكلا ت تحصيلي فرزندا ن شاهد. طرح پژوهشي با همكاري دفتر تحقيق وپژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، اداره تحقيقات و مطالعات.

– علی محمدی ، کاظم ، آذربایجانی مسعود(1389). بررسي رابطة بين شادكامي اسلامي و شادكامي روان‌شناختي در دانشجويان دانشگاه قم، مجله دانش پژوه، سال دوم، شماره سوم.

– علي‌محمدي، كاظم و جان‌بزرگي، مسعود(1387).«بررسي رابطه بين شادكامي با جهت‌گيري مذهبي و شادكامي روان‌شناختي و افسردگي»، روان‌شناسي در تعامل با دين، ش 2، سال اول.

– فرامرزی ،سالار ؛ همايي، رضا؛ ايزدي، راضيه(1390). اثربخشي آموزش گروهي شناختيرفتاري مهار تهاي زندگي بر سلامت رواني زنان داراي همسر معلول، فصلنامة علمي  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 40.

 

– هرشن سن، دیوید بی . پاور، پال دبلیو(1374)، مشاوره بهداشت روانی . ترجمه محمد تقی منشی طوسی. مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

– هاشم ورزی ، محمود رضا(1389). بررسی اپیدمیولوژیک اسکیزوفرنیا در استان اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان شناسی بالینی ، دانشگاه اصفهان .

–  هاشمی نصرت آبادی ، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ بهادري خسروشاهی، جعفر(1391). نقش سرمایه روانشناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سازگاری اجتماعی، پژوهش هاي روانشناسی اجتماعی، دوره 1، شماره 4.

– هادی نژاد، حسن ؛ زارعی ، فاطمه (1388). پايايي، اعتبار، و هنجاريابي پرسشنامه شادكامي آكسفورد، پژوهش های روان شناختی ، دوره 12، شماره یک و دو.

Barlow,h(2002) Maternal stressor Maternal well bing in the context of juvenile idiopatic arthritis.Early child development.vol,172.

– Carver PR, Yunger JL, Perry DG. Gender identity and adjustment in middle childhood. Sex roles 2003; 49(3-4): 95-109.

چکیده

پژوهش حاضربا هدف مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی انجام گرفته است . این پژوهش به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی است که به روش علی- مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری متشکل از زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی بوده است که حجم نمونه پژوهش ،تعداد 100 زن  (50 زن دارای همسر بیمار روانی و 50  زن دارای همسر عادی) که به شیوه داوطلبانه از میان نمونه های در دسترس انتخاب شدند. نتایج آماری نشان داد که در مولفه های بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری بین زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی در سطح اطمینان 99 درصد (001/0p=) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه به لحاظ شادکامی در سطح اطمینان 99 درصد (001/0p=) وجود دارد. مقایسه سازگاری اجتماعی زنان دارای همسر بیمار روانی و زنان دارای همسر عادی نیز نشان داد که تفاوت بین دو گروه در سطح اطمینان 99 درصد (001/0p=) معناداری است. نتایج بیانگر این بود که بیماری روانی همسر بر بهزیستی روانشناختی، شادکامی و سازگاری اجتماعی زنان تأثیر گذار است.

کلید واژه ها: بهزیستی روانشناختی- شادکامی- سازگاری اجتماعی- زنان دارای همسر بیمار روانی- زنان دارای همسر عادی

فصل اول

طرح پژوهش

1-1- مقدمه

یکی از معضلات و مشکلات جوامع امروزی بیماری روانی[1] است . بیماری روانی همواره در اجتماعات بشری وجودداشته است (هاشم ورزی، 1389). خانواده اولین سیستم حمایتی در جامعه است که حمایت از افراد خانواده، تأمین هزینه ها، شرایط و امکانات رفاهی آنها را عهده دار می باشد. از طرفی امروزه رویکرد سیستم هاي درمانی بر ترخیص زود هنگام بیماران استوار است، حتی بیماران بخش هاي مراقبت ویژه با اختلات جسمانی، عملکردي و روان شناختی نیز زودتر از بهبودي کامل به منزل فرستاده می شوند تا به وسیله وابستگان مراقبت شوند. بالطبع مراقبین  بیماران روانی بالاخص زنان (همسران و مادران) آنان در برآورده سازي نیازهاي بیماران داراي توانمندي هاي متفاوت ومحدودي هستندکه این حالت فرد مراقبت کننده را درمواجهه با تغییرات و نیاز هاي مراقبتی بیمار در خانه آسیب پذیر می کند و طبق تئوري استرس، هنگامی که افراد مراقبت کننده نیاز هاي مراقبتی بیمار را بیشتر از توانایی هاي خود و منابع حمایتی خو د ارزیابی کنند، آنها نه تنها این موقعیت ایجاد شده را استرس زا تلقی می کنند بلکه این حالت می تواند سلامت و بهزیستی روانی آنها را به خطر بیاندازد(رحمانی انارکی و همکاران ، 1391).

بدون شك همسران بیمارروانی از جمله نزديك ترين اطرافيان اين بيمار مي باشد و بيشترين و           گستر ده ترين روابط را به لحاظ عاطفي و شناختي، كلامي و غير كلامي و نيز در ارتباط رودر رو و دايم با فرد بيمار داشته و در صورت عدم ارضاء نيازهاي عاطفي و ارتباط نامناسب در خانواده انتظار مي رود بيشترين مشكلات و ناراحتي ها را همچنان كه نتايج پژوهش هاي مختلف نشان داده است متحمل شود(فرامرزی و همکاران ، 1390).

مطالعات نشان داده اند که شادکامی[2] و حتی سلامت روانی[3] و جسمانی افراد تحت تأثیرفشارهاي روانی قرار می گیرد و فشارهاي روانی تقریباً با شدت و ضعف متفاوت در زندگی کل انسان ها و مراقبت کننده از چنین بیمارانی وجود دارد(رحمانی انارکی و همکاران ، 1391).  از طرفی سلامتي يك مفهوم چند بعدي است كه علاوه بر بيمار نبودن ، احساس شادكامي وبهزيستی روان شناختی را نيز در بر          مي گيرد(بیانی و همکاران ، 1386).

یکی از مباحثی که اخیراً در روان شناسی سلامت مورد توجه روان شناسان و روان پزشکان قرار گرفته است، سازگاری اجتماعی است (والر ، 2001). اجتماعي شدن يك فرايند دو جانبه ي ارتباطي ميان فرد و جامعه است. به همين دليل جرياني پيچيده به شمار مي آيد كه ابعاد و جوانب گوناگوني دارد. كسب مهارت ها ي اجتماعي ، چگونگي برقراري ارتباط با ساير افراد و سازگاري اجتماعي، از جمله ي اين ابعاد هستند. از سازگاري اجتماعي تعاريف زيادي شده است . اسلبي و گورا[4]، سازگاري اجتماعي را مترادف با مهارت اجتماعي مي دانند. از نظر آن ها مهارت اجتماعي عبارت است از توانايي ايجاد ارتباط متقابل با ديگران در زمينه ي خاص اجتماعي ، به طريق خاص كه در عرف جامعه قابل قبول وارزشمند باشد. در حالي كه اسلاموسكي[5]، سازگاري و مهارت اجتماعي را فرايندي مي دانند كه افراد را قادر مي سازد تا رفتار ديگران را درك و پيش بيني كنند، رفتار خود را كنترل كنند وتعاملات اجتماعي خود را تنظيم نمايند(خدایاری فرد ، 1385). بنابراین در پژوهش حاضر ، به مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی ، پرداخته شده است .

1-2- بیان مسأله

عملکرد اصلی خانواده باید برآوردن نیازهای فردی اعضا باشد.در هنگام وارد شدن صدمه شدید به یکی از اعضای خانواده، این نیازها ممکن است به شکل تقاضای فزاینده ای برای منابع و وقت درخانواده در آید(هرشن سن ، 1374). بروز اشکالاتی نظیر وجود بیماری روانی در یکی از اعضای خانواده              می تواند اثرات مخرب متعددی را به همراه داشته باشد(میلانی فر،1372).

از طرفی، در سال هاي اخير، رويكرد روان شناسي مثبت گرا، با توجه به استعدادها و         توانمندي هاي انسان (به جاي پرداختن به نابهنجاري ها و اختلال ها) مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. اين رويكرد، هدف نهايي خود را شناسايي سازه ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را به دنبال دارند. از اين رو عواملي كه سبب سازگاري هر چه بيشتر آدمي با نيازها و تهديد هاي زندگي گردند، بنيادي ترين  سازه هاي مورد پژوهش اين رويكرد مي باشند. در اين ميان، بهزیستی روان شناختی ، شادکامی ، میزان سازگاری اجتماعی ، جايگاه ويژه اي درحوزه هاي                    روان شناسي تحول، روان شناسي خانواده و بهداشت رواني يافته است ، به طوري كه هر روز بر شمار پژوهش هاي مرتبط با اين سازه ها افزوده می شود(والر ، 2001).

در مفهوم عام بهزیستی یا بهباشی روان شناختی به احساس ذهنی یا احساس رضایت کلی از زندگی اشاره دارد. بهزیستی یا بهباشی به زیاد بودن هیجان های مثبت در زندگی، در عین کم بودن هیجان های منفی و به رضایت و خشنودی در زندگی اشاره دارد. چون رضایت و شادکامی بخشی از رضایت کلی در زندگی است پس سازگاری اجتماعی و شادکامی در بهزیستی روانی و داشتن حس مثبت به زندگی اهمیت زیادی می یابد (براتی سده ، 1390).

یاماوکا[6](2008)، طی پژوهشی با عنوان سازگاری اجتماعی و سلامت و بهزیستی روان شناختی در آسیاي شرقی به این نتیجه رسید که بین سازگاری اجتماعی با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. یعنی افرادي که در زندگی خود اجتماعی بوده و از دوستان بیشتری برخوردارهستند از بهزیستی روانی بالاتري نیز برخوردارند. همچنین در تحقیقی لهسائی زاده و مرادي (1386) نشان دادند افراد داراي حمایت اجتماعی بالا، کشمکش هاي میان فردي کمتري دارند، در رویارویی با رویدادهاي فشارزاي زندگی، بیشتر ایستادگی و از بهزیستی و سلامت روانی بهتري نیز برخوردارند(هاشمی نصرت آبادی و همکاران ،1391).

همچنین، رابطه عوامل اجتماعى از جمله سازگاری اجتماعی  با سلامت توسط محققين بسيارى مورد توجه قرار گرفته است و موارد مذكور حاكى از اهميت بعد اجتماعى بشر در بررسى و بخش بهزيستى عمومى وى  مى باشد(کوهن ، 2003).

سازگاري اجتماعي نیز به معني سازش شخص با محيط اجتماعي است كه اين سازگاري ممكن است به وسيله وفق دادن خود با محيط يا تغيير محيط اطراف جهت ارضاي نيازها وانگيزش هايش ايجاد شود (خدایاری فرد ، 1385).

شادکامی حالتی ذهنی یا احساسی است که ویژگی آن خرسندی،عشق، رضایت ،لذت و خوشی است. شادی و شادکامی یکی از موضوعات اساسی زندگی انسان است،آنقدر که سازمان بهداشت جهانی تأکید خیلی زیادی بر شادی به عنوان یکی از مؤلفه های سلامت انسان دارد(علی محمدی و آذربایجانی، 1389).

وجود بیمار روانی از لحاظ روابط انسانی، سایر اعضای خانواده را در وضع ناراحت کننده و تأسف باری قرار داده و صرف نظر از مخارج هنگفت و صرف وقت، فشار روانی شدیدی را به اعضای خانواده جهت نگهداری بیمار وارد می کند. مراقبت از بیمار روانی زندگی خانواده را مختل و نشاط فردی را از اعضاء خانواده سلب می کند(اسداللهی و همکاران ، 1372).

قسمت اعظم مراقبین خانوادگی را گروه زنان و با شغل خانه داری تشکیل می دهند. در جامعه و فرهنگ ایرانی معمولاً امر مراقبت از کودکان، بیماران و افراد سالمند و معلول به عهده زنان و دختران خانواده است که بیکار بوده و یا ترک تحصیل کرده اند و به عنوان بخشی از امور خانه داری و منزل محسوب می شود. مطالعات غربی نیز نشان می دهد که زنان و دختران عموماً به عنوان مراقبت کننده های اولیه بیماران در منزل عمل می کنند و اغلب زنان میانسال با سن کمتر از 60 سال هستند و در بیماران سالمند بیشتر مراقبین، دختران یا همسرانشان هستند(نویدیان وهمکاران ، 1379).

در پژوهش نویدیان وهمکاران(1379)، نتایج نشان داده است که اغلب کسانی که فرسودگی وخستگی شدید را تجربه کرده بودند، گروه زنان بودند. همچنین نتایج نشان داد که میانگین فرسودگی مراقبین زن(17±5/43) نسبت به مردان (8/14± 1/39 ) بیشتر است، ولی این اختلاف معنی دار نیست. مطالعات، تفاوت های جنسی را در میزان فرسودگی و فشارهای ناشی از مراقبت کردن تأییدمی کند به این صورت که زنان بیشتر ازمردان دچار استرس و فشار روانی هنگام مراقبت می شوند زیرا ازطرفی عموماً به عنوان مراقبین اولیه بوده و همچنین وجود فرزندان، موقعیت اجتماعی زنان و نوع فشارها و استرس های زنان باعث می شود که میزان فرسودگی و خستگی آنها نسبت به مردان بیشترباشد.

با عنایت به اینکه تأکید بهداشت روانی بر تمرکز فعالیت ها روی جمعیت های آسیب پذیر، به جهت پیشگیری از بیماری های روانی است،  و خانواده هایی که درآنها عضو بیمار روانی وجود دارد ، به لحاظ مباحث مراقبتی ، دچار صدمات متعددی ( بالاخص زنانی که مراقبین همسران بیمار روانی خود هستند) خواهند بود، از آنجا که فرض براین است که زنان دارای همسر بیمار روانی ، سطح شادکامی و همچنین میزان سازگاری اجتماعی پایین تری نسبت به زنانی که همسرانشان عادی هستند، دارند و به طور حتم سطح بهزیستی روان شناختی کمتری نیز خواهند داشت ، از این رو به منظوربررسی این پیش فرض ها، مطالعه ی حاضر به مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی ، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی ، پرداخته است.

1-3- اهمیت و ضرورت

تأمین بهداشت همه افراد جامعه از مهم ترین مسایل اساسی هر کشور است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار می گیرد، در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکلات روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت تا حدی که عوارض ناشی از بی توجهی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی، خانوادگی و انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اثرات سوء و غیر قابل جبران رادر پی خواهد گذاشت( نوابی نژاد،1376).

بدیهی است که بیماری روانی مخصوص یک قشر یا یک منطقه خاص نبوده و تمامی طبقات جامعه را در برمی گیرد و هیچ انسانی از فشار روانی و اجتماعی مصون نیست و به طور کلی باید گفت وجود یک بیماری روانی به کار و اقتصاد خانواده لطمه  وارد می کند، در آمد سرانه را کاهش می دهد و رفاه و نشاط فردی را از اعضای خانواده سلب می کند و با تخریب وضایع کردن نیروی انسانی، در اقتصاد واجتماع تأثیر عمیق و سوء بر جای می گذارد. به همین دلیل بهداشت روان در اغلب کشورها در رأس برنامه برنامه ملی و بهداشت همگانی قرار دارد(میلانی فر، 1385).

طبیعی است وقتی یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی شدید یا بیماری جسمانی مهلک و ناتوان  کننده ای مبتلا می شود، سایر اعضا واکنش هایی نشان می دهند که در هر مرحله علائم آن متفاوت و اغلب شامل آشفتگی هیجانی و عاطفی، گیجی وبهت، عصبانیت و خشم، احساس درماندگی، کم حوصلگی، گریه کردن، مشغولیت ذهنی و اختلال در خواب و اشتها ست(براتی سده ، 1390).

زنانی که از همسران بیمارروانی خود مراقبت می کنند، به عنوان افراد در معرض خطر و بیماری، فشار زیادی را متحمل می شوند.  به طوری که اگر فرد به صورت طولانی مدت در معرض تنش زاها قرار گیرد برای سازگار شدن با این وضع، انرژی زیادی مصرف می کند وممکن است انرژی ذخیر ه ای او برای پاسخگویی به نیازهایش کافی نباشد و فرد در معرض بیماری یا برهم خوردن تعادل روانی قرار گیرد(کاپلان ،1991).

پژوهش ها نشان داده است که بالا بردن سطح آگاهی خانواده ، تغییر نگرش آنان در مورد       بیماران روانی ، افزایش سطح سازگاری اجتماعی، عزت نفس اعضای خانواده و به ویژه مراقبین بیمار روانی (همسر یا مادر) ، بالا بردن مهارت های زندگی و افزایش سطح خلق اعضای خانواده همگی           می تواند در کنترل و نگهداری بیمار روانی در خانواده مؤثر باشد (کارور [7]و همکاران ، 2003).

یکی از مهم ترین لوازم سلامت روانی ، وجود محیط خانوادگی سالم است . این محیط زندگی را       می توان طوری تنظیم کرد که هرچند در بهبود وضع افراد مؤثر نباشد لااقل موجب تخریب آنها نگردد. در جامعه ایران اعتقاد بر این است که حمایت از نظام اجتماعی ، حمایت از اعضای آن                   می باشد(حسین نژاد ، 1375).

از آنجا که هر فرد مبتلا به بیماری روانی، افزون بر تحمیل هزینه های فراوان بر خانواده و جامعه، موجب ایجاد فشار روانی دراعضای خانواده شده و با توجه به این که درجه بهبودی این افراد به توانایی های خانواده در فراهم نمودن حمایت های بدنی ، عاطفی واجتماعی بستگی دارد و این امر نیز به نوبه خود، به تجربه ها ،واکنش های بیماران و خانواده هایشان در مور د بیماری روانی وابسته می باشد (ذوالعدل و همکاران ،1384). با آگاهی از سطح نیاز های زنان دارای همسر بیمار روانی می توان در شناخت وضع بهزیستی و سازگاری های اجتماعی آنها ویا ارائه خدمات بهباشی و حمایت های اجتماعی قدم های بهتری برداشت. با توجه به اهمیت مطالبی که گفته شد، در پژوهش حاضر سعی شده است به مقایسه ی مؤلفه های بهزیستی روان شناختی، شادکامی و میزان سازگاری اجتماعی در زنان دارای همسر بیمار روانی و عادی پرداخته شود.

[1] . Psychosis

happiness

[3]. Mental Health

[4] . Slubby & Guara

[5] . Slomowski

[6] . Yamaoka

[7] . Carver

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي
 • پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان شناختي، اميد به زندگي و رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند کم توان ذهني
 • پايان نامه پيش بيني سازگاري اجتماعي دانشجويان مجرد براساس طرحواره هاي ناسازگار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122