پايان نامه جداسازي هم زمان ژن‏هاي عامل مقاومت افزايش يافته به آمينوگليکوزيدها aac(6)-Ie-aph(2)-Ia ، ant(4)-?a،aph(3)-IIIa در انتروکوک هاي ايزوله شده از بيماران شهر تهران با روش مولکولي Triplex-PCR

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

    متأسفانه خبری مرتبط ، پيدا نشد.

    Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home2/nethamka/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/index.php on line 91