یايان نامه نقش شبکه هاي تلويزيوني خصوصي در توسعه سياسي افغانستان بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه هرات در باره شبکه هاي تلويزيوني آريانا، تمدن، سبا، تلويزيون يک و طلوع

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

یايان نامه نقش شبکه هاي تلويزيوني خصوصي در توسعه سياسي افغانستان بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه هرات در باره  شبکه هاي تلويزيوني  آريانا، تمدن، سبا، تلويزيون يک و طلوع  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 181 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل یايان نامه نقش شبکه هاي تلويزيوني خصوصي در توسعه سياسي افغانستان بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه هرات در باره  شبکه هاي تلويزيوني  آريانا، تمدن، سبا، تلويزيون يک و طلوع بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتارالف
چکیده پ
فصل اول 1
مسئله اصلی تحقیق و اهمیت آن 2
ضرورت و اهمیت موضوع 5
هدف اصلی تحقیق 7
اهداف فرعی تحقیق 7
فصل دوم 9
تاریخ مختصر افغانستان10
پیشینه تحقیقات اولیه در جهان14
پیشینه تحقیقات اولیه در افغانستان15
بخش اول سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان16
1-1 تاریخچه  در جهان16
2-1- تاریخچه تلویزیون های خصوصی در جهان 22
3-1- تاریخچه تلویزیون در افغانستان 23
4-1- انواع تلویزیون 23
5-1- اولین تلویزیون های خصوصی در افغانستان 24
معرفی شبکه های مورد بررسی23
– الف : شبکه طلوع27
– ب : شبکه تلویزیونی آریانا27
– ج: شبکه تلویزیونی یک 28
– د: شبکه تلویزیونی سبا 29
– ه : شبکه تلویزیونی تمدن 30
بخش دوم- تلویزیون وتوسعه ، توسعه سیاسی در افغانستان30
ویژگی های تلویزیون 31
نظریات انتقادی از تلویزیون36
تلویزیون و انتقال مفاهیم سیاسی در جامعه 34
نقش تلویزیون در فرایند توسعه 42
نقش تلویزیون در توسعه سیاسی 42
توسعه و مفهوم آن 43
نظریه های توسعه 46
-الف : الگوی نوسازی 46
-ب: الگوی انتقادی 50
-ج: الگوی رهایی بخش 52
-د : الگوی توانمند سازی 54
مفهوم توسعه سیاسی 55
تعریف توسعه سیاسی 55
شاخص های توسعه سیاسی 59
الف :اعتماد سیاسی 61
ب : فرهنگ سیاسی 63
ج : مشروعیت سیاسی 67
د : مشارکت سیاسی 68
بخش سوم- توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و افغانستان، نظریه های ارتباطی و نقش تلویزیون در فرایند توسعه سیاسی 65
ارتباطات و توسعه سیاسی 71
توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم 75
توسعه سیاسی در افغانستان 77
موانع توسعه سیاسی در افغانستان 83
مخاطبان و رسانه ها77
نظریه استفاده و رضامندی 87
ریشه های نظریه استفاده و رضامند ی 88
نیازها و انگیزه ها 90
استفاده و رضامندی در کارزار انتخاباتی 93
مزایای نظریه استفاده و رضامندی 94
نظریه سرمایه فرهنگی 95
حالت های سرمایه فرهنگی 97
بخش چهارم-چارچوب نظری تحقیق102
سوالات تحقیق 106
فرضیه های تحقیق 107
فصل سوم 108
روش تحقیق و تعریف متغیرها109
جامعه آماری 110
روش نمونه گیری 110
حجم نمونه 111
واحد تحلیل 113
ابزار پژوهش 113
روش جمع آوری داده ها 113
فنون تجزیه و تحلیل داده ها 114
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل 114
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته 115
روایی ابزار تحقیق 124
پایایی ابزار تحقیق 124
محدویت ها و مشکلات پژوهش 125
فصل چهارم 127
بررسی یافته های تحقیق 128
بخش اول- توصیف یافته ها 128
بخش دوم- بررسی رابطه بین متغیرها 150
فصل پنجم 164
خلاصه و نتیجه گیری 165
محدویت ها و مشکلات پژوهش 170
پیشنهادات تحقیق 170
منابع و ماخذ 172
ضمائم 172

منابع و مأخذ

  – آسابرگر، آرتور(1387)، روشهای تحلیل رسانه ها، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

– اعزازی، شهلا (1373). خانواده و تلویزیون، مشهد : نشر مرندیز

– ازکیا، مصطفی.( 1365)، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، تهران : انتشارات اطلاعات

– اشرف، محمد (1373)، جامعه شناسی ماکس وبر،تهران: انتشارات آگاه

– اسمیت، آنتونی و ریچارد پاترسون(1381)، تلویزیون در جهان،ترجمه مسعود اوحدی، تهران: سروش

– اسولیوان، تام و دیگران (1385)،مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه میر حسین ریش زاده، تهران : انتشارات فصل نو

– ازکیا، مصطفی (1384) جامعه شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان

– بشیریه، حسین (1382). موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران : نشر گام نو

– بشیریه، حسین (1382)،آموزش دانش سیاسی، تهران: انتشارات نگاه معاصر

–  بیرو، آلن (1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان

– بیریوکف، ن.س (1372)،تلویزیون و دکترین های آن در غرب، ترجمه محمد حفاظی، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

– بیکر،ترزال (1377) نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران : روش

– پای، لوسین و دیگران (1380)،بحرانها و توالی ها در توسعۀ سیاسی، ترجمه، غلامرضا خواجه سروی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

– تودارو، مایکل ( 1364)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران : مرکز مدارک و انتشارات سازمان بودجه و برنامه ریزی

– جنکینز، ریچارد (1385)، پی یر بوردیو،ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران : نشر نی

– خانیکی، هادی( 1381)، قدرت جامعه مدنی و مطبوعات، تهران : طرح نو

– دور، امه.(1374)،تلویزیون و کودکان، ترجمه، علی رستمی، تهران : انتشارات سروش1

– دولت آبادی، بصیر احمد.( 1387)، شناسنامه افغانستان، تهران : نشر عرفان، ویرایش سوم

– دهقان، محمد صادق.( 1386)، افغانستان و حق بر توسعه، کابل : مرکز فرهنگی سراج

– رشیدی، علی (1377)، اقتصاد مردم سالاری، تهران: انتشارات آوای نو

– راش، مایکل(1377)،جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران : انتشارات سمت

– سجادی، عبدالقیوم (1383)، مجموعه مقالات افغانستان و نظام آینده سیاسی، کابل: نشر

– شریفی، حسن پاشا، جعفر زند( 1376)، روشهای آماری در علوم رفتاری، تهران : سخن

– عالم، عبدالرحمن (1367) بنیان های علم سیاست، تهران: نشر نی

– غبار، غلام محمد.(1382)، افغانستان در مسیر تاریخ، تهران : نشر انقلاب اسلامی با همکاری جمهوری، چاپ سوم، ج

– فرقانی، محمد مهدی (1382)، راه دراز گذار، تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه

– فیلد، جان( 1388)،سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری حسین رمضانی، تهران: نشرکویر

– فرهنگ، میر محمد صدیق.( 1380)، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم : انتشارات دارالتفسیر،ج

– قوام، عبدالعلی.(1371)، توسعۀ سیاسی و تحول اداری، تهران : نشر قومس.

– قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (1382)، کابل: موسسه بنیاد فرهنگی افغانستان

– قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1382) بایسته های حقوق اساسی، تهران : نشر میزان

– کازنو، جان.(1364)، قدرت تلویزیون، ترجمۀ، علی اسدی، تهران : نشر امیر کبیر

– گیدنز، آنتونی،( 1378 )،  راه سوم، بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه : منوچهر صبوری ، تهران: نشر مرکز.

– گی، روشه ( 1368) تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوق، تهران : نشرنی

– لرنر، دانیل (1383)، گذر جامعه سنتی، ترجمه غلامرضا سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

– لمبو، ران.(1388)،تاملی در تلویزیون،ترجمه، حسین پور قاسمیان، تهران : انتشارات دانشکده صدا و سیما

– مک براید، شن.( 1369)،یک جهان چندین صدا، ترجمه، ایرج پاد، تهران : انتشارات سروش

–  مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) (1384)،فرهنگ سیاسی مردم ایران، تهران: نشر مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا)

– مارتینز، انریک ملوین (1354)تلویزیون در خانواده و جامعه نو، ترجمه، جمشید ارجمند، تهران: سروش

 

نشریات

پاکدهی، علیرضا (1386). «رادیو تلویزیون، خدمت عمومی: مفهوم، ویژگی ها پیشینه تاریخی و علل بحران آن در دو دهۀ پایانی قرن بیستم»، فصلنامه رسانه سال هجدهم شمارۀ 3

دهشیار، حسین (1387). « آمریکا و پارادیم قومی در افغانستان»، دوماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال بیست و سوم شمارۀ 5-6

راسخ، احمد علی(1382).«نوسازی و ناپایداری سیاسی در افغانستان» فصلنامه توسعه،سال دوم، شمارۀ یازدهم

عالی زاد، اسماعیل (1384).« فرهنگ سیاسی و جلوه های آن در انتخابات سراسری» دوماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارۀ یازدهم و دوازدهم

کرمی، مریم السادات امیر شاه (1383). «افغانستان، نخبگان قوم گرا آتش بیاران جنگهای داخلی»، نشریه راهبرد، شمارۀ 31.

پایان نامه ها

رستمی، حمید رضا ( 1389). « تلویزیون در آیینه مخاطبان» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی

عصمت اللهی، هاشم (1380).« بررسی سیر تحول مطبوعات افغانستان در چارپوب نظریۀ های آزادی کنترل مطبوعات» رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده علوم اجتماعی.

– مطصفوی، مژگان (1382)« نقش رسانه های جمعی در توسعه افغانستان» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی

منابع انگلیسی

Bourdieu, P. (1977). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge: Harvard University Press.

 

Bourdieu, P. and J. C. Passeron (1990), Reproduction in Education, Society, and Culture, Sage Publications Inc.

 

Bourdieu, Pierre (1986). The Forms of Capital، in J. G. Richardson̒ s Handbook for Theory and Research for Sociology of Education.

چکیده

در این پژوهش نقش تلویزیون های خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات مورد بررسی قرار گرفته است ، روش این تحقیق پیمایشی است و اطلاعات مورد تحلیل در این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است . به منظور ارزیابی موضوع 400 پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه هرات به صورت تحقیق میدانی توزیع و تکمیل شده است که داده های این پژوهش را شکل می دهد. نمونه گیری در این تحقیق به شکل مطبق یا لایه به لایه می باشد، 200 پرسشنامه در میان دانشجویان رشته های علوم انسانی و 200 پرسشنامه میان رشته های غیر علوم انسانی پر شده است که از این میان 220 تن از آنان پسر و 180 تن دختر می باشد.

هدف تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در مورد نقش تلویزیون های خصوصی در روند توسعه سیاسی در افغانستان است و فرضیه اصلی در این تحقیق این است که تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان نقش دارند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که  دانشجویان دانشگاه هرات نقش تلویزیون های خصوصی را در توسعه سیاسی افغانستان زیاد می دانند. همچنین یافته ها نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه هرات از میان رسانه های ( رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و ماهواره ) بیشتر از تلویزیون استفاده می کنند؛ میزان رضایت آنان از برنامه های تلویزیونی بیشتر به خاطر برنامه های سرگرم کننده شبکه های تلویزیونی مورد بررسی است، همچنین میزان اعتماد آنان به شبکه های مورد بررسی بین گزینه متوسط و زیاد قرار می گیرد که نشان می دهد آنان به برنامه های شبکه های تلویزیونی مورد بررسی اعتماد دارند.

همچنین یافته ها نشان می دهد که بین  دانشجویان رشته های علوم انسانی و غیر علوم انسانی و نگرش آنان به نقش تلویزیون های خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوت وجود دارد و دانشجویان غیر علوم انسانی نسبت به دانشجویان علوم انسانی نقش تلویزیونهای مورد بررسی را در توسعه سیاسی افغانستان بیشتر می دانند. همچنین میان نگرش دانشجویان پسر و دختر در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوتی وجود ندارد و دانشجویان اعم از دختر و پسر در این مورد نگرش یکسانی دارند.

واژه های کلیدی: استفاده، رضایتمندی، تلویزیون خصوصی، میزان اعتماد، سرمایه فرهنگی، توسعه، توسعه سیاسی

پیشگفتار

این تحقیق که با هدف نقش تلویزیونهای خصوصی ( آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع ) در توسعه سیاسی افغانستان با بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات انجام شده است در پی آن است که نقش تلویزیونهای خصوصی را در توسعه سیاسی افغانستان بررسی کند. امروزه وسایل ارتباط جمعی بخصوص تلویزیون خود یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود و نقش رسانه ها در روند توسعه افغانستان بر کسی پوشیده نیست، امروزه مردم جهان افغانستان را با نظام جدید سیاسی و آزادی بیان و رسانه های آن می شناسند که توانسته است یک چهره مثبتی را از این کشور جنگ زده ترسیم نماید.

یازده سپتامبر 2001 نقطه عطفی در تاریخ افغانستان به شمار می رود، چون سرآغاز دگرگونی هایی بود که به فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت تازه انجامید. موافقت نامه بن ( موافقت نامه ای بود که بر اساس آن نظام جدید فعلی افغانستان شکل گرفت ) چارچوبی را بنیان نهاد که بر اساس آن گروههای گوناگون ذینفع در افغانستان در مورد تشکیل دولت موقت، برگزاری لوی جرگه اضطراری( مجلس بزرگان) برای انتخاب دولت انتقالی، تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات سراسری ریاست جمهوری و پارلمانی و حضور نیروهای بین المللی با مجوز شورای امنیت و سازمان ملل متحد به توافق رسیدند. بدین ترتیب افغانستان زندگی تازه ای را از سر گرفت.

افغانستان برای دستیابی به توسعه با موانع فراوانی روبرو ست که از آن جمله می توان به متزلزل بودن امنیت، گرانی،  فقر، ضعف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، نبود درآمد کافی ملی و وابستگی به کمکهای خارجی اشاره کرد. آنچه در “استراتژی انکشاف ملی افغانستان” آمده است اهداف توسعه افغانستان را در پانزده سال آینده مشخص کرده است که از جمله ارتقای امنیت، دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر در آن به صورت برجسته ذکر شده است .

افغانستان امروزه دارای قانون اساسی مدرنی است که در آن حقوق تمامی ساکنان این سرزمین به رسمیت شناخته شده است و دارای یک نظام رسانه ای آزاد است که در آن آزادیهای تمامی افراد محترم شمرده شده است ، در پناه همین قانون رسانه ها ست که امروز افغانستان دارای شبکه های تلویزیونی خصوصی، شبکه های آزاد رادیویی، و روزنامه ها و مطبوعات آزاد است.

بدون شک نقش رسانه ها در روند توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست و از میان این رسانه ها می توان بر نقش تلویزیون تاکید بیشتری کرد زیرا تلویزیون جنبه فراگیری بیشتری داشته و می تواند مخاطبان زیادتری را به خود جلب نماید، از سوی دیگر تلویزیون می تواند در یک جامعه ای که مردم آن به علت جنگ های بیشمار کمتر از نعمت سواد برخوردار هستند نقش ایفا نماید. بنا به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2005 میلادی میزان سواد در افغانستان 4/39 درصد گزارش شده است، در چنین جامعه ای تلویزیون می تواند نقش مهمی در روند توسعه به عهده بگیرد، زیرا تلویزیون و رادیو به عنوان دو رسانه ای که نیازمند سواد بالا نیست در جوامع بی سواد نقش عمده ای دارند، بنابر این می توان امیدوار بود که تلویزیون های خصوصی نیز در روند توسعه سیاسی افغانستان نقش بسزایی داشته اند، به عبارت دقیقتر تلویزیون های خصوصی در روند چند انتخابات مهم که در طول تاریخ سیاسی افغانستان بی نظیر بوده است نقش مهمی در شرکت مردم در انتخابات داشته اند، از جانب دیگر به نظر می رسد تلویزیون های خصوصی امروز به عنوان پر بیننده ترین رسانه ها در افغانستان شناخته شده است و مردم افغانستان زمان زیادی را صرف تماشای این تلویزیون ها می کنند و برنامه های سیاسی این تلویزیون ها همواره نقش عمده ای در نگرش سیاسی جامعه افغانستان داشته است.

در هر صورت با در نظر گرفتن این پیش فرض که تلویزیونهای خصوصی به عنوان پر بیننده ترین رسانه در افغانستان هستند و نقش مهمی را در توسعه سیاسی آن دارند، نیازمند این بود که یک پژوهش علمی در مورد آن صورت بگیرد و پژوهش حاضر در همین راستا شکل گرفته است.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

امروزه تلویزیون به علت گستردگی و همگانی بودن آن جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده است و بدون شک اگر این ابزارنبود شاید جهان و زندگی مردم چنین نبود و مهم تر اینکه چنین پیشرفت هایی شاید صورت نمی گرفت. تماشای تلویزیون امروز جزیی از زندگی عادی مردم شده است و تلویزیون به عنوان منبعی از اطلاعات، آگاهی و آموزش و سرگرمی های لذت بخش و آرام بخش پذیرفته شده است (امه دور، 1374: 2).  امروزه نمی توان منکر تأثیر تلویزیون بر روند زندگی عادی مردم شد، تلویزیون جزیی از وسایل ضروری خانه در آمده است و در خانواده ها سعی می شود که بعضی از فعالیتهای گروهی خانواده با برنامه های تلویزیونی مشخصی هماهنگ گردد، تلویزیون بر زندگی روزانه مردم نیز تأثیر زیادی گذاشته است زیرا بسیاری از مردم فعالیتهای دیگر را پیرامون برنامه های تلویزیونی معینی هماهنگ می کنند(اعزازی،1373: 12). به طور مثال  صرف شام را با شروع یک برنامه محبوب خانوادگی در افغانستان مثال زد که خانواده ها سعی دارند شام خود را همراه با تماشای یک برنامه محبوب خانوادگی صرف کنند که نشان می دهد تلویزیون نقش زیادی در زندگی روزمره مردم افغانستان دارد. از سوی دیگر می توان گفت که تلویزیون یک کالای مصرفی است که در بازار خریداری می شود و با توجه به مدل، اندازه و ویژگی های خاص آن می تواند به عنوان شاخص وضعیت و رفاه خریدار و مصرف کننده آن نیز در نظر گرفته شود.

گزارش کمیسیون « مک براید» سازمان یونسکو اذعان دارد که پیدایش تلویزیون رویداد بسیار جالبی بوده است و شاید این وسیله بهتر از هر یک از رسانه های جمعی دیگر پیشرفت هایی را که در امر ارتباط پدید آمده در خود خلاصه می کند(مک براید،1369: 89). در واقع تلویزیون جامع ترین و جذاب ترین وسیلۀ ارتباطی است که نه تنها امکان حضور و پخش آن در همه جا، بلکه ماهیت آن نیز اهمیت دارد. قابلیت های تکنولوژیک تلویزیون چنان است که این رسانه می تواند در مقایسه با سایر رسانه ها محتوایی نزدیک تر به زندگی واقعی ارائه نماید، در نتیجه همین توان فوق العاده تلویزیون در به نمایش گذاردن محتوای شبیه زندگی واقعی است که بیش از سایر رسانه ها توانسته است جای خود را در میان مخاطبان باز نماید. از نظر مک لوهان تصویر تلویزیونی تماشاگر را با تمام وجود به مشارکت بر می انگیزد، به همین جهت وی تماشای تلویزیون را با حس لامسه مقایسه کرده است، گویی تماشاگر، صفحه تلویزیون را با چشمان خود لمس می کند(کازنو،1364: 47).

پس از اشاعه سریع تلویزیون در دهۀ  1950  میلادی اکثر سیاستمداران جهان راه موفقیت در سیاست را در درون تلویزیون دانسته و تلاش کردند از طریق تلویزیون به تبلیغ سیاسی بپردازند.
تلویزیون به عنوان یک رسانه، پدیدۀ قرن اخیر است و از قدمت این رسانه در مقایسه با رسانه‌های مکتوب (نشریه‌ها و روزنامه‌ها که از اواسط قرن هفدهم میلادی پدید آمدند ) مدت زیادی نمی گذرد، اما این رسانه بزودی به رسانه ‌ای مهم تبدیل گردید و به این ترتیب نقش فعالی را در برجسته کردن موضوعات سیاسی و اجتماعی برای مخاطبان میلیونی خود بر عهده داشته است. تلویزیون با استعداد بالقوه آموزش سمعی و بصری، تأثیر و نفوذ اجتماعی در سطح وسیع، استعداد بالقوه‌ای را در ایجاد وحدت ملی، ارسال اخبار، امور عمومی و سرگرمی دارد. با توجه به موضوعات مطرح شده و اهمیت ویژه تلویزیون به بررسی نقش تلویزیون در جامعه افغانستان پرداخته ایم و اینکه تلویزیون در جامعه و خصوصا در میان دانشجویان این کشور از چه جایگاهی برخوردار است .

طرح مسئله

در افغانستان  از زمان تاسیس تلویزیون زمان زيادي نمي‌گذرد ، در زمان “محمد داوود” اولين رئيس جمهوري اين كشور در سال  1357 خورشیدی نخستين ايستگاه تلويزيوني در شهر كابل راه‌اندازي شد.فرستندۀ اين ايستگاه تلويزيوني را کشور ژاپن اهدا كرد. تلویزیون در ابتدا یک ساعت در روز برنامه داشت که به مرور ایام بر میزان برنامه های آن افزوده شد ( دولت آبادی، 1387 : 663). در ابتدا این رسانه عمومی نبود و تنها سرمایه داران و افراد نزدیک به حکومت می توانستند از آن استفاده کنند زیرا گیرنده آن کمیاب و گران بود و از سویی قدرت امواج آن بسیار ضعیف بود، بعداً بر اثر تقویت فرستندها و کاهش قیمت گیرنده ها مردم پايتخت  به تماشاي اين جعبه جادويي پرداختند. راه‌اندازي تلويزيون در افغانستان به علت ساختار فرهنگي و سياسي كه در جامعه حاكم بود، به بنگاه تبليغاتي دولت تبديل شد و اين روند بعد از حكومت محمد داود با شدت بيشتري ادامه يافت و برنامه‌ريزي‌ها و ادارۀ تلويزيون منحصرا در اختيار دولت قرار گرفت.  در دوره حکومت های طرفدار اتحاد جماهیر شوروی سابق این سیاست ادامه یافت.  با روی کار آمدن رژیم طالبان در سال 1374 تلویزیون عملا در افغانستان از میان رفت، اما با سقوط رژيم طالبان در سال  ۱۳۸۰خورشيدي، تلويزيون بار ديگر فعال شد ( دولت آبادی،1387 : 663). در این سالها بود که تلویزیون های خصوصی یکی پی دیگری به وجود آمد و در حال حاضر بیش از بیست شبکۀ تلویزیونی خصوصی در افغانستان فعالیت می کنند که در مقایسه با شبکه های دولتی از مخاطبان زیادتری برخوردار اند،  در میان رسانه های موجود در افغانستان طبق تحقیقی که توسط خانم مژگان مصطفوی صورت گرفته است تلویزیون بیشترین مخاطب را از میان سایر رسانه ها داشته و میزان تأثیر گذاری آن نیز زیاد بوده است، به نظر می رسد امروزه تلویزیون های خصوصی در افغانستان در تحولات سیاسی نقش عمده ایی را بازی می کنند و توانسته اند در مدت کمی از آغاز فعالیتشان از محبوبیت و اعتماد فراوانی در میان مردم برخوردار شده و تلویزیون دولتی را در تمامی عرصه ها به مبارزه بطلبند.

به نظر می رسد با افزایش تعداد شبکه های خصوصی تلویزیون در افغانستان این شبکه ها نقش موثری در روند توسعۀ سیاسی افغانستان داشته اند، آنها به طور مشخص در دوره انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات پارلمانی، نقش موثری را در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی بازی کرده اند و نمی توان نقش آنها را در افزایش آگاهی های سیاسی جامعه نادیده گرفت، افغانستان امروزی را نمی توان بدون تلویزیون های خصوصی تصور کرد،  در زمانی که تلویزیون دولتی قادر نبود که بتواند اکثریت جامعه افغانستان را تحت پوشش برنامه های خود قرار بدهد این تلویزیونهای خصوصی بودند که بسرعت وارد میدان شدند و در روند اطلاع رسانی موثر واقع شدند.

به نوشته سایت بی. بی. سی[1] تا سال 2010 میلادی بیست شبکه تلویزیون خصوصی مجوز فعالیت گرفته اند که بیشتر آنها نیز فعالیت خود را آغاز کرده اند که این تعداد در سطح منطقه کم نظیر است. این افزایش شبکه های تلویزیون های خصوصی در افغانستان به نظر می رسد که بر روند توسعۀ سیاسی در این کشور تأثیرات مثبت گذاشته است از این رو نگارنده در این تحقیق سعی نموده است که نگرش دانشجویان دانشگاه هرات را در مورد نقش تلویزیون های خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان بررسی نماید. با توجه به این که سیاست مداران با توسعۀ تلویزیون سعی داشته اند که از این رسانه به نحو احسن در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده نمایند، در افغانستان نیز مردم شاهد هستند تعداد زیادی از شبکه های تلویزیون های خصوصی در این کشور از سوی سیاستمداران  و سران احزاب سیاسی ایجاد شده اند که آنها با تاسیس این شبکه های تلویزیونی سعی دارند اهداف سیاسی خود را به پیش ببرند.با توجه به این که تلویزیون پر مخاطب ترین رسانه مدرن است و در تمامی دنیا هر ثانیه حجم عظیمی از اطلاعات توسط تلویزیون انتقال می یابد، در این پژوهش نگارنده سعی دارد تا به بررسی نقش شبکه های تلویزیون  خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات بپردازد و به این مسئله یا سوال پاسخ دهد که از نظر دانشجویان دانشگاه هرات شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان از چه جایگاهی برخوردار هستند.

 ضرورت و اهميت موضوع :

نقش ارتباطات در روند توسعه کشورها را نمی توان نادیده گرفت، رسانه های جمعی در این میان نقش محوری را بر عهده دارند. عصر کنونی عصر اطلاعات نامیده شده است  و اطلاعات امروز یکی از عوامل مهم توسعه به شمار می رود. قانون اساسی افغانستان آزادی اطلاعات و رسانه ها را به رسمیت شناخته و به نظر می رسد که دولت افغانستان نیز تلاش جدی دارد که از این آزادی حمایت نماید. در پناه قانون اساسی و حمایت دولت،  افغانستان شاهد رشد قارچ گونه رسانه ها بوده است ، در این میان تلویزیون به علت اینکه می تواند مخاطبان فراوانی را جلب نماید از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است، رادیو و تلویزیون در جوامعی چون افغانستان که سطح سواد در آن بسیار پایین است می تواند نقش مهمی را بازی کند و در مقابل مطبوعات به علت سطح پایین سواد نمی تواند نقش مهمی را ایفا نماید از این رو فضا برای رادیو و تلویزیون کاملأ باز است و از میان این دو، تلویزیون به علت چند بعدی بودن نسبت به رادیو مخاطبان زیادتری را به سوی خود جلب می کند در نتیجه می تواند نقش موثری را در توسعۀ افغانستان داشته باشد، البته اگر به درستی و کار آمد به کار گرفته شود.

شبکه های تلویزیونی خصوصی زیادی در افغانستان فعالیت می کنند و مردم افغانستان نیز از میان سایر رسانه ها وقت زیادتری را صرف تماشای این شبکه ها می کنند، لذا مطالعه و تحقیق در مورد این شبکه ها و مخاطبان آنها ما را در مسیر شناخت هر چه بیشتر چگونگی تأثیرات این شبکه ها کمک خواهد کرد، شبکه های تلویزیونی نقش مهمی در نگرش مردم نسبت به جامعه و تحولات سیاسی بازی می کنند و تبلیغات سیاسی که از طریق این شبکه ها صورت می گیرد تأثیر فراوانی در نگرش سیاسی مخاطبان دارد، از این رو می توان تلویزیون های خصوصی را از مهم ترین عوامل شکل گیری نگرش سیاسی و در نهایت رفتار سیاسی جامعه افغانستان دانست. همانطوری که اشاره شد اهمیت موضوع زمانی زیادتر می گردد که رهبران سیاسی افغانستان در جامعۀ چند قومی عمدتا با ایجاد یک شبکۀ تلویزیونی سعی در اشاعه افکار سیاسی خود دارند.  از جانب دیگر نیز دولتهای ذینفع در نظام سیاسی افغانستان نیز به نحوی در تلاش هستند که حداقل با حمایت از یکی از این شبکه ها سعی در تثبیت برنامه های استراتژیک خود در افغانستان داشته باشند، با توجه به این مسائل بررسی نقش تلویزیون های خصوصی در جامعه ای چند قومی که تازه از بستر جنگ برخاسته است می تواند ما را در شناخت هر چه بیشتر نقش این شبکه ها در توسعه سیاسی یاری رساند. تلویزیون در کسب و حفظ قدرت سیاسی و ایجاد رابطه بین حکومت و مردم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، به ویژه جایگاه خبری تلویزیون بسیار مهم است.

افغانستان کشوری است دارای منابع غنی زیر زمینی، اما توسعه نیافته، زیرا سالهای متمادی جنگ مانع آن شده است که مردم این کشور طعم پیشرفت و آبادانی را بچشند، رسانه ها با کارکردهای نوین خود در افغانستان یک پدیده جدید محسوب می شود،  نخستین روزنامه افغانستان در سال 1252 خورشیدی انتشار یافت  و اولین تلویزیون افغانستان در سال 1357 خورشیدی تاسیس گردید، اما این رسانه ها دولتی بوده اند و مردم آنها را نه به عنوان صدای خود بلکه صدای دولت می شناختند، در دوران طالبان نیز افغانستان کشوری بدون تصویر بود. بعد از سقوط طالبان رسانه ها با رویکرد جدید و با مالکیت های خصوصی به وجود آمدند.

پژوهش حاضر می تواند بر شناخت هر چه بیشتر تلویزیون در جامعه کمک نماید و نقش این رسانه را در روند توسعه کشور روشن تر نماید و از سویی می تواند خلاًهای پژوهشی که در این زمینه در افغانستان وجود دارد را پر نماید، زیرا تا کنون چنین پژوهش هایی در افغانستان خیلی کم صورت گرفته است.

هدف اصلي تحقيق :

با گسترش روز افزون شبکه های تلویزیونی خصوصی در افغانستان این مسئله مطرح می شود که این شبکه های تلویزیونی چه اندازه توانسته اند در توسعۀ سیاسی افغانستان نقش داشته باشند، بدین منظور پژوهش حاضر به شناسایی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی پرداخته است.

اهداف فرعی تحقیق :

در این تحقیق علاوه بر هدفی که در بالا ذکر شد به اهداف جزیی تری نیز پرداخته شده است که به صورت فهرست وار ارائه شده است :

اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از :

1 – شناخت میزان استفاده دانشجویان دانشگاه هرات از شبکه های تلویزیون های خصوصی.

2- شناخت ویژگی های شبکه های تلویزیون های خصوصی مورد بررسی از نظر دانشجویان دانشگاه هرات.

3- شناخت میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات نسبت به شبکه های تلویزیون های خصوصی مورد بررسی.

4- شناخت میزان سرمایۀ فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات و رابطه آن با دیدگاه آنها نسبت به شبکه های تلویزیونی مورد بررسی.

[1]  – به نقل از هفته نامه ارج سال 1388 شماره 26

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از برنامه هاي تلويزيوني با گرايش به حفظ محيط زيست
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • پايان نامه توسعه روستايي با تاکيد بر پايداري کشاورزي
 • پایان نامه بررسي و مقايسه رضايتمندي دانش آموزان، اولياء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظري دخترانه هيات امنايي و مدارس عادي
 • پايان نامه ارزيابي شاخص هاي توسعه -منطقه آزاد ارس-با بهره‏گيري ازمدل تحليلي SWOT
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122