پایان نامه پيش بيني سلامت روان بر مبناي راهبردهاي مقابله ديني، رضايت زناشويي و خودکارآمدي در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه پيش بيني سلامت روان بر مبناي راهبردهاي مقابله ديني، رضايت زناشويي و خودکارآمدي در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه پيش بيني سلامت روان بر مبناي راهبردهاي مقابله ديني، رضايت زناشويي و خودکارآمدي در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4- اهداف پزوهش 6
1-4-1- هدف کلی 6
1-4-2- اهداف فرعی 6
1-5- فرضیه¬های و سؤال پژوهش 7
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7
1-6-1- سلامت روان 7
1-6-1-1- تعریف مفهومی 7
1-6-1-2- تعریف عملیاتی 7
1-6-2- راهبردهای مقابله دینی 8
1-6-2-1- تعریف مفهومی 8
1-6-2-2- تعریف عملیاتی 8
1-6-3- رضایت زناشویی 8
1-6-3-1- تعریف مفهومی 8
1-6-3-2- تعریف عملیاتی 8
1-6-4- خودکارآمدی 8
1-6-4-1- تعریف مفهومی 8
1-6-4-2- تعریف عملیاتی 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری 11

2-2-1- سلامت روان 15
2-2-2- راهبردهای مقابله دینی 19
2-2-3- رضایت زناشویی 22
2-2-4- خودکارآمدی 25
2-3- پیشینه پژوهش 29
2-3-1- سلامت روان 29
2-3-2- راهبردهای مقابله دینی 30
2-3-3- رضایت زناشویی 33
2-3-4- خودکارآمدی 35
2-3-5- خلاصه¬ی پژوهش¬های پیشین 38

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 40
3-2- طرح پژوهش 40
3-3- جامعه آماری 40
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 41
3-5- ابزارهای پژوهش 41
3-5-1- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28) 41
3-5-2- مقیاس راهبردهای مقابله دینی 42
3-5-3- پرسشنامه زوجی انریچ 43
3-5-4- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (GSES) 44
3-6- روش اجرا 45
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری 45

فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
4-1- مقدمه 47
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی 47
4-3- آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی 48
4-3-1- جنسیت در نمونه مورد مطالعه 48

4-3-2- سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه 49
4-4- تحلیل توصیفی از یافته¬های تحقیق 50
4-5- تحلیل استنباطی آماره¬ها 51
4-5-1- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش 51
4-6- یافته¬های مربوط به فرضیه¬ها و سوال پژوهش 53
4-6-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش¬بینی می¬کند. 53
4-6-2- رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش¬بینی می¬کند. 55
4-6-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش¬بینی می¬کند 57
4-6-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش¬بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می¬باشد. 58
4-7- یافته¬های جانبی 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 62
5-2- بحث در مورد فرضیه¬های پژوهش 62
5-2-1- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش¬بینی می¬کند 62
5-2-2-رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش¬بینی می¬کند. 64
5-2-3- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش¬بینی می¬کند 65
5-2-4- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش¬بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می¬باشد 66
5-3- مرور کلی و نتیجه گیری نهایی 69
5-4- محدودیت¬های پژوهش 69
5-5- پیشنهادات پژوهش 70

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی 70
5-5-2- پیشنهادات کاربردی 71

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 72
منابع انگلیسی 76

پیوست
پیوست شماره 1: پرسشنامه سلامت روان 83
پیوست شماره 2: مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی 86
پیوست شماره 3: پرسشنامه زوجی انریچ 87
پیوست شماره 4: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر 89

منابع و مآخذ

منابع فارسی

اخبارده، مهدی (1390). نقش اعتقادات معنوی و نماز در اعتلای سلامت بیماران مزمن: مطالعه کیفی، فصل­نامه قرآن و طب، 1(1)، 5-9.

اعرابیان، اقدس، خداپناهی، محمدکریم، حیدری، محمود و صالح صدق­پور، بهرام (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان، فصلنامه روان­شناسی، 8(4)، 360-371.

امیری مجد، مجتبی و زری مقدم، فاطمه (1389). رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه­دار شهر اراک. فصلنامه علوم رفتاری، 2(3)، 9-21.

امیریان­زاده، منصوره، امیریان­زاده، مژگان، و امیریان­زاده مژده (1386). بررسی برخی متغیرهای مرتبط با لذت جنسی در زنان شهر شیراز 1384. چکیده مقالات دومین کنگره آسیب­شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، (58).

ایروانی، محمود، نجات، حمید (1387). مفهوم سلامت روان در مکاتب روان­شناسی، فصلنامه اصول بهداشت روان، (3)، 160-165.

بخشایش، علیرضا و مرتضوی، مهناز (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 3 (4)، 73-85.

پروین، لارنس و جان اولیور بی (1381). روان­شناسی شخصیت، نظریه و پژوهش. ترجمه: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران، انتشارات آییژ.

پنتریچ، پال آر؛ شانک، دیل اچ (1385). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه، تحقیقات و راهبردها)، ترجمه: مهرناز شهرآرای، تهران، علم.

پیرخائفی، علیرضا (1391). ارتباط مولفه­های فراشناختی خلاقیت با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1 (2)، 101-112.

جعفری، اصغر، صدری، جمشید و فتحی اقدم، قربان ( 1386). رابطه بین کارایی خانواده و دینداری و سلامت روان و مقایسه آن بین دانشجویان دختر و پسر. نشریه تازه­ها و پژوهش­های مشاور، 6( 22). 107-117.

شاهی، عبدالستار، غفاری، ابراهیم و قاسمی، خلیل (1390). رابطه سلامت روان و رضایت­مندی زناشویی زوجین، دو ماهنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی کرمانشاه، 15(2)، 119-126.

عسگری، پرویز، خلیقی سیگارودی، عنایت، حیدری، علیرضا، یوسفیان، فرزانه و مرعشیان، فاطمه (1388). تاثیر آموزش شیوه­های تربیتی سیره عملی پیامبر اکرم(ص)، بر تفکر دینداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش­آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز، دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی. 11(40)، 13-25.

غفاری، مظفر و رضایی، اکبر (1392). بررسی رابطه رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 23( 2) ، 140-147.

قدرتی میرکوهی، مهدی و خرمایی، احسان (1389). رابطه دینداری با سلامت روان در نوجوانان. فصلنامه علوم رفتاری، شماره 2(5)، 115-131.

کاپلان و سادوک. خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی (2003). ترجمه پورافکاری، نصرت­اله. جلد اول، انتشارات شهر آب

کجباف، محمد باقر؛ آقایی اصغر و کاویانی، رویا (1383). بررسی رابطه میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران. مطالعات زنان، 2(4)، 123-148.

گنجی، حمزه (1382). بهداشت روانی، تهران، انتشارات ارسباران.

لشگری، محمد (1381). بهداشت روانی در اسلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 6 (4)، 72-76.

محمد امینی، زرار(1386). بررسی رابطه­ی باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. 6( 19) .

مردانی حموله، مرجان و شهرکی واحد، عزیز (1389). ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی. مجله علمی پژوهشی دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 18 (2)، 111-117.

ملکیان، مصطفی (1383). هویت و اصالت، تهران: جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم انسانی.

مهنوش، رجایی (1390). پیش­بینی سلامت روان در سالمندان بالای 65 سال بر اساس مولفه­های مدل معنوی سالمندی مک کینلای، پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه شیراز.

موسوي،  مرضیه، اشرف سادات، موسوی، کاویانی، حسین و دلاور، علی (1385). اثر بخشي          زوج درماني سيستمي‌ـ رفتاري بر افسردگي و رضايت زنان افسرده. نشريه تازه‌هاي علوم شناختي. 30، 12-20.

منابع انگلیسی

Aflakseir, A & Coleman, P., (2009). The influence of religion coping on the mental health of disabled Iranian war veterans. Journal of Mental Health, Religion and Culture, 12, 175-190.

Ahmad. F, Muhammad. M. & Abdullah. A.,  (2001). Religion and spirituality in coping with advanced breast cancer: perspectives from Malaysian Muslim Woman. Journal of Religion Health. 50(1), 36-45.

Applebaum A.J., Stein E.M, Lord-Bessen J, Pessin H, Rosenfeld B. & Breitbart W., (2013). Optimism social support, and mental health outcomes in patient with advanced cancer. Journal Psycho-Oncology. DOI: 10.1002/pon.3418

Asbring, P., (2001). Chronic illness, a disruption in Life: Identify transformation among women with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. Journal of Advance Nursing. 34 (3): 312-9.

چکیده

سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیر طبیعی سلول­ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می­شود. بیماران سرطانی با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و سلامت روان آنها تحت تاثیر قرار می­گیرد. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش پیش­بینی راهبردهای مقابله مذهبی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی می­پردازد. بدین منظور 135 نفر از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه­های مورد نظر پاسخ دادند. داده­های استخراج شده از پرسشنامه­ها با نرم­افزار آماری SPSS 16  و با روش تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل­ها نشان داد که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی پیش­بینی کننده­ی سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی است.

کلید واژه: سلامت روان، شیمی درمانی، راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی، خودکارآمدی

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1-مقدمه

 بیماری مزمن[1] یک استرس فوق العاده و قابل توجه است که زندگی فرد را مورد تهدید قرار می­دهد و علت عمده مرگ و میر در دنیا هستند. افزایش سریع بیماری های مزمن، نمایانگر چالش های عمده بهداشتی در سطح جهان است. از آنجا که نگرش پزشکی در این نوع بیماری­ها تنها بر نحوه درمان و کنترل نشانه ها توجه دارد و با توجه به این که این بیماری ها بر فرد و جامعه اثرات زیادی دارند، بایستی مورد توجه خاص قرار گیرند و نباید صرفاً بر الگوی پزشکی در مراقبت از این بیماری بسنده کرد (کاتس و بور[2]،1995).

این بیماران معمولاً با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و احترام به خود و هویت فرد، تحت تاثیر بیماری قرار می گیرد؛ به خصوص وقتی بیماری منجر به کاهش نقش ها، فعالیت های ارزشمند تغییرات در ارتباطات اجتماعی شده و انجام فعالیت های قبلی بیمار نیز به علت بیماری مشکل یا غیر ممکن می شود (آسبرینگ[3]، 2001).

سرطان[4] از دید عامه ترسناک ترین و خطرناک ترین بیماری مزمن تلقی می­شود. سرطان بیماری است که از یک یا چند سلول آغاز می­شود و یک سلول به طور ناگهانی از حالت عادی خارج می­شود و شروع به تکثیر می­کند. سلول یا سلول­های سرطانی شده به سرعت تعدادشان افزایش پیدا می کند و تشکیل یک توده به هم فشرده سلولی یا یک غده می­دهد و این توده سلولی قابلیت و کارایی خود را نیز از دست می­دهد و نمی­تواند فعالیت­ها و وظایف خود را انجام دهد. این غده کم­کم گسترش پیدا می­کند و مثل یک دانه کوچک در بافت ریشه می­دواند. کلمه سرطان که به معنای خرچنگ است بر اساس همین حالت نامگذاری شده است (خانجانی و همکاران،1391).

سرطان یکی از بیماری­های شایع در دنیای امروزی است که تعداد افراد مبتلا به آن روز به روز افزایش می­یابد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2008 حدود 6/7 میلیون نفر در اثر ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند که از این تعداد، بیش از 70% آن­ها در کشورهای در حال توسعه و کم درآمد زندگی می­کردند (صفاری و همکاران، 1391).

اثرات روانی ناشی از تشخیص سرطان و اثرات جسمی ناشی از درمان­های آن توام با بسیاری از عوارض جانبی هستند که سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار می­دهد.  تشخیص سرطان، علائم ناگهانی را ایجاد می­کند که مستلزم آن است که بیمار سریعا به سبک خود به مقابله با آن بپردازد. نوع روش درمانی بر سلامت روان بیمار تاثیر گذار است. درمان سرطان تقریبا همیشه با روش­های تهاجمی شروع می­شود. از جمله درمانهای سرطان شیمی درمانی است که با هدف نابود سازی سلولهای سرطانی انجام می­پذیرد. به دلیل طبیعت مزمن سرطان، بیمار مجبور است درمان طولانی مدت با داروهای سمی را بپذیرد. معالجه هفته­ها یا ماه­ها به طول می­انجامد و عوارض جانبی آن می­تواند به صورت تهوع، ریزش مو، خستگی، دردهای عضلانی، سوختگی­های پوستی، تغییرات وزن و مشکلات روحی و روانی بروز نماید. بستری شدن­های متعدد به منطور درمان می­تواند مانع از ادامه یک زندگی طبیعی شود. قبل و بعد از شیمی درمانی احساس ترس و اضطراب در بیمار به وجود می­آید که این امر به دلایل مختلفی از قبیل عوارض ناشی از شیمی درمانی، سوراخ کردن ورید جهت تزریق، احساس انزوا و گوشه گیری و از دست دادن حس استقلال در زندگی، می­تواند باشد. به علاوه عوارض جانبی آشکار ناشی از شیمی درمانی توانایی لذت بردن از جنبه­های مختلف زندگی را از فرد بیمار سلب می­کند (کرنر و بیلی[5]، 2001).

1-2-بیان مسئله

 سلامت روان یکی از مهمترین مولفه­های یک زندگی سالم است که عوامل بیشماری در شکل گیری صحیح یا ناصواب آن دخیل هستند. هدف سلامت روان کاهش احساسات منفی نظیر اضطراب، افسردگی، ناامیدی و پیشگیری از بروز نشانه­های مرضی در افراد می­باشد. در طول چند دهه اخیر، مساله سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت مورد توجه قرار گرفته است (سازمان بهداشت جهانی[6]، 2007). عوامل خطر برای مشکل سلامت روان عبارتند از: سابقه خانوادگی، شرایط پر استرس زندگی، داشتن بیماری مزمن، سابقه تروما، استفاده از مواد مخدر، بی­توجهی یا سوء استفاده در کودکی و فقدان حمایت اجتماعی می­باشد.

اهمیت سلامت روان به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با سلامت جسمانی می­باشد. سلامت روان نقش مهمی در توانایی افراد برای حفظ سلامت جسمی بازی می­کند. بیماری­های روانی از قبیل افسردگی و اضطراب در توانایی افراد برای مشارکت در رفتارهای ارتقا دهنده­ی سلامتی تاثیر گذار است. به نوبه خود، مشکلات سلامت جسمی مانند بیماری­های مزمن می­تواند تاثیر جدی بر سلامت روان و کاهش توانایی افراد برای شرکت در درمان و بهبودی داشته باشد (لاندو[7]، 2006).

متخصصان و پژوهشگران به دنبال یافتن عواملی هستند که می­تواند بر روی سلامت روان بیماران سرطانی تاثیرگذار باشد.  در این میان راهبردهای مقابله دینی[8]، رضایت زناشویی[9] و خودکارآمدی[10] از جمله­ی عوامل تاثیر گذار بر سلامت روان بیماران سرطانی می­باشد که نیاز به بررسی­های بیشتر در این زمینه احساس می­شود.

اثرات روانی ناشی از تشخیص سرطان و اثرات جسمی ناشی از درمان­های آن توام با بسیاری از عوارض جانبی هستند و با توجه به تغییرات، گاه اعتماد به نفس و ایمان مذهبی به مخاطره می­افتد. ارتباطات فردی به دلیل عدم اطمینان به آینده مختل می­شود. مکانیزم­های سازگاری قبلی ناکافی به نظر می­رسد و بستری شدن در بیمارستان ممکن است احساس تنهایی را به فرد القا کند و در یک کلام می­توان گفت بحران معنوی در فرد پدیدار می­شود (های فیلد[11]، 1992).

باید توجه داشت که بیماری­های مزمن از جمله سرطان می­تواند اثرات مخربی به همراه  داشته باشند و رضایت زوجین را تحت تاثیر قرار دهند. رضایت مندی زناشویی مهمترین مولفه ازدواج است. به نظر می­رسد سلامت روان به عنوان مولفه­ای از ویژگی­های فردی، با رضایت­مندی زناشویی ارتباط دارد(شاهی و همکاران،1390).

ادراک خودکارآمدی نیز یک ساز و کار شناختی است که توانایی کنترل موارد ترسناک را در شخص ایجاد می­کند و او را قادر به رویارویی با مشکلات می­سازد. درک توانایی باعث می­شود که شخص رفتارهایی را از خود دور کند. افرادی که دارای احساس خودکارآمدی مشخص، تعریف شده، هماهنگ و تقریبا با ثبات هستند از سلامت روانشناختی بیشتری برخوردارند. این افراد به دیدگاهی روشن در مورد خود رسیده­اند و کمتر تحت تاثیر وقایع روزانه و ارزیابی­های این وقایع قرار می­گیرند (بندورا،1997).

بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی این مسئله است که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی چه نقشی در سلامت روان این بیماران دارد.

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش

 درمان و تشخیص سرطان با فشارهای روانی زیادی همراه است و اغلب بیماران استرس پس از سانحه را تجربه می­کنند (بنی[12] و همکاران، 2009). افسردگی و اضطراب در این بیماران به دلایل گوناگون ایجاد می­شود که عبارت­اند از: واکنش فرد به تشخیص، عوارض درمان، طولانی بودن مدت درمان، بستری شدن­های مکرر و از هم گسیختگی زندگی خانوادگی فرد (جادن[13] و همکاران 2010). خلاصه شواهد نشان می­دهد که متغیرهای روانی در مدت تشخیص و درمان بیماری سرطان بر ابعاد مختلف زندگی فرد بیمار تاثیر می­گذارد (ویتک[14] و همکاران، 2008).

از آنجایی که تشخیص این بیماری و عوارض ناشی از شیمی درمانی می­تواند بر سلامت روان بیمار و تمام ابعاد زندگی فرد مبتلا و در نتیجه پذیرش و ادامه درمان او تاثیر بگذارد و نیز با توجه به افزایش شیوع سرطان و با در نظر گرفتن اینکه در جامعه ما به سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی و عوامل مرتبط با آن کمتر پرداخته شده است، اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن رو است که در شرایط بحرانی مانند ابتلا به سرطان، عوامل مختلفی مانند راهبردهای مقابله دینی که هم به عنوان منبع حمایت عاطفی و هم وسیله­ای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی هستند، رضایت زناشویی به عنوان یک متغیر میان فردی مهم و حمایتی  و نقش انکارناپذیر آن در آرامش روانی افراد و همچنین خودکارآمدی به دلیل اهمیت این سازه و اینکه قضاوت­های ناکارآمد فرد در یک موقعیت، بیشتر از کیفیت و ویژگی­های خود موقعیت فشارزا بر فرد تاثیر می­گذارد، می­توانند بر سلامت روان این بیماران تاثیر بسیار مهمی داشته باشند.

1-4-اهداف پژوهش

 1-4-1- هدف کلی

بررسی پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی.

 1-4-2- اهداف فرعی

بررسي پیش­بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای راهبردهای مقابله دینی

بررسي پیش­بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای رضایت زناشویی

بررسي پیش­بینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای خودکارآمدی

1-5-فرضیه­ها و سوال پژوهش

 راهبردهای مقابله دینی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.

رضایت زناشویی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.

خودکارآمدی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند.

سهم راهبردهای مقابله دینی،رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پيش بيني سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر مي باشد؟

[1] .Chronic illness

[2]. Coates V & Boore

[3] . Asbring

[4]. Cancer

[5] .Corner&Bailey

[6] . Mental Health

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه اثر بخشي طرحواره هاي درماني بر کاهش تعارضات زناشويي و افزايش سلامت روان
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122