پایان نامه نقش خودکارآمدي، شادکامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني کننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه  نقش خودکارآمدي، شادکامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني کننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه  نقش خودکارآمدي، شادکامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني کننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده :1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه :3
1-2 بیان مسأله :4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :7
1-4  اهداف پژوهش :8
1-4-1 هدف کلی :8
1-4-2اهداف جزئی:9
1-5 سؤال های تحقیق :9
1-6 فرضیه های پژوهش :10
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :10
1-7-1  تعاریف مفهومی :10
1-7-2 تعاریف عملیاتی :11
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)
2-1 مقدمه :13
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :13
2- 2-1  باورهای خودکارآمدی :13
2-2-1-1 مفهوم باورهای خودکارآمدی :13
2-2-1-2 مبانی نظری خودکارآمدی :16
2-2-1-3 انتظارات کارآمدی :17
2-2-1-3-1 انتظارات پیامد :17
2-2-1-3-2 انتظارات کارآمد :17
2-2- 1-4 مراحل رشد خودکارآمدی :18
2-2-1-5 نظریه های خودکارآمدی :19
2-2-1-6 ابعاد خودکارآمدی :22
2-2-1-6-1 خودکارآمدی برای عملکرد :22
2-2-1-6-2 خودكارآمدي براي يادگيري :23
2-2-1-7 منابع خودکارآمدی :23
2-2-1-7-1 تجربه مستقیم :24
2-2-1-7-2 تجربه جانشینی :24
2-2-1-7-3 قانع سازی کلامی :25
2-2-1-7-4 حالت فیزیولوژیکی(برانگیختگی هیجانی) :25
2-2-1-8 تاثير خودكارآمدي بر رفتار :25
2-2-1-8-1 انتخاب فعاليت‌ها و موقعيت‌ها :25
2-2-1-8-2 تفكر و تصميم گيري :26
2-2-1-8-3 هيجان‌پذيري :26
2-2-1-8-4  قدرتمندي :26
2-2-1-9 خودکارآمدی و سبک های تفکر :26
2-2-1-10 خودکارآمدی تحصیلی :28
2-2-1-11 خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي :30
2-2-1-12 خودکارآمدی و جنسیت :35
2-2-2 دورنمای تکاملی شادکامی در روان شناسی:36
2-2-2-1 شادکامی و مفهوم آن :36
2-2-2-2 تعاریف  نظری شادکامی :40
2-2-2-3 شادکامی، ساختار و  مؤلفه ها :42
2-2-2-4 شادکامی و رویدادهای زندگی :43
2-2-2-5 شادکامی، اهداف و فرهنگ :44
2-2-2-6 شادکامی و تفاوت های وابسته به سن :45
2-2-2-7 شادکامی و مذهب :47
2-2-3 درگیری والدین در امور تحصیلی :49
2-2-3-1 نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان :49
2-2-3-2 پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها :49
2-2-3-3 درگیری خانواده در امور تحصیلی :50
2-2-3-4 نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان :51
2-2-3-5 غنی کردن محیط خانواده توسط والدین :52
2-2-3-6 الگوي روابط والد و فرزند :53
2-2-3-7 سبک های والدین :54
2-2-3-8 تحصیلات والدین :54
2-2-4  پیشرفت تحصیلی :55
2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :55
2-2-4-2 عوامل موثر در عملکرد تحصيلي :57
2-2-4-2-1 عوامل فردی :57
2-2-4-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :57
2-2-4-2-3 عوامل آموزشگاهی :57
2-2-4-2-4 جنس :57
2-2-4-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی : 58
2-2-4-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :60
2-2-4-5 اهمیت پيشرفت تحصيلي :60
2-2-4-6 پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود :61
2-2-4-7 نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان :65
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :66
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :66
2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :68
فصل سوم : روش  اجرای تحقیق
3-1 مقدمه :70
3-2 نوع پژوهش :70
3-3 جامعه آماري :70
3-4 نمونه و روش نمونه گيري :70
3-4-1 تعیین حجم نمونه :70
3-4-2 روش نمونه گیری :71
3-5 ابزارهای پژوهش :71
3-5-1 معرفی پرسشنامه خودکارآمدی :71
3-5-1-1 روایی پرسشنامه خودکارآمدی :72
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه خودکارآمدی :72
3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه  خودکارآمدی :73
3-6  پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :73
3-6-1 معرفی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :73
3-6-2 روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :74
3-6-3 پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ) :75
3-6-4  شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :76
3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :76
3-7-1 معرفی کلی آزمون :76
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :77
فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه :79
4-2 یافته های توصیفی پژوهش :79
4-2-1 وضعیت اقتصادی خانواده ها :79
4-2-2 نوع مدرسه :80
4-2-3 تحصیلات پدر دانش آموزان :82
4-2-4 شغل پدر :83
4-3 یافته های استنباطی پژوهش :85
4-3-1 فرضیه اول :85
4-3-2 فرضیه دوم :85
4-3-3 فرضیه سوم :86
4-3-4 فرضیه چهارم :86
4-3-5 فرضیه پنجم :87
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1 مقدمه :91
5-2 یافته های اصلی :91
5-3 محدوديت هاي تحقیق :96
5-4 پیشنهادهای کاربردی :96
5-5 پیشنهادهای اجرایی :97
منابع
منابع فارسی99
منابع غیرفارسی103
پیوست
پیوست الف 113
پیوست ب :115
پیوست ج :122
چکیده انگلیسی124

منابع فارسی:

کتاب:

احمدی، س. (1374). روانشناسی نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات مشعل

احدی، ح، محسنی، ن (1387).” روانشناسی رشد”.  چاپ دوم. تهران : نشر بنیاد.

احدی، ح و جمهری، ف. (1386). روانشناسی رشد(نوجوانی و بزرگسالی). انتشارات پردیس، چاپ چهارم، ص148.

استانفورد، و ب (1993).” تعامل والدین و کودکان”. ترجمه محمد دهقانپور و مهرداد خرازچی. (1377). چاپ اول. تهران انتشارات رشد.

بیابانگرد؛ ا. (1383). روانشناسی نوجوانان. چ 8. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام.

پازوکی، ع. (1371). افت تحصیلی و عوامل مؤثر در آن، تکنولوژی آموزشی، ویراستار مرتضی مجدفر، تهران: انتشارات انیس.25.

پروين، ج. (2002). شخصيت(ترجمه پروين كديور و محمد جواد جعفري، 1381). تهران: آييژ.

خدایاري فرد، م، عابدینی، ی (1386).”مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان”، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

دلاور، ع (1384)، احتمالات و آمار کاربردی، در روان شناسی و علوم تربیتی. انتشارات رشد، تهران.

ریو، جان، م. (1378). انگیزش و هیجان، سیدمحمدی، یحیی(مترجم)، چاپ دوم، انتشارات ویرایش.

رتیزر، ج. (1374). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.

سیف، ع. (1387). روانشناسی پرورشی نوین(روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: نشر دوران.

شاملو، س. (1386). بهداشت روانی. انتشارات رشد، چاپ نوزدهم، ص 94.

پایان نامه:

احمدي، ن.( 1386 ). تأثير آموزش مديريت كسب و كار خانگي بر خود كارآمدي حرفه اي زنان خود سرپرست شهر اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد (چاپ نشده )، دانشكده روانشناسي دانشگاه اصفهان.

برجعلی، ا (1378). “تأثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین بر تحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران” . پایان نامه دکترای روانشناسی دانشگاه علامه.

پور شافعي، ه. (1380). بررسي رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان قائم سال سوم. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

پينتريچ، پ و شانك، ا. (1385). انگيزش در تعليم و تربيت. ترجمه شهر آراي، مهرناز. تهران: انتشارات علم.

جبلی، ا. (1384). رابطه سبک مقابله با خودتنظیمی در یادگیری و مقایسه آن در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی در مناطق 7 و8، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران-مرکز.

خوش کنش، ا (1386). « بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی-شناختی و مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط متغیر اخیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز». پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز.

مقالات:

آرمند، ع. (1387). تأثیر رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی کودکان، مجله تحقیقات تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، شماره 3، سال چهارم، صص 48-34.

پورکاظمی، م. (1375). عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 186.

حجازی، ا. (1380). باورهای جنسیتی دانش اموزان شهر تهران و رابطه آن با رضایتمندی روانی- اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، دفتر توسعه و برنامه ریزی معاونت پرورشی.

دلاور، ع. (1375). تورم ثمره و عوامل وابسته به آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزشی عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 190-188.

گلاب زاده، س. (1369). پژوهش تحلیلی در زمینه افت تحصیلی، چهارمین دوره مقاله نویسی علمی، جلد دوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 155-143.

کیامرثی، آ؛ آریاپوران، س و نگراوی، ف. (1390). رابطه اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. یافته های نو در روانشناسی، شماره 18، سال ششم، صص 117-103.

مجلات:

اعرابیان، ا؛ خداپناهی، م؛ حیدری، م و صدق پور، ب. (1389). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، شماره4، سال هفتم.

امیدیان، م. (1386). بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد، فصلنامه روانشناسی، سال چهارم، شماره3، صص 116-101.

اکبری بورنگ، م و یزدی، س. (1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، شماره3، دوره 15،صص 77-70.

امین فر، م. (1365). افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 7 و 8، صص 25-7.

اصغرنژاد، ط،خداپناهی،م.ک وحیدری،م.(1382) .بررسی رابطه یباور های خود کارآمدی مسند مهارگذاری باموفقیت تحصیلی، مجله روانشناسی،  شماره ی 31، ص 44-47.

پاییزی، م؛ شهرآرای، م؛ فرزاد، و و صفایی، پ. (1385). بررسی اثربخشی آموزش ابرازوجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران. مجله مطالعات روانشناختی، دوره سوم، شماره 4، صص43-

پورقاز، ع؛ محمدی، ا و دوستی، م. (1391). تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان،  مجله روانشناسی، شماره3، سال ششم، صص 86-68.

منابع انگلیسی

Alexander, J. M., Carr, M., & Schwanenflugel, P. J. (1995). Development of metacognition in gifted children: Directions for future research. Developmental Review, 15, 1–37.

Amoon, H. (2008). The association between self-efficacy and self-related abilities and college

students’ adjustment and academic performance. Ph.D Fordham University, New York.

lipour A, Agahharis M.[Reliability and validity of the oxford happiness inventory among Iranians].

Developmental Psychology (Journal of Iranian psychologists). 2007; 3(12): 287 298.[Persian].

Anderson, E.(1983). Couple  Attachment and the marital Relationship. Vnpublished doctoral Thesis. University of California, Berkeley.

Atkinson, S.(1998). Cognitive styles in context of design and technology. Project work: Educational psychology.  An International Journal of Experimental Educational Psychology, 18 (2), 183-194 .

Aksoy. T. Link. Charles R; (2000).A panel analysis of student mathematics achievement in the US in the 1990s: does increasing the amount of time in learning activities affect math achievement? Economics of education review 19, 261 – 277.

Argyle, M., & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts. Personality and   Individual Differences, 11, 1011-101.

Argyle, M. & Crossland, J. (1987). Dimensions of positive emotions. British Journal of Social Psychology, 26, 127-137.

Argyle, M. (2001). The psychology of happiness (2nd edition). London: Rutledge Press, Taylor & Francis group.

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس بوده است. در این تحقیق، ابتدا به بررسی همبستگی ساده بین متغیرهای ذکر شده پرداخته شد و در ادامه همبستگی چندگانه جهت تعیین سهم هریک از متغیر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت. به همین منظور 270 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه دختران پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان و گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هم چنین از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین خودکارآمدی (20/.=r،001/.P<)، شادکامی(14/.=r،01/.P<) و درگیری والدین در امور تحصیلی(29/.=r، 001/.P<) با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر خودکارآمدی با مقدار بتای 31/. و متغیر درگیری والدین در امور تحصیلی با مقدار بتای 29/. پیش بینی کنندگان مثبت برای پیشرفت تحصیلی بودند(001/.P<) اما متغیر شادکامی نتوانست از لحاظ آماری پیشرفت تحصیلی را در بین جامعه دانش آموزان دختر پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی، پیشرفت تحصیلی.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود. در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان نیز توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش اموزان که مبین بعد روانی آن ها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد(شکرکن، پولادی و حقیقی،1379).

امروزه آموزش و پرورش نه تنها به عنوان یک حق برای انسان تلقی می شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه محسوب می گردد. بسیاری از متخصصان معتقدند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش و پرورش و بهبود عملکرد تحصیلی باید دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد. در این راستا مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی[1](IIEP) یکی از مؤسسات فعال در طراحی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای نظام های تعلیم و تربیت می باشد که همه ساله با برگزاری دوره های آموزشی مختلف دانش تخصصی معلمان را افزایش می دهد تا آن ها بتوانند با آگاهی بیشتر در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزانشان گام بردارند(واسنیاداو[2]،2001).

بنابراین، در جهان كنوني عملكرد تحصيلي از اهميت ي ويژه ای برخوردار است . جوامع پيشرفته و در حال پيشرفت تاكيد زيادي بر روي عملكرد، رقابت و پيروزي دارند . عملكرد تحصيلي به تمامي درگيري هاي دانش آموز در محيط مدرسه اشاره دارد كه دربرگیرنده ی تاثيرات هيجاني مي باشد(نورمحمدیان،1385).

پس باید گفت، بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به آن ها جهت پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف است. بر این اساس، در پژوهش های انجام شده در حوزه ی روانشناسی تربیتی، متغیرهای شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی، مثل هوش و توانایی، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است(دیری ، استرند ، اسمیت و فرناندز[3] ، 2007). اما، در تقابل با باورهای معمول، هوش و توانایی تنها تعیین کننده های موفقیت تحصیلی نیستند )دوک  و مستر[4]، 2009). بلکه پژوهش ها نشان داده اند که متغیرهای عاطفی و اجتماعی نظیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی نیز بر ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذارند.

1-2 بیان مسأله:

نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر است، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت، رفتاری است مبتنی بر وظیفه که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد(کوری[5] ،2006 ، کاموراجا،کارو و اسمک[6]، 2009).

پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و سطوح بالای آن می‎تواند پیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی  عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه 1980 میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک[7] و پنتریچ[8]، 2002).

روان شناسان علاقه مند به حیطه روان شناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند(سیلگمن و چیکنست میهالی[9]،2000، کوهن و پرسمن[10]،2005).که امید و شادکامی یکی ار سازه های شناختی-انگیزشی است که در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است(اسنایدرو لوپز[11]،2007). پاسخ های هیجانی بخش بزرگی از تعاملات فیزیولوژیک انسان است که توانایی وی را برای بقاء و حفظ سلامت با بیماری های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. شادی یکی از این هیجان هاست که دامنه وسیعی از کنش های عاطفی از احساس آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شامل می شود(خدایاری فرد، عابدینی،1386).

برخی از روان‎شناسان هم سلامت روان شناختی را مترادف با شادی و خشنودی از زندگی در نظر گرفته‌اند. به نظر این افراد، سلامت روان‌شناختی یعنی تعادل بین هیجان مثبت و منفی زندگی است. در ارتباط بین هیجان مثبت و منفی با شادی دو عامل فراوانی و شدت شادی مورد توجه قرار می‎گیرد که از بین این دو عامل فراوانی شادی نشانگر مناسبی برای بررسی و اندازه‌گیری سلامت روان‌شناختی  در نظر گرفته شده است. زیرا به راحتی می‎توان آن را اندازه گرفت. این عامل قویاً با سلامت هیجانی طولانی مدت در ارتباط است( دینر و لارسن[12]، 1993، رایف و کی یس[13]، 1995).

یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درگیری اعضای خانواده در امور تحصیلی فرزندان است. خانواده يک نظام طبيعي و اجتماعي است که افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته اند و اولين کانوني است که فرد در آن احساس امنيت مي کند و مورد پذيرش و حمايت قرار مي گيرد. مطمئناً ساخت و فضاي خانواده، نقش مهمي در عملکرد و رفتار فرد ايفا مي کند. كيفيت تعامل والدين و فرزندان، وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده و تحصيلات والدين همواره به عنوان تعيين‌کننده‌هاي مهم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شناخته شده است(آکسوي[14] ، لينک[15]؛ 2000).

از آن‌جا که خانواده، خود یک واحد اجتماعی است و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود، به عنوان یک واسطه از لحاظ تأثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد. به سخن دیگر، چون خانواده کانون تولد و زایش فرزند است و پیش از وی شکل گرفته است، تا مرحله‌ای که فرزند به آگاهی و« شعور» کافی برسد، خواه ناخواه در تعیین سرنوشت، ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است، تأثیر فراوان دارد. بنابراین، مشارکت و درگیری والدین در امور تحصیلی بر کلیه جوانب تحصیلی دانش آموزان مؤثر است(احدی و محسنی، 1387).

متغیر دیگر مرتبط با پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی دانش آموزان است. سازه ی خودكارآمدی در حوزه های شناختی و انگیزشی مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر متغیرهای تحصیلی و انگیزشی تأیید شده است. سازه ی خودكارآمدی اولین بار به وسیله ی بندورا[16] (1977)،  معرفی شده است. خودكارآمدی به باورهای فرد در باره ی توانایی های خود برای یادگیری یا انجام رفتار، در سطحی قابل قبول، اطلاق می شود. این سازه در چارچوب وسیع تری به نام نظریه ی شناختی اجتماعی ریشه دارد كه فرض می كند پیشرفت آدمی وابسته به تعامل میان رفتارهای فرد، -عوامل شخصی )باورها، افكار و…( و شرایط محیطی است. نوید[17]( 2009)، بیان می كند كه نظریه ی شناختی اجتماعی تبیین می كند كه افراد صرفاً به محیط پاسخ نمی دهند بلكه به طور فعال در جستجو و تفسیر اطلاعات هستند. نظریه ی شناختی اجتماعی بر این نكته تاكید دارد كه چگونه عوامل شناختی، رفتاری، شخصی و محیطی با هم تعامل می كنند تا انگیزش و رفتار را تعیین كنند. از نظر بندورا، كاركرد انسان نتیجه ی تعامل این عوامل است )كرودرز[18] ، هیوز و موراین،[19] 2008).

بندورا (1995)، به خودكارآمدی به عنوان باورهای فرد در باره ی توانایی های خود جهت سازمان دهی و اجرای دوره های عمل مورد نیاز در اداره ی موقعیت های آینده اشاره می كند.  به طور ساده تر، خودكارآمدی باوری است كه یك فرد بر اساس آن می تواند با به كار گیری مهارت های خود، كاری را در شرایط خاص انجام دهد )اسنایدر و لوپز، 2007).  اصل زیربنایی نظریه ی خودكارآمدی این است كه افراد احتمالاً بیشتر در فعالیت هایی درگیر می شوند كه نسبت به آن فعالیت ها خودكارآمدی بالایی دارند و از درگیر شدن در فعالیت هایی كه خودكارآمدی پایینی نسبت به آن دارند پرهیز می كنند )واندر بیل و شورتریج بگت[20]، 2002).

لازمه اصلی پیشرفت جامعه و تمدن، پیشرفت فرزندان آن جامعه در امور تحصیلی و آموزشی می باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده می توان بیان کرد که بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت فراوان می باشد.  بنابراین، در این تحقیق سعی شد مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بر اساس تحقیقات گذشته تعیین شود (که عبارت بودند از درگیری والدین در امور تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی) و سپس تعیین شود که کدام یک از متغیرهای عنوان شده نقش بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند؟  پس محقق در این پژوهش به دنبال دستیابی به این سوال کلی می باشد: آیا متغیر های خودکارآمدی، شادکامی ودرگیری والدین در امور تحصیلی می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان را پیش بینی کنند؟ در صورت پیش بینی، کدام یک از متغیرها توان پیش بینی بالاتری دارند؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

پیشرفت تحصیلی و شادکامی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.

پیشرفت تحصیلی از جمله متغیرهای مهمی می باشد که در چند سال اخیر بیشتر تحقیقات علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است. بنابراین، اگر در این تحقیق بتوان پیشرفت تحصیلی را بر اساس متغیر های ذکر شده تبیین و پیش بینی نمود می توان گفت که کمک شایانی به علم صورت پذیرفته و بنابراین این تحقیق می تواند دارای اهمیت فزاینده ای باشد.

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از جمله متغیرهایی می باشد که برای نوجوانان مخصوصاً در دوره ی دبیرستان دارای اهمیت فراوان می باشد؛ زیرا زمینه ساز شغل آن ها در آینده می باشد. بنابراین، پیش بینی عملکرد وپیشرفت تحصیلی می تواند به دانش آموزان در جهت پیش بینی آینده ای مطمئن تر می تواند دارای اهمیت فراوان باشد.

خودکارآمدی و شادکامی دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر پیشرفت تحصیلی آنان، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که پیشرفت تحصیلی بالا، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد بنابراین پرداختن به موضوع خودکارآمدی و شادکامی  دانش آموزان که از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی مناسب دانش آموزان است دارای اهمیت فراوان می باشد.

باورهای خودکارآمدی را دانش آموزان بیشتر در محیط مدرسه در ارتباط با معلمان و مربیان و همسالان پرورش می دهند لذا برای ایجاد خودکارامدی مثبت در دانش آموزان می توان از نتایج این تحقیق جهت آموزش به معلمان و مربیان در حیطه تربیت دانش آموزان اقدام نمود.

عملکرد تحصیلی مثبت در مدارس برای دانش آموزان خودکارامدی مثبت را به ارمغان می آورد لذا با توجه به نظریه واقعیت درمانی در ارتباط با مدارس بدون شکست، می توان با ایجاد موقعیت های مناسب تر برای غلبه بر مشکلات، به جایگزین کردن باورهای خودکارامدی مثبت به جای منفی در دانش آموزان اقدام کرد که این هم به نوبه ی خود بر اهمیت این تحقیق می افزاید.

درگیری والدین در امور تحصیلی به معنای مشارکت و همکاری آن ها در امور تحصیلی همانند معلمان و مربیان تربیتی می باشد و هرچه این ارتباط بیشتر باشد به احتمال بیشتر تربیت و پیشرفت بهتری در دانش آموزان حاصل شود. بنابراین، اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد این متغیر نمایان می شود.

[1] – International Institute For Eductional Planning

[2] – Vosniadov

[3]– Deary, Estrend, Smith and Fernandz

[4] – Dooc and Mester

[5] -Curry,F.

[6] – Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck

[7]-Linen Brink, E. A

[8] -Pintrich, P.R

[9]-Selligman & Mihally

[10]-Cohen S.,& Pressman, D.S

[11]-Snyder, C. R., & Lopez, J

6- Diener, E. & Larsen, R., J.

[13]– Ryfff & kiyess

[14] -Aksoy

[15] -Link

[16]-Bandura

[17]– Nevid

[18] -Crothers

[19]-Hughes& Morine

[20] – Van der Bijl, J. J., & Shortridge-Baggett, L

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122