پايان نامه آسيب شناسي نقش زنان در جامعه و پيامدهاي آن براي خانواده ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه آسيب شناسي نقش زنان در جامعه و پيامدهاي آن  براي خانواده ها  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه آسيب شناسي نقش زنان در جامعه و پيامدهاي آن  براي خانواده ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق    1
1-1.مقدمه    2
1-2.  بیان مسئله    3
1-3.  اهمیت و ضرورت تحقیق    7
1-4.  اهداف تحقیق    9
1-4-1.  هدف کلی تحقیق    9
1-4-2. اهداف فرعی تحقیق    9
1-5. کاربرد تحقیق    9
فصل دوم ادبیات تحقیق    11
2-1. مقدمه    12
2-2. پیشینه تاریخی نقش زنان    12
2-2-1. قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه    12
2-2-1-1. بيعت زنان با پيامبر)ص) (حضور سیاسی(    12
2-2-1-2. مهاجرت زنان    13
2-2-1-3. كسب و تلاش اقتصادي )استقلال اقتصادي زنان(    13
2-2-2. سیر تحول نقش زنان در ایران    14
2-2-3. سير تحول جایگاه زنان در امر اشتغال    16
2-3. پیشینه تجربی پژوهش    18
2-3-1. پیشینه داخلی    18
2-3-2. پیشینه خارجی    27
2-4. دیدگاه های نظری    34
2-4-1. رویکردهای نظری نقش    35
2-4-1-1. کارکردگرایان    35
2-4-1-1-1. تفکیک نقش ها    36
2-4-1-2. رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش    40
2-4-1-3. ﻧﻈﺮیه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺗﻮن    41
2-4-1-4. نظريه فشار نقش ويليام گود    47
2-4-1-4-1. فنون کاهش فشار نقش    48
2-4-1-4-2. خانواده به عنوان کانون بودجه نقش    49
2-4-1-5. دیدگاه عقلایی گاتک    50
2-5. نظریه های نقش جنسیتی    51
2-5-1. نگرش به نقش جنسیتی    51
2-5-2 نظریه فمینیسم رادیکال    53
2-5-3. نظریه هاي نابرابري جنسی (فمینیسم لیبرال)    54
2-5-4. نظریه احساس تبعیض جنسیتی بلومبرگ    55
2-5-5. نظریه طرح واره جنسیتی    56
2-5-6. نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی    57
2-5-7. نظریه طبقات جنسی    59
2-5-8. تداوم نقش های جنسی    60
2-5-9.  جامعهپذیری جنسیتی    61
2-5-10. نظریه نیازهای سرمایه داری    62
2-5-11. نظریه پدر سالاری    63
2-5-12. زنان و شبکه اجتماعی    64
2-6. بررسی نقش‌های مختلف زنان با استفاده از نظریات    65
2-6-1. نقش خانه داري (كدبانوگري)    65
2-6-2. نقش مادري (فرزندداري)    66
2-6-3.  نقش تيمارداري    68
2-6-4. نقش همسري    68
2-6-5. نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر    69
2-6-6. نقش كارمندي    69
2-7. رویکردهای جامعه شناختی در مورد خانواده    70
2-7-1. پارسونز    70
2-7-2. تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ    72
2-7-3. خانواده دموکراتیک؛ گیدنز    73
2-7-4. تئوری تعارض    75
2-7-4-1. اسکانزونی    75
2-7-6. تئوری مبادله    80
2-7-6-1. نظریه هومنز    84
2-7-7. داغ اجتماعی    85
2-7-8. نظریه برچسب زنی(انگ زنی)    88
2-7-8-1. فرانک تاننبوم    90
2-7-8-2. ادوین لمرت    91
2-7-8-3. هاوارد بکر    91
2-7-9. تئوری زیست جامعه شناختی    92
2-7-10. مدیریت تن    93
2-7-10-1. آنتونی گیدنز    93
2-7-10-2. مدگرایی    94
2-7-11. تحول در هویت زنانه    96
2-7-12. نقش دوگانه زن    96
2-7-13. دوگانگی شغلی زوجین    97
2-7-14. ناسازگاري فشار نقش‌هاي كار- خانواده گرين هاوس و بيوتل    98
2-8. رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش    102
2-8-1. الگوی ساختی کارکردی پارسونز    102
2-8-2. بی سازمانی اجتماعی    103
2-8-3. مکتب تفهمی    104
2-9. چارچوب نظری    105
2-10. فرضیات پژوهش    111
2-11. مدل نظری پژوهش    111
فصل سوم روش شناسی تحقیق    113
3-1. مقدمه    114
3-2. روش پژوهش    115
3-3. جامعه آماری    115
3-4. حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    115
3-5. ابزارگردآوری داده ها    117
3-6. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق    120
3-6-1. متغیرهای مستقل    120
3-6-1-1. سن    120
3-6-1-2. وضعیت تأهل    120
3-6-1-3. تعداد فرزندان    121
3-6-1-4. پایگاه اقتصادی _ اجتماعی    121
3-6-1-4-1. درآمد    122
3-6-1-4-2. وضعیت اشتغال    122
3-6-1-4-3. میزان تحصیلات خود و همسر    122
3-6-1-5. موقعیت زمانی ایفای نقش    123
3-6-1-6. مدت زمان ایفای نقش    123
3-6-1-7. نوع نقش    123
3-6-1-8. آسیب شناسی نقش زنان در جامعه    126
3-6-2. متغیر وابسته    140
3-6-2-1. عملکرد خانواده    140
3-7. اعتبار و پایایی    146
3-8.تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها    147
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها    149
4-1 مقدمه    150
4-2 یافته های توصیفی    151
4-2-1  سن    151
4-2-2  وضعیت تأهل    152
4-2-3  تعداد فرزندان    153
4-2-4 . تحصیلات    154
4-2-5 میزان تحصیلات همسر    155
4-2-7  وضعیت اشتغال    157
4-2-8. زمان ایفای نقش در طول شبانه روز    158
4-2-9. تعداد ساعات حضور در بیرون از خانه    159
4-2-10. نوع نقش    160
4-2-11.مزاحمت های اجتماعی    163
4-2-12. کاهش باورهای دینی و سنتی    165
4-2-13.مصرف گرایی    167
4-2-14. چندگانگی نقش    169
4-2-15. تعارضات نقشی    171
4-2-16. فشارهای روحی و روانی    173
4-2-17. احساس بدنامی    175
4-2-18. تن آرایی    177
4-2-19.نگرش زنان به حضور در اجتماع    179
4-2-20. عملکرد خانواده    181
4-3- تحلیل استنباطی    183
4-3-1. آزمون متغیرهای زمینه ای    183
4-3-1-1. وضعیت تاهل و عملکرد خانواده    183
4-3-1-2. وضعیت اشتغال و عملکرد خانوده    183
4-3-1-3. پایگاه اقتصادی اجتماعی و عملکرد خانواده    184
4-3-2. آزمون فرضیه ها    185
4-3-2-1. زمان ایفای نقش با عملکرد خانواده    185
4-3-2-2: مدت زمان ایفای نقش و عملکرد خانواده    186
4-3-2-3. تعدد نقش و عملکرد خانواده    187
4-3-2-4. مزاحمت های اجتماعی و عملکرد خانواده    188
4-3-2-5. کاهش باورهای سنتی و مذهبی و عملکرد خانواده    189
4-3-2-6: مصرف گرایی و عملکرد خانواده    190
4-3-2-7 چندگانگی نقش و عملکرد خانواده    191
4-3-2-8. تعارضات نقشی و عملکرد خانواده    192
4-3-2-9.: فشارهای روحی و روانی و عملکرد خانواده    193
4-3-2-10. احساس بدنامی و عملکرد خانواده    194
4-3-2-11. تن آرایی و عملکرد خانواده    195
4-3-2-12. نوع نگرش به حضور زنان در اجتماع و عملکرد خانواده    196
4-4. ماتریس همبستگی    197
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات    199
5-1. مقدمه    200
5-2. خلاصه یافته ها    202
5-3. بحث و نتیجه گیری    205
5-4. پیشنهادات تحقیق    212
5-4-1. پیشنهادات آموزشی    212
5-4-2. پیشنهادات اجرایی    214
5-4-3. پیشنهادات پژوهشی    215
5-5. محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش    216
ضمائم    217
منابع و مآخذ    222

منابع و مآخذ

قرآن کریم

آبوت، پاملا، کلر، والاس(1376)، درآمدی بر جامعه­شناسی نگرش­های فمنیستی، مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: نشر دنیای مادر.

آبوت، پاملا، کلر، والاس(1380)، جامعه­شناسی زنان (ترجمه منیژه نجم عراقی)، چاپ اول، تهران: نشرنی.

ادیبی، حسین (1354). جامعه شناسی طبقات اجتماعی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.

آزاد ارمکی، تقی (1383). نظریه جامعه شناسی، تهران: نشر سروش.

ازکیا، مصطفی(1377)، جامعه­شناسی توسعه، تهران: موسسه نشر کلمه.

اسپنله، باری؛ روش بلا، بلا (1372). مفهوم نقش در روانشناسی اجتماعی، (ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم)، مشهد: آستان قدس رضوی.

آستین افشانی، پروانه (1380). «بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل تجتماعی_جمعیتی موثر بر آن طی سالهای 77-1355»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

اسمیت، فیلیپ (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی، (ترجمه حسن پویان)، تهران: دفتر نشر پژوهش های فرهنگی.

اسکیدمور، ویلیام (1372). تفکر نظری در جامعه­شناسی، (محمد حاضری)، تهران: نشرسفیر.

اعزازی، شهلا (1387)، جامعه شناسی خانواده: با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

افشاني، سيدعليرضا (1385). «تبیین جامعه شناختی گرایش به خرافات در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان: اصفهان.

امینی یخدانی، مریم (1388). «نقش اشتغال در سلامت زنان سرپرست خانوار»، مجموعه مقالات در بین همایش توانمندی زنان و توان افزایی زنان سرپرست خانوار، اداره کل امور زنان، شهرداری تهران: 40-17.

ایمان، محمد تقی؛ اسکافی، مریم (1380). «عوامل موثر بر نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسری مظاعه موری شهر شیراز»، فصلنامه جمعیت، شماره 38-37: 48-24.

اینگلهارت ، رونالد (1383). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، (ترجمه مریم وتر)، تهران: انتشارات کویر.

اینگلهارت، رونالد؛ آبرامسون، پل آر (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی های ارزشی، (ترجمه شهناز خانی)، نامه پژوهش، شماره 15-14.

اینگلهارت، رونالد؛ نوریس، پیپا (1387). مقدس و عرفی: دین و سیاست در جهان، (ترجمه مریم وتر)، تهران: کویر.

بابایی، فاطمه (1380). تعدیل ساختاری و فقر و ناهنجاری های اجتماعی، تهران: کویر.

بات، الیزابت (1373)، نقش­های زناشویی و شبکه اجتماعی در جامعه­شناسی مدرن، (ترجمه حسن پویان)، تهران: چاپخش.

بامداد، شیدا (1375). «ساختار اشتغال زنان کشور و تغییرات آن در چهل سال گذشته و بررسی رابطۀ میزان­های زنان با عوامل اجتماعی- اقتصادی در شهرستانهای ایران»، دانشگاه تهران­: دانشکده علوم­اجتماعی.

بدار، لوک؛ دزیل، ژوزه؛ لاملرش، لوک (1380). روان شناسی اجتماعی، (ترجمه حمزه گنجی)،چاپ اول، تهران: نشر ساوالان.

بدری منش، اعظم (1385). «تبیین جامعه شناختی نگرش زنان به خانه‌داری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان.

برنشتاین، فیلیپ؛ برنشتاین، مارسی (1380). زناشویی درمانی، (ترجمه پور عابدی)، تهران: رشد.

چکیده

نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی است.

روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای از 484 نفر از زنان متاهل در شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیوناستفاده شده بود. در این تحقیق از نظریه اینگلهارت، برچسب زنی، تئوری تعارض اسکانزونی و نظریه نقش برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل؛ نوع نقش،زمان ایفای نقش، تعداد ساعت، باورهای سنتی و مذهبی، تن آرارایی، بدنامی، فشار روحی و روانی، چندگانگی نقش، تعارض نقش، مصرف گرایی می باشد.

یافته های تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای مورد بررسی، متغیر نوع نقش، زمان ایفای نقش، مدت زمان ایفای نقش و باورهای سنتی و مذهبی رابطه معناداری با عملکرد خانواده نداشت؛ در حالی که متغیرهای مزاحمت اجتماعی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی، تن آرایی و نگرش با عملکرد خانواده رابطه داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره از نقش معنادار چهار متغیر باورهای سنتی و مذهبی، چندگانگی نقش، فشارهای روحی و روانی و نگرش در عملکرد خانواده صورت گرفت که در این میان فشارهای روحی و روانی بیشترین نقش را در تبیین متغیر عملکرد خانواده زنان ایفا کرد.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، خانواده، تعارض نقش ها، زنان، نقش زنان

فصل اول :کلیات تحقیق

 1-1.مقدمه

تاثیر دگرگونی های اقتصادی – اجتماعی بالاخص کنش متقابل میان زن و شوهر، تغییر در مفهوم نقش است. دگرگونی های اجتماعی و تحول در الگوهای زندگی جوامع شهری و ورود زنان به اجتماع، موجب تغییر و تحول در نگرش افراد در توزیع نقش ها و به تبع آن توزیع قدرت در خانواده شده است. خانواده کانون اصلی در چگونگی توزیع و نحوه ی اعمال قدرت در شکل گیری و رشد شخصیت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت و رضایتمندی زناشویی تاثیر می گذارد (سابین، 1995 به نقل از عادل نژاد، 1393: 2).

نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارند و همین طور با  توجه به این که در ایران افزایش اشتغال زنان در دهه های اخیر صورت گرفته است و با پیشرفت جوامع و افزایش سطح تحصیلات زنان، تمایل آن ها به مشارکت های اجتماعی و پذیرش نقش های اجتماعی افزایش یافته است؛ بنابراین با توجه به نیاز جامعه و حفظ خانواده، شناخت عوامل ایجاد کننده نارضایتی و آسیب های فردی و اجتماعی در بین زنان و بررسی نگرش زنان به نقش های اجتماعی  و بررسی تعارض میان انواع نقش های اجتماعی و خانوادگی می تواند به کاهش نارضایتی ها و بهبود روابط و تعاملات خانوادگی بیانجامد. زنان یزدی به سازگاری، صبوری و قناعت در زندگی مشهورند اما در عین حال گسترش فرهنگ مدرن و مصرف گرا، چشم و هم چشمی و تجمل گرایی را در میان زنان یزدی افزایش داده است. لذا این پژوهش بر آن است که به مطالعه آسیب های نقش زنان در جامعه و پیامدهایی که بر خانواده ها دارد، بپردازد.

مطالعات انجام شده و گزارش نهایی این تحقیق در پنج فصل تهیه و تدوین گردیده است: در فصل اول، ابتدا طرح کلی مسئله ارائه شده و پس از آن اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف پژوهش بیان می گردد و سپس به کاربرد نتایج پژوهش پرداخته می شود. فصل دوم این پژوهش، ابتدا به پیشینه تاریخی و بعد از آن به پیشینه پژوهش های داخلی و پژوهش های خارجی پرداخته خواهد شد و در ادامه تبیین های نظری و از دل آن چارچوب نظری و سپس بعد از آن فرضیات پژوهش و ترسیم مدل نظری آورده شده است. هر کار علمی دارای روش علمی نیز است که فصل سوم این پژوهش، روش شناسی است که در این فصل، ابتدا از روش پژوهشی که در این تحقیق  استفاده شده است، نام می بریم و در ادامه به معرفی جامعه آماری می پردازیم و سپس حجم نمونه و شیوه نمونه گیری را می آوریم همچنین ابزاری که برای گردآوری داده ها از آن استفاده شده است را معرفی می کنیم و همچنین به تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته ایم و تکنیک هایی که برای بررسی یافته ها استفاده شده است را نام می بریم و در آخر به اعتبار و پایایی می پردازیم. در فصل چهار به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم که این فصل شامل دو بخش است در بخش اول این پژوهش به توضیح یافته های توصیفی می پردازیم و در بخش دوم به توضیح یافته های استنباطی پرداخته می شود که شامل آزمون متغیرهای زمینه ای و آزمون فرضیه ها می باشد. آخرین فصل این پژوهش در بر گیرنده بحث و نتیجه گیری است. در این فصل، ابتدا خلاصه یافته ها ارائه شده است و پس از آن به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است و در ادامه پیشنهادات و در نهایت محدودیت ها و مشکلات تحقیق بیان شده است و در بخش آخر نیز فهرست منابع و همچنین پرسشنامه و پیوست ها آورده شده است.

1-2.  بیان مسئله

امروزه بسیاری از کشورهای جهان خواستار دستیابی به توسعه هستند. طرح های توسعه ای که در توجه به مشارکت اجتماعی زنان مقوله های محوری می باشند. مطالعات اخیر صاحب نظران اجتماعی نشان داده است که دستیابی به توسعه، بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. همچنین از بررسی های انجام شده که در زمینه مشارکت فعال زنان در امور جامعه انجام گرفته، نشان می دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از زن و مرد موانع و آسیب های فردی، اجتماعی و فرهنگی زیادی بر سر راه مشارکت زنان بوجود آورده است. از این رو در دهه 1980 به جای اصطلاح زن در توسعه، اصطلاح جنسیت و توسعه به کار گرفته شد و به دنبال آن در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد. یکی از مهمترین راهبردها، بحث توانمندسازی زنان با تاکید بر این نکته که مشارکت زنان به منظور مشارکت فعال آنان در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه ای است و این که به زنان اختیار داده شود تا بتوانند در جامعه حضور داشته باشند، توانایی های خود را گسترش دهند و بر سرنوشت خود تسلط پیدا کنند (کتابی، یزد خواستی و فرخی راستایی، 1382: 6).

گسترش جهانی شدن و ورود وسایل ارتباطی جهانی مانند ماهواره و اینترنت و همچنین فرایند حرکت از سنت به تجدد، کشورهای در حال توسعه را به جوامع در حال گذار تبدیل کرده است و این جوامع را با موج گسترده ای از تغییرات ارزشی و هنجاری مواجه کرده است. با توجه به فرایند جهانی شدن، سبک های زندگی جدیدی از جوامع و فرهنگ های متعدد وارد زندگی افراد می شود و به طور غیر مستقیم نفوذ این ارزش های مدرن با گسترش وسایل ارتباطی و فرایند مدرنیزاسیون تسریع می یابد (آزاد ارامکی؛ ساعی؛ ایثاری و طالبی، 1391: 67).

بنابراین، با تحولات ساختار اجتماعی جوامع جدید  به تبع آن جامعه های در حال گذر، نظام توزیع و تخصیص نقش های اجتماعی در سطح روابط و نهادهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و در نتیجه سبب افزایش مشارکت زنان و نیروی کار اقتصادی و ازدیاد تعداد زنان شاغل در خارج از حوزه های سنتی و حضور آنان در نقش ها و فعالیت های دیگر خارج از خانه و گسترش خانواده های دو شغله شده است. همچنین با تغییرات فرهنگی، ساختار سنتی خانواده (پدر سالاری) که عمدتا مبتنی بر تفاوت های جنسیتی و وجه مشخصه آن اقتدار مردان در خانه بود، در دهه اخیر در اثر اشتغال، آموزش و آگاهی و حضور زنان در جامعه کمرنگ تر شده است. با این حال کار و خانواده دو نهاد اجتماعی ضروری برای زندگی فردی و زندگی اجتماعی محسوب می شود و نقش مهمی در جامعه بشری دارد. در آغاز زندگی بشر، پدیده اشتغال مورد توجه بوده است و زنان از دیرباز هم پای مردان، بار مسئولیت های زندگی را به دوش کشیده و مشغول کار بوده اند (آیکان و اسکین، 2005).  با رشد فن آوری و صنعتی شدن جوامع، زن نیز مانند مرد در بیرون از خانه مشغول به کار است (وای دانوف؛ دانلی، 1999). با این وجود، تغییرات و تحولاتی در ساختار خانواده و نقش زنان بوجود می آید که زمینه دگرگونی شخصیت و هویت اجتماعی زنان شده است. البته این وضعیت حاصل دگرگونی در نظام ارزش ها، رشد اندیشه مردم سالاری، گسترش آگاهی های عمومی، رشد مطالبات مدنی، ارتقای تحصیلات تخصصی زنان، تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، وجود وسایل ارتباطی نوین و بدنبال آن پدیده جهانی شدن و مدرنیته است. این موجب شده تا مسئولیت ها و وظایف شغلی، خانوادگی و نگهداری کودکان تنها به نقش های جنسیتی که به صورت سنتی تعریف شده اند وابسته نباشند و زنان که همیشه نقش های اجرایی در خانواده را به عنوان مادر و همسر ایفا می کردند و وظیفه تربیت فرزندان را در خانه مدیریت می کردند دیگر فعالیت شان محدود به خانه نباشد و امروزه زنان، مشارکت بیشتری در نیروی کار جهانی پیدا کرده اند (ییلدریم و آیکان، 2008) و بیشتر به صورت فعال به نقش های مختلف و حضور بیشتر در جامعه روی آورده اند و مردان هم بیشتر از قبل به نقش های خانوادگی می پردازند. البته این تداخل نقش شغلی و خانوادگی، تقاضای نقش مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که خانه داری، شغل خاص زنان تلقی می شود، مسئولیت های خانوادگی و به ویژه وجود فرزندان خردسال، کار آنها در خارج از خانه را تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را وادار می کند که برای تثبیت هویت شغلی خود به فشارهای ناشی از اضافه بار نقش و تداخل نقش ها تن دهند و همیشه بکوشند تا بتوانند تعادل بین تعهدات شان در برابر خانواده و کار را حفظ کنند.

ایران از جمله کشورهایی است که در دهه­های اخیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی زیادی را به خصوص در حوزۀ خانواده تجربه کرده، با تغییر ساختار خانواده، از گسترده به هسته­ای، نقش زنان در خانواده نیز دگرگون شده­است، این دگرگونی­ها به تحول نقش و جایگاه اجتماعی زنان به ویژه در جوامع شهری منجر شده است (کرد، عطاران و منصوریان، 1391: 128).

در یکی دو دهه گذشته که دگرگونی های چشمگیرتری در کشور به وجود آمد تغییرات نیز ژرف­تری در ساختارهای جامعه و بالاخص در نهاد خانواده و در نگرش ­و رفتارها و هنجارهای به­وجود آمد. بنابراین پیشرفت های زیاد جامعه و بالا رفتن سطح آگاهی ها، حضور و فعالیت زنان در جامعه موجب آزادی و پیشرفت بیشتر در افراد جامعه می شود. اما با این وجود در برخی جوامع، ارزش ها و باورهای سنتی وجود دارد که در آن تقسیم کار جنسیتی وجود دارد و کار اصلی زن را رسیدگی به امور خانه داری می دانند. امروزه در ایران انواع آسیب های اجتماعی پدید آمده و دستاورد دوران گذار و حاصل تاخیر فرهنگی است که بر مردم تحمیل می شود. مساله ای که در رابطه با تغییر نقش زنان و حضور آنان در جامعه وجود دارد، از جمله این آسیب ها یکی ناسازگاری بین نقش های خانوادگی و نقش های اجتماعی زنان است که موجب تعارض و ایجاد دوگانگی در انجام وظایف می شود. همچنین فعالیت زن در محیط بیرون از خانه در جوامع سنتی، حرف و حدیث ها و تهمت هایی را به همراه دارد و گاه برچسب هایی را به این زنان می زنند. از جمله موارد دیگری که در مورد حضور زنان در جوامع می توان نام برد احساس ناامنی و مزاحمت هایی است که این زنان را تهدید می کند و در نتیجه بروز فشارهای روحی و روانی در این زنان را می توان نام برد که تمام اینها بر روی روابط خانوادگی تاثیر می گذارد. البته باید در نظر داشت که یکی از موثرترین عوامل در مورد حضور زنان در جامعه در موقعیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، نگرش و پذیرش مردان نسبت به ایفای نقش زنان در جامعه است و این نگرش به پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نحوه جامعه پذیری مردان بوجود می آید.

در مورد حضور زنان در جامعه رویکردها و نظرات متفاوتی وجود دارد؛ یکی دیدگاه سنتی است که این دیدگاه با تاکید بر تفاوت بیولوژیک، زنان را موجوداتی ضعیف می داند و آنان را از هر نوع فعالیت عمومی منع می کند. رویکرد دیگر، رویکرد زنان و روشنفکران رادیکال است که خواهان حضور بی قید و شرط زنان در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و حکومتی بوده و مرد را عامل بدبختی و زن را جنس برتر می دانند. رویکرد سوم، که رویکرد میانه است، بر مشارکت زنان در زمینه های مختلف اجتماعی – سیاسی، البته با اعمال برخی محدودیت ها مثل قضاوت تاکید می کند (خیری، 1385: 163).

در این راستا از آنجا که از دیرباز یزد به عنوان شهری مذهبی و سنتی شناخته می شود که در آن روابط خانوادگی از استحکام و کیفیت بالایی برخوردار است و به ارزش ها و هنجارهای خانواده و منافع کل جامعه اهمیت زیادی قائل است. روابط اجتماعی در جامعه سنتی یزد روابطی مستحکم، عمیق و همه جانبه بین افراد و جامعه است. با توسعه این شهر به عنوان یکی از شهرهای برتر در عرصه صنعت، می توان به وضوح شاهد گسترش عناصر ظاهری مدرنیته در بخش ها گوناگون جامعه از جمله خانواده و تغییر نقش زنان بود. در کل به نظر می رسد که در جریان مدرن شدن جامعه و اشاعه فرهنگ مدرن، خانواده متحمل تغییرات نگرشی و ارزشی در روابط و نقش ها است که یکی از بارزترین نمودهای آن تغییراتی است که در نقش زنان و حضور آنان در جامعه و تاثیراتی است که بر عملکرد و تعاملات خانواده خواهد گذاشت، اس. هدف پژوهش حاضر، سنجش نقش زنان و بررسی تاثیر عوامل و آسیب های ناشی از نقش اجتماعی زنان بر عملکرد خانواده های شهر یزد است.

1-3.  اهمیت و ضرورت تحقیق

از ویژگی­های دوران نوین، افزایش تلاش به منظور دستیابی زنان به فرصت­های اجتماعی برابر با مردان است. همچنین  امکان دستیابی زنان به حوزه­های اقتصادی است، که موضوع تحولات دوران پس از انقلاب صنعتی و شهری شده است. موضوع زنان در دوران اخیر مانند دیگر موضوعات اجتماعی و انسانی، مورد بازنگری مجدد و به عنوان مسئله­ای چشمگیر قرار گرفت و ابعاد مختلف زندگی آنها مورد توجه قرار گرفته است. این جهش نه تنها در قلمرو مسائل فرهنگی و اجتماعی آنها، بلکه در روند تولید، افزایش تولید، ورود به بازار کار، تقسیم کار اقتصادی و . . . به اثبات رسیده است (فرهادی، 1389).

نقش خانواده در توسعه اجتماعی غیرقابل چشم پوشی است. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند، کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کند (لنکستر و استنهوپ،2004: 479). دگرگونی در خانواده­ ایرانی در قرون اخیر به صورت آرام اما مستمر و قاطع بوده است، زمانی دراز شکلی از خانواده وجود داشت که جامعه­شناسان آن را به اصطلاح خانواده­ گسترده معرفی می­کردند، این خانواده بر اساس پدرتباری و اولویت جنس مذکر استوار ­بود و زیر نظر پدر اداره می­شد، با این حال خانواده واحد تولید و مصرف بود. منزلت اجتماعی زن ناچیز بود و به فرزند آوری و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود بود، و فرزندان نام و نشان خود را از پدر به ارث می بردند.

وضعیت زنان که حدودا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می­دهند در سراسر دنیا تحت تأثیر تحولات ­اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی (اشتغال، بهداشت، ازدواج، باروری، آموزش و پرورش) قرار داشته­است. با این حال زنان در کشورهای صنعتی و درحال توسعه و بالااخص جهان سوم سخت­تر از مردان کار می­کنند این در حالی است که در مقابل کار سخت بهایی ناچیز به آنها داده­می­شود، همچنین با توجه به همه جانبه بودن مفهوم توسعه، هنگامی روند آن سیر مطلوب را در جهان طی می­کند که امکانات و تمهیدات فراهم آمده برای نیمی از جمعیت یعنی زنان، به گونه­ای باشد تا ضمن حفظ و تقویت شئونات انسانی و تحکیم جایگاه وی در خانواده، زمینه شکوفایی ابتکار و خلاقیت را برای آنان ایجاد و امکان ارتقاء فرهنگی و مشارکت سازنده و گسترده شان را در جامعه فراهم آورد (ساروخانی، 1388: 2).

گسترش اشتغال زنان و مشارکت بیشتر آنان درامور اجتماعی از جمله نمودهای کنونی نهاد خانواده در ایران است که شناخت هرچه بیشتر تأثیرات آن بر روابط خانوادگی، مسایل اقتصادی، کیفیت روابط عاطفی و … چشم انداز روشن­تری نسبت به آینده­ی خانواده، در اختیار ما قرار­می­دهد. همچنین با تحولات اخیر و گذار کشورمان از جامعه­ی سنتی به جدید و علاوه براین، زنان به عنوان یکی از اقشار در معرض آسیب جوامع، بیش از سایرین در معرض تبعیض های اجتماعی و فشارهای روانی قرار می گیرند (امینی یخدانی، 1388: 17). با نظر به این تحولات ضرورت و اهمیت انجام اینگونه پژوهش­ها بیشتر احساس می­شود.

این پژوهش می­تواند برنامه­ای تاثیر گذار در جهت فهم بهتر نسبت به جایگاه زنان و رفتارهای نسبت به آنان داشته باشد همچنین منجر به شناخت و بررسی مشکلاتی که زنان در جامعه با آن مواجه هستند، با این حال می­تواند به مردان یاری ­رساند که برخوردهای صحیح­تری را در ارتباط با آنان در پیش بگیرند همچنین این تحقیق می­تواند به نوعی تجربیات و گفتمان­های مشترک زنان را با دیگران در میان گذارد تا همه به خصوص زنان از تمامی این مسائل آگاهی ­یابند. این پژوهش می­تواند جزیی از پژوهش­هایی باشد که به منزله چارچوب­بندی برنامه­هایی برای زنان به شمار ­آید و در ادامه می­تواند راهگشا و کمکی باشد تا توجه دولت و در نظر گرفتن بودجه­ای برای توسعه و پیشرفت زنان در آینده باشد. مطالعه در مورد زنان و مسايل مربوط به آنان، سابقه‌اي طولاني در ايران ندارد بدين جهت در پاره‌اي موارد­، برنامه‌ريزي بدون شناخت همه جانبه وضعيت زنان و موقعيت آنان در جامعه صورت مي‌گيرد. با این حال برنامه‌ريزي بدون توجه به اين قشر از جامعه­، دستيابي به نتيجه مطلوب را دچار اشكال مي‌سازد. همچنین می­تواند به شناخت بيشتر وضعيت زنان كمك ‌نمايد. نتايج اين بررسي زمينه را براي رسيدگي بيشتر به زنان به ويژه موانع و مشكلات آنان را در رسيدن به موقعيت بهتر مشخص خواهد كرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122