پایان نامه نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بین تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بین تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بین تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه    2
1-2-بیان مسئله    5
1-3- ضرورت اهمیت تحقیق    9
1-4- هدف تحقیق    11
1-5- فرضیه های تحقیق    11
1-6- تعاریف نظری متغیرها    11
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها    12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
2-1- مباني نظري سازه های پژوهش    15
2-1-1- مباني نظري سازه تكانشگري    15
2-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری    19
2-1-1-2- تکانشگری و جایگاه آن در اختلالات روانی    23
2-1-1-3- علل رفتار تکانشگرایانه    24
2-1-2- مبانی نظری سازه تنظیم شناختی هیجان    27
2-1-2-1- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان    28
2-1-2-2- پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات    32
2-1-2-3- تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از راهبرهای تنظیم شناختی هیجان    36
2-1-3- مبانی نظری سازه تاب آوری    38
2-1-3-1- تعریف تاب آوری    39
2-1-3-2- موج‌های پژوهش درباره تاب آوری    41
2-1-3-2-1- موج اول    41
2-1-3-2-2- موج دوم    48
2-1-3-2-3- موج سوم    53
2-2- پیشینه تحقیق    63
2-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری    64
2-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری    70
2-2-3- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تاب آوری و تکانشگری    78
2-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین و مدل های پیشنهادی پژوهش    85
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- معرفي نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماري    87
3-1-1- نوع پژوهش    87
3-1-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش    87
3-2- ابزارهای پژوهش و روايي و پايايي آن‌ها    88
3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی    88
3-2-2- پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان    88
3-2-3- مقیاس تاب‌آوري     92
3-2-4- مقیاس تکانشگری     93
3-3- روش اجرا    95
3-4- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا    95
3-5- روش تحلیل داده ها    96
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش    97
4-2- ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش    99
4-3- مراحل و جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه    101
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- خلاصه‌ای از پژوهش    107
5-2- مرحله اول: بررسی رابطه میان تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری    108
5-3- مرحله دوم: بررسی رابطه میان خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری    112
5-4- مرحله سوم:بررسی نقش واسطه ای تاب آوری میان خودتنظیمی شناختی هیجان و تکانشگری    116
5-5- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق    121
5-6- پیشنهادهای کاربردی    123
پیوست ها    125
منابع    136

منابع

منابع فارسی

ابوالقاسمی، عباس. اله قلی لو، کلثوم، (1389). راهبردهای تنظیم هیجان در سو مصرف کنندگان مواد دارای واکنش پذیری بالا و پایین. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیستم شماره 77، صفحات 15-22.

اختياري، حامد. بهزادي، آرين. جنتي، علي. مكري، آذرخش (1383) كدام يك تأثير منفي بيشتري بر ما مي گذارد؟ دفعات باخت يا مقادير آن: بررسي استراتژي تصميم گيري مخاطره آميز به وسيله نسخه هاي متفاوت از آزمون قمار ايووا. تازه هاي علوم شناختي، سال ششم، شماره 3 و 4  ،17-25.

اختیاری، حامد. مهرناز، رضوان فرد و آذرخش مکری. (1387) تکانشگري و ابزارهاي گوناگون ارزيابي آن: بازبيني ديدگاه ها و بررسي هاي انجام شده. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) پاييز 1387; 14-3 (پياپي 54) ويژه نامه اعتياد:247-257.

بشارت، محمدعلی. (1386). تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی. مجله علوم روانشناختی، دوره ششم، شماره24.

بقایی، مژده. خلعتبری،جواد، (1388). اثر بخشي برنامه آموزش مديريت خشم بر كنترل و خودنظم دهي خشم و تكانشگري مادران دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر رشت. دو فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان، سال 20 ، شماره 63 ، بهار و تابستان 89 صفحات 1-9.

بیرامی، منصور. موحدی ، یزدان. (1392). مقايسه تنظيم شناختي هيجان در دانشجويان سيگاري و غير سيگاري. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران. دوره بیست و سوم،  شماره 109، بهمن 1392، صفحات 156-163.

بیگدلی، ایمان الله؛ نجفی، محمود و رستمی، مریم (1392). رابطه ی سبک های دلبستگی، تنظیم هیجان و تاب آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی. مجله ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره ی سیزدهم.ص 9.

پور افضل، فاطمه؛ سید فاطمی، نعیمه؛ اینانلو، مهرنوش و حقانی، حمید. (1392). بررسی همبستگی  استرس درک شده  با تاب آوری در دانشجویان کارشناسی پرستاری. مجله ی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران (حیات) ، دوره نوزدهم، شماره 1، صص 41-52.

جوکار بهرام. (1386). هوش عاطفی، هوش شناختی، تاب آوری و رضایت از زندگی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، شماره4: 3-12.

حسنی، جعفر. میرآقایی، علی محمد. (1391). رابطه راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازي خودکشی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی مشهد.

حسین چاری، مسعود و فداکار، مهدی (1384). بررسی تاثیر دانشگاه بر مهارت های ارتباطی بر اساس مقایسه ی دانش آموزان و دانشجویان، دانشور رفتار، سال دوازدهم- شماره ی 15، صص 21-31.

حسینی قمی، طاهره و سلیمی بجستانی، حسین (1391). اثر بخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به  سرطان در بیمارستان امام خمینی تهران. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، شماره 4.

منابع انگلیسی

Abbott, B.V. (2005). Emotion dysregulation and re-regulation: predictors of relationship intimacy and distress. [PhD thesis]. Texas A & M University.

Allen, R., Cox, J., & Cooper, N. (2006). The impact of a summer day camp on the resilience of disadvantaged youths. Journal of physical Education, Recreation & Dance, 77(1): 17-23.

Antonovsky,A.(1987).  Unraveling  the  mystery the  health.  Sanfrancisco:Jossey -Bass.

Andreu VC, Morales F.)2005). [How Impulsivity is related  to intelligence and academic achievement] Spanish [Abstract]. Spanish J Psychol; 8(1): 199-204

Arce. E, Simmons. A.W., Winkielman. P., stein. M.B, Hitckock. C. paulus. M. P. (2008). Association between individual differences in self- reported emotional resilience and the affective- perception of neutral faces. Journal of Affective Disorders. 222-210 ,25.

Beck, A. T. (1999). Prisoners of hate: The cognitive basis of anger, hostility, and violence. New York, NY: Harper Collins Publishers. Between males and females”. Personality and Individual Differences, 36, 267-276.

Bandalos, D. L., & Finney, S. J. (2001). Item parceling issues in structural equation modeling. In G.A. Narcoulides & R.E. Schumacker (Eds.), New developments and techniques in structural equation modeling. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Bell  C. C. (2001). Cultivating Resiliency  in  Youth. Journal of Adolescent    Health, voll (29) 375-381.

چکیده:

تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) اثرات منفی ویران کننده ای بر سلامت فرد و اجتماع می گذارد. تحقیقات چندی به بررسی نقش شیوه های تنظیم شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه پرداخته اند، با این حال مکانیسم ارتباط این دو سازه هنوز در ابهام است. پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر رفتار های تکانشگرانه در زنان بی سرپرست، به بررسی نقش واسطه گری سازه تاب آوری در ارتباط بین سازه های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری پرداخته است. نمونه مورد بررسی 210 نفر از زنان بی سرپرست تحت حمایت بود که به کلینیک های تحت پوشش بهزیستی شیراز مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان پژوهش  مقیاس های تکانشگری، تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. در تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسيم ماتريس همبستگي به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده هاي مشاهده شده و براي بررسی فرضیه پژوهش از رگرسيون چند گانه به صورت متوالي همزمان، مطابق با مراحل بارون و كني (1986)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از این بود که:

بعد تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی کردن از متغیر تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده منفی و بعد سرزنش دیگران پیش بینی کننده مثبت تکانشگری می باشد.

ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر پیش بینی کننده مثبت تاب آوری هستند.

نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن و سرزنش دیگران با تکانشگری تایید شد.

این یافته ها موید آن است که استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب آوری فرد در شرایط دشوار زندگی منجر به کاهش رفتار های تکانشگرانه می شود و مسیر تاثیر گذاری برای راهبرد های منفی معکوس می باشد.

کلید واژه ها: تکانشگری، تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان، اثر واسطه ای

فصل اول: کلیات پژوهش

 1ـ1ـ مقدمه

به واقع نوع انسان همواره شاهد و متاثر از طیف گسترده ایی از آسیب که در اثر بروز رفتارهایی که بدلیل وجود تمایلات آنی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت گرفته بوده است. رفتار مخاطره جویانه یا تکانشگرانه و یا به عبارتی تمایل سریع به عکس العمل در برابر انواع محرک ها بدون اینکه توجهی به پیامد های منفی آن انجام می پذیرد (استنفرد و ماتیاس، 2009)[1] در لایه های مختلف زندگی انسانی از جمله رفتارهای شخصی، رفتار های اجتماعی و حتی تصمیم های عظیم سیاسی آسیب ها و هزینه های سنگینی را بر دوش جوامع گذارده اند. به عنوان مثال در نگاهی از کلان به خرد، بسیاری از جنگ ها که منجر به از بین رفتن و انواع آسیب به انسان بوده است، طیف وسیعی از جرایم و بزهکاری ها، گرایش به مصرف مواد مخدر، بسیاری از رفتار های جنسی پر خطر و بسیاری از آسیب های شخصی و اجتماعی دیگر همراه با عواقبشان نشات گرفته از رفتارهای تکانشگرانه ای می باشند که بدون توجه به پیامد های آنها، فقط بدلیل بروز واکنش های نسنجیده آنی نسبت به محرک های درونی و یا بیرونی صورت پذیرفته اند.

از این رو امروزه به سبب تلاش برای درک، پیش بینی، ریشه یابی و پیشگیری از رفتار های تکانشگرانه، این سازه ضرورتا مورد توجه پژوهش های آسیب شناسانه بسیاری قرار گرفته و یافته های قابل قبولی را نیز به همراه داشته است. شناخت زوایای آشکار و پنهان رفتار های مخاطره جویانه همواره با سوالاتی در مورد علل بروز چنین رفتارهایی آغاز می شود، سوالاتی از قبیل این که “علت ها و پیش آیند های رفتار تکانشگرانه چیست؟ افزایش احتمال بروز رفتار های مخاطره جویانه در پاره ای از اوقات چیست؟ و آیا شناسایی و کنترل عواملی که مهمترین علل روانی چنین رفتارهایی را تشکیل می دهند مفید خواهد بود یا خیر؟” دامنه گسترده ای از پرسش ها، مشاهدات  و پژوهش های بالینی از این دست پژوهشگران را به توجه بیشتر به مفهوم هیجانات و تاثیر آن بر رفتار های آنی رهنمون می سازد (ال،جی و همکاران، 2009)[2]. چرا که طیف وسیع هیجانات به طور خاص یا در ترکیب با هیجانات دیگر از عوامل موثر در بروز هر یک از رفتار های انسان می باشند.

هر یک از هیجانات شامل خشم، غم و اندوه، ترس، استرس، شادی، تنفر و بسیاری دیگر از انواع هیجانات منجر به رفتاری متناسب با آن هیجان می گردد. کنترل و تنظیم هیجانات چه افزایش و یا کاهش یک نوع هیجان توسط فرد می تواند در افزایش یا کاهش رفتاری خاص تاثیر گذاشته و سبب ساز رفتار دلخواه و فاصله گرفتن از رفتارهای نامطلوبی که با پیامد های منفی همراه هستند، گردد.

در همین راستا می توان به مولفه تنظیم هیجان و به طور خاص خود تنظیمی شناختی هیجان اشاره نمود.

از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد، در هنگام مواجهه با شرایطی خاص می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006)[3]، می توان تنظیم شناختی هیجان را یکی از پیش آیند های مهم رفتار ها، من جمله رفتارهای تکانشگرانه ذکر نمود، چرا که وجود پیشوند شناختی در متغیر خود تنظیمی شناختی هیجان از آگاهانه بودن کنترل هیجانات توسط فرد و متعاقبا اهمیت این متغیر در کنترل رفتار حکایت دارد.

افزون بر این نتیجه بسیاری از تحقیقات نشان می دهند، تنظیم ناموفق شناختی هیجان با طیف وسیعی از رفتار های مخاطره جویانه مانند بروز بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه (ایزنبرگ[4] و همکاران، 2001)، اختلال هاي مرتبط با مصرف الکل (شر و گرکین، 2007)[5] و اختلال هاي مرتبط با مصرف مواد (فوکس، اکسلرد، پالیوال، اسلیپر و سینها ، 2007 )[6] و دیگر رفتار های نامطلوبی که در بخش های دیگر به تفصیل ذکر خواهد شد در ارتباط هستند.

هر چند تحقیقات چندی موید نقش خود تنظیمی شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه هستند با این حال تحقیقات اندکی در خصوص مکانیسم این ارتباط صورت گرفته است. یکی از مفاهیمی که نظر مولفان را به خود جلب کرده است سازه تاب آوری می باشد. در واقع امروزه برای پیشگیری و درمان مشکلات روانی من جمله مشکلات شناختی یا هیجانی که منجر به رفتارهای مخاطره جویانه همچون خود کشی، سو مصرف مواد، ارتکاب جرایم و دیگر رفتارهای از این دست می شود به شناسايي و ارتقاء عوامل محافظت كننده مانند تاب آوري و ویژگی های آن می پردازند.

لذا همواره این موضوع مد نظر بوده است كه مواجه شدن با شرایط مخاطره آمیز شرط لازم براي آسيب پذيري هست اما شرط كافي نيست. در کل اهمیت سازه تاب آوري به علت  توانايي بازگشت به عقب، بهبود يا انطباق موفق در مواجهه با آسيب ها، عوامل محافظتي آن و نقش بلوك هاي ساختاري ای سازه براي توانمند كردن فرد جهت غلبه بر عوامل فشار زاي زندگي از اهمیت فراوانی برخوردار است (بیسونت، 1998)[7].

در راستای ارائه مدلی جهت تبیین رفتار مخاطره آمیز در زنان بی سرپرست، پژوهش حاضر نقش سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری را در بروز رفتار تکانشگری زنان مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مدل سازه تاب‌آوری نقش واسطه را بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری ایفا می‌کند.

1ـ2ـ بیان مسئله

غالب افراد موفق و خود ساخته چشم پوشی از لذات و پاداش های موقت و لحظه ای، پیگیری فعالیت های دارای اولویت بالاتر و انجام فعالیت هایی که در راستای اهداف زندگی سالم فردی و اجتماعی شان است را از اصول اصلی و شالوده موفقیت و رشد در حوزه ها و ابعاد مختلف زندگی خود می دانند؛ در طرف مقابل انجام رفتارهایی که برای پاسخ به نیاز های آنی و غیر ضروری و در نتیجه رسیدن به لذات و پاداش های لحظه ای و گذرا بدون توجه به پیامد های منفی که می تواند در آینده به همراه داشته باشد انجام می پذیرد، اثرات بسیار مخرب و مخاطره آمیزی بر سلامت زندگی فرد می گذارد. در اين ميان فرآيند تصميم گيري يا برگزيدن يك گزينه از ميان چند گزينه، جهت مديريت شرايط ايجاد شده، يكي از عاليترين پردازش هاي شناختي به شمار مي رود. گونه ي ويژه اي از اين فرآيند كه به عنوان تصميم گيري مخاطره آميز [8](RDM) شناخته مي شود ، در شرايطي پردازش مي شود  كه شخص با گزينه هايي روبرو مي گردد كه انتخاب آنها باري از سود و زيان در حال يا آينده به دنبال خواهد داشت.

رفتارهاي تكانشي كه در بسیاری از رويكردها، رفتار مخاطره آميز نيز خوانده مي شوند عملكردهايي هستند كه اگر چه تا اندازه اي با آسيب يا زيان هاي احتمالي همراهند، اما امكان دستيابي به پاداش را نيز به نحوی از انحا فراهم مي كنند. رفتار تكانشي به وسيله تعاريفی، داراي وجه اشتراك و گاهي هم متناقض تشريح شده اند. بعضي از اين تعاريف شامل: “رفتار بدون تفكر كافي”، “عمل به غريزه بدون مهار ايگو” و “عمل سريع، ذهن بدون دور انديشي و قضاوت هشيار” مي باشند (عدالتي، اسمعيل زاده، هانيه، 1386). از اين رو رفتار تکانشگرانه داراي سه ويژگي اساسی: رفتار شتاب زده، رفتار برنامه ريزي نشده و رفتار بدون فكر و مستعد اشتباه است (سوان و هالندر، 2007)[9] و مي تواند نقطه عطف بسياري از اختلالات و آسيب هاي اجتماعي مثل خشونت، قمار بازي هاي بيمار گونه، سوء مصرف مواد، اختلال شخصيت مرزي و ضد اجتماعي باشد ( اختیاری و همکاران، 1387).

در همین راستا با توجه به آسيب پذيري جامعه نسبت به رفتارهای تكانشگرانه، خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعي بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. رفتار خانواده و بخصوص مادران با توجه به این که يكي از واحدهاي مهم و تعيين كننده در سرنوشت افراد هر جامعه هستند و همچنین از آنجا که رفتارهاي والدين در اين واحد از اجتماع از عوامل بسيار موثر بر وضعيت فرزندان آنها مي باشد، در بسياري از موارد بروز رفتارهاي پرخطر والدین من جمله مادران و بخصوص زنان بی سرپرست مي تواند عواقب ناخواسته و نامطلوب زيادي را ایجاد نماید.

در اینجا زنان بی سرپرست که خود هم سرپرستی خانواده را به عهده دارند و هم وظایف مادرانه خود را باید ایفا نمایند بدلیل مواجهه با فشار های مضاعف، دارای سهم بیشتری از عواقب بروز هیجانات منفی می باشند.

قابل توجه است كه آمارها نشانگر ميزان بالاتري از تكانشگري در جمعيت نرمال ايران نسبت به جمعيت نرمال غربي بوده اند (حامد اختیاری و همکاران، 1387)؛ به گونه اي كه حدود 70 درصد خشونت عليه كودكان در محيط خانه رخ مي دهد (کمیته حمایت از کودکان ایران) كه سهم مادران از آن 28 درصد مي باشد (انجمن حمايت از حقوق كودكان)، در این راستا آنچه قابل ذکر است آن است که بسیاری از انواع هیجانات در بروز رفتار های مخاطره آمیز فوق نقش اساسی را ایفا می کنند، برای مثال هیجان خشم که سبب بروز پرخاشگري در افراد می شود از نظر مقياس هاي روان سنجي به مقیاس تکانشگری وابسته است (ویگیل، 2008)[10] لذا این سوال پدید می آید که آیا برای کنترل بهتر رفتار های تکانشگرانه می توان از کنترل و تنظیم آگاهانه هیجانات به عنوان یک پیش آیند مهم نام برد؟

از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد در هنگام مواجهه با شرایط خاص از جمله شرایط سخت و ناگوار می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006)[11]، می توان گفت راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان از همبسته هاي اساسی بسیاری از رفتار های مخاطره جویانه هستند. در این زمینه می توان به رفتار مخاطره جویانه ایده پردازي خود کشی و آسیب شناسی روانی آن اشاره کرد که از همبسته های اساسی راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان می باشد (لگرستی، گارنفسکی، ورهاست و یوتنس، 2011)[12]. آنچه در اینجا قابل توجه است، آن است که بروز رفتار های مخاطره آمیز و تکانشگرانه و همین طور هیجانات منفی غالبا در شرایط سخت و ناگوار پدیدار می شود، چنانکه در تعریف مولفه تنظیم شناختی هیجان نیز به این مهم اشاره گردیده است.

با این توصیفات توانایی فرد برای پایداری و یا مقابله پویا جهت کنترل هیجانات و همچنین مقاومت در برابر خواسته هایی که منجر به رفتارهای با پاداش آنی و پیامدهای مجهول می شوند جهت عدم یا کاهش مواجهه با شرایط سخت و ناگوار  می تواند بیشتر مد نظر قرار گیرد. با این پیش فرض می توان به نقش احتمالی مولفه تاب آوری به عنوان واسطه متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری اشاره نمود.

تاب آوري در واقع فرايند يا پيامد سازگاري موفقيت آميز، علي رغم شرايط چالش برانگيز ، تهديدكننده و سخت است (گارمزي و ماستن، 1991)؛ لذا آنچه از تحقیقات بر می آید حاکی از آن است که تاب آوري تا حدي نوعي ويژگي شخصي و نتيجه تجربه هاي محيطي افراد است، لذا مي توان واكنش افراد را در مقابل هیجانات منفی من جمله استرس، رويدادهاي ناخوشايند و دشوار تغيير داد و کمک نمود تا راحت تر هیجانات خود را کنترل کرده، به طوري كه بتوانند بر مشكلات و تأثيرات منفي محيط نیز غلبه كنند (كورديچ- هال و پيرسون، 2005 )[13].

تحقیقاتی که در خصوص ارتباط سازه تاب آوری با رفتار تکانشگرانه و پرخطر صورت گرفته نشان می دهد، تاب آوری بالاتر با تکانشگری کمتر همراه است( بلک، 2004؛ محمدی  و همکاران، 1385؛ سودانی و همکاران، 1387). در خصوص ارتباط تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری نیز، یافته ها موید ارتباط مستقیم تاب آوری با هیجانات مثبت می باشد( توگاد و فردریک سون، 2004؛ کوهن و همکاران، 2009).

[1].  Stanfor &  Mathias

[2] . Ell

[3] . Garnefski  & Kraaij

[4] . Ayzenberg

[5] . Sher & Grekin,

[6] . Fox, Axelrod, Paliwal, Sleeper & Sinha

[7] . Bissonnette

[8] . Risky Decision Making

[9] . Swann & Hollander

[10] .Vigil

[11]. Garnefski & Kraaij

[12]. Legerstee, Garnefski, Verhulst, &  Utens

[13] . Kordich-Hall & Pearson

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي ابراز هيجان و سبک اسناد کنترل در خشونت هاي خانگي عليه زنان نقش کليشه هاي جنسيتي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک دلبستگي و صفات شخصيتي با تاب آوري دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122