پایان نامه پیش بیني اضطراب اجتماعي بر اساس مؤلفه هاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه پیش بیني اضطراب اجتماعي بر اساس مؤلفه هاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پایان نامه پیش بیني اضطراب اجتماعي بر اساس مؤلفه هاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1- کليات پژوهش
1-1- بيان مسأله 2
1-2-اهميت و ضرورت تحقيق 8
1 -3-هدف‌هاي تحقيق 10
1-4-فرضيه‌هاي تحقيق 11
1-5-تعاريف عملياتي 11
1-5-1-اضطراب اجتماعي 11
1-5-2-حساسيت اضطرابي 12
1-5-3-عدم تحمل بلاتکليفي 12
1-5-4-ذهن-آگاهي 13
فصل 2- مروري بر پيشينه¬هاي نظري و پژوهشي
2-1-مقدمه 15
2-2-مروري بر تاريخچه اختلال اضطراب اجتماعي 15
2-3-تعريف و ملاک¬هاي تشخيصي اختلال اضطراب اجتماعي 18
2-3-1-انواع اختلال اضطراب اجتماعي 20
2-3-2-پيوستار اضطراب اجتماعي 21
2-3-3-همبودي اختلال اضطراب اجتماعي با ساير اختلالات روانپزشکي 22
2-3-4-اختلال اضطراب اجتماعي و اختلال شخصيت اجتنابي 23
2-3-5-شيوع 24
2-4-تفاوت¬هاي جنسيتي و بين فرهنگي 25
2-5-پيامدهاي اختلال اضطراب اجتماعي 27
2-6-سبب¬شناسي اختلال اضطراب اجتماعي 28
2-6-1-عوامل ژنتيکي 28
2-6-2-عوامل شناختي 29
2-6-3-نقص مهارت‌هاي اجتماعي 30
2-6-4-عوامل محيطي 33
2-6-4-1-تعامل والد/ کودک 33
2-6-4-2-تجارب اجتماعي ناخوشايند 34
2-7-آسيب¬شناسي شناختي اختلال اضطراب اجتماعي 36
2-8-مدل¬هاي سبب¬شناسي اختلال اضطراب اجتماعي 38
2-8-1-مدل کلارک و ولز (1995) 38
2-8-2-مدل رپي و هيمبرگ (1997) 39
2-8-3-مدل بارلو و هافمن (2002) 40
2-8-4-مدل رپي و اسپنس(2004) 41
2-8-5-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعي؛ هافمن(2007) 43
2-8-6-مدل کيمبرل براي اختلال اضطراب اجتماعي تعميم يافته (2008) 45
2-8-7-مدل شناختي اختلال اضطراب اجتماعي کلارک و بک (2010) 46
2-9-حساسيت اضطرابي 49
2-10-عدم تحمل بلاتکليفي 52
2-11-ذهن آگاهي 55
2-12-پيشينه پژوهشي 59
فصل 3- فرآيند روش¬شناختي پژوهش
3-1-مقدمه 69
3-2-نوع تحقيق 69
3-3-آزمودني‌ها 69
3-3-1-جامعه پژوهش 69
3-3-2-نمونه و روش نمونه¬گيري 69
3-4-ابزارهاي تحقيق 71
3-4-1-مقياس اضطراب اجتماعي(SPIN) 71
3-4-2-شاخص تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي (ASI-R) 72
3-4-3-مقياس عدم تحمل بلاتکليفي (IUS) 73
3-4-4-پرسشنامه ذهن آگاهي(FFMQ) 74
3-5-شيوه انجام تحقيق 75
3-6-شيوه تحليل داده¬ها 76
فصل 4- نتايج پژوهش
4-1-مقدمه 78
4-2-يافته¬هاي توصيفي مربوط به ويژگيهاي جمعيت شناختي آزمودنيها 78
4-3-يافته¬هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش 80
4-4-بررسي فرضيه¬هاي پژوهش 84
4-4-1-فرضيه اول 84
4-4-2-فرضيه دوم 84
4-4-3-فرضيه سوم 84
4-4-4-فرضيه چهارم 84
4-4-5-فرضيه پنجم 84
4-5-نتايج تکميلي مربوط به يافته¬هاي پژوهش 92
4-5-1-همبستگي اضطراب اجتماعي و خرده مقياسهاي مربوط به متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن¬آگاهي 92
4-5-2-رگرسيون مربوط به خرده مقياسهاي متغيرهاي پژوهش (حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي) و اضطراب اجتماعي (کل دانشجويان) 94
4-5-3-رگرسيون مربوط به خرده مقياسهاي متغيرهاي پژوهش(حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن¬آگاهي) و اضطراب اجتماعي (دانشجويان پسر) 96
4-5-4-رگرسيون مربوط به خرده مقياسهاي متغيرهاي پژوهش(حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن¬آگاهي) و اضطراب اجتماعي(دانشجويان دختر) 98
4-5-5-مقايسه دو گروه دانشجويان دختر و پسر در متغيرهاي پژوهش 100
4-5-6-مقايسه دو گروه دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياسهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش 101
فصل 5- بحث و نتيجه‌گيري
5-1-مقدمه 104
5-2-خلاصه نتايج 106
5-3-بحث و نتايج 106
5-4-جمعبندي 117
5-5-محدوديتها 118
5-6-پيشنهادات 119
5-6-1-پيشنهادات پژوهشي 119
5-6-2-پيشنهادات کاربردي 119
فهرست منابع120
پیوست¬ها
پیوست الف پرسشنامه حساسیت اضطرابی133
پیوست ب پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی135
پیوست ج پرسشنامه ذهن آگاهی137
پیوست د پرسشنامه اضطراب اجتماعی141

منابع

الف : فارسی

آذرگون، حسن؛ کجباف، محمدباقر. (1389). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکار خودآیند دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان. مجله روانشناسی، سال 14، شماره 1، 93-80.

آذرگون، حسن؛ کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ عابدی، محمدرضا. (1388). اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. دانشور رفتار، سال 16، شماره 34، 21-13.

احمدوند، زهرا؛ حیدری نسب، لیلا؛ شعیری، محمد رضا. (1391). وارسی اعتبار و پایایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی در نمونه­های غیر بالینی ایرانی. ششمین کنگره سراسری بهداشت روان دانشجویان، 28-27.

اسدی­مجره، سامره؛ عابدینی، مریم؛ پورشریفی، حمید؛ نیکوکار، مهناز. (1391). رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی و نشخوار فکری با نگرانی در جمعیت دانشجویی. مجله روانشناسی بالینی، سال چهارم، شماره 4(16)،91-83.

انجمن روانپزشکی آمریکا. (1381). متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی. مترجمان: محمد رضا نیکخو؛ هامایاک آوادیس یانس- تهران: سخن.

بساک نژاد، سودابه؛ معینی، نصرت الله؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1389). رابطه پردازش پس­رویدادی و اجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، دوره ی 4، شماره 4، 340-335.

بیرامی، منصور؛ اکبری، ابراهیم؛ قاسم­پور، عبدالله؛ عظیمی، زینب. (1391). بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه­هاي تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره هشتم، ص 69-43.

بیرامی، منصور؛ عبدی، رضا. (1388). بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. مجله علوم تربیتی سال دوم، شماره 6، ، 54-35.

حسنوند عموزاده، مهدی؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی. (1392). الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی با توجه به مؤلفه های شناختی رفتاری. مجله پژوهش  سلامت، سال سوم، شماره 2، ص 387-379.

حسنوند عموزاده، مهدی. (1389). بررسی رابطه ساده و چندگانه خشم، شرم، بازداری رفتاری، کمرویی، افسردگی با اضطراب اجتماعی در نمونه های دانشجویی با توجه به جنسیت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

خراشادی زاده، سیده سمیه؛ شهابی زاده، فاطمه؛ دستجردی، رضا. (1391). نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش وری خانواده و سبک های اسنادی بر اضطراب اجتماعی . فصلنامه روان شناسی تحولی، روانشناسان ایرانی، سال هشتم، شماره 32، ص 995-385.

خسروی، مجتبی. (1391). پیش بینی نگرانی بر مبنای عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی و باورهای فراشناختی در نمونه های غیر بالینی با توجه به جنسیت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

خیّر، محمد؛ استوار، صغری؛ لطیفیان، مرتضی؛ تقوی، محمدرضا؛ سامانی، سیامک. (1387). اثر واسطه­گی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری­های داوری، مجله روانپزشکی و روانشناشی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 1، ص 32-24.

رئوفی احمد، رویا؛ ترخان، مرتضی؛ قربان شیرودی، شهره؛ نوذری، معصومه. (1391). رابطه بین سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دختران مقطع متوسطه شهر ساری. پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، دوره ی 2، شماره 6، ص 38-27.

رحمانی نوش آبادی، ملیحه. (1391). بررسی رابطه قدرت من، ذهن آگاهی و معنویت در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی.

رحمانیان، زاهده؛ میرزائیان، بهرام؛ حسن زاده، رمضان. (1391). رابطه اضطراب اجتماعی با خود پنداره در دانش­آموزان دختر پایه پنجم شهرستان جهرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال نوزدهم، شماره 5، پیاپی 77، ص 510-502.

رضایی دوگاهه، ابراهیم. (1389). مقایسه تاثیر درمان شناختی – رفتاری گروهی و انفرادی در کاهش  علائم اختلال اضطراب اجتماعی. پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.

سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینیا. (1388). خلاصه روانپزشکی (علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی). ترجمه: فرزین رضایی- تهران: انتشارات ارجمند.

سادوک بنیامین، سادوک ویرجینیا. (1389). دستنامه روانپزشکی بالینی (ترجمه محسن ارجمند و احمد جلیلی)، انتشارات ارجمند، تهران (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2005).

سهرابی­اسمرود، فرامرز؛ جعفری­فرد، سلیمان؛ زارعی، سلمان؛ اسکندری، حسین. (1391). اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی. روان شناسی بالینی، 4 (16)، 39-31.

طاهری­فر، زهرا؛ فتی، لادن؛ غرایی، بنفشه. (1389). الگوی پیش بینی هراس اجتماعی در دانشجویان بر پایه مؤلفه­های شناختی رفتاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 1،    45-34.

طرقبه­خلیلی، صائمه؛ صالحی­فدری، جواد. (1391). رابطه سوگیری تفسیر و اضطراب اجتماعی در دانشجویان. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 24، ص58-49.

فرجی، رباب؛ فرجی، پرویز؛ دیده­روشنی، سونیا؛ نصرالله، کتایون. (1389). مقایسه میزان اضطراب وافسردگی در دانشجویان دارای حساسیت اضطرابی بالا و پایین. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ص 371-370.

فهیمی، صمد. (1390). سوگیری توجه نسبت به نشانه­های مرتبط با عدم تحمل بلاتکلیفی در فرآیند پردازش اطلاعات افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر(GADپایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه تبریز.

فهیمی، صمد؛ محمودعلیلو، مجید؛ رحیم­خانلی، معصومه؛ فخاری، علی؛ پورشریفی، حمید. (1392). عدم تحمل بلاتکلیفی به عنوان ویژگی مستعد کننده اختلال­های اضطراب منتشر، وسواسی اجباری و وحشت­زدگی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره11 ، شماره4.

مرادی­منش، فردین؛ میرجعفری، سیداحمد؛ گودرزی، محمدعلی؛ محمدی، نورالله. (1386). بررسی ویژگیهای روانسجی شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی(ASI-R). روان­شناسی 44، سال یازدهم، شماره 4 ، ص 446-426.

محمدی، نورالله؛ سجادی­نژاد، مرضیه سادات. (1386). رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت نفس با اضطراب اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 5، ص 70-55.

محمدی، ابوالفضل؛ زرگر، فاطمه؛ امیدی،عبدالله، باقریان سرارودی، رضا. (1392). مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی، مجله تحقیقات علوم رفتاری.11(1)،80-68.

مسعودنیا، ابراهیم. (1387). خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی: ارزیابی مدل  شناختی اجتماعی بندورا. مجله علمی-پژوهشی مطالعات روانشناختی، شماره3، ص 127-115.

مشهدی، علی؛ قاسم پور، عبدالله؛ اکبری، ابراهیم؛ ایل بیگی، رضا؛ حسن زاده، شهناز. (1392). نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش­بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 2، پیاپی 52، 100-90.

ملیانی، مهدیه. (1386). بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی. پایان نامه کارناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ فراشبندی، افسانه. (1384). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز پایه اول دبیرستانهای شهرستان آبادان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال دوازدهم، شماره 3، ص 152-137.

نیکویی، فاطمه. (1387). مقایسه ترس از ارزیابی منفی، مثبت، و کمال گرایی در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه گواه . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

ب: لاتین:

-Acarturk, C., Smit, F., Deraaf, R., Straten, A., Ten Have, M, cuijpers, P. (2008). Economic costs of social phibia: Apopulation-Based Study. Journal Of Affective Disorder In  Press.

-Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2004). Interpersonal perspectives on social phobia. Clinical Psychological Review,24,857-882.

-American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Text Revision), Washington, DC: Author 9.

-American psychiatric  association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder(5 th ed).Washangton .,D,c, London,England.

-Anderson, R.E., & Hope, D.A. (2009). The relationship among social  phobia, physiological reactivity, and anxiety sensitivity in an adolescent population. Journal of anxiety disorders. 23, 18-26.

چکيده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين الگوي پيش­بيني اضطراب­ اجتماعي از راه بررسي متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن­ آگاهي به عنوان پيش­بيني کننده­هاي اضطراب اجتماعي بوده است.

روش: روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان کارشناسي و دکتري حرفه­اي دانشگاه شاهد مي­باشد. که تعداد 390 نفر (234 دختر و 156 پسر) از بين آن­ها با روش نمونه­گيري خوشه­اي انتخاب شدند. براي جمع­آوري داده­ها از  پرسشنامه­هاي «هراس اجتماعي» (SPIN)، «حساسيت اضطرابي» (ASI)، «عدم تحمل بلاتکليفي» (IUS)، و «ذهن آگاهی» (FFMQ)، استفاده شد. داده­هاي پژوهش با روش آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چند­­­متغيره، توسط SPSS.19 تجزيه تحليل شد.

يافته­ها: همه متغيرها به طور معناداري با اضطراب اجتماعي همبستگي داشتند. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که الگوي پيش­بيني اضطراب اجتماعي شامل حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، و ذهن­ آگاهي مي­باشد. و البته اين نتايج تا حدودي بر اساس جنس متفاوت بود.

نتيجه­گيري: متغيرهاي پيش­بين (حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، و ذهن­ آگاهي) 48 درصد از واريانس اضطراب اجتماعي را تبيين مي­کنند. اين متغيرها در زنان 50 درصد از واريانس اضطراب اجتماعي و در مردان 44 درصد از واريانس اضطراب اجتماعي را تبيين می­کنند.

کليد واژه­ها: اضطراب اجتماعي، حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، ذهن ­آگاهي

فصل اول:

کليات پژوهش

1-1-   بيان مسأله

«اختلال اضطراب اجتماعي»[1] یا «هراس اجتماعي»[2] اختلال ناتوان کننده­اي است که درصد بالايي از افراد جامعه را گرفتار مي­کند (گرانت[3] و همکاران، 2005). مطالعات همه­گيرشناسي نشان مي­دهد که اين اختلال در 12 درصد جمعيت عمومي شيوع دارد و بالاترين ميزان بروز آن در دهه دوم عمر است (سادوک و سادوک[4]، 2007). اضطراب اجتماعي با يک ترس بارز و مستمر از يک يا چند موقعيت اجتماعي مشخص مي­شود که در آن مبتلايان احساس مي­کنند که اعمال و رفتارشان مورد قضاوت قرار مي­گيرد و از موقعيت­هاي اجتماعي و روابط بين فردي اجتناب مي­کنند. اضطراب اجتماعي با برخي ويژگي­هاي فيزيولوژيکي (سرخ شدن گونه­ها، تعرق، خشکي دهان و لرزش به هنگام رويارويي با موقعيت­هاي اجتماعي نگران کننده)، ويژگي­هاي روان­شناختي (شرم، خجالت، ترس از اشتباه، ترس از ارزيابي منفي، و ترس از انتقاد) و ويژگي­هاي رفتاري (کناره­گيري، اجتناب از تماس چشمي، ترس از ابراز وجود و ترس از صحبت کردن در جمع يا مورد خطاب واقع شدن) مشخص مي­شود (استراوينسکي[5] و همکاران، 2004).

بايد توجه داشت که تفاوت­هاي بين مليتي در شيوع اضطراب اجتماعي گزارش شده است. تغيير پذيري در شيوع اختلال اضطراب اجتماعي مي­تواند به نقش متغيرهاي اجتماعي، محيطي، و فرهنگي در اين اختلال مربوط باشد (فارمارک[6]، 2002). براي مثال، شيوع گزارش شده براي اضطراب اجتماعي در مطالعاتي که در کشورهاي جنوب شرقي آسيا (کره و تايوان) صورت گرفته نسبت به کشورهاي غربي، به طور محسوسي پايين­تر مي­باشد (فارمارک، 2002). فرهنگ احتمالاً بر ادراک فرد از رفتار موفق اجتماعي تأثير مي­گذارد. براي مثال هنجار اجتماعي غرب خود ارتقايي[7] را در چارچوب فرهنگ مقرر تشويق مي کند، و سلطه­پذيري محض و سکوت را تأييد نمي­کند. اما در هنجارهاي شرق آسيا که بر تسلط يافتن کمتر تأکيد مي­شود، اضطراب اجتماعي  بيشتر به شيوه­ي اجتناب از ارتباطات مي­باشد. از اين­رو برخي راهبردهاي اجتماعي که مي­تواند به­طور بالقوه در فرهنگ­هاي غربي نامطلوب باشد، مانند سلطه­پذيري محض براي خوشحال کردن ديگران، ممکن است در فرهنگ­هاي شرق آسيا مطلوب باشد. و برخي مفاهيم  که ممکن است در موقعيت­هاي اجتماعي غربي ارزشمند باشد، مانند خودارتقايي، امکان دارد در گروه­هاي اجتماعي شرق آسيا ارتباطي به موفقيت نداشته باشد (هونگ[8] و وودي[9]، 2007).  دغدغه­هاي فرهنگ­هاي جمع­گرا ممکن است بر ترس و ممانعت از آزردن ديگران متمرکز باشد حال آن­که در فرهنگ­هاي فردگرا حول آزردن خود است (رپي[10] و اسپنس[11]، 2004). در جوامع فردگرا که افراد در آن از طريق اظهار وجود و بيان مطالب شخصي به امتيازات اجتماعي دست مي­يابند، حتي مقادير نسبتاً پايين ترس اجتماعي، آزارنده و مزاحم است اما در فرهنگ­هاي جمع­گرا که انطباق با ديگران و بيان فروتني يک مزيت محسوب مي­شود، درجاتي از اضطراب اجتماعي مثبت قلمداد مي­شود. براي نمونه نشان داده شده است که والدين تايلندي رفتارهاي برون­ريزي فرزندان خود را بيش از رفتارهاي درون­ريزي، مشکل ساز تلقي مي­کنند حال آن­که والدين آمريکايي بين اين دو تفاوت زيادي قائل نيستند. از اين­رو نشانگان درون­ريزي از جمله اضطراب اجتماعي ممکن است در برخي فرهنگ­ها بيش از ساير جوامع زيان و آسيب تلقي شود (رپي و اسپنس، 2004). پژوهش­ها نشان داده­اند که تفاوت­هاي جنسيتي در شيوع اضطراب اجتماعي بيشتر به اين اشاره دارند که اضطراب اجتماعي در ميان زنان شايع­تر است. استين[12] و همکاران (2004) گزارش داده­اند که براي زنان شيوع در سرتاسر عمر 5/15 درصد و براي مردان شيوع در سرتاسر عمر 1/11 درصد است (حسنوند­ عمو­زاده، 1389). هر چند که تفاوت­هاي بين فرهنگي ممکن است در نسبت جنسيتي اضطراب اجتماعي نيز متجلي شود (گوکالپ[13] و همکاران، 2001؛ به نقل از رضايي، 1389). بين شدت ترس مردان و زنان در موقعيت­هاي مختلف، تفاوت­هايي وجود دارد. براي مثال، زنان بيشتر از مردان از رفتن به يک مهماني مي­ترسند و مردان بيشتر از زنان از استفاده از توالت هاي عمومي مي­ترسند. ممکن است اضطراب اجتماعي زندگي يک مرد را بيشتر مختل کند زيرا که در جوامع غربي از مردان انتظار مي­رود که روابط دوست­يابي و حرفه­اي را آغاز کنند و معمولاً زنان مبتلا به اضطراب اجتماعي، بازخورد منفي کمتري درباره رفتار اجتماعي مهار شده، دريافت مي­کنند (ترک[14] و هيمبرگ[15]، 1998).

عوامل زيادي در شکل­گيري و تکوين اضطراب اجتماعي سهيم هستند. پژوهش­ها نشان داده­اند که عوامل ژنتيکي و صفات شخصيتي و مؤلفه­هاي شناختي– رفتاري در اضطراب اجتماعي نقش بازي مي کنند که چگونگي برآيند اين عوامل در پيش­بيني بروز و شدت اين اختلال مورد توجه است            (استارسويچ، 2005). گرچه شواهد موجود نشان مي­دهند که عوامل ژنتيکي و محيطي در بروز اضطراب اجتماعي دخالت دارند، ولي نظريه­هاي معاصر بر نقش فرآيندهاي شناختي در تداوم اضطراب اجتماعي تأکيد داشته­اند (طاهري­فر و همکاران، 1389).

يکي از مؤلفه­هايي که پژوهشگران در سبب­شناسي اضطراب اجتماعي مطرح کرده­اند “حساسيت اضطرابي”[16] است. حساسيت اضطرابي عامل آسيب­پذيري در مورد اضطراب و اختلالات اضطرابي است که امروزه توجه علمي بسياري به سوي آن معطوف شده است (مک نالي[17]، 2002). حساسيت اضطرابي، يك سازه تفاوت­هاي فردي است كه در آن فرد از نشانه­هاي بدني كه با برانگيختگي اضطرابي (افزايش ضربان قلب، تنگي نفس، سرگيجه) مرتبط است، مي­ترسد و اصولاً از اين عقيده ناشي می­شود كه اين نشانه­ها به پيامدهاي بالقوه آسيب­زاي اجتماعي، شناختي، و بدني منجر مي­شود (ديكان [18]و همکاران، 2003). بر اساس نظر مؤلفان، حساسيت اضطرابي، علائم اختلالات اضطرابي را تشديد مي­کند. افراد با حساسيت اضطرابي بالا پاسخ برانگيختگي خود را آزار­­ دهنده مي­يابند و بنابراين تجربه اضطراب در پاسخ به محرک تقويت مي­شود. بر اين اساس، اين سازه نقش مهمي در گسترش و تداوم اختلالات اضطرابي بازي مي­کند (ويتون[19] و همکاران، 2012). نظريه­پردازان شناختي اضطراب معتقدند که در افراد داراي حساسيت اضطرابي بالا بازيابي و پردازش اطلاعات مربوط به محرک­هاي فراخوان اضطراب همراه سوگيري­هايي است که نقش مهمي در ايجاد و تداوم اضطراب برعهده دارد (مک کابي[20]، 1999). تحقيقات اخير نشان داده که جوانان مبتلا به اضطراب اجتماعي به ميزان بالايي، از حساسيت اضطرابي برخوردارند (اندرسون و هوپ، 2009). افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي وقتي که در معرض موقعيت­هاي اجتماعي قرار مي­گيرند برانگيختگي فيزيولوژيکي­شان افزايش مي­يابد (اندرسون و هوپ، 2009). اين افراد آن­ها را به عنوان نشانه­اي از خطر يا اضطراب تفسير مي­کنند و چنين تفسيري از برانگيختگي فيزيولوژيکي، به افزايش علائم اضطراب، مانند تپش قلب بيشتر يا سرخ شدن منجر مي­شود و در نتيجه برانگيختگي فيزيولوژيکي ممکن است نقش مهمي را در ايجاد ترس در موقعيت­هاي اجتماعي بازي کند (اندرسون و هوپ، 2009). و ترس از اين­که ديگران علايم اضطراب را مشاهده کنند باعث تشديد اضطراب اجتماعي مي­شود (کارلتون[21] و همکاران، 2010). آن­ها تصور مي­کنند که سايرين متوجه اين علايم خواهند شد و در مورد آن­ها قضاوت نامناسبي خواهند کرد. از اين­رو اضطراب اجتماعي احتمالاً به دليل، ترس از ارزيابي منفي در هنگام نمايش علايم قابل مشاهده اضطراب، با حساسيت اضطرابي رابطه دارد (گرانت و همکاران، 2007). در زمينه­ي اضطراب اجتماعي و حساسيت اضطرابي پژوهش­هاي متعددي انجام گرفته است. از جمله، مطالعات ديکن و آبراموويتز[22] (2006) اندرسون و هوپ (2009) و کارلتون و همکاران (2010)، که نتايج مطالعات آن­ها نشان داد که بين اضطراب اجتماعي و حساسيت اضطرابي رابطه مثبت وجود دارد.

متغير ديگري که در ارتباط با اضطراب اجتماعي مطرح شده است “عدم تحمل بلاتکليفي”[23] مي­باشد. عدم تحمل بلاتکليفي به يک ويژگي شخصيتي اشاره دارد که ناشي از مجموعه­اي از باورهاي منفي درباره­ي عدم قطعيت، آستانه تحمل پايين براي موقعيت­هاي نامطمئن و مبهم، و پيش­بيني عواقب ناگوار براي بلاتکليفي است (داگاس[24] و رابي چاوود[25]، 2007). عدم تحمل بلاتکليفي نوعي سوگيري شناختي است که بر چگونگي دريافت، تفسير و واکنش فرد بر يک موقعيت نامطمئن در سطوح هيجاني، شناختي و رفتاري تأثير مي­گذارد (بوالن[26] و راینچس[27]، 2009). افرادي که نمي­توانند بلاتکليفي را تحمل کنند، موقعيت­هاي بلاتکليفي را تنش برانگيز، منفي و فشارزا توصيف مي­کنند و سعي مي­کنند از اين موقعيت ها اجتناب کنند و اگر در اين موقعيت­ها قرار بگيرند کارکردشان دچار مشکل مي­شود (بوهر[28] و داگاس، 2002). عدم تحمل بلاتکليفي يک سازه اساسي در نظريه و تحقيقات مربوط به اختلال اضطراب فراگير و اختلال وسواسي جبري مي­باشد اما مطالعات کمي رابطه بين اضطراب اجتماعي و عدم تحمل بلاتکليفي را به طور مستقيم بررسي کرده­اند (کارلتون و همکاران، 2010). توانايي تحمل بلاتکليفي مرتبط با موقعيت­هاي اجتماعي ممکن است يک عنصر مهمي در تعيين اضطراب اجتماعي باشد. در واقع ناتواني در تحمل بلاتکليفي مرتبط با موقعيت­هاي اجتماعي ممکن است يک عامل مهم در توسعه و تداوم اضطراب اجتماعي باشد (کارلتون و همکاران، 2010). از پژوهش­هاي انجام گرفته در زمينه­ي اضطراب اجتماعي و عدم تحمل بلاتکليفي، مي­توان به مطالعات بوالن و راينچس (2009) و کارلتون (2010) اشاره کرد، نتايج مطالعات آن­ها نشان داد اضطراب اجتماعي با عدم تحمل بلاتکليفي رابطه مثبت دارد.

عامل ديگري که انتظار مي­رود با اضطراب اجتماعي رابطه داشته باشد “ذهن ­آگاهي”[29] مي­باشد. ذهن آگاهي شامل يک آگاهي پذيرا و عاري از قضاوت از آن­چه که اکنون در حال وقوع است، مي­باشد. ذهن آگاهي توجه آگاهانه نسبت به امور در زمان حاضر است. هر فکر، احساس يا هيجاني که وارد توجه مي شود به همان­گونه که هست مورد تأييد و پذيرش قرار مي­گيرد (بايرون[30]، 2006).

اخيراً علاقه به استفاده از مداخلات ذهن ­آگاهي براي درمان اضطراب اجتماعي رو به افزايش است. اين تا حد زيادي بر اساس نقش مستند فرآيندهاي توجهي ناسازگار در حفظ اضطراب اجتماعي مي­باشد. با اين­که تعريف ذهن ­آگاهي بين محققان و پژوهشگران متفاوت است. با اين حال، اين عقيده که ذهن ­آگاهي شامل افزايش توجه و آگاهي از لحظه حاضر است، در بين تعاريف مختلف مشترک است (اشمرتز[31] و همکاران، 2012). فرآيندهاي توجهي محدود و ارزيابانه در اختلال اضطراب اجتماعي مي توانند در نقطه مقابل توجه ذهن ­آگاهانه باشند که به معناي توجه کردن به يک شيوه خاص- متمرکز بر هدف، بودن در لحظه حال و غير قضاوتمندانه است (کوکوسکي[32] و همکاران، 2009). امکان دارد که افزايش ذهن ­آگاهي به فرد کمک کند تا توجه­اش را به کار اجتماعي در دست انجام متمرکز کند (اشمرتز و همکاران، 2012). ممکن است أثر ذهن ­آگاهي به­واسطه ايجاد بهبودي در توانايي تنظيم هيجانات و کاهش نشخوار فکري باشد (اشمرتز، 2008). به­نظر مي­رسد ذهن ­آگاهي افزايش يافته، احتمالاً  شکلي سازگارانه از توجه متمرکز بر خود را پرورش مي­دهد که  نشخوار فکري و اجتناب هيجاني را کاهش مي­دهد و خود تنظيمي رفتار را بهبود مي­بخشد (باير[33]، 2009). در زمينه اضطراب اجتماعي و ذهن ­آگاهي مطالعات متعددي وجود دارد از آن جمله مي­توان به مطالعات اشمرتز (2008)، کاسين[34] و رکتور[35] (2011) و اشمرتز و همکاران (2012)، اشاره کرد، نتايج پژوهش­هاي آن­ها نشان داده که اضطراب اجتماعي با ذهن آگاهي رابطه منفي دارد.

در مورد رابطه بين حساسيت اضطرابي و عدم تحمل بلاتکليفي، به­نظر مي­رسد حساسيت اضطرابي و عدم تحمل بلاتکليفي در ترس يا اضطرابِ مربوط به عواقب بالقوه خطرناک و ناشناخته، اشتراک داشته باشند (کارلتون و همکاران، 2007).

همچنين در زمينه رابطه حساسيت اضطرابي با ذهن ­آگاهي نيز، امکان دارد افزايش ميزان ذهن ­آگاهي، سطح حساسيت اضطرابي را کاهش دهد. متناوباً سطوح بالايي از حساسيت اضطرابي مانع از افزايش ظرفيت فرد براي ذهن­ آگاهي بيشتر، مي­شود (وجانوويس[36] و همکاران، 2007).

با اين که تعدادي از مطالعات خارجي رابطه متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي را با اضطراب اجتماعي بررسي کرده­اند. در ايران تحقيقات در بررسي متغيرهاي مذکور با اضطراب اجتماعي ناچيز مي­باشد. در زمينه بررسي رابطه حساسيت اضطرابي با اضطراب اجتماعي، بيرامي و همکاران (1391) طي پژوهشي حساسيت اضطرابي، فرانگري، و مؤلفه­هاي تنظيم هيجان را در دانشجويانِ با نشانگان باليني اضطراب اجتماعي و بهنجار مقايسه کرده­اند. اما در هيچ پژوهشي رابطه اضطراب اجتماعي با عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن ­آگاهي، بررسي نشده است. تحقيقات مختلف در ايران نشان داده­اند که بين اضطراب اجتماعي با متغيرهاي؛ شرم، کمرويي، افسردگي، بازداري رفتاري، بيان خشم به طرف درون، و شاخص بيان خشم (عموزاده، 1389)، سبک دلبستگي دوسوگرا و اجتنابي، بازداري رفتاري در دوران کودکي و بزرگسالي، خودکارآمدي اجتماعي، خود ارزيابي منفي و ادراک ارزيابي منفي توسط ديگران (طاهري­فر و همکاران، 1389)، ترس از ارزيابي منفي، ترس از ارزيابي مثبت و کمال­گرايي (نيکويي، 1387)، عزت نفس، حمايت اجتماعي ادراک شده، سرسختي روان­شناختي، و اضطراب عمومي (نيسي و همکاران، 1384)، سبک­هاي اسنادي، دلبستگي ناايمن به مادر و پيوستگي با خانواده (خراشادي­زاده و همکاران، 1391)، سوگيري تفسير (طرقبه­خليلي و صالحي­فدري، 1391)، و پردازش پس­رويدادي (بساک­نژاد و همکاران، 1389)، رابطه وجود دارد. و تحقيقاتي که به طور کلي رابطه مؤلفه­هاي متعددي نظير توجه متمرکز بر خود (خير و همکاران، 1387)، خودپنداره (رحمانيان، 1391)، و نگراني از تصوير بدني (سجادي­نژاد و محمدي،1386)، را با اضطراب اجتماعي وارسي نموده­اند .

حال با توجه به تمهيدات ياد شده و با توجه به اين­که عوامل گوناگوني اضطراب اجتماعي را متأثر مي سازند، همچنين با التفات به شرايط بومي و فرهنگي و تمايزهاي جنسيتي، در تحقيق حاضر مسأله اساسي اين است که بين حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، و ذهن ­آگاهي با اضطراب اجتماعي به شکل دو به دو، به چه ميزان و چه نوع رابطه­اي وجود دارد؟ اين متغيرها تا چه ميزان مي­توانند اضطراب اجتماعي را در نمونه دانشجويي پيش­بيني کنند؟ و همچنين آيا متغيرهاي ياد شده به يک اندازه در جنس­هاي مختلف به تبيين اضطراب اجتماعي مي­پردازند؟

[1]-Social Anxiety Disorder

[2]-Social phobia

[3]– Grant

[4]– Sadock & Sadock

[5]– Stravynski

[6]-Furmark

[7]-Self-promotion

[8]-Hong

[9]-Woody

[10]-Rapee

[11]-Spence

[12]– Stein

[13]-Gokalp

[14]-Turk

[15]-Heimberg

[16]– Anxiety sensitivity

[17]– McNally

[18]– Deacon

[19]– Wheaton

[20]– Mccabe

[21]– Carleton

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122