پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 12
فصل اول 13
كليات پژوهش 13
مقدمه 1
بيان مسئله 3
ضرورت پژوهش 8
اهداف پژوهش 12
فرضيه‌هاي پژوهش 13
پرسش¬هاي تحقيق 13
متغيرهاي پژوهش 14
نامگذاري متغيرها 14
تعريف متغيرها 14
تعريف نظري 14
تعاريف عملياتي متغيرها 16
فصل دوم 18
ادبيات و پيشينه پژوهش 18
اخلاق 19
اخلاق از ديد سقراط 19
اخلاق از نظر ارسطو 20
اخلاق از نظر كانت 21
انقلاب در اخلاق 21
داوري‌هاي اخلاقي و داوري‌هاي فارغ از اخلاق 22
مهمترين نظريه‌ها درباره اخلاق 23
عقل¬گروي اخلاقي 23
نسبي¬گرايي فرهنگي 25
نسبي¬نگري اخلاقي 25
نظريه‌هاي اخلاقي ارزش‌نگر و تكليف‌نگر 27
ديدگاه‌هاي مشابه در اخلاق هندو 27
نظریه ذهني¬گرايي اخلاقي 28
نظريه عاطفه‌گرايي 29
مكتب فايده¬نگري 29
نظريه اخلاق مبتني بر قرارداد اجتماعي 30
چيرگي دو مكتب اخلاقي 31
نظريات اخلاقي و جامعه 32
جامعه و انواع مسائل اخلاقي 34
اخلاق كاربردي 34
اخلاق‌شناسي حرفه‌اي 35
ورود اخلاقيات به روزنامه‌نگاري 36
اخلاق رسانه‌اي 40
چرا اخلاق حرفه‌اي به خطر مي‌افتد؟ 41
1- عوامل اقتصادي: 41
2- موقعيت خاص: 41
3- منع قانوني: 42
4- نفع مالكان و ناشران: 42
5- خبر در برابر تبليغ: 42
6- نگاه جامعه: 43
چهار نظريه مربوط به مطبوعات 43
نظريه اقتدارگرا 43
نظريه آزادي‌گرا 44
نظريه كمونيست شوروي 44
نظريه مسئوليت اجتماعي 45
نظريه مسئوليت اجتماعي مبناي نظرورزي درباره اخلاق‌رسانه‌ها 46
زمينه‌هاي مقررات اخلاق حرفه روزنامه‌نگاري 49
الف – آگاهي‌دهي عمومي 49
ب – آزادي مطبوعات، شرط اساسي فعاليت روزنامه‌نگاري 49
پ – بيان حقيقت، وظيفه بنيادي روزنامه‌نگار 49
ت- احترام به حيثيت فردي و زندگي خصوصي 50
پيشينه ادبيات 50
اسرار حرفه‌اي و اصول اخلاقي روزنامه‌نگاران 50
تجربه كشورهاي ديگر در حوزه مقررات اخلاق حرفه‌اي 52
گزارش تحقيق يونسكو در سال 1980 با عنوان اخلاق‌شناسي رسانه‌ها 53
اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري در ايران 55
توسعه 57
تعريف توسعه 57
نظريه رسانه‌هاي توسعه 60
توسعه روزنامه‌نگاري و مطبوعات در ايران 63
رويكرد برنامه‌هاي توسعه در زمينه ارتباطات در ايران 64
پيشينه مطالعات 65
بررسي تحقيقات انجام شده در داخل ايران 65
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 68
جمع¬بندي تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايران 69
فصل سوم 70
روش اجراي پژوهش 70
روش كيو 71
انتخاب گويه‌ها 72
انتخاب نمونه تحقيق 73
مقياس تحقيق 73
ارزشيابي گويه‌هاي تحقيق 73
گويه‌هاي مورد توافق 73
گويه‌هاي مورد اختلاف: 74
استخراج نتايج 74
گويه‌هاي اين پژوهش 74
گويه‌ها 74
فصل چهارم 81
يافته¬هاي تحقيق 81
بررسي يافته¬ها بر اساس آزمون Q 82
الف) گويه‌هاي مورد توافق استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري و سردبيران مطبوعات و سايت¬هاي خبري 83
تفاوت فاحش در نگاه به گويه‌هاي مرتبط با فلسفه اخلاق 85
روزنامه‌نگاران اشتباهات خود را مي¬پذيرند 86
ب) آرايه نزولي گويه‌هاي گونه اول (سردبيران مطبوعات و سايت¬هاي خبري) 92
عدم پايبندي صدا و سيما به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري 92
نقش ويرانگر آميختگي تبليغ بازرگاني با خبر 93
موظف بودن رسانه به انعكاس نظر طرفي كه خبري بر عليه¬اش منتشر مي¬كند 93
اهميت اعتماد جامعه به يك رسانه 94
حق جامعه براي رعايت استانداردهاي حرفه‌اي توسط رسانه¬ها 95
ترد رسانه‌اي كه اشتباه خود را اصلاح نكند 95
بيارتباطي توقيف مطبوعات با رعايت اخلاق حرفه‌اي مطبوعاتي 95
ج) آرايه نزولي گويه‌هاي گونه دوم (استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري) 102
نگاه فرهنگي به توسعه 103
غيبت عالمان علوم اجتماعي و انساني در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كشور 103
رعايت استانداردهاي حرفه‌اي 103
نقش ويرانگر آميختگي تبليغ بازرگاني با خبر 104
موظف بودن رسانه به انعكاس نظر طرفي كه خبري بر عليه¬اش منتشر مي¬كند 104
د) گويه‌هاي مورد اختلاف پاسخ‌گويان 113
اختلاف نظر بر سر رعايت نكردن اخلاق حرفه‌اي در تشكل‌هاي مطبوعاتي از دلايل توسعه‌نيافتگي تشكل‌ها 113
اختلاف نظر برسر نبود نهاد ناظر بر اعمال رسانهها از جانب خود آنها 114
اختلاف نظر بر سر رعايت حقوق مولفان و مصنفان در صدا و سيما 114
بحث و نتيجه‌گيري 123
محدوديتهاي پژوهش 128
پيشنهادها 129
فهرست منابع و مآخذ 131
فهرست منابع فارسي 132
فهرست منابع غير فارسي 136
منابع اینترنتی 136
پيوست‌ها و ضمائم 137
چكيده انگليسي 143

 فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي

– آلموند، برندا (1998)، اخلاق كاربردي ؛ترجمه حامد حاجي حيدري، فصلنامه راهبرد ياس، شماره 9 بهار 1386

— اسدي، عباس (1381) «بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبوعات در حراست از آزادي، استقلال و اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري با تاكيد بر تجربه شوراهاي مطبوعات انگلستان، هند، مصر و ضرورت ايجاد آن در ايران.» پايان نامه كارشناسي ارشد.

– اسماعيلي، محسن (1383) «جايگاه ارتباطات در قانون برنامه چهارم توسعه»، رسانه سال پانزدهم، شماره 2، پياپي 58، تابستان 1383صص77- 84).

– انتظامي، حسين (1388)، مديريت مطبوعاتي، تاملي در اقتصاد وسازمان مطبوعات، تهران، نشر كتاب مرجع

– انوری و دیگران، حسن(1380)فرهنگ بزرگ 8 جلدي سخن،انتشارات سخن،چاپ اول. جلد سوم.

– بديعي، نعيم (1381) «روش شناسي كي يو»Qدر سالنامه پژوهش و ارزشيابي در علوم اجتماعي و رفتاري، جلد اول، به كوشش دكتر حسين رحمان سرشت، (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1381).

– بهرام‌پور، شعبانعلي (1383)، «ضرورت تجديد نظر در سياست‌گذاري رسانه‌اي و مطبوعاتي»، رسانه سال پانزدهم، شماره 2، پياپي 58.

– پورنقدي، بهزاد (1388)، اخلاق در فنآوري اطلاعات و آسيب‌شناسي اخلاق ارتباطات، فصلنامه اخلاق در علوم و فنآوري، سال چهارم شماره 1و 2 .

– پين،مایکل(1382) فرهنگ انديشه‌انتقادي ترجمه‌ي پيام يزدانجو، نشر مركز.

– جبلي، پيمان (1383) اخلاق حرفه‌اي خبر در اسلام. مجله پژوهشي دانشگاه امام صادق.

– جعفري‌نژاد( 1378) به نقل از مهدي سليمي، دكتر محمد سلگان حسيني، دكتر حميد قاسمي، سمانه تركيان ولاشاني، فصلنامه علمي‌و پژوهش‌هاي ارتباطي، سال هجدهم، شماره 4، پياپي (68) زمستان 1390)

– جعفري، مهرنوش (1385)، درآمدي بر راهبردهاي توسعه مطبوعات، مجموعه مقالات سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران، تهران، دفتر مطالعات وتحقيقات رسانه‌ها.

– خانيكي،‌هادي (1388)، چارچوبي براي پژوهش در اخلاق رسانه، فصلنامه اخلاق در علوم و فنآوري، سال چهارم، شماره 1 و 2.

– راجرز. اف. ام. و شوميكر، اف. فلويد.(1369) رسانش نوآوري‌ها، رهيافتي ميان فرهنگي، ترجمه عزت الله كرمي‌و ابوطالب فنايي، شيراز، دانشگاه شيراز.

– ريچلز؛ جيمز (1993) فلسفه اخلاق، ترجمه ‌آرش اخگري، تهران: حكمت.

– ساندرز، مارتين (1386) اخلاق روزنامه نگاري، ترجمه علي اكبر قاضي‌زاده، تهران، نشر موسسه مطبوعاتي ايران.

– سليمي، مهدي، سلطان حسيني، محمد –قاسمي، حميد –تركيان ولاشاني، سمانه(1391)، رتبه‌بندي موانع توسعه اخلاق حرفه‌اي در رسانه‌هاي ورزشي، فصل نامه علمي‌– پژوهشي – پژوهشي – ارتباطي، سال هجدهم شماره 4 .

– سيسونز، هلن(1389) روزنامه نگاري در عمل؛ چگونه خبر بنويسيم، ترجمه محمد تقي زاده مطلق  تهران، انتشارات همشهري.

– عظيمي، حسين(1369) توسعه، فرهنگ، آموزش. اطلاعات سياسي – اقتصادي؛ سال 5، شماره1 (38 پيوسته)، مهر و آبان.

– قاسمي، حميد (1386). نقش رسانه‌هاي گروهي در توسعه ورزش كشور. پايان نامه دكتري، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد علوم و تحقيقات، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.

– قاضيان، حسين(1372)، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره آذر و دي(63-64)

– قاضيان، حسين(1386)، جلال آل احمد و گذار از سنت به تجدد، تهران، انتشارات كوير.

– كاشف، مجيد (1370). تحليل مجلات ورزشي با رويكرد مفاهيم ارزشي و اخلاقي؛طرح پژوهشي.

– گرانپايه، بهروز (1384)، توسعه مطبوعات و اصول اخلاق رسانه‌اي، فصلنامه رسانه، سال دهم شماره چهارم.

– گمپرتس، تئودور؛ فيلسوفان يونان، ترجمه محمدحسن لطفي (1375)، تهران، انتشارات خوارزمي.

– مدرسي، يحيي(1368)، درآمدي بر جامعه شناسي زبان، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

– معتمد نژاد، ‌كاظم با همكاري معتمدنژاد، رويا(1386) حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران- جلد يكم، ، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

. – معتمدنژاد،کاظم(1385) «اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري: زمينه‌هاي تاريخي، مقررات گذاري‌هاي ملي و پژوهش‌هاي جهاني». فصلنامه رسانه سال هفدهم، شماره 66

– معتمدنژاد، كاظم (1383)، «يونسكو و سياست‌گذاري ملي ارتباطات در كشورهاي در حال توسعه»، رسانه سال پانزدهم، شماره 2، پياپي 58، .

– ملكيان، مصطفي (1379) تاريخ فلسفه، جزوه درسي در 4 جلد، قم، – (ملكيان، ص156ج3، 1379)

– ميرسپاسي، ناصر (1388)، اخلاق در حوزه عمومي، تهران، نشرثالث.

– ميل، جان استوارت (1388) فايده گرايي؛ ترجمه مرتضي مرديها، تهران:نشر ني.

– نمكدوست، حسن (1384) مباني استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري، نامه پژوهش فرهنگي، سال ششم، دوره جديد، شماره 1 و2.

– نوسباوم، مارتا: ارسطو، ترجمه عزت الله فولادوند (1374)، تهران، انتشارات طرح نو

– وارد، استفن جي(1385) فصلنامه رسانه،شماره 66

-واكر، مارتين(1382) قدرت‌هاي جهان مطبوعات،، ترجمه محمد قائد، تهران، نشر مركز.

– هلمز، رابرت، مباني فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود عليا، 1382، تهران، انتشارات ققنوس.

– هوسمن، كارل (1375)، بحران و وجدان؛ اخلاق روزنامه‌نگاري، ترجمه داود حيدري، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

فهرست منابع غير فارسي

– Eisenstadt,S. (1973) N Tradition,Change,and Modernity, New York,John Wiley& Sons,.

– Hardin,M; Zong, B. & Whiteside, E. (2009). Relationship Between Reporters’ Attitudes Toward the Profession,Internatioal Journal of Sport Communication,2,Pp. 319- 339.

– Plaisance,P. L. (2007). an Assessment of Media Ethics Education:Course Content and the Values and Ethical Ideologies of Media Ethics Students. Journalist& Mass Communication Educator,Columbia,Vol. 61,issue 4.

– Shahidi hossein (2007) Journalism in Iran: From Mission to Profession, Routledge

– Shamsi,N.(2005).Encyclopedia of Mass communication in twenty- first century. New Dahlia: Anmol Publications,Vol. 1

. – Shoemaker Pj,Rease SD(1996). Mediating the Message: Theories of Influences on Mass media content. White Plains,NY: Longman.

– Steven R. Brown(1996)Q METHODOLOGY AND QUALITATIVE RESEARCH, Kent State University, Qualitative Health Research, (November), 6 (4), 561- 567

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي«نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري‌ از ديدگاه سردبيران مطبوعات و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري تهران» بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش آماري كيو و نرم‌افزار كوانل انجام شد.

بعد از تدوين پرسش­نامه­اي با 60گويه، پرسش­نامه­ها براي 20 استاد و مدرس ارتباطات و روزنامه‌نگاري و 20 سردبير مطبوعات و سايت­ها ارسال شد. این پژوهش به دنبال  اثبات فرضیه خاصی نبود، بلکه قصد آن بود دیدگاه و نگرش سردبیران مطبوعات و استادان علوم ارتباطات در مورد اخلاق حرفه­ای روزنامه نگاری و نقش آن در رشد و  توسعه این حرفه به دست آید.

متغير وابسته اين پژوهش «توسعه روزنامه‌نگاري» بود و متغير مستقل «اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري» كه در 60 گويه مورد پرسش در دو گروه يادشده اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار كوانل تحليل شد و ضريب همبستگي پيرسون 624/0 به دست آمد.

نتايج نشان داد كه  دو گروه یاد شده در مورد ارتباط بین مسائل کمی مرتبط بین توسعه مطبوعات  و ارتباط آن با اخلاق حرفه­ای روزنامه­نگاری نظر موافقی ندارند،اما درباره مسائل کیفی مرتبط با توسعه روزنامه­نگاری و ارتباط آن با اخلاق حرفه­ای و اهدافی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده بود تا حدودی نظر موافق دارند.

كليد واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه‌اي، اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، توسعه روزنامه‌نگاري و مطبوعات،صدا و سیما

 فصل اول

كليات پژوهش

1-1- مقدمه

«ارتباط اجتماعي از طريق نوشتار چاپي، مدت­هاي طولاني تنها در پرتو يك آزادي پرجاذبه، موسوم به آزادي بيان[1] صورت مي­گرفت و به همين لحاظ، روزنامه‌نگاران غربي به خود مي­بالند كه همكاران پيشين آنان در قرون 17 و 18 ميلادي در راه تامين و تضمين اين آزادي و تبديل مطبوعات به ركن چهارم دموكراسي نقش مهمي‌ايفاء كرده­اند.

اما از اواسط قرن نوزدهم، به دنبال پيشرفت­هاي سريع تكنيك­هاي جديد ارتباطي و جايگزيني آتليه­هاي چاپي كوچك مورد استفاده روزنامه­هاي عقيدتي و سياسي قبلي با يك صنعت جديد مطبوعاتي كه همزمان با افزايش پرجهش شهرنشيني و مخصوصا توسعه سريع آگهي­هاي بازرگاني و سهم بيش از پيش و رو به رشد آنها در تامين مالي روزنامه­ها و پاسخگويي به مقتضيات سودآوري موسسات بزرگ انتشاراتي صورت گرفت، مسائل جديدي در مورد كيفيت كار روزنامه‌نگاري پديد آمدند. به گونه­اي كه از آن پس ديگر براي حل مسائل، تكيه بر نقش حياتي آزادي بيان و مخصوصا آزادي مطبوعات[2] براي پيشرفت و توسعه روزنامه­ها كفايت نمي­كرد و روزنامه‌نگاران[3] ناچار بودند براي مقابله با مسائل مذكور، راه حل­هاي مناسب بيابند.

روزنامه‌نگاران­ در اين ميان، به ويژه توجه پيدا كردند كه اكنون در جامعه­اي فعاليت مي­كنند كه پيام­هاي ارتباطي آنها به شكل انبوه و نامشخص، پخش و منتشر مي­شوند و الزاما با شرايطي روبرو مي­گردند كه ديگر تنها اتكاي به آزادي بيان براي انجام صحيح كار حرفه‌اي آنان كافي نيست و در اين زمينه مسئوليت[4] آنها نيز بايد طرف توجه قرار بگيرد.

ضرورت چاره­جويي براي مسائل مذكور، سبب شد كه در ميان روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات به تدريج گرايش­هاي تازه­اي براي تدوين و تصويب مجموعه­هاي اصول و مقررات اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري و تاسيس نهادهاي غير دولتي مستقل و نويني، موسوم به شوراي مطبوعات[5]، به منظور حراست از آزادي مطبوعات و نظارت بر اجراي اصول و مقررات مذكور پديد آيند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 356- 7:1386)

از سوي ديگر و به دنبال رشدو توسعه مطبوعات و گسترش فراوان آن و مشكلاتي كه در حوزه عمومي‌نسبت به نحوه انعكاس اخبار و رويدادها رخ مي­داد«ضرورت تدوين و تصويب اصول و مقررات اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري[6]، همراه باتوسعه مطبوعات خبري تجارتي، از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ابتدا از سوي انجمن­ها و اتحاديه­هاي صاحبان مطبوعات و روزنامه‌نگاران كشورهاي غربي وسپس در سطح جهاني از طرف سازمان­هاي حرفه‌اي بين­المللي، منطقه­اي و همچنين «جامعه ملل» [7]و «سازمان ملل متحد»[8] مورد توجه قرار گرفت.» (انتظامي، 257: 1388)

از جانبي و «با آغاز شكل­گيري مطبوعات نوين، همراه با ظهور نظريه مردم­سالاري، بازگوكردن حقايق و پاي­بندي به صحت مطالب به سرعت به يكي از اجزاي مهم روزنامه‌نگاري تبديل شد.» (كواچ[9] و روزنتسيل[10]، ترجمه حيدري،10: 1385)

1-2- بيان مسئله

از نظر كانت[11] «اخلاق اين است كه انسان راست بگويد، نه براي اينكه راست گفتن را وسيله رسيدن به هدف ديگري مي­داند، خدمت به مردم بكند نه براي اينكه اين كار براي او سعادت مي­آورد بلكه براي اينكه بايد راست گفت، بايد خدمت به خلق كرد و… يعني بايد هيچ غايتي را در نطر نگيريد. به محض اين كه غايتي را در نظر گرفتيد وگفتيد ما اين فعل را انجام مي­دهيم براي اينكه به آن غايت برسيم ديگر شما اخلاقي زندگي نمي­كنيد، بلكه مصلحت انديشي مي­كنيد… انسان وقتي اخلاقي زندگي مي­كند كه احكام اخلاقي را به صورت مطلق، نه وسيله، در نظر بگيرد و انجام بدهد… به عبارت ديگر اخلاق را نبايد وسيله دانست، اخلاق خود هدف است». (ملكيان، 156: 1379)

در مقابل ديدگاه كانت ديدگاه فايده­گرايان[12] قرار دارد كه از جمله معروفترين آنها جان استوارت ميل[13] است كه معتقد است «اخلاق، يا عمل بايسته، عبارت است از افزودن لذت و شادكامي‌و ربطشان در اين است كه جست وجوي لذت خود (كه همان خوشبختي است)، وقتي به شكلي پيچيده و دورانديشانه جست و جو شود، به افزايش خوشبختي عمومي‌(كه همان اخلاق است) منجر مي­شود» (ميل، 34: 1388)

ديدگاه­هاي مرتبط با مشرب­هاي مختلف در فلسفه اخلاق در نهايت بايد بروزات عملي خود را نشان مي­داد، بر چنين بنياني«در دهه­هاي اخير كوشش به عمل آمده است تا معاني دو واژه اخلاق و اصول اخلاقي از هم تفكيك شوند و با يكديگر مشتبه نگردند. به اين منظور، واژه «اخلاق» [14]براي مشخص كردن معيارهاي «رفتار نيك»[15] و واژه «اصول اخلاقي»[16] براي معرفي يك رويكرد فردگرا و حتي علمي‌و توجيهي در مورد «قواعد رفتاري»[17] به كار گرفته شده­اند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 361: 1386)

اين تحولات و گسترش روز افزون و شعبه، شعبه شدن علوم انساني سبب شد تا رويكردي تخصصي­تر در حوزه «اخلاق‌شناسي»[18] شكل بگيرد. رويكردي كه به اعتقاد دكتر معتمدنژاد از آن به عنوان اخلاق‌شناسي حرفه‌اي مي­توان ياد كرد «اخلاق‌شناسي حرفه‌اي، به نوعي، در حد فاصل بين «اخلاق» كه به آن تكيه مي‌كند و «حقوق» كه ظواهر آن را حائز است، قرار مي‌گيرد و چنين وضعيتي سبب مي‌شود كه گاهي مقررات اخلاق‌شناسي با مقررات حقوقي، همگرايي داشته باشند و در بعضي زمينه‌ها هم با آنها در تعارض باشند… در حالي كه «اصول اخلاقي» به منزله قدرت زير سوال بردن مجموع فرآيند اطلاعات، طرف توجه قرار مي‌گيرد، اخلاق‌شناسي زمينه كاربرد محدود يك اخلاق ويژه فعاليت روزنامه‌نگارانه را معرفي مي­كند. به عبارت ديگر اخلاق‌شناسي، قواعد حرفه‌اي را كه معرف شرايط معمولا قابل قبول يك اطلاع يا خبر صحيح عمل‌گرايانه آن هستند، در بر دارد به نحوي كه بر يك اخلاق حاكم بر فعاليت روزانه روزنامه‌نگاري استوار است.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 367:1386)

از آن پس در شاخه­هاي مختلف و پيشه­هاي گوناگون آيين­نامه­ها و نظام­نامه­هاي بسياري نوشته شد، چرا كه تهيه‌كنندگان اين گونه مرامنامه­ها معتقد بودند«هر نوع اخلاق به كاري ربط مي­يابد، حرفه و شغلي كه ما سرگرم آن هستيم. از آنجا كه هر حرفه و شغل مناسب و خوب مي­تواند موجب رضايت خاطر صاحب آن باشد، اخلاق مربوط به آن حرفه و شغل اهميت مي­يابد. خوب عمل­كردن در هر حرفه به اين معناست كه به قوانين آن حرفه كه براي آن هدف­گذاري شده است، دست يابيم. در مورد پزشكي، آرمان حرفه‌اي سلامت است يا در مورد وكلا وضع آرماني دستيابي به عدالت… آرمان حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري همان الگويي است كه كار مطبوعاتي را مي­سازد…. اگر كسب درآمد، روش مسلط و آرماني يك روزنامه‌نگار باشد، به او مي­توان كاسبكار يا اطلاعات فروش نام داد، نه يك روزنامه‌نگار خوب.» (ساندرز[19]، 36: 1386) »

بر چنين بنياني است كه «اين نوع اخلاق‌شناسي بر رويكردي تجربي درباره تكاليف مختلف مربوط به يك وضعيت اجتماعي يا يك حرفه مشخص اتكاء‌دارد. بر اين مبنا، خصوصيت‌هاي ابزاري و در نتيجه آن، محدوديت‌هاي اخلاق‌شناسي، آنچنان كه اغلب نيز به خوبي درك مي‌شوند، آشكار مي‌گردند. اين گونه، اخلاق‌شناسي روزنامه‌نگاران هم مانند اخلاق‌شناسي پزشكان يا اخلاق‌شناسي وكلاي دادگستري، ويژگي‌هاي مربوط به خود را داراست.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد،366: 1386)

«در اين كه رعايت اخلاق در روزنامه‌نگاري الزامي‌است، ترديدي وجود ندارد. جعل مطالب، تجاوز به حريم خصوصي اشخاص، زيرفشار و زجرگذاشتن، پول­دادن به مجرمان يا تشريح رفتارهاي جنسي، همه عرصه­هايي است كه در طي بيست سال اخير، چالش­هايي جدي پديد آورده است.» (ساندرز، 70، 1386)

بر اساس چنين موارد ملموس و عيني است كه در جوامعي كه مطبوعات در تمامي زمينه­ها توسعه يافتند، بر اين نكته انگشت تاكيد نهاده شد كه«اخلاق روزنامه‌نگاري مبتني بر يك تصميم شخصي يا ذهني توسط يك فرد براي اطاعت از برخي قواعد نيست. اخلاق روزنامه‌نگاري[20] بايد بازتاب شماري از تعهدات اجتماعي باشد كه نمي­توان از زير آنها شانه خالي كرد و يا خودسرانه آنها را نفي كرد.» (اي وارد، 121، 1385)

ضرورت چاره‌جويي براي مسائل مذكور سبب شد تا كه در ميان روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات، به تدريج گرايش‌هاي تازه‌اي براي تدوين و تصويب مجموعه‌هاي اصول و مقررات اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري و تاسيس نهادهاي غيردولتي مستقل و نويني، موسوم به«شوراي مطبوعات»، به منظور حراست از آزادي مطبوعات و نظارت بر اجراي اصول و مقررات مذكور پديد آيند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد،357: 1386)

اين رويكرد در حيطه كلان ماجرا سبب شد تا «قوانين حرفه‌اي كه وظايف روزنامه‌نگاران را مشخص مي­كند، در بيست سال اخير بسيار پرتعداد شود. روزنامه‌نگاران وظيفه­شناس مباني اخلاقي خود را به اين قوانين وابسته مي­دانند. اين قوانين در جاي خود بي­ترديد بسيار مفيد است. زيرا روش­هاي كلي براي حل اختلاف در برخي از فعاليت­هاي مطبوعاتي تعريف مي­كند.» (ساندرز، 41: 1386)

بر چنين بنيادي و با توجه به تجربه­هاي جهاني در زمينه اصول اخلاق­ حرفه‌اي روزنامه‌نگاري[21] بايد «يكي از دلايل توسعه‌نيافتگي مطبوعات و روزنامه­گاري در ايران اين است كه مطبوعات روزانه ايران غالبا به اسلوب كار توجه چنداني نشان نداده­اند. از نظر نويسندگان آنها (روزنامه‌نگاران) چيزي به نام «حقيقت»[22] وجود دارد كه بايد هر چه سريعتر از آن پرده برداشت. اما نتيجه­اي كه در عمل عايد مي­شود اين است كه به سبب نارسايي شيوه كار، اطلاعات ناكافي يا نادرست، و شتاب بيش از حد روزنامه‌نگار در ابلاغ حقيقت مورد نظر، بسياري از خوانندگان گرفتار اين بدگماني مي­شوند كه سرو صداي ممتد و بي‌امان مطبوعات در واقع پرده دودي است براي پوشاندن پاره­اي نكات و مسائل.» (واكر[23]،10: 1382)

گوئل كهن در مقاله خود با عنوان«شناخت جايگاه مطبوعات كنوني ايران در بستر نظريه‌پردازي­هاي مطبوعاتي و فرآيند رشد و توسعه ملي» كه در مجموعه مقالات «نخستين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران» منتشر شد با اشاره به عوامل بازدارنده در توسعه‌يافتگي مطبوعات كنوني ايران، محتواي كنوني مطبوعات ايران را از دو بعد مورد ارزيابي قرار مي­دهد و مي­نويسد«نخست از بعد نوع مطلب و دوم از بعد شكل ارائه آنها، متاسفانه در هر دو زمينه ناپختگي و ضعف شديدي به چشم مي­خورد.» (کهن، 129: 1371)

[1]– freedom of speech

[2]– freedom of the press

 [4]– responsibility

[5]– press and media council

[6]– professional ethics of journalism

[7]– league of nation

[8]– united nation (UN)

[9]– Kovach Bill

[10]– Rosenstil Tom

[11]– Kant Immanuel

[12]– utilitarianisms

[13]– Stuart Mill John

[14]– the moral

[15]– good behavior

[16]– principles of morality

[17]– behavoral rules

[18]-the deonthology

[19]– Sanders Karen

[20]– journalist

[21]– principles of morality professional of journalism

[22]-truth

[23]-Waker Martin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه بررسي نقش رسانه در آموزش پيشگيري از ايدز از ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعي
 • پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل
 • پايان نامه مسائل اخلاقي در هوش مصنوعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122