پايان نامه خواص بلور فوتوني دوبعدي متشکل از استوانه‌هايي با پوشش فراماده در يک شبکه مربعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه خواص بلور فوتوني دوبعدي متشکل از استوانه‌هايي با پوشش فراماده در يک شبکه مربعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه خواص بلور فوتوني دوبعدي متشکل از استوانه‌هايي با پوشش فراماده در يک شبکه مربعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1 فراماده چیست 2
1-2 تاریخچه فرامواد 2
1-3 کاربردهای فراماده 4
1-4 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فراماده 4
1-5 تاریخچه بلورهای فوتونی 6
1-6 مفهوم بلورهای فوتونی 6
1-7 زمینه های کاربردبلورهای فوتونی 9
1-7-1 موج برها 9
1-7-2 میکرو کاواک ها 10
1-7-3 فیلترها 10
1-7-4 فیبرهای بلور فوتونی 10

فصل دوم: فرامواد
2-1 فرامواد و کاهش سطح مقطع پراکندگی 14
2-2 اصول نظری برای محاسبه ضریب پراکندگی استوانه بینهایت دی الکتریک 15
2-2-1 روابط مربوط به میدان‎های الکتریکی 17
2-2-2 روابط مربوط به میدان های مغناطیسی 19
2-2-3 شرایط مرزی میدان های الکتریکی و مغناطیسی 20
2-2-4 ماتریس پراکندگی 21
2-3 استوانه رسانا ( PEC ) 23
2-4 شرایط ایجاد شفافیت برای استوانه دی الکتریک و استوانه رسانا 24
2-4-1 دسته بندی شرایط شفافیت برای قطبش های مختلف استوانه بینهایت
(دی الکتریک و رسانا) 24
2-4-2 اثبات رابطه (γ=ab) برای شفافیت برای استوانه دی‎الکتریک بینهایت 25
2-5 نتایج تجربی کاهش پراکندگی از استوانه بینهایت دی الکتریک پوشیده شده
با لایه ای از فراماده 28
2-5-1 تحلیل حالت ایستا 31
2-6 کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی پوشیده شده با لایه ای از فراماده 34
2-6-1 پنهان سازي كره با پوشش فراماده 34
2-6-2 اصول نظري کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی 34
2-6-3 نمودارهای تجربی مربوط به کاهش پراکندگی از سطح کره با پوشش فراماده 36
2-7 سیستم چند ذره ای و کاهش شدید سطح مقطع پراکندگی کروی 39

فصل سوم: خواص اپتیکی بلورهای فوتونی
3-1 خواص بلورهای فوتونی 43
3-1-1 شبکه بلور فوتونی: 43
3-1-2 طریقه رسم منطقه اول بریلوئن یک شبکه: 45
3-2 تئوری بلاخ 47
3-2-1 اثبات تئوری بلاخ 48
3-3 امواج بلاخ و ناحیه بریلوئن 49
3-4 مد های ویژه بلور های فوتونی 50
3-4-1 بردار های موج مساّله ویژه مقداری 51
3-4-2 بردارهای موج مساله ویژه مقداری در دو بعد 54
3-5 منشاُ گاف نواری فوتونی: 55
3-6 روش های عددی در تحلیل بلورهای فوتونی 57
3-7 روش بسط امواج تخت 59
3-8 محاسبات نظری مربوط به بسط امواج تخت 59
3-8-1 قطبش 59
3-9 معادلات انتشار در بلور فوتونی به روش بسط موج تخت 60
3-10 روش تئوری محاسبه طیف عبوری از بلور فوتونی به روش بسط موج تخت 62
3-10-1 اثبات رابطه (3-57) 64
3-10-2 اثبات روابط (3-58) و (3-59) 67
3-11 تبدیل فوریه برای تابع دی‎الکتریک در یک شبکه مربعی 67

فصل چهارم: طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده
4-1 مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای تعداد لایههای مختلف 73
4-2 مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای تعداد لایه‌‌های مختلف 83
4-3 مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای دو بلور فوتونی متفاوت 87
4-4 نتیجه گیری 89

فصل پنجم: نتیجه‎گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 91
5-2- پیشنهادات 93

منابع 94

منابع

[1] T. J. Cui, D. R. Smith and R. Liu, “Physics and Engineering Expolaration”, Wiley & Sons (2006).

[2] V. G. Veselago, Physics-Uspekhi, 10, 509 (1968).

[3] D. Smith, D. Vier, T. Koschny and C. Soukoulis, Phys. Rev. E 71, 036617 (2005).

[4] J. B. Pendry, A. J. Holden, D. Robbins and W. Stewart, Jour. Phys. Con. Matt, 10, 4785 (1998).

[5] J. B. Pendry, A. J. Holden, D. Robbins and W. Stewart, Micro. Teo. Techni, IEEE Trans, 47, 2075 (1999).

[6] R. A. Shelby, D. R. Smith and S. Schultz, Sci. 292, 77 (2001).

[7] P. Markos and C. Soukoulis, Phys. Rev. E 65, 036622 (2002).

[8] R. Marques, F. Mesa, J. Martel and F. Medina, IEEE Trans. Antenna Propag. 51, 2572 (2003).

[9] C. Parazzoli, R. Greegor, K. Li, B. Koltenbah and M. Tanielian, Phys. Rev. Lett. 90, 107401 (2003).

[10] Alitalo P et al IEEE Trans. Antennas Propag. 56 41) 2008(.

[11] Tretyakov S, Alitalo P, Luukkonen O and Simovski C Phys. Rev. Lett. 103 103905 (2009).

[12] Castaldi G et al Opt. Express 17 3101 (2009).

[13] Irci E and Ertürk V B Phys. Rev. E 76 056603 (2007).

[14] A. Greenleaf, Y. Kurylev, M. Lassas and G. Uhlmann, Commun. Math. Phys. 275, 749 (2007).

[15] D. A. Miller, Opt. Express. 14, 12457 (2006).

[16] A. Yaghjian and S. Maci, New J. Phys. 10, 115022 (2008).

[17] P. Alitalo et al., IEEE Trans. Antennas Propag. 56, 416 (2008).

[18] S. Tretyakov, P. Alitalo, O. Luukkonen and C. Simovski, Phys. Rev. Lett. 103, 103905 (2009).

[19] G. Castaldi et al., Opt. Express. 17, 3101 (2009).

[20] Y. Lai et al., Phys. Rev. Lett. 102, 253902 (2009).

[21] Y. Lai et al., Phys. Rev. Lett. 102, 093901 (2009).

[22] D. Schurig et al., Sci. 314, 977 (2006).

[23] P. Alitalo and S. Tretyakov, Mat. Today. 12, 212 (2009).

[24] A. Alù and N. Engheta, Jour. Opt. A. Pure. Appl. Opt. 10, 093002 (2008).

[25] A. Alù and N. Engheta, Phys. Rev. E 72, 016623 (2005).

[26] M. Kerker, Jour. Opt. Soc. Am. 65, 376 (1975).

[27] A. Alù and N. Engheta, Phys. Rev. E 78, 045602 (2008).

[28] E. Irci and V. B. Ertürk, Phys. Rev. E 76, 056603 (2007).

[29] E. Irci, “Wave Propagation in Metamaterial Structures and Retrieval of Homogenization Parameters”, MS thesis, Bilkent University of Turkey (2007).

[30] H. Wang and X. Zhang, Jour. Appl. Phys. 106, 053302 (2009).

[31] A. Alù and N. Engheta, Phys. Rev. Lett. 100, 113901 (2008).

[32] M. G. Silveirinha, A. Alù and N. Engheta, Phys. Rev. E 75, 036603 (2007).

[33] F. Bilotti, S. Tricarico and L. Vegni, New Jour. Phys. 10, 115035 (2008).

[34] E. Yablonovitch, Phys. Rev. Lett. 58, 2059 (1987).

[35] S. John, Phys. Rev. Lett. 58, 2486 (1987).

[36] J. D. Joannopoulos, R. D. Meade and J. N. Winn, “Photonic Crystals, Molding the Flow of Light”, Princeton University Press (1995).

[37] K. Busch, S. Lolkes, R. B. Wehrspohn and H. Foll, “Photonic Crystals: Advances in Design, Fabrication and Characterization”, Wiley (2004).

[38] K. Sakoda, “Optical Properties of Photonic Crystals”, Springer Science & Business Media (2004).

[39] J. M. Lourtioz, H. Benisty, V. Berger and J. M. Gerard, “Photonic Crystals Towards Nanoscale Photonic Devices”, Springer Berlin (2005).

[40] A. Bjarklev, J. Broeng and A. S. Bjarklev, “Photonic Crystal Fibres”, Springer Science & Business Media (2003).

[41] P. Yu and J. Topolancik, IEEE Journal of selected topics in quantum electronics, Vol. 1 (2004).

[42] S. Chutinan, Nature, 407, 608 (2000).

[43] E. R. Brown, C. D. Parker and E. Yablonovitch, Jour. Opt.  Soci. Amer. 10, 2 (1993).

[44] A. Talneau and P. Lalalnne, Nature. 407, 608 (2000).

[45] J. Vuckovic, M. Loncar, H. Mabuchi and A. Scherer, Phys, Rev. E 65, 016608 (2001).

[46] H. Masuda and K. Fukuda, Sci. 286, 1466 (1995).

[47] H. Masuda, M. Ohya, K. Nishio, H. Asoh, M. Nakao, M. Nohtomi, A. Yokoo and Toshiaki Tamamura, Japan. Jour. Appl. Phys. 39, L1039 (2000).

 

[48] N. Engheta and R. W Ziolkovski, Metamaterials Physics and Engineering Explorations, John Wiley & sons, Inc. (2006).

[49] C. F. Bohren and D. R. Huffman, Absorption and Scattering of

Light by Small Particles Wiley, New York, (1983).

[50] C. F. Bohren and D. R. Huffman, Absorption and Scattering of

Light by Small Particles Wiley, New York, (1983).

[51] A. Alù, D. Rainwater and A. Kerkhoff, New jour. Phys. 12, 103028 (2010).

[52] A. Alu, N. Engheta, Opt. EXPRESS, 15, 12, 7572(2007).

[53] C. Kittle, “Solod State Physics”, John Wiley & Sons (1986).

[54] J. B. Pendry and A. Mackinnon, Phys. Rev. Lett. 69, 2772 (1992).

[55] K. Ohtaka, Phys. Rev. B 19, 5057 (1979).

[56] K. Sakoda, Phys. Rev. B 51, 4672 (1995).

[57] A. Taflove and S. C. Hagness, “Computational Electrodynamics”, Artech House (1995).

[58] A. Toflove and S. C. Hagness, “Computational Electrodynamics”, Artech House (2005).

[59] K. Sakoda, Phys. Rev. B 52, 8992 (1995).

[60] C. T. Chan and C. M. Soukoulis, Phys. Rev. Lett. 65, 3152 (1990).

[61] J. D. Jackson, “Classical Electrodynamics”, John Wiley (1975).

[62] E. Yablonovitch, T. J. Mitter and K. M. Leung, Phys. Rev. Lett. 67, 2295 (1995).

[63] U. Gruning, V. Lehman and C. M. Englehardt, Appl. Phys. Lett. 66, 3254 (1995).

[64] Y. A. Vlasov et al., Nature. 414, 289 (2001).

[65] P. Hoyer, N. Baba and H. Masuda, Appl. Phys. Lett. 66, 2700 (1995).

چکیده

در این رساله به بررسی خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از آرایه‎های مربعی که از استوانه‌های طویل دی الکتریک با پوشش فراماده ساخته شده اند، پرداخته می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که سلول واحد این بلور فوتونی برای پارامترهای خاص هندسی و اپتیکی انتخاب شده در محدوده مشخصی از فرکانس‌ها، خاصیت نامرئی شدن دارد. طیف عبور بلور فوتونی متشکل از این یاخته ها (سلول واحد)، با استفاده از روش بسط موج تخت، توسط نرم افزاد متمتیکا برای تعداد لایه های مختلف رسم شده است. در تعداد مشخصی از لایه ها، یکی از گاف‎های فوتونی (نسبت به بلور فوتونی بدون پوشش)، که قبلاً در تعداد کمتری از لایه های بلور ظاهر شده بود، از بین میرود. این پدیده، احتمال نامرئی شدن این نوع بلور فوتونی با پوشش فراماده را تقویت می‎کند. این خاصیت فقط در این نوع از بلور ها مشاهده می‎شود و در بلور فوتونی دیگری تا بحال گزارش نشده است. در این پدیده که منجر به حذف یکی از گاف های بلور فوتونی می‎شود، با تغییر دوره تناوب شبکه مربعی، شماره‎ی گاف حذف شده و محدوده فرکانسی آن جابجا می‎شود.

کلمات کلیدی: کاهش سطح مقطع پراکندگی از استوانه های طویل- بلور فوتونی- فراماده

مقدمه

1-1 فراماده [1] چیست

 واژه متامتریال در سال 1999 توسط رودگروالسر [2] از دانشگاه Texas نامگذاری شد]1[. واژه متا یک واژه یونانی به معنی فرا است. بنابراین می‎توان متامتریال را فرا ماده ترجمه کرد. نامی است با معنی برای موادی که ویژگی های آنها فراتر از محدودیت های مواد طبیعی است.

فرامواد متشکل از اجزایی (سلول واحد ) در ابعاد خیلی کوچکتر از طول موج تابشی هستند، که هرچند در ابعاد کوچکتر از طول موج ناهمگنند، ولی مانند مواد طبیعی به طور متوسط و مؤثر می‎توان ویژگی های یک محیط همگن را به آنها نسبت داد.

1-2 تاریخچه فرامواد

 تاریخچه فرامواد در سال 1967 با مقاله ای تحت عنوان مواد الکترمغناطیس با µ و  منفی توسط ویکتور وسلاگو[3] ]2 [فیزیکدان روسی آغاز شد. وی در مقاله اش با فرض وجود داشتن مواد همگن با µ و  منفی به بررسی انتشار موج در آنها پرداخت و نشان داد که امواج الکترومغناطیسی می‎توانند در این محیط منتشر شود و رابطه بردار میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و ثابت فاز، بر خلاف مواد معمولی که از قانون دست راست تبعیت می‎کنند با قانون دست چپ به هم مربوط می‎شوند.

پدیده های اساسی بسیاری در برخورد با فراموادها توسط وسلاگو پیش‎بینی شده اند. وسلاگو در مقاله خود پیش‎بینی کرد که اگر بتوان مواد ایزوتروپی را یافت که خواص پلاسما و مغناطیس را به طور همزمان داشته باشند، ممکن است بتوان خواص چپگردی را به کمک مواد طبیعی ایجاد کرد. هرچند که متاًسفانه در طبیعت ماده همگن با µ و  منفی موجود نمی باشد.

پس از مقاله وسلاگو به مدت 30 سال هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفت تا اینکه اولین ماده چپگرد به طور مصنوعی و در آزمایشگاه توسط اسمیت [4] و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا (UCSD) بر اساس کارهای اولیه پندری[5] در لندن ساخته شد]3[.

رشد سریع و وسیع تحقیقات در زمینه فرامواد از سال 1999 آغاز شد. پندری در سال 1999 ساختارهای پلاسمونیکی (µ و  منفی ، µ و  مثبت ) را معرفی کرد که در فرکانس میکروموج خاصیت [6] SNG از خود نشان می‎دهند]4و5[. اندکی پس از آن در سال 2000 برای اولین بار توسط اسمیت ]6[ساختاری معرفی و ساخته شد که در ناحیه میکروموج ضریب شکست منفی از خود نشان می‎دهد. در]6[ اسمیت ساختار[7]  SRR پندری را در یک ساختار مرکب با هم ترکیب کرد و اولین نوع فرامواد چپگرد آزمایشگاهی را ارائه کرد. تراوایی مغناطیسی و گذردهی الکتریکی این ساختار که ترکیبی از حلقه‎های فلزی شکافدار (معرفی شده توسط اسمیت) و نوارهای فلزی بود، در یک بازه فرکانسی خاص به طور همزمان منفی شده و در نتیجه منجر به منفی شدن ضریب شکست محیط در آن ناحیه فرکانسی خاص می‎شود. پس از اولین کار آزمایشگاهی اسمیت در مورد ساختارهای چپگرد، مقدار زیادی گزارش تئوری و آزمایشگاهی، وجود و خواص اصلی مواد چپگرد پیش‎بینی شده توسط وسلاگو را تائید کردند]7-9[.

1-3 کاربردهای فراماده

 در سال 1998 تحقق عملی فراماده در محدوده فرکانسی میکروموج مورد بررسی قرار گرفت. از جمله کاربردهای فراماده می‎توان به صفحه های جاذب ]10[و پوشش‎های ضد انعکاس برای کاهش پراکندگی ]11[یا انعکاس از سطح اجسام نام برد. این کاربردها همراه با جذب و درنتیجه اتلاف زیادی هستند و برای شفافیت اجسام دوبعدی مسطح مناسبند. ایجاد شفافیت یا پراکندگی کم بوسیله پوشش های مناسب، کاربردهای زیادی در زمینه اپتیک، پزشکی، زیست شناسی و نانو تکنولوژی دارد]12[.

 1-4 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فراماده

در سالهای اخیر، کاربردهای فراماده در پنهان کردن[8] و نامرئی سازی[9] اجسام،  در مقالات زیادی بررسی شده است]14-22[در مقالات ]22-24[ خواص عجیب دسته بندی های مختلف فراماده (DPS, ENG, MNG,DNG)، به منظور کاهش شدید پراکندگی از اجسام با طول محدود، برای طیف گسترده ای از فرکانس ها، و در اشکال مختلف نشان داده شده است. DPS[10] موادی که  دارند، مانند اکثر مواد موجود در طبیعت، و DNG[11] یا فراماده، موادی که دارای  هستند و MNG[12] موادی که محیط آنها  است، مانند فریت ها و ENG [13] موادی که  دارند، مانند پلاسماها، می‎توان تعریف کرد.

در مقاله ]25[ پراکندگی از لایه های نازک پلاسمونی، نشان داده شده است. در این مقاله، تئوری حذف پراکندگی[14]  برای مواد پلاسمونیک مصنوعی، با  منفی یا کم مثبت، از طریق قطبش محلی منفی خود، ارائه می‎شود. این تکنیک که پوشش پلاسمونیک[15]  نامیده می‎شود، با کارهای اخیری ]26[ که پیش‎بینی کرده اند چگونه یک ذره مرکب با ترکیب گذردهی مثبت یا منفی، ممکن است باعث کاهش شدید پراکندگی در حد ایستا [16] شود، تطابق دارد.

مرجع ]27[ یک تحقیق جدید برای حالت پویا [17] است. در این مقاله نشان داده شده است که پوشش پلاسمونی، علاوه بر کاهش پراکندگی ناشی از دو قطبی غالب، برای اجسام با اندازه متوسط، می‎تواند موجب کاهش پراکندگی مرتبه های بالاتر چند قطبی، برای اجسام بزرگتر شود.

البته در کاربردهای عملی، مخصوصاً برای رادارها، اجسام طویل از توجه بیشتری برای این برنامه ها برخوردارند. آلو[18]  وانقطاع [19] در ]25[فرمول شبهه ایستا، برای استوانه دی‎الکتریک بی نهایت، تحت تابش عمود را بیان کرده اند. در مرجع ]28[ این فرمول برای استوانه رسانا با طول محدود، تحت تابش نور عمودی بسط داده شده است. در مرجع ]29[ از این نتایج برای تابش نور ملایم استفاده شده است. به علاوه در مرجع ]30[نتایج حاصل از عملیات چند فرکانسی از پوشش کروی در مرجع ]31[، برای استوانه بی‎نهایت دی الکتریک، استفاده شده است. در مراجع ]32و33[ تحقیقات تئوری و تجربی جالبی در زمینه پوشش پلاسمونی در استوانه دو بعدی، پوشیده شده از فراماده برای قطبش خاص، ارائه داداند.

1-5 تاریخچه بلورهای فوتونی[20]

بلورهای فوتونی از سال 1887 مورد مطالعه قرار گرفته اند، ولی عبارت بلورهای فوتونی برای اولین بار 100 سال بعد، زمانی که الی یابلانوویچ [21] مقاله مشهور خودرا درباره بلورهای فوتونی در سال 1987 منتشر کرد، مورد استفاده قرار گرفت. قبل از سال 1987 بلورهای فوتونی یک بعدی، به صورت چند لایه متناوب از دی الکتریک، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته بود. هرچند به نام بلورهای فوتونی اطلاق نمی‎شدند. در سال 1987، ای-یابلونویچ[22] ]34[پیشنهاد کرد که از یک محیط متناوب سه بعدی، که او بلورفوتونی نامید، استفاده شود تا از نشر خودبخودی جلوگیری شود. در همان سالها اس جان[23] ]35[پیشنهاد کرد که از یک محیط متناوب نامنظم سه بعدی برای متمرکز ساختن امواج الکترومغناطیسی استفاده شود. پیشنهادات فوق به طور مؤثری، زمینه تحقیقاتی را به وجود می آورد که در آنها علاوه بر درک اساسی برهمکنش‎های غیر منتظره میان نور و ماده، زمینه ساخت وسایل و ابزارهای جدید الکترونوری[24] ، و استفاده های فوتونی مختلفی را فراهم می‎کند]36-40[.

1-6 مفهوم بلورهای فوتونی

بلورهای فوتونی ([25]pcها ) ساختارهایی هستند که امواج نورانی (الکترومغناطیسی) در بازه های فرکانسی خاصی، توانایی عبور از آنها را ندارند. بلورهای فوتونی همان تولیدات مصنوعی هستند که رفتارشان با فوتون‎ها همانند رفتاری است که نیمه رساناها با الکترون‎ها دارند.

این رفتارها در این ساختارها، همانند رفتاری است که ساختارهای فلزی و بلوری، در برابر عبور الکترون‎ها از خود نشان می دهند. همانطور که پذیرفته شده است، الکترون‎ها رفتار موجی دارند و هنگامی که وارد یک ساختار بلوری (منظم متناوب) از اتم‎ها می شوند، در ترازهای خاصی از انرژی، نمی توانند از ساختار عبور نمایند، که این به علت ساختار تناوبی بلورها و بازتابش الکترون‎ها است. تمام رفتارهای جالبی که نیمه هادی ها از خود نشان می‎دهند به دلیل وجود همین تراز های مجاز و غیر مجاز است. حال اگر بتوان محیطی ایجاد کرد که برای فوتون های دارای انرژی خاص، اجازه عبور از ساختار وجود نداشته باشد، می‎توان انتظار داشت همان کنترلی که پیش از این بر رفتار الکترون‎ها وجود داشت، اکنون بر رفتار فوتون‎ها حاکم نمود. بلورهای فوتونی از آن جهت بلور نامیده شده اند که در آنها ترازهای انرژی ممنوع برای فوتون‎ها وجود دارد ( در مقایسه با الکترون‎ها ). در بلورهای فوتونی واحدهای تشکیل دهنده‎ی ساختار به جای اتم‎ها، محیط‎های همگن دی الکتریک است و این محیط ها، به صورت متناوب وجود خواهند داشت. به بیان ساده تر، یک آرایش متناوب از محیط های دی الکتریک هستند. از نظر ابعاد ساختارهای متناوبی بلورهای فوتونی، باتوجه به حالت تناوبی که ساختار آنها به خود می‎گیرد، در یک، دو و سه بعد طبقه بندی می شوند، که جریان نور به ترتیب می‎تواند در یک، دو و سه بعد مدوله شود. یک نمونه از بلورهای فوتونی یک بعدی در شکل (1-1)نشان داده شده است.

یک بلور فوتونی دوبعدی، یک محیط دی الکتریک با الگوی دو بعدی است که معمولاً آرایه منظمی از میله‎های دی‎الکتریک یا حفره هوا در یک تکه دی‎الکتریک است (شکل (1-1)). با استفاده از بلورهای فوتونی دو بعدی، می توان یک تراشه دی الکتریک ساخت، که در مدارهای اپتیکی برای مهندسین خیلی جالب است. یک بلور فوتونی سه بعدی، می‎تواند نور را در تمامی جهت ها کنترل کند، که بخاطر مشکلات تولید در سالهای اخیر فقط در آزمایشگاه‎ها به دست آمده اند. سنگ جواهر طبیعی، شامل اکسید سیلیسیم به اندازه زیر میکرون، یک نمونه از بلورهای فوتونی سه بعدی با یک شبه باند گاف است، در شکل (1-1) نمونه ای از این بلور سه بعدی نشان داده شده است. کاملاً واضح است که خواص و کاربردهای بلور فوتونی شدیداً به هندسه و تناوبشان بستگی دارد ]41,42  ,43[.

[1]. Metamaterial

[2]. Rodger M. Walser

[3]. Victor Veselago

[4].Smith

[5].Pendry

[6]. Single Negetive

[7]. Spilit Ring Resonator

[8]. Cloaking

[9]. Invisibility

[10]. Double Positive

[11]. Double Negative

[12].

[13].

[14]. Scattering Cancellation

[15]. Plasmonic Cloaking

[16]. Static

[17]. Dynamic

[18]. Andrea Alu

[19]. Nader Engheta

[20]. Photonic Crystals (PCs)

[21].Eill. Yablonovich

[22].E. Yablonovitch

[23]. S. John

[24].Optoelectronic

[25].Photonic Crystal

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122